ሓበሬታ ብትግርኛ ብዛዕባ ኮሮና ኣብ ኖርዌይ።

ሓበሬታ ብትግርኛ ኣብ ኖርዌይ ኩነታት ኮሮና ዝትግበር ካብ ሰበስልጣናት ኖርዎያውያን ኣብ ሕግታት, ምኽሪን ለበዋታትን።

መርመራን ምልክታት ሕማምን

ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ

ምልክታት ሕማም ኮሮና፡ ረስኒ፡ ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ፡ ሕማም ርእሲ፡ ሓፈሻዊ ድኻም ሰብነት፡ ምጕዳል ምሽታት ወይ  ምስትምቓር ስምዒትን ቃንዛ ጭዋዳታትን ክኾኑ ይኽእሉ። ቃንዛ ጐረሮ፡ ጸረርታ ወይ ምዕባስ ኣፍንጫ፡ ምህንጣስን’ውን ምልክታት’ቲ ሕማም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ምልክታት ሕማም ኮሮና ከም ዘሎካ እንተ ጠርጢርካ መርመራ ክትገብር ይግባእ።

ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 • እንተ ሓሚምካ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ
 • ምልክታት ሕማም ኮሮና እንተ ኣልዩካ መርመራ ግበር
 • እንተ ሓሚምካ እሞ ድማ ኸኣ ሕክምናዊ ሓገዝ ወይ ምኽሪ ካብ ሓኪምካ እንተ ኣድልዩካ፡ ምስ ሓኪምካ ብቴሌፎን ወይ ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ተራኸብ።

ናይ ኮሮና መርመራ ኣበይ ክገብር እኽእል?

መርመራ ምግባር ሓላፍነት ዘለዎ ምምሕዳርካ እዩ። ብዛዕባ ከመይ ክትምርመር ከምዘለካ ዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትንብረሉ ምምሕዳር ኣንብብ።

መዓስ ኢኻ ክትምርመር ዘለካ?

ኩላቶም ብኮቪድ-19 ተለኺፈ ክኸውን እኽእል እየ ዝብል እምነት ዘሎዎም ክምርመሩ ይግባእ።

እዞም ዝስዕቡ ክምርመሩ ይግባእ

 • ኩላቶም ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘሎዎም
 • ኩላቶም  ብሕማም ኮሮና ምስ ዝተለኸፈ ሰብ ብቐረባ ርክብ ዝነበሮም
 • ሰባት ካብ ስሚተስቶፕ ኣፕ ንመልከፍቲ ተቓሊዕካ ኔርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ዝብል መጠንቀቕታ ዝመጾም መርመራ ክወስዱ ይምከሩ።
 • ሓደ ሓኪም ክትምርመር ኣሎካ ኢሉ እንተ ገምጊሙ ክትምርመር ኣለካ

መዓስ ኢኻ ክትምርመር ዘለካ?

ኣብዞም ዝስዕቡ ኵነታት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ክትገብር ብሕጊ ትሕተት ኢኻ:

 • ኩላቶም ተወሺቦም ዘለዉን ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘርኣዩን
 • ኩላቶም ብመገሻ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡን ኣብተን ብቐይሕ ምልክት ተገይሩለን ዘሎ ሃገራት ወይ ከባቢታት ኣብዚ መወዳእታ 10 መዓልትታት እንተኔርካ 

ውጽኢት መርመራ ኮሮና ኣብ ትጽበየሉ ዘለኻ እዋን

ውጽኢት መርመራኻ እናተጸበኻ ከለኻ ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ክሳዕ ዝመጽኣካ ክትውሸብ ኣለካ።

ምላሽ ናይቲ መርመራ ኮሮና እናተጸበኻ ከለኻ፡ እቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ኣሉታዊ ምላሽ ክሳዕ ትረክብ ክውሸቡ ኣለዎም።

ተወሺብካ ከለኻ መርመራ ኮሮና ጌርካን ምልክታት ሕማም ድማ እንተ ተራእዩካን ምላሽ ናይ መርመራኻ ክሳዕ ዝመጸካ ክትንጸል ኣለካ።

ውሸባን ምንጻልን

ውሸባ ብሰንኪ ለበዳ

ምስ ሓደ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተጌርካ ን10 መዓልታት ክትውሸብ ይግባእ። እቲ ውሸባ ካብታ መወዳእታ  ምስቲ ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ ዝገበርካሉ መዓልቲ ይጅምር። ኣብ ውሸባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ናይ ኮሮና መርመራ ግበር። ምስ ኮሮና ዝሓዞ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተ ኣልዩካ፡ በቶም ነቲ ለበዳ ዝከታተሉ ጕጅለ ክትሕተት ኢኻ ። እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ድማ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ምስ ሓደ በቲ ሕማም ዝተለኸፈ ሰብ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት፡ እቲ ዝሐመመ ሰብ ምልክት ዘርኣየሉ ተራኺብካ እንተ ኔርካ ጥቡቕ ርክብ ነይሩካ ማለት እዩ።

ጥቡቕ ርክብ ዝበሃል:

 • ትሕቲ 2 ሜትሮ ርሕቀት ንልዕሊ 15 ደቓይቕ እንተ ነይሩካ፡ ወይ
 • ቀጥታዊ ኣካላዊ ርክብ እንተ ነይሩካ፡ ወይ
 • ቀጥታዊ ርክብ ምስ ናይ ሰብነት ፈሳሲ (ንኣብነት ጥፍጣፍ፡ ንፋጥን ንብዓትን) እንተ ነይሩካ

እቲ ምሳኻ ርክብ ዝነበሮ ብለበዳ ዝተለኸፈ ሰብ ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ዘይብሉ እንተኾይኑ፡ ግን እቲ ምስኡ ዝነበረካ ርክብ 48 ሰዓታት ቅድሚ መርመራ ኮሮና ጌሩ ኣወንታዊ ውጽኢት ዝመጽኦ ዝነበረ ግዜ ኮይኑ፡ ጥቡቕ ርክብ ነይሩካ ማለት እዩ።

ኣብ እዋን ለበዳዊ ውሸባ ንኽትውሸብ ምቹእ ዝኾነ ቦታ

ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ክትውሸበሉ ትኽእል ቦታ ክትውሸብ ይግባእ። ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ክተወግደሉ ተኽእሎ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ፡ ናይ ግልኻ ክፍሊ ክህልወካ ኣለዎ፣ ናይ ብሕትኻ ንጽህና ክፍሊን ዓይኒ ምድርን ክሽነን ወይ ክኣ ትምገበሉ ቦታ ክህልወካ ኣለዎ።

ምስ መቕርብካ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ሰባት ሓባራዊ ሽቓቕ፡ ክሽነ ወይ ካልእ ክፍልታት ወይ መሳለጥያታት ትካፈለሉ ቦታ ክትውሸብ የብልካን።  ንኣብነት ክትውሸበሎም ዘይብልካ ቦታታት፡ ካራቫን መኪና ወይ ተጐታቲት፡ ቴንዳታት ወይ ሂተ ኣብ ናይ ካራቫን ቦታታት፡ ንእሽቶ መንበሪ ገዛን/ hybelhus ካልኦት ገዛውቲ ናይ ሓባር መሕጸቢ ሰብነት ወይ ክሽነን ዘሎዎም እዮም።

ገለ ገለ ምምሕዳራት እቲ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ምውሻብ ንኻልኦት ሰባት ንሕማም ከይቃላዕካ ክትገብሮ ኣጸጋሚ እንተኾይኑ ክትውሸበሉ ትኽእል ገዛ ይህባ እየን።

ነቲ ናይ ለበዳ  ውሸባ ብኸመይ ይትግበር

ውሸባ ን10 መዓልትታት ይጸንሕ

ኣብ ውሸባ ከለኻ፡ ነዚ ዝስዕብ ክትገብሮ ኣሎካ:

 • ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ምቹእ ዝኾነ ቦታ ኩን። ኣብ ምቹእ ቦታ፡ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ምርኻብ ከተወግደሉ ትኽእል ክኸውን ኣለዎ፡ ናይ ብሕትኻ ክፍሊ ክህልወካ ኣለዎ፡ ናይ ብሕትኻ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ወይ መግቢ ክትምገበሉ ትኽእል ቦታን ክህልዎ ኣለዎ።
 • ካብቶም ካልኦት ምሳኻ ሓቢሮም ዝነብሩ ዓበይቲ ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርት ወይ መውኣለ ህጻናት ኣይትኺድ።
 • ኣብ ኖርወይ ናብ ካልእ ቦታታት ኣይትግሽ።
 • ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ክትሕልወሉ ኣብ ዝጽግም ቦታታት ኣይትኺድ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቐም (ብዘይካ ካብ ወጻኢ ሃገር መጺእካ ብቐጥታ ናብ’ቲ ትውሸበሉ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ወይ ድማ ቅድሚ ውሸባ ምውዳእካ ካብ ኖርወይ ትወጽእ እንተ ኣሊኻ። ኩሉ ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድመኡ ኣብ እዋን ጕዕዞ መሸፈኒ ኣፍ ክጥቀም ኣለዎ።)
 • ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ማለት ከም ድኳናት፡ ፋርማሲታትን እንዳ ሻሂታትን ኣይትኺድ። ካልእ ኣማራጺ እንተዘይብልካ ንኣድላዪ ዝኾነ ነገራት ንምዕዳግ ኣብ ድኳን ወይ ፋርማሲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ። ካብ ካልኦት ኣዚኻ ርሕቀትካ ንምሕላው ግና ዘክር።
 • በጻሕቲ ኣጋይሽ ኣይምጽኡኻ። ቈልዑ ብዘይካ ኣብ ገዛኻ ምስ ዘለዉ መናብርቶም ምስ ካልኦት ኣይጻወቱ።

ኣብ ግዳም ወጺእካ ብእግርኻ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ ግና ካብ ካልኦት ሰባት ኣጸቢቕካ ርሕቀትካ ሓሉ። ቆልዑን መንእሰያትን ክጻወቱ ደገ ክወጽኡ ጽቡቕ እዩ። እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ምስ ቈልዑ ሓቢርካ ደገ ምውጻእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።   

ሓደ ካብቲ ኣብ ውሸባ ክትኣቱ ዘድልየካ ኣገዳሲ ምኽንያት፡ ምልክታት ሕማም ከየርኣኻ ክትልከፍ ስለ እትኽእል እዩ። ናብ ካልኦት ከይመሓላለፍ ናይ ግድን ፍሉይ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ። 

ምምሕዳራት/ኮሙነታታብ ልዑል ደርጃ ለበዳ ዘሎወን፡ ንብዙሓት ኣብ ምጽባይ ውሸባ ከም ዝጸንሑ ክገብርዎም ኣድላይነት ክህሉ ይኽእል እዩ።

መምርሒ ነቶም ዝተኸተቡ ሰባት

እንድሕር ምሉእ ኮሮና ክታበት ናይ ኮሮና ዝተኸተብካ ኴንካ፡ ናይ ቀረባ ርክብ ምስ ሓደ ዝተለበደ ሰብ ድሕሪ ምግባርካ፡ ኣብ ለበዳ ውሸባ ምእታው ኣየድልየካን እዩ። እዚ ተግባራዊ ዝኸውን ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ ካልኣይ ክታበት ምውሳድካ ኮይኑ እዩ፡ እዚ ኸኣ ንሹዱሽተ ወርሒ (6 ወርሒ) የገልግል።

እታ ቀዳመይቲ ክታበት ጥራይ ቅድሚ 3 ክሳብ 15 ሰሙን ወሲድካ ኴንካ፡ ድሕሪ ናይ ቀረባ ርክብ ምስ ሓደ ዝተለበደ ሰብ ምግባርካ፡ ተመርሚርካ ኣብ ሞንጎ 3 ክሳብ 7 መዓልቲ ዘሎ ግዜ ካብቲ ናይ ለበዳ ዉሸባ ክትወጽእ ትኽእል ።

ናይ ክታበት መረጋገጺ ሰነድ ካብ ናይ ኖርርወይ ኣገልግሎት ጥዕናን ምእላይን ክትሕተት ኢኻ።

 ክሳብ መርመራ ትገብር ኣብ ውሸባ ክትጸንሕ የብልካን። ተመርሚርካ እቲ ውጽኢት እወታዊ እንተ ኰይኑ ክትንጸል ኣለካ።

ምሉእ ምክልኻል ኣሎካ ድዩ ወስ የብልካን ፧

ንስኻ እንተድኣ ነዚ ዝስዕብ ኣማሊእካ ምክልኻል ከምዘጥረኻ ትግለጽ

 • ምሉእ ክታበት ዝወሰድካ፡ ነዚ ዝምልከት መብርሂ ኣብ ታሕቲ ርኣ
 • ሓደ ግዜ ጥራሕ ዝተኸተብካ’ሞ ካብ ትኽተብ ድማ ካብ 3 ክሳብ 15 ሰሙን ዘሕለፍካ ምስትኸውን። ኣብዚ መወዳእታ እዋን ድማ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ዘይተቐመጥካ ምስትኸውን
 • ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብሕማም ኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካ ምስትኸውን

ንስኻ ምሉእ ክታበት ወሲድካ ተባሂልካ ትግለጽ፡

 • እቲ ክታበት ክልተ ግዜ ዝወሰድካዮን እቲ ናይ መወዳእታ ክታበት ካብ ትወስዶ ድማ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ምስዝኸውን
 • ቀዳመይቲ ክታበት ድሕሪ ምኽታብካ 3 ሰሙን ምሕላፉ (Janssen ሓንቲ ክታበት)።
 • ብሕማም ኮቪድ-19 ተለኺፍካ ዝነበርካን ሓንሳብ ክታበት ካብ ትወስድ ድማ ሓደ ሰሙን ምስ ተሕልፍን። መርመራ ጌርካ ኣወንታዊ መልሲ ምስትረክብ ሰለስተ ሰሙን ከይሓለፈ እቲ ክታበት ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ።
 • ቀዳመይቲ ክታበት ተኸቲብካ እሞ ድሕሪ 3 ሰሙን ናይ ኮሮና መርመራ ጌርካ ተመርሚርካ እቲ ውጽኢት እወታዊ እንተ ኰይኑ። እቲ ምንጻል ምስ ወዳእካ ምሉእ ምክልኻል ዓቕሚ ኣጥሪኻ ኣለኻ።

ናይ መገሻ ውሸባ

ኩላቶም ካብ ኤውሮጳ ወይ ቀይሕ ምልክት ዝተገበረለን ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኖርወይ ብመገሻ ዝመጽኡ ሰባት፡ ብመሰረቱ ን 10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም። እቲ ውሸባ ካብታ ናብ ኖርወይ ዝመጻእካላ መዓልቲ እዩ ዝጅምር። እዚ ድማ ናይ መገሻ ውሸባ ይብሃል። እዚ ነየኖት ሃገራትን ከባቢታትን ይምልከት ኣብዚ ተመልከት። 

ነዚ ናይ መገሻ ውሸባ’ዚ ዘይምምላእ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ።

ምሉእ ኮሮና ክታበት ዝተኸተቡን ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብኮረና ተለኺፎም ዝነበሩን ካብዚ ናይ መገሻ ውሸባ ናጻ እዮም። ናጻ ንምዃን ዝጥለብ ቅድመ ኵነት ናይ ኖርወይ ኮሮና ምስክር ወረቐት ከተቕርብ ኣለካ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ምስክር ወረቐት፡ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብብ  COVID-19 certificate - helsenorge.no)

ንምምላእ ናይ መገሻ ውሸባን ብፍሉይ ድማ ካብዚ ወጻኢ ሕድገት ዝግበረሎምን ዝምልከት ናቱ ሕግታት ኣሎዎ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ መምርሕታት ናይ መገሻ ውሸባን ኣበይ ከኣ ይትግበር ኣብዚ ኣንብብ። 

ነዚ ውሸባ’ዚ ዘይምምላእ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ።

ኩላቶም ካብ ወጻኢ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ሰባት ከም ቀንዲ መምርሒ ውሸብኦም ኣብ መወሸባኦም ኣብ መወሸቢ ሆቴል እዮም ከማልኡዎ ዘለዎም። 

ንምምላእ ናይ መገሻ ውሸባን ብፍሉይ ድማ ካብዚ ወጻኢ ሕድገት ዝግበረሎምን ዝምልከት ናቱ ሕግታት ኣሎዎ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መገሻ ውሸባ ኣብዚ ኣንብብ።

ምንጻል ብኸመይ መንገዲ የማልኦ?

ተነጽሎ ካብ ውሸባ ንላዕሊ ዝተረረ ኮይኑን ካልኦት ሰባት ዝከላኸል። ብሕማም ኮሮና እንተ ተለኺፍካ ወይ ኣብ ውሸባ ከለኻ ምልክታት ሕማም እንተ ተራእዩካ ክትንጸል ኣሎካ።

ንዓኻ ኣብ ገዛኻ ትንጸል ዘገልግል:

 • ኩሉ ግዜ ግድነት ካብ ገዝኻ ኩን፡ግዳም`ውን ኣይትውጻእ ግና ኣብ ውልቃዊ ቀጽርኻ፡ ገበላኻ፡ በረንዳ ወይ ቴራሶ ግና ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 
 • ናብ ድኳናት ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ካልኦት ሰባት ዘድልየካ ነገራት ኣብ ምሽማት ክሕግዙኻ ኣለዎም።
 • ካብቶም መናብርትኻ እንተወሓደ ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ይሃሉኻ።
 • ዕድል እንተ`ልዩካ ናይ በይንኻ መደቀስን ባኞን ይሃሉኻ። ናይ በይንኻ መሳርሒ ባኞን መሐበስን/ሽጐማኖን  ተጠቐም።
 • ነቶም መናብርትኻ መታን ከይትልብዶም፡ ጽሬት ኣእዳውካ ምሕላውን ክትስዕል ከልኻ ጽሬት ምሕላውን ኣዚኻ ጥንቁቕ ክትከውን ኣለካ።
 • ገዛኻ ብፍላይ ድማ እቲ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝትንክፎ ቦታታት ቀቀልጢፍካ ኣጽርዮ።

ክትንጸለሉ ትኽእል ቦታታት

ኣብ ገዛኻ፡ ካልእ ብቑዕ ዝኾነ ቦታ ወይ ድማ ኣብ መደበር ጥዕና ኢኻ ትንጸል።

ተንጽሎኻ ኣብ ሓደ ብቑዕ ቦታ ብግቡእ ንምውዳእ ሓላፍነት ዘሎዎ ምምሕዳርካ እዩ። ምምሕዳርካ እቲ መንበሪ ገዘኻ ንምንጻል ብቑዕ ኣይኮነን ኢሉ እንተ ገመጊሙ እቲ ምምሕዳር ኣብ ሆቴል ወይ ካልእ ቦታ ክህበካ እዩ። እቲ ምምሕዳር ብተወሳኺ’ውን እቶም ምስቲ ዝተለኸፈ ሰብ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ካልእ ቦታ ክጸንሑ ክውስን ይኽእል እዩ። ወጻኢታት ናይቲ ካብ ገዛኻ ወጻኢ ትነብሮ እቲ ምምሕዳርካ እዩ ዝኸፍሎ።

እቶም ኣብ መወሸቢ ሆቴል ተወሺቦም ከለው ሕማም ኮሮና ከም ዘሎዎም ዘረጋገጹ ሰባት መታን እቲ ምንጻሎም ብግቡእ ክውድኡ ብዝቐልጠፈ እቲ ምምሕዳር ካልእ ቦታ ከዳልወሎም እዩ። 

ምውዳእ ተነጽሎ

እቲ ተነጽሎ ዓሰርተ መዓልቲ ካብታ መጀመርታ ምልክታት ሕማም ኮሮና ዝርኣኻላን እንተውሓደ ድማ ብዘይ ረስኒ 24 ሰዓታት ኣሕሊፍካን ነቲ ምንጻል ደው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ። ንኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዘለው ወይ ድማ ንጸረ ምክልኻል ሰብነት ዘድክም መድሃኒት ዝወስዱ ሰባት ግና እቲ ጠለብ ናይ ምንጻል ዝያዳ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘይብልካ እንተኾይኑ ካብታ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ዝረኸብካላ መዓልቲ 10 መዓልትታት ምስ ሓለፈ ደው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ።

ንውሸባን ምንጻልን ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ብቛንቛኻ ኣብዚ ርኣ 

መገሻ

ካብን ናብን ወጻኢ ሃገራት

 • ናይ ወጻኢ ሃገር ዜጋታት ናብ ኖርወይ ንኽኣትዉ ዘሎ ተኽእሎታት ጌና ውሱን እዮ ዘሎ።
 • ናይ ኖርወይ ወጻኢ ጕዳይ ሚኒስትሪ (UD) ኵሎም ኣጸቢቖም ኣድለይቲ ዘይኮኑ መገሻታት ንወጻኢ ሃገር ንኸይትግበሩ ይመክር። እዚ ሓፈሻዊ ምኽሪ እዚ ግና ንሃገራት EØS, ስዊዘርላንድ፡ ዓባይ ብሪጣንያን እተን ሃገራት ሕብረት አውሮፓ ናይ ሳልሳይ ሃገራት/EUs tredjelandsliste ኢሉ ዘርዚርዎም ዘሎ ኣይምልከትን እዩ ምኽንያቱ FHI ነዘን ሃገራት እዚኤን ከም ውሕስና ዘለወን ጌሩ ስለ ዝወስደን (ሓምራዊ / lilla land) ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ/
 • ካብ ወጻኢ ሃገራት እንተ መጺእካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ብዙሓት ከተማልኦም ዘልዉኻ ጠለባት ኣለዉ።
  ብዛዕባ ካብ ወጻኢ ሃገራት ንኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ከተማልኦም ዘልዉኻ ጠለባት ኣብዚ ኣንብብ። 
 • ቅድሚ ምጋሽካ እቲ እዋናዊ ዘሎ መምርሒታት፡ ኣብቲ ትነብረሉ ቦታን ናብቲ ትገሾ ዓድን ክትፈልጦ ኣለካ። ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ገጽ EU  ርአ/
   

ኣብ ውሽጢ ሃገር

ኵሉ መገሻታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክትግበር ይከኣል እዩ። እንድሕር ሓሚምካ ኣለኻ ወይ ኣብ ውሸባ (ካራንተነ) ኣለኻ ወይ ኣብ ምንጻል ሃሊኻ ግን ክትገይሽ ኣይግብኣካን እዩ።

ናይታ ጌሽካ ትኸዳ ምምሕዳር ዞባዊ ውሳኔታት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ምጋሽካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ምምሕዳር ሰፊሩ ዘሎ መምርሒታት ኣንብብ። ናብ ፍኹስ ዝበለ መመርሒ ዘለዋ ምምሕዳር ምስእትገይሽ ናይታ ትነበረላ ምምሕዳር ምኽርታት  ሰዓቦ።  እዚ ግን ነቶም ምሉእ ተጻወርነት ዓቕሚ ኣጥርዮም ዘለዉ ኣይምልከቶምን እዩ (ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓበሬታ ርአ)።

ምብጻሕ ኣብ ገዛ

ኩሉ ሰብ እቲ ብኣካል ምርኻብን ምትንኻፍን ብዝተኽኣለ መጠን ዶብ ክገብረሉ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቶም መናብርትኻ ካብ 20 ሰብ ንላዕሊ ኣጋይሽ ኣይትቀበል። ወላ’ኳ ከምዚ እንተኾነ ርሕቀትኩም 1 መትሮ ከትሕልዉ ዘይትኽእሉሉ ንላዕሊ ግና ክኸውን የብሉን።

ካብ ምሕጽንታ ምብጻሕ ወጻኢ ግና ክልተ ፍልይ ዝበለ ሕድገታት ኣሎ:

 • ኩላቶም እቶም ኣጋይሽ ካብ ሓደ ገዛ እንተኾይኖም ኩላቶም ብሓባር ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም።
 • ኩላቶም እቶም ኣጋይሽ ካብ ሓደ መውኣለ ህጻናት ወይ ሓደ ጕጅለ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ እንተ ኾይኖም ክመጽኡ ይኽእሉ እዮም።
 • ምሉእ ምክልኻል ዘጥረዩ ንኣብነት ምሉእ ክታበት ዝወሰዱ ከም ኣጋይሽ ኣይቁጸሩን እዮም።

ተኽእሎታት እንተ`ልዩ እቲ ምብጻሕ ካብ ገዛ ወጻኢ ክኸውን ነተባብዕ።  

ይኹን እምበር ምስ ቤተሰብካን ፈተውትኻን ርክብ ግበር። ካብ ብኣካል ምርኻብ ወጻኢ ብኻልእ መንገዲ ማሕበራዊ ህይወት ይሃሉኻ።

ካብ ልዑል ደረጃ ለበዳ ዘለዎ ቦታ እንተ መጺእካ፡ ነቲ ምኽርታት ኣብቲ ትነብረሉ ምሕዳር/ኮሙነ ዘገልግል ክትክተሎ ኣለካ።

ብሕታዊ ውራያትን መደባትን

መደባትን ብሕታዊ ውራያትን ካብ ዝተፈላለየ ምምሕዳራት ዝመጹ ዝካፈልዎ፡ ክመሓላለፍ ወይ ክስረዝ ዝሓሸ እዩ።

ብሓታዊ ምትእኽኻባት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት (ኣብ ዝተኻረኻዮ ወይ ዝተለቃሕካዮ ኣደራሽ) ግና ካብ 100  ሰባት ንላዕሊ ምእካብ ብሕጊ ኣይፍቀድን እዩ። እዚ መምርሒ እዚ ኣብ ግዳም ይኹን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዘገልግል እዩ። 

ልዑል ለበዳ ዘለወን ምምሕዳራት/ kommuner ጽኑዕ መምርሕታት ክህልወን ይኽእል እዩ። ንናይ ከባቢኻ ዝምልከት መምርሕታት ንምፍላጥ ኣብ ድሕረገጽ ናይቲ ትቕመጦ ምምሕዳር/ kommune ርኣ።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ብዙሓት ዝካፈልዎ መደባት/ውራያት

ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ብዘይ ዘይንቀሳቐስ ኮፍ መበሊ ዝግበር መደባት እንተበዝሑ 400  ሰባት ጥራይ እዮም ክሳተፉ ዝኽእሉ። እዚኦም ኣብ ክልተ ጉጅለ ማለት 200 X 2 ክምቀሉ ኣለዎም።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ዘይንቀሳቐስ ኮፍ መበሊ ዘሎዎ ዝግበር መደባት ግና እንተበዝሑ 1000  ሰባት ጥራይ እዮም ክሳተፉ ዝኽእሉ። እዚኦም ኣብ ክልተ ጉጅለ ማለት 500 X 2 ክምቀሉ ኣለዎም።

ናይ ውሽጢ ገዛ መደባት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ንኣብነት ሲነማ፡ ትያትር፡ ሰሚናር ወይ ሃይማኖታዊ መደባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ውሱን ነናትካ ኮፍ መበሊ ዝተወሃበካ ማለት እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መንበር፡ ነዊሕ  ነዊሕ ኮፍ መበሊ ወይ ንዑኡ ዝመሳሰል ኮፍ መበሊ ወይ ኣብ ብምሉኡ እቲ መደብ ኣብ ባይታ ኣብ ዝርከብ ቀዋሚ ቦታ ኣብ ብምሉኡ እቲ መደብ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም።

ብዙሓት ዝካፈልዎ ውራይ/መደባት ኣብ ግዳም

ኣብ ግዳም ኮፍ መበሊ ኣብ ዘይብሉ ዝርከብ ህዝባዊ ቦታ 800  ተሳተፍቲ ክህልዉ ብሕጊ ይፍቀደሎም እዩ። እዚኦም ኣብ ኣርባዕቲ  ጉጅለ ማለት 200 X 4 ክምቀሉ ኣለዎም።

ውሱንን ዘይንቀሳቀስን ኮፍ መበሊ ኣብ ዘሎዎ ቦታታት ግና ክሳዕ ከባቢ 2000  ዝኾኑ ተሳተፍቲ ክህልዉ ይፍቀድ። እቶም ኣዳለውቲ ነቶም ተኻፈልቲ በብጉጅለ ክሳብ  500 X 4 ኮይኖም ከም ዝፈላለዩ ክገብሩ ኣለዎም።   ኣብ ነፍስወከፍ ተኻፈልቲ ጉጅለ  2 መትሮ ርሕቀት ክህሉ  ኣለዎ።

መርመራ ዝገበሩ ወይ ምስክር ወረቐት ኮሮና ዘለዎም ተሳተፍቲ ጥራይ ዝሳተፍዎ ምስዝኸውን ግና ካልእ ንቁጽሪ ተሳተፍቲ ዘገልግል ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ርአ (ብኖርወጂያን)

ገለ ገለ ምምሕዳራት ንመዳባትን ወራያትን ዘገልግል ናተን ዞባዊ መምርሒታት ክህልወን ይኽእል እዩ። ነቲ ናይ ምምሕዳራት/ኮሙነታት ሓፈሻዊ ሓበሬታ ኣብዚ ርኤ። መርበብ ገጽ ናይቲ ዘለኻዮ ምምሕዳር/ኮሙነ ሓበሬታ ርኤ።

ቦታ ስራሕ፡ ኣብያተ ትምህርትን

ቦታ ስራሕ

ወ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሰባት ብኣካል ኣብ ቦታ ስራሖም ንኺርከቡ ዕድል ተኸፊቱ ኣሎ። እቲ ኣስራሒ ኣብ ቦታ ስራሕ ጽቡቕ ናይ ለበዳ ምቍጽጻር ስጕምቲ ኸም ዝውሰድ ክገብር ኣለዎ።

ንዝያዳ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጕዕዞ ዝምልከት መምርሒታት ኣብዚ ኣንብብ። 

መውኣለ ህጻነትን ቤት ትምህርትን

ካብቲ ናይ ከባቢ ኵነታት ለበዳ ተሞርኵሰን፡ መውኣለ ህጻናትን ቤት ትምህርትታትን ኣየናይ ደረጃ ስጕምቲ እየን ከተግብራ ዘለወን  ሕጂ እተን ምምሕዳረታት/ kommunene  ባዕለን ክውስና ይኽእላ እየን።

ህጻናት መዓስ እዮም ካብ መውኣለ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ኣብኲሮም ኣብ ገዛ ክውዕሉ ዘለዎም? ውላድካ ምስ ዝሓምም እንታይ ከም ትገብር ኣብዚ ርአ።

ዓበይትን መንእሰያትን መዓስ እዮም ኣብ ገዛ ክዀኑ ዘለዎም? ምስ ሓመምካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብዚ ርአ።