Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge, men ikke bor her

Du som jobber i Norge og bor i et annet EU/EØS-land eller Sveits, har som hovedregel rett til å få dekket helsetjenester både i Norge og i bostedslandet ditt.

1

Helsetjenester i Norge

Hvis du er arbeidstaker som utfører arbeidet ditt i Norge og er bosatt i et annet EU/EØS-land eller i Sveits, skal du i utgangspunktet være medlem i den norske folketrygden.

Dette betyr at du vil få dekket nødvendige utgifter til helsetjenester i det offentlige helsevesenet, og at du må betale egenandel på behandlinger.

Har du spørsmål om medlemskap i folketrygden, les mer på nettsidene til NAV.

Nettveiviseren «Work in Norway – The Official Guide», som er et samarbeid mellom NAV, Skatteetaten, UDI, Arbeidstilsynet og politiet, har også mye nyttig informasjon for deg som vil jobbe i Norge.

Eksempel

Piotr fra Polen har tatt jobb som snekker i et norsk snekkerfirma. Han er dermed blitt medlem i folketrygden i Norge. Da Piotr noe senere brekker benet på en skitur, drar han på legevakten i Kongsberg, får behandling, og betaler egenandel på lik linje med nordmenn.

2

Helsetjenester i bostedslandet ditt

Du har også rett til helsetjenester i bostedslandet ditt. Du regnes normalt som bosatt der du har din nærmeste familie, det vil si ektefelle, samboer og/eller barn. Du kan regnes som bosatt i et annet EU/EØS-land, selv om du er registrert som bosatt i Norge.

For å dokumentere dine rettigheter må du få med deg rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra Helfo. Dette rettighetsdokumentet må du levere til trygdemyndighetene i landet du bor i.

Rettighetsdokumentet vil først være gyldig når Helfo har mottatt en tilbakemelding fra trygdemyndighetene i bostedslandet ditt.

S1 dokumenterer at du har rett til nødvendige helsetjenester innenfor det offentlige helsetilbudet på lik linje med ditt bostedslands egne borgere. Det er lovgivningen i landet du bor i som avgjør hvor stor del av utgiftene dine du får dekket. Du må derfor betale de samme egenandelene som landets øvrige innbyggere.

Hvis du har forsørgede familiemedlemmer i bostedslandet ditt, må disse ta kontakt med trygdemyndighetene der for å få informasjon om sine rettigheter.

Innenfor Norden er det ikke nødvendig å søke om rettighetsdokument S1. Dette dokumentet brukes ikke mellom de nordiske landene. Jobber du i Norge og er bosatt i et annet nordisk land, vil du ha helserettigheter der på lik linje med borgerne i landet uten å ha S1. Ta kontakt med trygdemyndighetene i bostedslandet ditt for nærmere informasjon om dine rettigheter og hvilken dokumentasjon du må ha.

Eksempel

Piotr er hjemme i Polen og trenger etterkontroll av benet. Han benytter derfor helsetjenester der. Ettersom han har rettighetsdokument S1 registrert på seg, må han bare betale egenandel på lik linje med andre i bostedslandet.

Brexit

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Fra 1. januar 2021 vil bare enkelte persongrupper ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp.

Les mer om konsekvenser av brexit her.

3

Mottar du ytelser fra NAV?

Du har rettigheter dersom du mottar visse ytelser fra NAV.

Hvis du mottar sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger fra NAV og er bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits, har du de samme rettigheter som arbeidstakere som arbeider i Norge, men bor i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Dette betyr at du har rettigheter både i Norge og i bostedslandet ditt (se mer om dette under steg 1 og 2). For å dokumentere rettighetene dine i bostedslandet ditt må du sørge for å få med deg rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E106) fra Helfo. 

Eksempel

Piotr er sykemeldt i en periode etter at han brakk benet. Fyller han vilkårene for sykepenger fra NAV, beholder han de samme rettighetene til helsehjelp som da han var i arbeid.

4

Send inn søknad via Altinn

For å få rettighetsdokument S1 må du eller noen du gir fullmakt til, sende inn en søknad til Helfo.

Du kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke digitalt skjema i Altinn. For å logge deg inn i Altinn trenger du elektronisk ID. Les her om hvordan du skaffer du deg elektronisk ID.

Du kan også vurdere å gi fullmakt til noen som har elektronisk ID – for eksempel arbeidsgiveren din. En person med fullmakt og elektronisk ID kan logge seg inn og sende inn søknaden på dine vegne.

Hvis du er arbeidstaker, må du sørge for å legge ved

  • kopi av arbeidskontrakt
  • bekreftelse fra arbeidsgiver på at du fortsatt er ansatt hvis arbeidskontrakten er eldre enn ett år

Vær oppmerksom på følgende:

  • Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du sørge for å legge ved kopi av bekreftelse på betalt forskuddsskatt eller bekreftelse fra regnskapsfører på at firmaet ditt er i drift.
  • Hvis du mottar ytelser fra NAV, må du sørge for å legge ved kopi av vedtak fra NAV om ytelsen.
  • Får du dagpenger, må du i tillegg legge ved U2 fra NAV. Hvis du ikke har U2, er det bare eventuelle forsørgede familiemedlemmer som kan få S1.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Piotr søker Helfo digitalt om rettighetsdokument S1 ettersom det gamle ikke lenger er gyldig. Han legger ved kopi av arbeidskontrakten sin og en bekreftelse fra arbeidsgiveren på at han fremdeles er ansatt i snekkerfirmaet.

5

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Sisdoalu lea almmuhan Helfo

Maŋimusat ođastuvvon 2022 miessemánnu 31, maŋŋebárga