Rett til kontaktlege

Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Lege med stetoskop

​Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Informasjon om rettigheten

Retten til kontaktlege er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a. ​Når sykehuset eller helseinstitusjonen har vurdert det til at du fyller vilkårene for rett til kontaktlege, skal du motta informasjon om at du har fått denne retten.

Både vilkåret om alvorlighet og om varighet må være oppfylt for at retten skal gis til deg som pasient. Du skal også så snart som mulig, etter at vurderingen er tatt, få vite hvem som er din kontaktlege.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål

Rett til kontaktlege gjelder innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Klagemulighet

​Dersom du ikke har fått rett til kontaktlege kan du klage på vurderingen, etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Klagen skal sendes til det sykehuset eller den institusjonen som har tatt avgjørelsen.

Retningslinjer og regelverk

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet)

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-5 a. - Rett til kontaktlege (Lovdata)

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 23. mai 2019

Fant du det du lette etter?