Helserettigheter for soldater i førstegangstjeneste

Soldater i førstegangstjeneste har krav på gratis legetjenester og annen helsehjelp.

Forsvaret soldater bærer skadet soldat

Illustrasjon: Forsvaret/Kasper Veimo Hansen/illustrasjon

​Som soldat i førstegangstjeneste, har du tilgang på gratis lege og tannlege i leiren.

Vernepliktige soldater i førstegangstjeneste har krav på gratis legetjeneste døgnet rundt, også når de har permisjon. Helfo dekker imidlertid bare utgifter til helsetjenester i tråd med folketrygdlovens kapittel 5.

Helfo dekker ikke utgifter til behandlere som ikke har direkte oppgjør med Helfo, for eksempel lege-, psykolog og fysioterapi-hjelp hos helprivate helsetjenester eller legehjelp hos private legevakter/legekontor.

Legehjelp i leiren for soldater i førstegangstjeneste

​Dersom det ikke er legehjelp i leiren, er det vanlig praksis å bruke kommunal legevakttjeneste. Dersom du som er vernepliktig soldat kan dokumentere at du er i tjeneste, skal du slippe å betale egenandeler for behandling.

Forsvaret tilbyr også befalskoleelever gratis legebehandling på forsvarets sykestuer.

NB: Lønnet personell i Forsvaret som krigsskolekadetter, grenaderer, befal, offiserer og sivilt ansatte har i utgangspunktet ikke rett til å bruke Forsvarets helsetjeneste, men skal bruke sin fastlege og har de samme helserettighetene som andre arbeidstakere i Norge.

Helsehjelp ved yrkesskade

​Vernepliktige og frivillig tjenestegjørende som er inne til førstegangstjeneste i Hæren, Luftforsvaret, Sjøforsvaret, Heimevernet eller Sivilforsvaret har en såkalt utvidet rett til yrkesskadedekning.

Denne utvidede retten betyr faktisk at enhver legemsskade eller sykdom som er oppstått under tjeneste i forsvaret gir rett til yrkesskadedekning, uten at det er krav om årsakssammenheng mellom tjenesten og skaden/sykdommen.
I tillegg har befalskoleelever samme rettigheter når det gjelder yrkesskadedekning det første året av utdannelsen, dersom de ikke allerede har avtjent sin førstegangstjeneste.

  • Dersom du er vernepliktig, og utsatt for en skade, skal din foresatte i militæret registrere skaden og sende inn skademelding til NAV på dine vegne dersom skaden bør registreres som yrkesskade.
  • Dersom NAV har godkjent yrkesskaden, kan Helfo gi full dekning av utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling, legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell og hensiktsmessige hjelpemidler i forbindelse med skaden. Du som er vernepliktig må huske å sende kopi av tjenestebeviset ditt til Helfo.
  • Når NAV har vedtatt at du har en yrkesskade, skal du slippe å betale egenandeler på de områdene som gjelder for yrkesskade.

Dersom sykdommen er diagnostisert eller har gitt symptomer før tjenesten, vil som hovedregel bare den midlertidige eller varige forverrelse som er oppstått under tjenestegjøring godkjennes som yrkesskade.

Refusjon ved mindre alvorlig skade/sykdom

Dersom du er soldat og er utsatt for en mindre alvorlig skade eller sykdom og har hatt medisinske utgifter, krever ikke Helfo yrkesskade-vedtak fra NAV når du søker om refusjon.

Du som er vernepliktig må huske å sende kopi av tjenestebeviset ditt til Helfo sammen med søknadskjema og originale kvitteringer.

Søk Helfo om refusjon når du må legge ut

Dersom du likevel får medisinske utgifter som du har krav på å få stønad til, må du fylle ut

og sende dette sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg innen 6 måneder etter at du har hatt utlegget.

Behov for psykolog

​Forsvaret har egen psykologtjeneste eller psykiatritilbud, dersom soldater i førstegangstjeneste har behov for dette. Militærlegen hjelper til med å finne et tilbud.

Erstatning ved yrkesskade eller død

​Vernepliktige/soldater er forsikret gjennom Statens pensjonskasse. Det betyr at du kan ha rett på en engangserstatning ved yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen kan også gi etterlatte rett til erstatning dersom en arbeidstaker dør som følge av en yrkesskade.

Yrkesmilitære har ikke utvidet rett ved yrkesskade

​Yrkesbefal, kontraktsbefal og vervet personell har ikke den utvidede retten til helsehjelp ved yrkesskade som vernepliktige har.

Tilhører du en av disse gruppene, har du de samme helserettighetene som andre arbeidstakere ved yrkesskade.