Lærings- og mestringstilbud

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på oppfølging utover medisinsk behandling. Lærings- og mestringstilbud er kurs og aktiviteter for deg som har helseutfordringer eller er pårørende til noen som har det. Hensikten er at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet med helseutfordringer.

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstilbud er kurs og aktiviteter for deg som har helseutfordringer eller er pårørende til noen som har det. Hovedmålet med lærings- og mestringstilbudene er å fremme helse og livskvalitet. Kursene og aktivitetene kan variere i form og innhold, være individuelle eller gruppebaserte, og bygge på et tverrfaglig samarbeid.

Brukermedvirkning står sentralt i lærings- og mestringstilbud. Personer som selv har hatt eller lever med helseutfordringer samarbeider med fagpersoner for å utforme tilbudene. Dette bidrar til å sikre at tilbudene dekker deltakernes behov.

Et godt liv og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også ved sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne. Det er dine behov som avgjør hvilket tilbud som passer best. Lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for deg som bruker, pasient eller pårørende.

Les mer om hva læring og mestring i helse- og omsorgstjenesten er på mestring.no.

Tilbud på sykehus og i kommuner

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på tilstrekkelig informasjon og oppfølging. For å finne aktuelle lærings- og mestringstilbud, kan du kontakte lærings- og mestringssenteret ved ditt nærmeste sykehus eller helsetjenesten i din kommune. Ofte trenger du en legehenvisning for å kunne delta på et kurs. Fastlege eller behandlende lege på sykehuset hjelper deg med dette.

Lærings- og mestringsvirksomhet finnes både på sykehus og i kommuner, samt i frivillig og privat sektor. Flere sykehus og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstilbud.

E-læring

E-læring, eller nettkurs som det også kalles, kan være en fin måte å lære mer om egen diagnose. Her er noen eksempler på tilgjengelige nettkurs:

Nyttig å dele erfaringer

Det kan være krevende å leve med utfordringer og bekymringer som ofte følger med sykdom eller skade. Det aller meste i livet blir påvirket, også for de som står rundt. Når du rammes av sykdom, er det vanlig å bli usikker. Mye er nytt og ukjent. Det som før var en selvfølge, må kanskje sees på i et nytt lys. Lærings- og mestringstilbud skal være til støtte i slike situasjoner.

Å delta på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for hvordan livet med helseutfordringer oppleves. Når du får økt kunnskap og innsikt i egen situasjon, kan det bidra til at du opplever din egen hverdag som tryggere og enklere å håndtere.

En rekke lærings- og mestringstilbud foregår i grupper. Mange synes det er nyttig å treffe andre som er i samme situasjon, for å bli forstått og snakke med dem som har vært gjennom lignende utfordringer. Det kan gi en opplevelse av støtte, fellesskap og håp for fremtiden. Informasjon, undervisning, veiledning og erfaringsutveksling utgjør en stor del av tilbudet.

Forskning viser at å delta på slike tilbud bidrar til færre og kortere innleggelser på sykehus og færre fraværsdager/sykedager.

Ambrosio L, Senosiain García JM, Riverol Fernández M, Anaut Bravo S, Díaz De Cerio Ayesa S, Ursúa Sesma ME, et al. Living with chronic illness in adults: a concept analysis [Internett]. J Clin Nurs. 2015;24(17–18):2357–67 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25951949

Hva er effekten av frisklivstiltak? https://sykepleien.no/forskning/2022/12/hva-er-effekten-av-frisklivstiltak

Helsekompetanse og styrket mestring hos barn som pårørende. https://fontene.no/forskning/helsekompetanse-og-styrket-mestring-hos-barn-og-unge-som-parorende-6.584.882040.0fdd17b087

Lærings- og mestringstilbud til voksne pårørende – en oppsummering av forskningslitteratur. https://mestring.no/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-voksne-pa%CC%8Arorende-200622.pdf

Primary healthcare professionals' experience with patient participation in healthcare service development: A qualitative study. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277262822200053X?via%3Dihub

Stenberg U, Haaland-Øverby M, Fredriksen K, Westermann KF, Kvisvik T. A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness [Internett]. Patient Educ Couns. 2016;99(11):1759–71 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27461944

Stenberg U, Haaland-Øverby M, Koricho AT, Trollvik A, Kristoffersen L-GR, Dybvig S, et al. How can we support children, adolescents and young adults in managing chronic health challenges? A scoping review on the effects of patient education interventions [Internett]. Health Expect. 2019;22(5):849–62 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31131527

Stenberg U, Vågan A, Flink M, Lynggaard V, Fredriksen K, Westermann KF, et al. Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature [Internett]. Patient Educ Couns. 2018;101(6):1006–35 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29402571

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator [Internett]. Helsedirektoratet; 2015, kap. 6 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

Sisdoalu lea almmuhan Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) . Lærings- og mestringstilbud. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 guovvamánnu 15, gaskavahkku [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/hjelpetilbud-i-kommunene/laring-og-mestring/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 guovvamánnu 15, gaskavahkku