Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonenes hovedoppgave er å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet. Kommisjonene skal derfor føre kontroll med alle tvangsvedtak.

​Kontrollkommisjonen skal etter eget initiativ kontrollere at de formelle kravene for alle tvangsinnleggelser er oppfylt i tråd med psykisk helsevernloven. Det vil si at innleggelsen er foretatt på riktig måte.

Institusjonen som foretar tvangsinnleggelse skal derfor sende kommisjonen kopi av vedtak om videre undersøkelse eller tvungent psykisk helsevern og de dokumenter vedtaket bygger på.

Kontrollkommisjonens leder kan på forespørsel fra institusjonen forlenge det som kalles tvungen observasjon med inntil 10 dager.

Behandle klager

Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt. Hvis kommisjonen ikke finner at dette er tilfelle, må pasienten utskrives.

Ved en klage på et vedtak om å avslutte tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern, kan kontrollkommisjonens leder beslutte at avslutningsvedtaket skal utsettes til klagesaken er avgjort.

Kontroll med behovet for tvunget vern

​Dersom pasienten ikke klager over etablering av tvungent psykisk helsevern, skal kontrollkommisjonen likevel vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen. Kommisjonen skal da også kontrollere at det foreligger en individuell plan for pasienten.

Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, er det en forutsetning for videre vern at kontrollkommisjonen sier seg enige i forlengelse av vernet.

Kontroll med vedtak under gjennomføring av tvunget vern

​Ved klage fra pasienten skal kontrollkommisjonen også undersøke vedtak som fattes under gjennomføringen av tvungent vern.

Dette gjelder vedtak om:

 • skjerming
 • innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen
 • undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon
 • beslag
 • rusmiddeltesting av biologisk materiale
 • bruk av tvangsmidler
 • overføringer

Kontrollkommisjonens avgjørelser kan bare overprøves av domstolen.

Kontrollkommisjonen er også tillagt et ansvar for å sikre pasientenes velferd på et mer generelt grunnlag. Kommisjonen kan derfor også ta opp saker etter henvendelse fra pårørende eller personale.

Kontroll med vedtak i regionale sikkerhetsavdelinger

​I tillegg behandler kontrollkommisjonen klage på vedtak for pasienter i regionale sikkerhetsavdelinger. Dette gjelder vedtak om:

 • undersøkelse av person, rom og eiendeler
 • innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen

Det samme gjelder klager fra pasienter i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå for vedtak om:

 • overføring
 • innskrenkninger i retten til forbindelse med omverdenen

Kontroll av psykisk helsevern for barn

​Etablering av psykisk helsevern for barn under tolv år på bakgrunn av foreldresamtykke skal også bringes inn for kommisjonen i tilfeller der barnet selv motsetter seg innleggelsen.

Varsling til Statsforvalteren

​Kontrollkommisjonen skal varsle Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen)​​ i tilfeller der den finner at en avgjørelse eller et forhold er kritikkverdig. Forholdet kan også tas opp med ansvarlig lege eller institusjonens ledelse. Det samme gjelder i saker som gjelder kvaliteten på den tjenesten som ytes.