Dagtilbud

Hvis du har behov for helse- og omsorgstjenester eller et aktivitetstilbud kan kommunen velge å gi deg et dagtilbud. Et dagtilbud inneholder ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med trygghet og samvær.

Dagtilbud kan bestå av ulike aktiviteter som skal bidra til en meningsfull hverdag.

Hva er et dagtilbud?

Et dagtilbud eller dagaktivitetstilbud skal gjerne både dekke behovet ditt for bistand og bidra til meningsfullt innhold i hverdagen gjennom ulike sosiale og fysiske aktiviteter.

Måltider er som regel en viktig del av tilbudet, og det å stelle i stand mat sammen er gjerne en del av aktivitetene. Tilbud og aktiviteter tar gjerne utgangspunkt i lokale forhold, årstider og den enkeltes behov og interesser.

Hvor foregår dagtilbudet?

Noen dagtilbud foregår i lokaler som ligger i tilknytning til et sykehjem, en gruppe omsorgsboliger eller lignende, mens andre dagtilbud ikke har noen slik tilknytning. I noen tilfeller gis også dagtilbud i brukerens eget hjem. Er du i god fysisk form, er ofte fysisk aktivitet en stor del av dagtilbudet. Et slikt dagtilbud kan for eksempel foregå på en gård i form av et "Inn på tunet"-tilbud.

Kommunens plikter

Kommunen har generelt sett ingen lovfestet plikt til å gi deg et dagtilbud. I dialog med deg og eventuelt dine pårørende, vurderer kommunen behovet ditt, og kan velge å tilby deg oppfølging du har behov for i form av et dagtilbud.

Dagaktivitetstilbud ved demens

Kommunene har plikt til å kunne tilby dagaktivitetstilbud for personer med demens. Personer med demens har likevel ikke en individuell rett til å motta dagaktivitetstilbud. Kommunen vurderer om et dagaktivitetstilbud er hensiktsmessig å tilby for personer med demens ut ifra den enkeltes behov.

​Hvem kan få dagtilbud

Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester, kan kommunen velge å tilby deg hele eller deler av den oppfølgingen du trenger i form av et dagtilbud. Det kan for eksempel være at du har behov for tilsyn gjennom dagen eller bistand til å lage og spise mat. Kommunen kan også velge å tilby deg et dagtilbud dersom du har behov for å få delta i meningsfulle aktiviteter.

Vanlige grunner for å tilby dagtilbud kan være

  • lite sosialt nettverk og mangel på meningsfulle aktiviteter i hverdagen
  • behov for tilsyn, praktisk hjelp eller helsefaglig oppfølging
  • som ledd i rehabilitering
  • behov for avlastning for pårørende

Hvordan søke om dagtilbud

Dersom kommunen mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan de gi deg tilbud om dette. Hvis du selv mener at du har behov for et dagaktivitetstilbud, kan du søke kommunen din om det.

Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens nettsider eller ved å henvende deg til kommunen. Kommunen kan gi deg informasjon om hvilke dagaktivitetstilbud som finnes i din kommune.

Når du har søkt, har kommunen din plikt til å gi deg tilbakemelding på om du får tilbudet.

Klage

​Dersom du ikke får dagaktivitetstilbud eller synes at du får tilbudet for få dager, kan du klage. Kommunen kan gi veiledning i hvordan du kan klage.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Dagtilbud. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 ođđajagemánnu 3, maŋŋebárga [vižžon 2024 geassemánnu 22, lávvardat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/hjelpetilbud-i-kommunene/dagtilbud/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 ođđajagemánnu 3, maŋŋebárga