ሓበሬታ ብትግርኛ ብዛዕባ ኮሮና ኣብ ኖርዌይ።

ሓበሬታ ብትግርኛ ኣብ ኖርዌይ ኩነታት ኮሮና ዝትግበር ካብ ሰበስልጣናት ኖርዎያውያን ኣብ ሕግታት, ምኽሪን ለበዋታትን።

መርመራን ምልክታትን

ምልክታት ኮቪድ-19

ምልክትታ ኮቪድ-19 ከም ረስኒ፡ ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ፡ ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ምጥፋእ ስምዒት ጣዕሚ ወይ ምሽታትን ቃንዛ ጭዋዳታትን ከጠቃልል ይኽእል። ኣብ ገለ ገል እዋናት ከኣ ከም ምቅንዛዉ ጎሮሮ፡ መዕበስቲ ኣፍንጫን ጸረርታን ምህንጣስን ክርአ ይኽእል ኢዩ።

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ከምዘለዉኻ ርግጸኛ ምስዘይትኸዉን፡ መርመራ ክትገብር ይግባእ።

ነዞም ምልክታት ምስ ዘማዕብል እንታይ ክገብር ይግብኣኒ፧

 • ሓሚምካ ምስትህሉ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።
 • ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ ክምርመር ይግባእ።
 • ሓሚምካ ከለኻ ናይ ሕክምና ሓገዝ ምስእትደሊ ወይ ከኣ ዉልቃዊ ናይ ሕክምና ምኽሪ ምስእትደሊ ንሓኪምካ ብቴሌፎን ወይ ብኤሌክትሮኒካዊ ምንገዲ ክትረክቦ ይግባእ።

መርመራ ኣበይ ክገብር ይኽእል፧

ንመርመራ ዝምልከት ሓላፍነት ናይተን ምምሕዳር ከተማታት ኮይኑ፡ ዝተፈላለየ ናይ መርምራ ስርዓት ከኣ ኣቀሚጠን ይርከባ። ኣብቲ ዝቕመጠሉ ከባቢ ዘሎ ናይ መርመራ ስርዓት ንምፍላጥ ናይ ምምሕዳር ከባቢኻ ዌብሳይት ተኸታተል።

ናይ ምምሕዳር ከተማኻ ዌብሳይት ኣብዚ ተመልከት. 

መዓስ መርመራ ክትገብር ይግባእ፧

ነፍሲ ወከፍ ብኮቪድ-19 ከምዝተለክፈ ዝጥርጥር ሰብ መርመራ ክገብር ይግባእ። እዞም ዝስዕቡ ሰባት መርመራ ክገብሩ ይግባእ፥

 • ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ መልከፍቲ ዘለዎም ሰባት ሓዊስካ፡ ዝኽነ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘለዎ ሰብ።
 • ዝኾነ ምስ ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ።
 • ካልኦት ብሓካይም ዝተገምገሙ ሰባትን።

መዓስ መርመራ ክትገብር ትግደድ፧

ኣብ ገለገለ ጉዳያት፡ መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ብሕጊ ዝሕተት ክኸዉን ይኽእል ኢዩ። እዞም ዝስዕቡ ሰባት ግድነት መርመራ ክገብሩ ይሕተቱ፥

 • ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘርኣየ ኣብ ዉሸባ ዝጸንሐ ሰብ።
 • ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ካብ ኣብ ቀይሕ ዘርዝር ዝርከባ ሃገራት ወይ ከባቢ ናብ ኖርወይ ዝኣቱ ሰብ። 
 • ዝኾነ ኣብ ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ዝጸንሐ ምልክታት ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ።
 • ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጽሑ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣብ ዓባይ ብርጣንያ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኔዘርላንድስ፡ ኦስትርያ፡ ፖርቱጋል ወይ ብራዚል በጺሑ ዝነንበረ ሰብ።

ዉጽኢት ናይ መርመራ እንዳተጸበኻ፥

ከምቲ ግቡእ ናይ ኣሉታ ዉጽኢት መርመራ ክሳብ እትቅበል ኣብ ዉሸባ ክትጸንሕ ትግደድ ኢኻ።

ኣባላት ናይ ገዛኻ ዉጽኢት መርመራ እንዳተጸበኻ ከለኻ ኣብ ዉሸባ ክጸንሑ ኣይድልዮምን ኢዩ። እንተኾነ ግና፡ ዝኾነ ክመዕብልዎ ዝኽእሉ ምልክታት ብቀረባ ክከታተልዎ ይግባእ።

ኣብ ናይ ምትሕልላፍ ዉሸባ ብምህላዉካ እንተደኣ መርመራ ተጌርልካ’ሞ ምልክታት ምስእተማዕብል፡ ዉጽኢት መርመራ ክሳብ እትቅበል ርእስኻ ክትግልል ግዴታ ኣለካ።

ዉሸባን ምግላልን

ናይ ምትሕልላፍ ዉሸባ

ዝኾነ ምስ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦ ሰብ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ካብቲ ዕለት ርክብ ምስቲ ዝተለኽፈ ሰብ ን10 መዓልታት ክዉሸብ ይግደድ። ኣብ ናይ ምትሕልላፍ ዉሸባ ዝኣተዉ ሰባት መርመራ ክገብሩ ይግባእ። ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ እንተደኣ ኔርካ ኮይኑ፡ ብዝምልከቶ ናይ ርክብ ምጽራይ ኣካል ክትሕበርን ንዓኻ ዝምልከቱ መርሒታት ከኣ ክወሃበካ ኢዩ።

ምስ ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ እንተደኣ ኔርካ’ሞ እቲ ሰብ ኣብ ዉሽጢ 48 ሰዓታት ድሕሪ ርክብኩም ምልክታት እንተደኣ ኣርእዩ፡ ከም ናይ ቀረባ ረክብ ዝነበሮ ሰብ ንኽትሕሰብ፥

 • ካብ 15 ደቃይቅ ንላዕሊ ካብ 2 ሜትሮ ኣብ ዘይመልእ ርሕቀት ምስዝነብርኩም፡ ወይ
 • ቀጥታዊ ኣክላዊ ርክብ ምስ ዝነብረኩም፡ ወይ
 • ምስ ካብ ኣክሉ ዝወጹ ፈሰቲ ከም ዓኽታ፡ ጥፍጣፍ፡ ወይ ንብዓት ምስዝነብረካ ኢዩ።

እቲ ዝተለኽፈ ሰብ ምልክታት ዘየርእየ ክነሱ እቲ ናይ ኣወታ ዉጽእት መርመራ ኣብ ዉሽጢ 48 ሰዓታት ምስዝርከብ ግና እዚ ኣብ ልዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ተግባራዊ ይኸዉን።

ናይ ምትሕልላፍ ዉሸባ ብኸምይ ይካየድ

ኣብ ናይ ምትሕልላፍ ዉሸባ እንተ ደኣ ሃሊኻ፡

 • ኣብ ገዛኻ ወይ ከኣ ካልእ ምቹእ መንበሪ ገዛ ጽናሕ። ሓደ መንበሪ ገዛ ከም ምችእ ክሕሰብ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ኣብቲ ገዛ ዘለዉ ርክብ ንከይህሉ ዘኽእል ክኸዉን ይግባእ። ዝተፍለየ ናይ መደቀሲ፡ መሕጸብን ክሽነ ወይ መስርሒ መግቢ ክህልዎ ይግባእ። ንዝበለጸ ሓበረታ ከኣ ኣብ ታሕቲ ተመልከት።
 • ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ዘለካ ርሕቀት ከኣ ኣዕብዮ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቀም።

ኣብ እዋን ዉሸባ ምቹእ መንበሪ ገዛ ምህላዉ

ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ወይ ካልእ ምቹእ መንበሪ ገዛ ክትዉሸብ ግዴታ ኣለካ። ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ንከይህሉ ዘኽእል ክኸዉን ይግባእ ብተወሳኺ ከኣ ዝተፍለየ ናይ መደቀሲ፡ መሕጸብን ክሽነ ወይ መስርሒ መግቢ ክህልዎ ይግባእ።

ምስ ካልኦት ሰባት ዓይኒ ምድሪ፡ ክሽነ፡ ወይ ክልእ ክፍልታት ወይ ቀረባት ካብ ኣባላት ናይቲ ገዛ ወጻኢ ዝኾኑ ሰባት ክትካፈል ዘገድድ ገዛ ምስዝኸዉን ከም ምቹእ ናይ ዉሸባ ገዛ ኣይሕሰብን። ኣብነት ናይዚ፡ ናይ ምስ መካይን ዝገጠመ ገዛ፡ ቃፍላይ፡ ቴንዳታት፡ ካቢና (ጎጆ)፡ ናይ ሓባር መንበሪ ህንጻ (ዶርሚቶሪ)ን ካልእ ምስ ሓባራዊ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ዝሓዘ ህንጻ።

ናይ ጉዕዞ ዉሸባ

ኩሎም ካብ ኣብ ቀይሕ ዝርዝር ዘለዋ ሃገራት ወይ ከባቢታት ናይ EEA ዞባ ወይ ስዊዘርላንድ ዝመጹ ካብ ዝኣተወሉ ዕለት ጀሚሮም ን10 መዓልታት ክዉሸቡ ይግደዱ። እዚ ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ይበሃል። ንኢንስቲቱት ህዝባዊ ጥዕና(FHI) ንዝምልከተን ሃገራትን ከባቢታትን ዝርዝር ተመልከት

ነዚ ናይ ዉሸባ ግዴታ ምጥሓስ ገበናዊ ተግባር ኢዩ።

ናይ መጓዓዝያ ዉሸባ ኣበይ ክትግበር ኢዩ፧

ናይ ጉዕዞ ዉሸባኻ ኣብዚ ዝስዕብ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፥

 • ኣብ ኖርወይ ዝርከብ ቀዋሚ መንበሪ ገዛ፡ እትዉንኖ ይኹን ዝተካረኻዮ ብዘየገድስ። ናይ ዋንነት ወይ ከኣ ክራይ መረጋገጺ ሰነድ ከተቅርብ ግዴታ ኣለካ። እዚ ንተንከሳቃሲ ገዛ ከም ምስ ሞተር ዝገጠመ ገዛዉቲ፡ ጃልባታት…ወዘተ ኣይምልከትን ኢዩ።
 • ናይ ዉሸባ ሆቴል

ካብ ናትካ ገዛ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ምስእትዉሸብ፡ እቲ ዘለኻሉ ቦታ ነቲ ኣድላዩ መለኪዒታት ዘማልአ ምዃኑን ናይ ጉዕዞ ምዝገባ ከኣ ቅድሚ ምእታዉካ ክትገብሮ ግዴታ ኣለካ።

ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ንከመይ ክትገብሮ ትኽእል

ኣብ ኖርወይ ካብ ዝኣተወኡሉ መዕላቲ ኣትሒዙ ን10 መዓልታት ይጸንሕ።

ኣብ ዉሸባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን፥

 • ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ቦታ ክትጸንሕ ኣለካ።
 • ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ ወይ መዉዓሊ ህጻናት ኣይትኺድ።
 • ኣብ ዉሽጢ ሃገር ኣይትጓዓዝ።
 • ኣድላዩ ዝኾነ ርሕቀት ምስ ሰባት ክትሕልወሉ ዘይትኽእል ቦታትት ኣይኺድ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቀም (ናብ ናይ ዉሸባ ቦታ ኣብ ምኻድን ቅድሚ ናይ ዉሸባ ግዜኻ ምዉስኡ ካብ ኖርወይ ኣብ እትወጻሉን ግዜ እንተዘይኮይኑ)። ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ሰባት ናይ ኣፍን ኣፍጫን መሸፈኒ (ማስክ) ክገብሩ ግዴታ ኣለዎም።
 • ናብ ከም ዱኳናት፡ ፋርማሲታትን ካፌታትን ዝእመሰሉ ህዝባዉያን ቦታታ ዘይምኻድ። ካልእ ኣማራጺ እንተደኣ ዘይሃሊካ፡ ኣድላዩ ጥንቃቐ ብምግባር ናብ ዱኳናትን ፋማሲታትን ምኻድ ይከኣል። ካብ ካልኦት ሰባት ዉሑስ ዝኾነ ርሕቀት ምሕላዉካ ኣረጋግጽ።
 • ኣጋይሽ ከምዘይህልዉ ኣረጋግጽ። ቆልዑ ካብ ኣባላት’ቲ ገዝኦም ዝኾኑ ወጻኢ መማህርቶም ክመጽዎም ኣይግብእን።

ንምንቅስቃስ ናብ ደገ ምዉጻእ ዝከኣል ኮይኑ ካብ ካልኦት ሰባት ግና እኹል ርሕቀት ሓሉ። ቆልዑን ዓበይቲ ናይ ምዝንጋዕ ዕድል ክህልዎም ይግባእ። ንምዝንጋዕ ዓበይት ሰባት ቆልዑት ሒዞም እንተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መዓልቲ ናብ ደገ ክኸዱ ይተባቡዑ ኢዮም።

ኣቲ ኣገዳሲ ነጥቢ፡ ምልክታት ክሳብ እተመዓብል ከምዝተለኸፍካ ክትፈልጥ ስለዘይትኽእል ንካልኦት ሰባት ካብ ምቅላዕ ንምሕላዉ ኢዩ።

ምግላል

ዝተረጋገጸ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ኣንተሃሊካ ወይ ኣብ ግዜ ዉሸባ ምልክታት እንተደኣ ኣማዕቢልካ፡ ንርእስኻ ኣገሊልካ ክትጸንሕ ግዴታ ኣለካ።

ኣብ ገዛ ነፍስኽእ ኣግሊልካ እንተ ኣለኻ፥

 • ካብ ገዛኻ ኮፍ ክትብል ትግደድን ንደገ ክትወጽእ ከኣ ኣይፍቀድን፥ እኝተኽዕነ ኣብ ናትካ ጋርደን ወይ ባልኮን ወይ ናይ ቅድሚ ገዛ ክፉት ቦታ ወይ ቴራሶ ክትናፈስ ትኽእል ኢኻ።
 • ንኣድልዩ ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ዝሕግዙኻ ካልኦት ሰባት መደባት ግበር።
 • ምስ ኣባላት ገዛኻ ንዝኾኑ ሰባት ናይ 2 ሜትሮ ርሕቐት ሓሉ።
 • ናይ ዉልቅኻ ክፍሊ፡ ኣድልዩ እንተ ኾይኑ ከኣ ናይ ዉልቕካ መሕጸቢ ክፍሊ ሓዝ። ናይ ዉልቅኻ ናይ ንጽህና ነገራት ከም መወልወሊ (ሽጎማኖ) ይሃልኻ።
 • ካልኦት ኣባላት’ቲ ገዛ ካብ መልከፍቲ ንምሕላዉ፡ ተወሳኺ ጥንቃቀ ናይ ኣእዳዉን ምስዓልን ጽሬት ሓሉ።
 • ገዛኻ ብፍላይ ከኣ ብቀጻሊ እትሕዞም ግዳማዉያን ነገራት ወትሩ ክጸርዩ ይግባእ።

ርእስኻ ኣበይ ተግልላ

ናይ ምግላል ግዜኻ ኣብ ገዛኻ፡ ኣብ ምቹእ መበሪ ቦታ ወይ ኣድላዩ ኣብ ዝኾኑሉ ከኣ ኣብ ናይ ሕክምና ማእከል ክትገብሮ ይከኣል ኢዩ።

ርእስኻ እተግልለሉ ምቹእ ቦታ ከምዘለካ ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ናይቲ ዘለኻዮ ምምሕዳር ከተማ ኢዩ። እቲ ምምሕዳር ከተማ ኣብ ገዛኻ ክትግለል ከምዘይትኽእል እንተደኣ ወሲኑ፡ ኣብ ሆቴል ወይ ካልእ ምቹእ ቦታ ክቅርቡልካ ግዴታ ኣለዎም። እቲ ምምሕዳር ከተማ ካልኦት ኣብላት እቲ ገዛ ናይቲ ዝተለኽፈ ሰብ ኣብ ካልእ ምቹእ ቦታ ክጸንሑ ክገብር’ዉን ይኽእል ኢዩ። ኣብ ክልቲኡ ጉዳያት እቲ ምምሕዳር ከተማ ነቲ ወጻኢታት ይሽፍኖ።

እቲ ምምሕዳር ከተማ ነቶም ኣብ ናይ ጉዕዞ ዉሸባ ከለዉ ኣወታዉ ዉጽኢት ናይ ኮቪድ-19 ዝተረኽቦም ሰባት ብቅልጡፍ ርእሶም ዝግልልሉ ምቹእ ቦታ ናይ ምድላዉ ሓላፍነት ኣለዎ።

 ምዉዳእ ናይ ምግላል ግዜ

10 መዓልቲ ካብ ምጅማር እቶም ምልክታት ምስዝሓልፍን ኣብ ዝሕእለፈ 24 ሰዓታት ከኣ ናይ ረስኒ ምልክት ምስዘይህልወካእቲ ናይ ግለለላ ግዜ ከብቅዕ ይኽእል ኢዩ። ናብ ሕክምና ዘለዉ ሕሙማት ወይ ናይ ሕማም ናይ ምክልኻል ስርዓተ ኣካላትና ዘዳኽም ሕክምና ዝወስዱ ተሓከምቲ እቲ ናይ ግለላ ግዜ ዝነዉሐ ክኸዉን ይኽእል ኢዩ።

ዝኾነ ምልክታት እንተደኣ ዘይኣማዕቢልካ፡ እቲ ናይ ግለለላ ግዜ እቲ ናይ ኣወታ ኮቪድ-19 መርምራ ካብ ዝትወሃበካ ዕለት ድሕሪ 10 መዓልቲ ክብቅዕ ይኽእል።

መገሻታት

ኣህጉራዊ መገሻታት

 • ኣብዚ ግዜ ናብ ወጻኢ ሃገር ዝኾነ መገሻ ካብ ምግባር ክትቁጠቡ ኣትሪርና ንምሕጸን።
 • ካብ ወጻኢ ሃገር ናብ ኖርወይ ኣብ እትኣትወሉ፡ ብ ዉሽጢ ሃገር ንክትኣቱ ዝተፈላለዩ ቅጥዕታት ከተማልእ ትግደድ።
  ናብ ኖርወይ ካብ ደግ ኣብ እትእትወሉ ተፈጸምቲ ዝኾኑ ሕግታት ተመልከት።

ናይ ዉሽጢ ዓዲ መገሻታት

ካብ ልዕሉ ናይ መልከፍቲ ቁጽሪ ዘለዎ ከባቢ ናብተን ትሑት ደረጃ መልከፍቲ ዘለዎ ከባቢታት ምልባዕ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይኮነ ናይ ዉሽጢ ዓዲ መገሻታት ተቆጠብ።

እቲ እትኸዶ ዘለኽእ ከባቢ ናቱ ዝምልከት ሕግታትን ስጉምትታትን ክህልዎ ከምዝኽእል ተገንዘብ። ቅድሚ ምብጋስካ ናይቲ እትኸዶ ምምሕዳር ከተማ ዌብሳይት ተመልከት። ኣብ መገሻኻ እንተ ሓሚምካ እሞ ከኣ ክትግለል ወይ ክትዉሸብ እንተደኣ ግዴት ኮይኑ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ተዳለወሉ።

ኣጋይሽ ኣብ ገዛኻ ምምጻእ

ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ካልኦት ዝህልዎ ኣካልዊ ማሕበራዊ ርካብ ናብ ዝታሕእተ ደረጃ ከዉርዶ ይግባእ። ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣባላት ገዛኻ፡ እንተ በዝሐ 5 ሰባት ክትዕስም ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ግና ኣድላዩ ርሕቐት ኣብ ሞንጎቶም ኣጋይሽ ምህላዉ ብምርግጋጽ ኢዩ።

ካብዚ መምርሒ ዝፍለዩ 2 ኣጋጥእሚታት ኣለዉ፥

 • ኩሎም’ቶም ኣጋይሽ ኣባላት ሓደ ገዛ እንተደኣ ኮይኖም፡ ብምልኦም ክበጽሑ ይኽእሉ ኢዮም።
 • ከምኡ’ዉን ኩሎም ኣጋይሽ ናይ ሓደ መዋዕለ ህጻናት ወይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ጉጅለ/ክፍሊ እንተኾይኖም ።

እንተተኻኢሉ ኣብባብ ክፉት ቦታ ምእካብ ይምረጽ። 

ንስድራ ቤትን መሓዙትን ደሃይ ምግባር ኣድላዩ ኢዩ። ካብ ምርኻብ መጻኢ ካልእ ኣገባብ ናይ ማሕበራዊ ርክብ ምፍጣር ኣገዳሲ ኢዩ።

ናይ ዉልቂ ምትእኽኻባትን ኣጋጣሚታትን

ናይ ዉልቂ ምትእኽኻባትን ኣጋጣሚታትን ናብ ካልእ ዕለት ክሰጋገሩ ወይ ክስረዙ ይግባእ።

ኣብ ህዝባዊ ቦታታት (ብክራይ ኮነ ልቃሕ) ዝግበር ናይ ዉልቂ ምትእኽኻባት ካብ 10 ሰብ ንላዕሊ ክርከቡ ኣይግባእን ። እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ደገ ዝካየድ እንተደኣ ክይኑ ክሳብ 20 ሰባት ክሳተፉ ፍቁድ ይኸዉን።

ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝካየዱ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት

ቆዋሚ ኮፍ መበሊ ኣብ ዘይብሉ ህዝባዊ ቦታታት ዝግበሩ ናይ ዉሽጢ ገዛ ኣጋጣሚታት ክሳብ 10 ሰብ ክርከቡ ይከኣል ኢዩ።

ቆዋሚ ኮፍ መበሊ ኣብ ዘለዎ ህዝባዊ ቦታታት ዝግበሩ ናይ ዉሽጢ ገዛ ኣጋጣሚታት ክሳብ 100 ሰብ ክርከቡ ይከኣል ኢዩ።

እዞም ኣብ ህዝባዉያን ቦታታት ዝግበሩ ናይ ዉሽጢ ገዛ ኣጋጣሚታት ዝበሃሉ ከም ሲነማታት ቴያትራት፡ ሰሚናራት ወይ ሃይማኖታዉያን ጽምብላት የጠቃልል።

ኣብ ዉሽጢ ገዛ ዝግበሩ ናይ ቆልዑ ስፖርታዊ መደባት እቶም ተሳተፍቲ ካብ ሓደ ምምሕዳር ከተማ እንተደኣ ኮይኖም ክሳብ 50 ተበዝሐ ክእከቡ ፍቁድ ኢዩ።

ቆዋሚ ዝተመደበ ኮፍ መበሊ ዝበሃል እቶም ተዓዘብቲ ኣብ መንበር፡ ነዊሕ መንበሪ ጣዉላ፡ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ወይ ከኣ ኣብ መሬት ብቀዋሚ ንምሉእ’ቲ ኣጋጣሚ ኮፍ ዝብልሉ ማለት ኢዩ።

ሓዘንን ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓትን

ዝተመደበ ቀዋሚ ኮፍ መበሊታት ምስ ዝዳሎ፡ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ኣብ ዝካየድ ሓዘን ክሳብ 100 ሰባት ክእከቡ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከኣ ክሳተፉን ፍቁድ ይኸዉን።

ኣብ ደገ ዝካየድ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት

ቆዋሚ ኮፍ መበሊ ኣብ ዘይብሉ ህዝባዊ ቦታታት ዝግበሩ ናይ ደገ ኣጋጣሚታት ክሳብ 200 ሰብ ክእከቡ ፍቁድ ኢዩ።

ቆዋሚ ሴድያታ ምስዝህሉ ከኣ ኣብቲ ህዝባዊ ቦታታት ዝግበሩ ናይ ደገ ኣጋጣሚታት ክሳብ 600 ሰብ ክርከቡ ፍቁድ ኢዩ። እቶም ኣዳለዉቲ መደብ እቶም ተሳተፍቲ ክሳብ 200 ሰባት ዝሓዙ ጉጀልታት ምፍላላዮም ከረጋግጹ ግዴት ኣለዎም። ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ከኣ ኣብ መንጎ’ቶም ጉጅለታት ኩሉ ግዜ ምህላዉ ከረጋግጹ ግዴታ ኣለዎም።

ኣብቲ ክሳብ 200 ሰብ ዝሓዘ ጉጅለ ዘለዉ ሰባት ከኣ ኣብ መጎኦም ናይ 1 ሜትሮ ርሕቀት ምህላዉ ክረጋግጹ ግዴታ ኣለዎም።

ናይ ስራሕ ቦታ፡ ኣብያተ ትምህርትን ትምህርትን

ናይ ስራሕ ቦታ

 • ዝከኣል እንተደኣ ኮይኑ ካብ ገዛ ምስራሕ ተመራጺ ይኸዉን።

ንናይ ስርሕ መገሻ ዝምልከት ሕግታት ተመልከት።

መዋዕለ ህጻናት

 • መዋዕለ ህጻናት ኣብ ናይ ብጫ ደረጃ ኢየን ዘለዋ።
 • ኣብ ልዑል ደረጃ መልከፍቲ ዘለዋ ምምሕዳር ከተማታት ንቤት ትምህርትታን መዋዕለ ህጻናት ኣብ ቀይሕ ደረጃ ከካትትወን ዝከኣል ኢዩ።

ኣብያተ ትምህርትን ትምህርትን

 • ታሕተዋይ-ካልኣይ ደረጃን ላዕለዋይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ብጫ ደረጃ ይርከባ።
 • ኣብ ልዑል ደረጃ መልከፍቲ ዘለዋ ምምሕዳር ከተማታት ንቤት ትምህርትታን መዋዕለ ህጻናት ኣብ ቀይሕ ደረጃ ከካትትወን ዝከኣል ኢዩ።