ሃገራዊ ምኽርን ሕግታትን

ሓበሬታ ብትግርኛ ኣብ ኖርዌይ ኩነታት ኮሮና ዝትግበር ካብ ሰበስልጣናት ኖርዎያውያን ኣብ ሕግታት, ምኽሪን ለበዋታትን።

ሓፈሻዊ ምኽሪ ምቍጽጻር ሕማማት፦

 • እንተ ሓሚምካ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ
 • ተኸተብ
 • ኣእዳውካ ብተደጋጋሚ ተሓጸብ

ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩኒ እንታይ ክገብር ኣሎኒ፧

 • እንተ ሓሚምካ፡ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ።
 • ምልክታት ኮሮና እንተ ኣልዩካ ተመርመር። ቈልዑ ክምርመሩ ኣየድልዮምን እዩ።
 • ኮሮና እንተ ተታሒዝካ ን መዓልቲ ኣብ ቤትካ ጽናሕ።
 • እንተ ሓሚምካ እሞ ሕክምናዊ ሓገዝ እንተ ደሊኻ ወይ ካብ ሓኪም ምኽሪ እንተ ደሊኻ፡ ንሓኪምካ ደውለሉ።

ኮቪድ-19 ስዒቡ ዝመጽእ ሳዕቤናት

ገሊኦም ሰባት ኮቪድ-19 ስዒቡ ዝመጽእ እተፈላለየ ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ። እቲ ልሙድ ዝዀነ ሕማማት፡ ናይ ከቢድ ድኻም ስምዒት፡ ጸገም ኣትኵሮን ምዝካርን፡ ጽርውር ምባል፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ቃንዛ ርእሲ ከምኡውን ናይ ምሽታትን መቐረትን ስምዒት ምስኣን እዩ።

መርመራ ቫይረስ ኮሮና

ኣበይ እየ ናይ ኮሮና መርመራ ኽገብር ዝኽእል፧

በቲ ገዛእ ርእስኻ ዝግበር መመርመሪ ጌርካ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ምምሕዳር ከተማኻ ኣብ ዚርከብ ማእከል መርመራ እውን ናይ ፒሲኣር መርመራ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ።

ወብ ሳይት ምምሕዳር ከተማኻ ርኸብ። [ሊንክ ሓፈሻዊ ገጽ ምምሕዳር ከተማ]

በቲ ናይ ገዛእ ርእሰይ መመርመሪ ኣወንታዊ ውጽኢት እንተ ረኺበ እንታይ እየ ዝገብር፧

 • በቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ መመርመሪ ኣወንታዊ ውጽኢት እንተ ረኺብካ፡ ን መዓልቲ ኣብ ቤትካ ኽትጸንሕ ኣሎካ።
 • ነቶም ብቐረባ እትረኽቦም ሰባት፡ ምልክታት ሕማም እንተ ኣልይዎም ምእንቲ ኺከታተሉ ከም ዝሓመምካ ንገሮም
 • ነቲ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኣብ ወብ ሳይት ምምሕዳር ከተማኻ ኽትምዝግቦ ትኽእል ኢኻ።

ብናይ ፒሲኣር መርመራ ምርግጋጽ

ገሊኦም ሰባት ነቲ ውጽኢት መርመራኦም ንምርግጋጽ ኣብ ናይ ማእከል መርመራ ናይ ፒሲኣር መርመራ ኺገብሩ ይኽእሉ እዮም።

እዚ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት፦

 • ዝዀነ ይኹን መጠናኸሪ መድሃኒት (3ይ ክትባት) ዘይወሰደ እሞ ናይ ኮሮና ወረቐት ምስክር ንኽረክብ ናይ መረጋገጺ መርመራ ዘድልዮ ሰብ።
 • ዝዀነ ይኹን ክልተ ክትባት ዝወሰደ እሞ ልዕሊ 3 ወርሒ ይገብር ኮሮና ዝሓመመ ሰብ። 
 • ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ (ዘይተኸትቡን ወረቐት ምስክር ኮሮና ዘድልዮምን)።
 • ሰብነቶም ኣዝዩ እተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዘለዎም ሰባት።
 • ናይ ሕክምና ሓገዝ እንተ ደሊኻ እሞ ሓኪምካ ንመርመራኻ ብናይ ፒሲኣር መርመራ ክረጋገጽ ኣለዎ እንተ ኢሉ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ናይ ሕክምና ሓገዝ እትረኽበሉ ቦታ እዩ ዚግበር።

ክትባት ኮሮና

ኽትባት ብኮሮና ኣዚኻ ኸይትሓምም ይከላኸለልካ። ሰበ ስልጣን ኖርወይ፡ ክኽተብ ዝኽእል ሰብ ኵሉ እቲ ኽትባት ክወስድ ይመኽሩ።

እቲ እትነብረሉ ወይ እትቅመጠሉ ዘለኻ ኮሙነ፡ ኽክትክተብ ዕድል ክህበካ ሓላፍነት ዘለዎ። እቲ ክትባት ብናጻ ዝወሃብ ብወለንታኻ ዝውሰድ እዩ።

ንነዊሕ እዋን ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ሰባት፡ ኣየናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለዎም ብዘየገድስ፡ ክትባት ክረኽቡ መሰል ኣለዎም።

ትካል ህዝባዊ ጥዕና  (FHI) ኵለን ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ክትባት ክወስዳ ይመክር፡ ንዓበይቲ ሳልሳይ ግዜ ክኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ። ነቶም ትሑት ናይ ሰብነት ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ከኣ ራብዓይ ግዜ ክኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ።

ክትባት ክትወስድ ዕድል እንተ ዘይተዋሂቡካ፡ ምስ ትነብረሉ ኮሙነ ተራኸብ። ኣብ ኖርወይ ኣገልግሎት ጥዕና ኽትረክብ ከለኻ ተርጓማይ ክግበረልካ መሰል ኣሎካ።

ክትባት ኮሮና ንቘልዑን መንእሰያትን

ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑን መንእሰያትን ክትባት ኮሮና ክረኽቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ። ሕጂ እቶም ካብ 5-11 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ እውን ክትባት ክረኽቡ ይኽእሉ እኳ እንተዀኑ፡ ሃገራዊ ትካል ጥዕና ኖርወይ ግን ነዚ ክውስዱ ብዙሕ ኣይመክርን እዩ። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ክኽተቡ ውሳነ ዝገብሩ ወለዲ እዮም። 

ብዛዕባ ክትባት ኮሮና ሓበሬታ ዝህብ ቪድዮ ዝመርሕ ሊንክ። ኣብዚ፡ ክትባት እንታይ ከም ዝዀነ፡ ብኸመይ ከም ዝዓዪ፡ ስለምንታይ ከም እንኽተብ ምላሽ ክትረክብ ኢኻ። <ብእተፈላለየ ቛንቋታት ዝተዳለወ ቪድዮ ዝመርሕ ሊንክ >

ዋላ እተኸተብካ ኩን፡ ነቲ ሓፈሻዊ ንምክልኻል ለብዒ ዝገልጽ ስርዓታት ምስዓብ ኣገዳሲ እዩ።

መገሻ

መገሻታት ካብን ናብን ወጻኢ ሃገራት

 • ናብ ኖርወይ ንምእታው ኣብ ጕዕዞ ዚግበር ቀይድታት የልቦን
 • እተፈላለያ ሃገራት ናብ ሃገረን ብዛዕባ ምእታው እተፈላለየ ሕግታት ኪህልወን ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ነቲ ኣብታ እትኸዶ ሃገር ዚውዕል ሕግታት ክትፈልጦ ኣገዳሲ እዩ።

ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ Helsedirektoratet

መወዳእታ ዝተመሓየሸ ረቡዕ፡ 20 ሚያዝያ መዓልቲ 2022 ዓ/ም