Diibmošiehtadusat

Dáppe sáhtát oaidnit diibmošiehtadusaid fástadoaktára lusa, buohccivissui, dearvvašvuođastašuvdnii ja gielddalaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaide.