Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke kommunen om ledsagerbevis. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme om de skal ha tilbud om ledsagerbevis.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Hvor kan jeg bruke ledsagerbevis?

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.

Dersom kommunen din tilbyr ledsagerbevis, bør det finnes informasjon på kommunens nettsider om hvilke steder i kommunen som aksepterer ledsagerbevis. Du kan også ta direkte kontakt med arrangøren eller tilbyderen og spørre om de aksepterer ledsagerbevis.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Hvis du har behov for ledsagerbevis, bør du sjekke om kommunen din har tilbud om dette. Du vil finne informasjon om dette og om hvordan du søker på kommunens nettside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å lage en skriftlig beslutning enten du får ledsagerbevis eller ikke. I beslutningen skal det stå om du har fått ledsagerbevis eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal den skriftlige beslutningen inneholde en begrunnelse for det.

Klage ved avslag på ledsagerbevis

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.

Pasient- og brukerombudet

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Se hva Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med (pasientogbrukerombudet.no)

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Ledsagerbevis. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2023 cuoŋománnu 14, bearjadat [vižžon 2024 geassemánnu 16, sotnabeaivi]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/hjelpetilbud-i-kommunene/ledsagerbevis/

Maŋimusat ođastuvvon 2023 cuoŋománnu 14, bearjadat