Til deg som vurderer abort

I Norge har kvinner rett til å bestemme selv om de vil ta abort i løpet av de tolv første ukene av svangerskapet. Svangerskapets varighet regnes fra første dag av siste menstruasjon.

Du trenger ikke henvisning fra fastlegen for å ta abort.

Du kan selv fremsette begjæring om abort. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan ta direkte kontakt med et sykehus som har gynekologisk avdeling. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og det er ingen krav om betenkningstid.

Når du kontakter lege, helsestasjon eller sykehus vil de spørre om datoen for siste menstruasjons første dag.

Hvis du er under 16 år, skal foreldre eller verge få mulighet til å uttale seg, hvis det ikke er spesielle grunner som taler mot det.

Helsepersonellet du kontakter skal informere deg om hvordan aborten gjennomføres og om risiko for komplikasjoner. De skal også spørre deg om du ønsker informasjon og veiledning om den støtten du har krav på fra samfunnet dersom du velger å fullføre svangerskapet.

Hvis du ønsker ytterligere råd/veiledning/støtte utover den informasjonen du får hos helsepersonell (lege/sykepleier) i forbindelse med aborten, kan du kontakte fastlege, helsestasjon eller andre som tilbyr veiledning (se eget avsnitt lenger ned på siden).

Informasjon og veiledning skal gis på en objektiv måte og uten at legen eller annet helsepersonell gir uttrykk for sine personlige vurderinger. Hvis du opplever at dette ikke er tilfelle, kan du klage til Statsforvalteren (tidligere kjent som Fylkesmannen).

Abort er gratis

Alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å få utført abort, enten selvbestemt eller etter behandling i nemnd. Abort er gratis for kvinner som er bosatt i Norge. Kvinner som ikke er bosatt i Norge, men som er medlem av folketrygden eller er omfattet av gjensidighetsavtale med et annet land, kan få dekket utgiftene av folketrygden. Andre må betale for aborten selv. Sykehuset kan imidlertid ikke kreve forhåndsbetaling.

Hvordan utføres aborten?

Etter at du selv har tatt kontakt med sykehuset eller fastlegen din har sendt begjæringen om abort til sykehuset, blir du innkalt til en forundersøkelse.

Under forundersøkelsen vil blodtrykket ditt bli målt, hjertet og lungene bli lyttet på, det tas en blodprøve og gjøres en underlivsundersøkelse. Du vil også få informasjon om hvordan aborten vil bli utført.

Du kan ombestemme deg helt til aborten settes i gang.

Hvor blir aborten utført?

Abort utføres på sykehus eller hjemme etter oppstart på sykehuset.

Abort etter 12. uke

Hvis du ønsker å ta abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke (11 uker og 6 dager), må du søke om det. Du kan henvende deg direkte til et sykehus som har abortnemnd, ta kontakt med fastlegen din, en gynekolog eller en annen lege. Det er viktig at du får time i løpet av kort tid. Hvis du er usikker på når du hadde siste menstruasjon eller hvis du har uregelmessig menstruasjon, er det viktig at du opplyser om dette når du ringer legen/sykehuset.

Legen du tar kontakt med skal utforme en skriftlig begrunnelse for hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet, dersom du ikke har skrevet ned begrunnelsen selv. Legen sender begrunnelsen sammen med begjæringen din om abort, og relevante og nødvendige medisinske opplysninger, til abortnemnda ved sykehuset. Du kan selv velge hvilket sykehus med nemnd du vil at søknaden skal sendes til.

Liste over abortnemnder (PDF, Helsedirektoratet.no)

Hvordan blir søknaden behandlet?

Søknaden om abort blir behandlet av en abortnemnd som består av to leger. Du vil bli invitert til et møte med nemnda. Du har rett til å møte i nemnda, men du har ikke møteplikt. For noen kan det være aktuelt å delta på nemndsmøtet via video. Hvis du ønsker det, kan du ta med deg en person til nemndsmøtet.

I nemndsmøtet vil du kunne fortelle mer om hvorfor du ønsker å avbryte svangerskapet, og dermed bidra til å belyse saken bedre. Abortnemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan du selv bedømmer situasjonen.

Hvis du får avslag, vil saken automatisk bli sendt til klagenemnda for abortsaker.

Hvordan utføres abort etter 12. uke?

Aborter etter utgangen av 12. svangerskapsuke utføres bare på sykehus. Aborten gjennomføres ved at du får medikamenter som fremkaller rier, inntil aborten er fullført. Smertestillende medikamenter vil bli gitt.

Ved mange sykehus vil du få tilbud om samtale med sosionom både i forkant og i etterkant av møtet med nemnda. Hvis du ikke får et slikt tilbud, kan du selv be om det.

Etter aborten

Etter aborten kan det være en risiko for å få underlivsbetennelse. Så lenge du blør bør du derfor ikke bade i badekar, i sjøen eller i badebasseng. Du bør heller ikke bruke tampong eller ha samleie uten kondom.

Kroppen din bruker noen dager på å omstille seg til ikke å være gravid. Det betyr at kvalme, brystspreng o.l. kan fortsette en ukes tid etter inngrepet. Hvis disse symptomene ikke gir seg, ta kontakt med fastlegen din eller sykehuset å forsikre deg om at du ikke fortsatt er gravid, på tross av aborten.

Følelsesmessige reaksjoner

Kvinner reagerer ulikt på det å ta abort. De fleste føler lettelse etter inngrepet, men samtidig er det ikke uvanlig å føle seg trist. En blanding av ulike følelser er også en vanlig reaksjon. For de fleste vil det være en hjelp å snakke med sine nærmeste. Du kan også kontakte fastlegen din, sykehuset, helsestasjonen for ungdom eller andre tilbud som Amathea og Sex og samfunn hvis du ønsker noen å snakke med.

Prevensjon etter abort

Du kan bli gravid igjen kort tid etter abortinngrepet. Det er derfor viktig at du har tenkt igjennom om du trenger prevensjon etter aborten og eventuelt hva slags prevensjon du vil bruke. I forbindelse med forundersøkelsen på sykehuset vil du få veiledning og råd om prevensjon.

Hjelp og veiledning

​​Det kan være en vanskelig avgjørelse å bestemme seg for å fullføre eller avbryte svangerskapet. Det kan da være nyttig å snakke med noen. Mennesker du har tillit til kan være gode samtalepartnere.

Du kan også ta kontakt med fastlegen din, helsestasjonen, sykehuset, familierådgivningskontoret eller sosialkontoret for å få informasjon, rådgivning eller noen å snakke med - både før og etter en eventuell abort.

Det finnes flere private organisasjoner som tilbyr samtaler og rådgivning, blant annet Sex og samfunn og Amathea. Amathea er en statsstøttet og gratis veiledningstjeneste, og kan nås på 90 65 90 60.

Du kan ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 for direkte viderekobling til sykehus eller rådgivningstjeneste, og for å få relevant informasjon og veiledning om regelverk og rettigheter.

Alle har taushetsplikt.

Amathea

90 65 90 60

Hverdager kl. 08:00 - 18:00

Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Zanzu

Informasjon om sex og samliv på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk, rettet mot innvandrere og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 31. juli 2020