Rett til behandling i utlandet

Mangler det tilbud om helsehjelp i Norge, eller det finnes dokumentert mer virkningsfull helsehjelp i utlandet enn det som tilbys av det offentlige i Norge? Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan utenlandskontoret i din helseregion vurdere om du har rett til å få behandling i utlandet.

Operasjonssykepleier på operasjonsstua

​​​​​Denne ordningen gjelder behandling både i og utenfor EØS-området.

Hvis du har en slik rett, dekkes både behandlings- og reiseutgiftene av ditt regionale helseforetak. Behandling i utlandet etter denne ordning er dessuten omfattet av norske regler om pasientskadeerstatning hvis det skjer feil eller svikt ved gjennomføring av helsehjelpen. Utgifter til eksperimentell eller utprøvende behandling blir som hovedregel ikke dekket.

Det anbefales å søke om godkjenning før du tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers reiser du for egen regning og risiko. Planlagt behandling i utlandet dekkes som regel heller ikke av vanlig reiseforsikring.

Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion du er bosatt i: 

Folketrygdloven gir imidlertid også deg som har rett til behandling i Norge, muligheten til å få denne utført i et annet EØS-land. Du kan få refundert utgifter fra Helfo til sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester hvis visse vilkår er oppfylt. Vær oppmerksom på at denne ordningen bare gjelder hvis du mottar behandling som er tilsvarende den du ville fått i Norge.

Avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet 

Hvis du har fått avslag på dekning av utgifter til behandling i utlandet, kan du klage. Du må innen 4 uker sende klagen til utenlandskontoret ved det regionale helseforetaket som har fattet vedtaket. 

Hvis utenlandskontoret opprettholder avslaget, sender de klagesaken din til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for ny vurdering. Når klageinstansen har tatt en avgjørelse, sender de vedtaket til deg eller din representant. 

Hvis du er uenig i vedtaket til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, kan du saksøke dem. Det gjør du ved å levere en stevning til en domstol. Du kan lese mer om dette på nettsiden «Vil du ta ut stevning» (helseklage.no).

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Helfo. Rett til behandling i utlandet. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 ođđajagemánnu 4, duorasdat [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/behandling-i-utlandet/rett-til-behandling-i-utlandet/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 ođđajagemánnu 4, duorasdat