Førerkort og helsekrav

Alle som skal søke om førerkort, må fylle ut en egenerklæring om helse som sendes elektronisk til Statens vegvesen eller leveres på trafikkstasjonen. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege.

Eldre par kjører bil

Du må også ha helseattest fra lege ved utvidelse eller fornyelse av førerkort i tunge klasser og hvis du skal fornye førerkortet etter du blir 80 år.

De som skal ha førerkort i gruppe 2 og 3 må også alltid ha helseattest fra lege.

Legen vurderer om du oppfyller helsekravene, og gir en «sakkyndig vurdering» til vegmyndighetene. Det er vegmyndighetene som avgjør om du får førerkort eller ikke.

Diabetes – helsekrav til førerkort

Personer med diabetes har en noe økt risiko for trafikkuhell, særlig ved bruk av legemidler som kan gi lavt blodsukker (hypoglykemi), for eksempel insulin. Diabetespasienter som har hatt anfall av alvorlig hypoglykemi, det vil si et så kraftig anfall at man må få hjelp fra andre, skal følges opp av lege for at slike anfall ikke skal gjenta seg.

Førere av tyngre kjøretøy (førerkortgruppe 2 og 3) må vise frem logg for de siste tre måneder for å få helseattest.

Les mer om førerkort og diabetes i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

Legemidler – helsekrav til førerkort

Beroligende, smertestillende og sovemedisin kan føre til trafikkfarlig atferd. Sjåfører som bruker noen typer vanedannende legemidler, for eksempel beroligende midler i gruppen «benzodiazepiner» i store doser eller fast bruk flere ganger daglig, må enten slutte, trappe ned til lavere dose eller gå over til et annet legemiddel hvis de fortsatt skal kunne kjøre bil.

Ta kontakt med legen din hvis du ønsker å slutte, trappe ned eller bytte legemiddel.

Les mer om førerkort og legemidler i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

Søvn – helsekrav til førerkort

​Personer som ofte er søvnige på dagtid eller under kjøring er mer utsatt for trafikkuhell enn andre. Dette kan særlig gjelde pasienter med søvnapné eller narkolepsi.

De alvorligste tilfellene må vurderes av spesialist for å bestemme om de oppfyller helsekravene. Det er fastlegen din som skal vurdere om henvisning til spesialist er nødvendig. Det skjer når du søker om førerkort for første gang, eller når du skal fornye førerkortet.

Les mer om førerkort og søvn i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

​Kols – helsekrav til førerkort

Noen pasienter med alvorlig kols eller andre typer lungesvikt kan bli mindre oppmerksomme og utholdende under kjøring. Fastlege eller spesialist skal måle og vurdere lungefunksjonen hos disse pasientene.

Les mer om førerkort og KOLS i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

Demens – helsekrav til førerkort

For å kjøre trafikksikkert er det viktig med gode kognitive funksjoner slik at man oppfatter trafikkbildet raskt og reagerer hensiktsmessig. Ulike demenssykdommer, som for eksempel Alzheimers, eller andre nevrologiske sykdommer kan påvirke de kognitive funksjonene.

Legene skal undersøke søkernes evne til å tenke og reagere i trafikken. Kravet til undersøkelse av slike funksjoner gjelder også andre søkergrupper enn de med mulig begynnende demens.

Les mer om førerkort og demens i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

Psykisk utviklingshemming - helsekrav til førerkort

For å kjøre trafikksikkert er det viktig å oppfatte trafikkbildet raskt og reagere hensiktsmessig i situasjoner som oppstår. For personer med en utviklingshemming kan det være vanskelig. Derfor er det krav om at personer med diagnosen psykisk utviklingshemming undersøkes av relevant spesialist, for å vurdere om personen oppfyller helsekravene til førerkort.

Hovedsakelig er det mest aktuelt for personer som har en lett psykisk utviklingshemming å gjennomgå denne vurderingen. Vurderingen gjelder kun for førerkortgruppe 1.

Personer med utviklingshemming fyller ikke helsekravene for førerkortgruppe 2 og 3, på grunn av økte krav til trafikksikkerhet. Dette er det viktig å være klar over ved valg av utdanning og yrke.
Helsekravene til førerkort gjelder også ved øvelseskjøring.

Les mer om førerkort og psykisk utviklingshemming i førerkortveilederen (helsedirektoratet.no).

Andre sykdommer og tilstander – helsekrav til førerkort

Ved andre sykdommer eller tilstander som for eksempel hjerneslag eller hjerte- og karsykdommer skal legen vurdere om dette har konsekvenser for kjøreevnen.

Noen psykiske sykdommer eller tilstander som for eksempel psykoser og schizofreni kan ha betydning for kjøreevnen og trafikksikkerheten. Personer med ADHD som ikke samtidig har atferdsforstyrrelser vil vanligvis oppfylle helsekravene. Legen må vurdere om helsekrav er oppfylt.

Nytt førerkort etter fylte 80 år

​Ønsker du å fortsette å kjøre etter fylte 80 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse hos fastlegen din eller annen lege. Hvis du oppfyller helsekravene, vil legen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år.

Etter legebesøket må du møte opp personlig og levere helseattesten på en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres. Du vil få nytt førerkort med gyldighet ut i fra helseattesten.

Ved senere fornyelser må samme prosess med ny helseattest og nytt førerkort gjentas. Fornyelse må skje før utløpsdato for å kunne ha uavbrutt førerett.

Husk at ingen må føre kjøretøy ved kortvarig sykdom, helsesvekkelse eller hvis bruk av medikamenter gjør at man ikke kan kjøre på en trygg måte. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du over lengre tid (mer enn 6 måneder) ikke fyller helsekravene for førerkort.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 21. juni 2019