Klage på tvang i psykisk helsevern

Du kan alltid klage på vedtak som innebærer bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser. Din nærmeste pårørende kan også klage.

Hvordan klager jeg på bruk av tvang i psykisk helsevern?

Du kan klage både skriftlig og muntlig. Du klager til den som har fattet vedtaket eller til annet helsepersonell ved sykehuset. Personale som mottar en muntlig klage, skal hjelpe deg med å skrive ned og videresende klagen.

Du kan også klage direkte til statsforvalteren eller kontrollkommisjonen per telefon eller brev.  

Din nærmeste pårørende kan også klage for deg. Din nærmeste pårørende er som hovedregel den du selv velger.

Hvem behandler klagen?

Klage på tvungen behandling med legemidler eller ernæring behandles av statsforvalteren.

Alle andre klager behandles av kontrollkommisjonen. Det vil si klager på:

 • tvungen observasjon og tvungent vern, med eller uten innleggelse

 • overføring til annen institusjon/avdeling eller annen form for tvungent vern

 • bruk av andre tvangstiltak mens du er innlagt, for eksempel skjerming, besøksforbud eller fastspenning

Mer informasjon:

Klage på tvungen behandling

Du kan klage til statsforvalteren på behandling uten samtykke, for eksempel tvangsmedisinering og tvungen ernæring. Klagefristen er tre uker, men statsforvalteren vil normalt behandle klager selv om klagefristen er overskredet.

Hvis du klager innen 48 timer etter at du ble kjent med vedtaket, skal som hovedregel ikke tvangsbehandlingen startes før klagen er avgjort. Dette gjelder ikke i tilfeller der gjennomføring er nødvendig for å unngå at du får alvorlig helseskade.

Klage på tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern

Klager på vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern skal sendes til og behandles av kontrollkommisjonen.

Du eller dine pårørende kan klage så lenge du er under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, og inntil tre måneder etter at vernet har opphørt. En klage utsetter ikke iverksettelsen av vedtaket. Det vil si at du må forbli under observasjon eller tvungent vern mens klagen behandles.

Det kan også klages på beslutning om ikke å tvangsinnlegge og på vedtak om opphør av tvunget psykisk helsevern.

Klage på overføring

Det må treffes eget vedtak hvis du skal overføres til et annet sykehus, eller mellom tvungent vern med og uten døgnopphold.

Du kan klage på vedtak om overføring til kontrollkommisjonen. Klagefristen er en uke. Du kan ikke overføres før klagen er avgjort, med mindre tilstanden din krever at overføring skjer straks.

Klage på andre vedtak om tvang

Det kan gjøres vedtak om følgende tiltak:

 • skjerming

 • begrensning i rett til å motta besøk og post eller å bruke telefon/PC

 • undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon

 • beslag av rusmidler og farlige gjenstander mv.

 • rusmiddeltesting

 • bruk av tvangsmidler (mekaniske tvangsmidler, isolasjon, kortvarig fastholding og korttidsvirkende legemidler)

Disse vedtakene kan du klage på til kontrollkommisjonen. Klagefristen er tre uker fra du fikk informasjon om vedtaket. Vedtaket kan starte før klagen er behandlet.

Fri rettshjelp

Du har alltid rett til å få hjelp av advokat eller annen fullmektig når du klager.

Du har rett til gratis advokat ved klager som gjelder

 • tvungent psykisk helsevern, med eller uten innleggelse

 • overføring fra tvang uten døgnopphold til tvangsinnleggelse

 • innleggelse av barn og unge 12–16 år, der barnet er uenig

 • tvungen behandling, for eksempel tvangsmedisinering eller tvungen ernæring

Du har også krav på fri rettshjelp ved domstolsprøving av kontrollkommisjonens vedtak. Dette forutsetter at vedtaket du klager på fortsatt er gjeldende.

Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Klage på tvang i psykisk helsevern. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. desember 2021 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/klage-pa-tvungent-psykisk-helsevern/

Sist oppdatert tirsdag 21. desember 2021