Tilbud til pårørende til personer med demens

Som pårørende til personer med demens kan du ha behov for opplæring, hjelp og støtte. Her er en oversikt over hvilke tilbud som finnes.

Fra de første demenssymptomene blir merkbare og til personen blir helt avhengig av omsorg og hjelp fra andre, kan det gå flere år. Mange er derfor i pårørenderollen over lang tid.

Åpenhet og kunnskap om situasjonen kan bidra til økt mestring i pårørenderollen, blant annet gjennom støtte fra omgivelsene. Så ta gjerne imot tilbud om informasjon, veiledning og støtte – når du er klar for det.

Opplæring og veiledning for pårørende

Mange kommuner har utviklet en rekke opplærings- og veiledningstilbud til pårørende, som ofte tilbys både til de som er tidlig i forløpet og har en mindre krevende situasjon, og til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Felles for tilbudene er at de skal gi pårørende kunnskap til å mestre situasjonen og fylle pårørenderollen slik de ønsker det. Da kan for eksempel ulike demenssykdommer, symptomer, forløp, behandling og tjenestetilbud være nyttig å få kunnskap om.

Pårørendeskoler og samtalegrupper

Pårørendeskole er en kursmodell med faglige forelesninger og gruppesamtaler. Som pårørende får du informasjon og støtte til å møte praktiske og følelsesmessige utfordringer som følger med omsorgen for en person med demens. I tillegg til informasjon og faglige råd fra fagfolk, kan det være godt å møte andre pårørende og utveksle erfaringer.

Samtalegrupper er for at mennesker som står i en vanskelig livssituasjon skal kunne finne støtte hos hverandre og få hjelp til å finne løsninger for å mestre hverdagen. Samtalegruppen ledes av en fagperson.

De fleste kommuner har i dag tilbud om enten egne eller interkommunale pårørendeskoler, og en del kommuner har også samtalegrupper. Det kan ofte være en fordel å gå på pårørendeskole tidlig i forløpet. Det er ikke vanlig at kommuner stiller krav om at du har særlig tyngende omsorgsarbeid for å få delta. Informasjon om pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens, kan du finne på kommunenes nettsider eller ved å kontakte kommunen. Noen steder tilbyr også spesialisthelsetjenesten pårørendeskoler for enkelte grupper.

Kurstilbud til yngre pårørende til personer med demens

I tillegg til opplæringstilbud i kommunene, finnes det nasjonale kurstilbud rettet mot barn og unge pårørende og yngre personer med demens. Disse kursene arrangeres nasjonalt eller regionalt:

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65 års-alder deltar sammen med partner eller en nær pårørende. Kurset er lagt opp over to-tre dager med overnatting og arrangeres regionalt.

Tid til å være ung

Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj på søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket. Her finnes også informasjon om demens rettet mot ungdom som pårørende.

Hvem ser meg? Sommerleir for barn

Sommerleiren er et landsdekkende tilbud til barn, der barn under 18 år deltar sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson.

På nettsiden deres finnes det også informasjon om demens rettet mot mindreårige barn som pårørende.

Annen pårørendestøtte

Alle kommuner har plikt til å ha tilbud om ulike tiltak til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid. Kommunene skal ha tilbud om:

 • opplæring og veiledning
 • tiltak for avlastning
 • omsorgsstønad

Selv om kommunens plikt til å tilby støtte gjelder pårørende med «særlig tyngende omsorgsarbeid», gir mange kommuner også tilbud om ulike former for støtte til pårørende som har mindre omfattende omsorgsoppgaver. Dette kan hjelpe pårørende å mestre situasjonen og utsette behovet for helse- og omsorgstjenester til personen med demens har blitt sykere.

Aktuelle avlastningstiltak som kan gis til pårørende er:

 • avlastningsopphold på sykehjem
 • rullerende avlastningsopphold, hvor personen med demens for eksempel er på sykehjemmet i to uker og hjemme i fire uker
 • avlastning i eget hjem
 • dagaktivitetstilbud eller lignende tilbud på kveld, natt eller i helger
 • støttekontakt

E-læringskurs for deg som er pårørende

Pårørendestøtte – demens, er et e-læringskurs og et fysisk hefte, som gir informasjon, råd og støtte til pårørende til personer med demens. Målgruppen er deg som er voksen og eldre, som 

 • ektefelle
 • partner
 • samboer
 • voksne barn

E-læringskurset består av seks deler, og heftet av seks tilsvarende kapitler.

Temaene i kurset er:

 • demens
 • pårørenderollen
 • rettigheter og tilbud til pårørende
 • atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens
 • hverdagslivet 
 • hva er viktig for deg?

For å ta e-læringskurset må du logge deg inn med ID-porten.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Hvis du lurer på hvilke tilbud som finnes i din kommune, kan du gå til kommunens nettsider, ringe kommunens servicekontor eller lignende eller spørre fastlegen din.

Det finnes også organisasjoner som gir råd og støtte til mennesker med demens og deres pårørende. Du kan for eksempel ta kontakt med Demenslinjen (telefon 23 12 00 40).

Demenslinjen

23 12 00 40

Hverdager kl. 09:00 - 15:00

Demenslinjen er en tjeneste for deg som trenger råd og informasjon om demens.

Nasjonalt senter for aldring og helse

Temaside om demens der du finner nyttig informasjon om demens og gode tjenestetilbud for personer med demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens.

Helsedirektoratet

Les om Demensplan 2025, nasjonal faglig retningslinje om demens, tilskuddsordninger og rapporter på Helsedirektoratet sine sider.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Tilbud til pårørende til personer med demens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 10. oktober 2022 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/tilbud-til-parorende-til-personer-med-demens/

Sist oppdatert mandag 10. oktober 2022