ሓበሬታ ብትግርኛ ብዛዕባ ኮሮና ኣብ ኖርዌይ።

ሓበሬታ ብትግርኛ ኣብ ኖርዌይ ኩነታት ኮሮና ዝትግበር ካብ ሰበስልጣናት ኖርዎያውያን ኣብ ሕግታት, ምኽሪን ለበዋታትን።

መርመራን ምልክታት ሕማምን

ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ

ምልክታት ሕማም ኮሮና፡ ረስኒ፡ ሰዓል፡ ሕጽረት ትንፋስ፡ ሕማም ርእሲ፡ ሓፈሻዊ ድኻም ሰብነት፡ ምጕዳል ምሽታት ወይ  ምስትምቓር ስምዒትን ቃንዛ ጭዋዳታትን ክኾኑ ይኽእሉ። ቃንዛ ጐረሮ፡ ጸረርታ ወይ ምዕባስ ኣፍንጫ፡ ምህንጣስን’ውን ምልክታት’ቲ ሕማም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ምልክታት ሕማም ኮሮና ከም ዘሎካ እንተ ጠርጢርካ መርመራ ክትገብር ይግባእ።

ምልክታት ሕማም እንተ ኣልዩኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 • እንተ ሓሚምካ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ
 • ምልክታት ሕማም ኮሮና እንተ ኣልዩካ መርመራ ግበር
 • እንተ ሓሚምካ እሞ ድማ ኸኣ ሕክምናዊ ሓገዝ ወይ ምኽሪ ካብ ሓኪምካ እንተ ኣድልዩካ፡ ምስ ሓኪምካ ብቴሌፎን ወይ ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ተራኸብ።

ናይ ኮሮና መርመራ ኣበይ ክገብር እኽእል?

መርመራ ምግባር ሓላፍነት ዘለዎ ምምሕዳርካ እዩ። ብዛዕባ ከመይ ክትምርመር ከምዘለካ ዝምልከት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትንብረሉ ምምሕዳር ኣንብብ።

መዓስ ኢኻ ክትምርመር ዘለካ?

ኩላቶም ብኮቪድ-19 ተለኺፈ ክኸውን እኽእል እየ ዝብል እምነት ዘሎዎም ክምርመሩ ይግባእ።

እዞም ዝስዕቡ ክምርመሩ ይግባእ

 • ኩላቶም ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘሎዎም
 • ኩላቶም ብቐረባ ብሕማም ኮሮና ምስ ዝተለኸፈ ሰብ ርክብ ዝነበሮም
 • ሓደ ሓኪም ክትምርመር ኣሎካ ኢሉ እንተ ገምጊሙ ክትምርመር ኣለካ

መዓስ ኢኻ ክትምርመር ዘለካ?

ኣብዞም ዝስዕቡ ኵነታት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ክትገብር ብሕጊ ትሕተት ኢኻ:

 • ኩላቶም ተወሺቦም ዘለዉን ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘርኣዩን
 • ኩላቶም ብመገሻ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡን ኣብተን ብቐይሕ ምልክት ተገይሩለን ዘሎ ሃገራት ወይ ከባቢታት ኣብዚ መወዳእታ 10 መዓልትታት እንተኔርካ 

ውጽኢት መርመራ ኮሮና ኣብ ትጽበየሉ ዘለኻ እዋን

ውጽኢት መርመራኻ እናተጸበኻ ከለኻ ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ክሳዕ ዝመጽኣካ ክትውሸብ ኣለካ።

ምላሽ ናይቲ መርመራ ኮሮና እናተጸበኻ ከለኻ፡ እቶም ምሳኻ ዝነብሩ ሰባት ኣሉታዊ ምላሽ ክሳዕ ትረክብ ክውሸቡ ኣለዎም።

ተወሺብካ ከለኻ መርመራ ኮሮና ጌርካን ምልክታት ሕማም ድማ እንተ ተራእዩካን ምላሽ ናይ መርመራኻ ክሳዕ ዝመጸካ ክትንጸል ኣለካ።

ውሸባን ምንጻልን

ውሸባ ብሰንኪ ለበዳ

ምስ ሓደ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተጌርካ ን10 መዓልታት ክትውሸብ ይግባእ። እቲ ውሸባ ካብታ መወዳእታ  ምስቲ ዝተለኽፈ ሰብ ርክብ ዝገበርካሉ መዓልቲ ይጅምር። ኣብ ውሸባ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ናይ ኮሮና መርመራ ግበር። ምስ ኮሮና ዝሓዞ ሰብ ጥቡቕ ርክብ እንተ ኣልዩካ፡ በቶም ነቲ ለበዳ ዝከታተሉ ጕጅለ ክትሕተት ኢኻ ። እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ድማ ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ምስ ሓደ በቲ ሕማም ዝተለኸፈ ሰብ ኣብ ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት፡ እቲ ዝሐመመ ሰብ ምልክት ዘርኣየሉ ተራኺብካ እንተ ኔርካ ጥቡቕ ርክብ ነይሩካ ማለት እዩ።

ጥቡቕ ርክብ ዝበሃል:

 • ትሕቲ 2 ሜትሮ ርሕቀት ንልዕሊ 15 ደቓይቕ እንተ ነይሩካ፡ ወይ
 • ቀጥታዊ ኣካላዊ ርክብ እንተ ነይሩካ፡ ወይ
 • ቀጥታዊ ርክብ ምስ ናይ ሰብነት ፈሳሲ (ንኣብነት ጥፍጣፍ፡ ንፋጥን ንብዓትን) እንተ ነይሩካ

እቲ ምሳኻ ርክብ ዝነበሮ ብለበዳ ዝተለኸፈ ሰብ ዝኾነ ናይ ሕማም ምልክት ዘይብሉ እንተኾይኑ፡ ግን እቲ ምስኡ ዝነበረካ ርክብ 48 ሰዓታት ቅድሚ መርመራ ኮሮና ጌሩ ኣወንታዊ ውጽኢት ዝመጽኦ ዝነበረ ግዜ ኮይኑ፡ ጥቡቕ ርክብ ነይሩካ ማለት እዩ።

ኣብ እዋን ለበዳዊ ውሸባ ንኽትውሸብ ምቹእ ዝኾነ ቦታ

ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ክትውሸበሉ ትኽእል ቦታ ክትውሸብ ይግባእ። ምስ ካልኦት ሰባት ርክብ ክተወግደሉ ተኽእሎ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ፡ ናይ ግልኻ ክፍሊ ክህልወካ ኣለዎ፣ ናይ ብሕትኻ ንጽህና ክፍሊን ዓይኒ ምድርን ክሽነን ወይ ክኣ ትምገበሉ ቦታ ክህልወካ ኣለዎ።

ምስ መቕርብካ እንተዘይኮይኑ ምስ ካልኦት ሰባት ሓባራዊ ሽቓቕ፡ ክሽነ ወይ ካልእ ክፍልታት ወይ መሳለጥያታት ትካፈለሉ ቦታ ክትውሸብ የብልካን።  ንኣብነት ክትውሸበሎም ዘይብልካ ቦታታት፡ ካራቫን መኪና ወይ ተጐታቲት፡ ቴንዳታት ወይ ሂተ ኣብ ናይ ካራቫን ቦታታት፡ ንእሽቶ መንበሪ ገዛን/ hybelhus ካልኦት ገዛውቲ ናይ ሓባር መሕጸቢ ሰብነት ወይ ክሽነን ዘሎዎም እዮም።

ገለ ገለ ምምሕዳራት እቲ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ምውሻብ ንኻልኦት ሰባት ንሕማም ከይቃላዕካ ክትገብሮ ኣጸጋሚ እንተኾይኑ ክትውሸበሉ ትኽእል ገዛ ይህባ እየን።

 ነቲ ለበዳዊ ውሸባ ብኸመይ አተግብሮ

ውሸባ ን10 መዓልትታት ይጸንሕ

ኣብ ውሸባ ከለኻ፡ ነዚ ዝስዕብ ክትገብሮ ኣሎካ:

 • ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ምቹእ ዝኾነ ቦታ ኩን። ኣብ ምቹእ ቦታ፡ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሰባት ኣብቲ ገዛ ዝነብሩ ምርኻብ ከተወግደሉ ትኽእል ክኸውን ኣለዎ፡ ናይ ብሕትኻ ክፍሊ ክህልወካ ኣለዎ፡ ናይ ብሕትኻ መሕጸቢ ክፍልን ክሽነን ወይ መግቢ ክትምገበሉ ትኽእል ቦታን ክህልዎ ኣለዎ።
 • ካብቶም ካልኦት ምሳኻ ሓቢሮም ዝነብሩ ዓበይቲ ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ።
 • ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርት ወይ መውኣለ ህጻናት ኣይትኺድ።
 • ኣብ ኖርወይ ናብ ካልእ ቦታታት ኣይትግሽ።
 • ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ክትሕልወሉ ኣብ ዝጽግም ቦታታት ኣይትኺድ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቐም (ብዘይካ ካብ ወጻኢ ሃገር መጺእካ ብቐጥታ ናብ’ቲ ትውሸበሉ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ወይ ድማ ቅድሚ ውሸባ ምውዳእካ ካብ ኖርወይ ትወጽእ እንተ ኣሊኻ። ኩሉ ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድመኡ ኣብ እዋን ጕዕዞ መሸፈኒ ኣፍ ክጥቀም ኣለዎ።)
 • ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ማለት ከም ድኳናት፡ ፋርማሲታትን እንዳ ሻሂታትን ኣይትኺድ። ካልእ ኣማራጺ እንተዘይብልካ ንኣድላዪ ዝኾነ ነገራት ንምዕዳግ ኣብ ድኳን ወይ ፋርማሲ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ። ካብ ካልኦት ኣዚኻ ርሕቀትካ ንምሕላው ግና ዘክር።
 • በጻሕቲ ኣጋይሽ ኣይምጽኡኻ። ቈልዑ ብዘይካ ኣብ ገዛኻ ምስ ዘለዉ መናብርቶም ምስ ካልኦት ኣይጻወቱ።

ኣብ ግዳም ወጺእካ ብእግርኻ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ ግና ካብ ካልኦት ሰባት ኣጸቢቕካ ርሕቀትካ ሓሉ። ቆልዑን መንእሰያትን ክጻወቱ ደገ ክወጽኡ ጽቡቕ እዩ። እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ምስ ቈልዑ ሓቢርካ ደገ ምውጻእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።   

ሓደ ካብቲ ኣብ ውሸባ ክትኣቱ ዘድልየካ ኣገዳሲ ምኽንያት፡ ምልክታት ሕማም ከየርኣኻ ክትልከፍ ስለ እትኽእል እዩ። ናብ ካልኦት ከይመሓላለፍ ናይ ግድን ፍሉይ ጥንቃቐ ክትገብር ኣለካ። 


እቶም ምስ ተወሺቡ ዘሎ ሰብ ዝነብሩ

እንተድኣ ምስ ሓደ ብሰንኪ ለበዳ ተወሺቡ ዘሎ ሰብ ትነብር ኴንካ፡ ንስኻ ድማ ኣብ ምጽባይ ውሽባ/ ventekarantene ክትጸንሕ ኣለካ።

ኣብ ምጽባይ ውሽባ/ ventekarantene ክትጸንሕ ኣለካ ክሳዕ፡

 • እቲ ብሰንኪ ለበዳ ተወሺቡ ዘሎ ውጽኢት ቀዳማይ መርመራኡ ኣሉታዊ መልሲ ዝመጾ

ወይ

 • እተን 10 ናይ ውሸባ መዓልታት ግዜ ናይቲ ተወሺቡ ዘሎ ሰብ ዝሓልፋ። እዚ ማለት ከኣ እቲ ሰብ መርመራ እንተ ዘይገበረ ኮይኑ።

ወይ

 • ንስኻ ንባዕልኻ ውጽኢት መርመራኻ (PCR) ኣሉታዊ እንተ ኾይኑ፡ እንተ ቀልጠፈ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ተወሺቡ ዘሎ ሰብ ምስ ዝተለበደ ሰብ ዝገበሮ ርክብ ።

ኣብ ምጽባይ ውሽባ/ ventekarantene ክትጸንሕ ኣየድልየካን እዩ፡

 • እንተ ተኸቲብካ (3 ሰሙን ድሕሪ ቀዳመይቲ መኽተብቲ)

ወይ

 • እቲ ተወሺቡ ዘሎ እንተ ተኸቲቡ (3 ሰሙን ድሕሪ ቀዳመይቲ መኽተብቲ)

ወይ

 • እንተ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ኮቪድ-19 ሓሚምካ ኔርካ እሞ ካብ ትካል ጥዕና ኖርወይ መረጋገጺ ሰነድ ሃልዩካ።

ምስቲ ተወሽሂቡ ዘሎ ሰብ ብሓባር ዘይትነብር እንተ ኮንካ፡ ከም ልሙድ ኣብ ምጽባይ ውሸባ ክትጸንሕ ኣየድልየካን እዩ። ምሕደራታት/ኮሙነታት ቡሓት ዝተለበዱ ዘለዉወን፡ ንብዙሓት ኣብ ኣብ ምጽባይ ውሸባ ክጸንሑ ኣድላይነት ክህሉ ይኽእል እዩ።

እንተድኣ እቲ መናብርትኻ ውጽኢት መርመራኡ ኣሉታዊ ኮይኑ፡ ኣብ ውሸባ ክትጸነሕ ኣየድልየካን እዩ። እቶም ብሰንኪ ጥቡቕ ርክብ ኣብ ውሸባ ዝኣተዉ ሰባት ግና፡ ብዘየገድስ እቲ ክውሸቡ ዝተነገሮም ግዜ ብምሉኡ ከተግብርዎ ኣለዎም።

ናይ ምጽባይ ውሸባ/ ventekarantene ነቶም ብሓባር ዝነበሩን ጥቡቕ ርክብ ዘለዎምን መልሲ ዝጽበዩን ጥራይ ክኸውን እዩ ዝምረጽ።  

ናይ መገሻ ውሸባ

ኩላቶም ካብ ኤውሮጳ ወይ ቀይሕ ምልክት ዝተገበረለን ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኖርወይ ብመገሻ ዝመጽኡ ሰባት ን 10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም። እቲ ውሸባ ካብታ ናብ ኖርወይ ዝመጻእካላ መዓልቲ እዩ ዝጅምር። እዚ ድማ ናይ መገሻ ውሸባ ይብሃል። እዚ ነየኖት ሃገራትን ከባቢታትን ይምልከት ኣብዚ ተመልከት። 

ነዚ ውሸባ’ዚ ዘይምምላእ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ።

ኩላቶም ካብ ወጻኢ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ሰባት ከም ቀንዲ መምርሒ ውሸብኦም ኣብ መወሸባኦም ኣብ መወሸቢ ሆቴል እዮም ከማልኡዎ ዘለዎም። 

ንምምላእ ናይ መገሻ ውሸባን ብፍሉይ ድማ ካብዚ ወጻኢ ሕድገት ዝግበረሎምን ዝምልከት ናቱ ሕግታት ኣሎዎ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ መገሻ ውሸባ ኣብዚ ኣንብብ።

ምንጻል ብኸመይ መንገዲ የማልኦ?

ተነጽሎ ካብ ውሸባ ንላዕሊ ዝተረረ ኮይኑን ካልኦት ሰባት ዝከላኸል። ብሕማም ኮሮና እንተ ተለኺፍካ ወይ ኣብ ውሸባ ከለኻ ምልክታት ሕማም እንተ ተራእዩካ ክትንጸል ኣሎካ።

ንዓኻ ኣብ ገዛኻ ትንጸል ዘገልግል:

 • ኩሉ ግዜ ግድነት ካብ ገዝኻ ኩን፡ግዳም`ውን ኣይትውጻእ ግና ኣብ ውልቃዊ ቀጽርኻ፡ ገበላኻ፡ በረንዳ ወይ ቴራሶ ግና ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 
 • ናብ ድኳናት ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ካልኦት ሰባት ዘድልየካ ነገራት ኣብ ምሽማት ክሕግዙኻ ኣለዎም።
 • ካብቶም መናብርትኻ እንተወሓደ ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ይሃሉኻ።
 • ዕድል እንተ`ልዩካ ናይ በይንኻ መደቀስን ባኞን ይሃሉኻ። ናይ በይንኻ መሳርሒ ባኞን መሐበስን/ሽጐማኖን  ተጠቐም።
 • ነቶም መናብርትኻ መታን ከይትልብዶም፡ ጽሬት ኣእዳውካ ምሕላውን ክትስዕል ከልኻ ጽሬት ምሕላውን ኣዚኻ ጥንቁቕ ክትከውን ኣለካ።
 • ገዛኻ ብፍላይ ድማ እቲ ሰብ ብዙሕ ግዜ ዝትንክፎ ቦታታት ቀቀልጢፍካ ኣጽርዮ።

ክትንጸለሉ ትኽእል ቦታታት

ኣብ ገዛኻ፡ ካልእ ብቑዕ ዝኾነ ቦታ ወይ ድማ ኣብ መደበር ጥዕና ኢኻ ትንጸል።

ተንጽሎኻ ኣብ ሓደ ብቑዕ ቦታ ብግቡእ ንምውዳእ ሓላፍነት ዘሎዎ ምምሕዳርካ እዩ። ምምሕዳርካ እቲ መንበሪ ገዘኻ ንምንጻል ብቑዕ ኣይኮነን ኢሉ እንተ ገመጊሙ እቲ ምምሕዳር ኣብ ሆቴል ወይ ካልእ ቦታ ክህበካ እዩ። እቲ ምምሕዳር ብተወሳኺ’ውን እቶም ምስቲ ዝተለኸፈ ሰብ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ካልእ ቦታ ክጸንሑ ክውስን ይኽእል እዩ። ወጻኢታት ናይቲ ካብ ገዛኻ ወጻኢ ትነብሮ እቲ ምምሕዳርካ እዩ ዝኸፍሎ።

እቶም ኣብ መወሸቢ ሆቴል ተወሺቦም ከለው ሕማም ኮሮና ከም ዘሎዎም ዘረጋገጹ ሰባት መታን እቲ ምንጻሎም ብግቡእ ክውድኡ ብዝቐልጠፈ እቲ ምምሕዳር ካልእ ቦታ ከዳልወሎም እዩ። 

ምውዳእ ተነጽሎ

እቲ ተነጽሎ ዓሰርተ መዓልቲ ካብታ መጀመርታ ምልክታት ሕማም ኮሮና ዝርኣኻላን እንተውሓደ ድማ ብዘይ ረስኒ 24 ሰዓታት ኣሕሊፍካን ነቲ ምንጻል ደው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ። ንኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዘለው ወይ ድማ ንጸረ ምክልኻል ሰብነት ዘድክም መድሃኒት ዝወስዱ ሰባት ግና እቲ ጠለብ ናይ ምንጻል ዝያዳ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ዝኾነ ዓይነት ምልክታት ሕማም ኮሮና ዘይብልካ እንተኾይኑ ካብታ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ዝረኸብካላ መዓልቲ 10 መዓልትታት ምስ ሓለፈ ደው ከተብሎ ትኽእል ኢኻ።

ንውሸባን ምንጻልን ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ብቛንቛኻ ኣብዚ ርኣ 

 መገሻ

ካብን ናብን ወጻኢ ሃገራት

 • ኣብዚ ሕጂ እዋን ንወጻኢ ሃገራት ከይትገይሽ ብትሪ ንመኽረካ።
 • ካብ ወጻኢ ሃገራት እንተ መጺእካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ብዙሓት ከተማልኦም ዘልዉኻ ጠለባት ኣለዉ።
  ብዛዕባ ካብ ወጻኢ ሃገራት ንኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ከተማልኦም ዘልዉኻ ጠለባት ኣብዚ ኣንብብ። 

 ኣብ ውሽጢ ሃገር

ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ኣድላዪ ዘይኮነ መገሻ ካብ ምግባር ተቘጠብ። ካብቲ ብዝሒ ለበዳ ዘለዎ ቦታ፡ ናብቲ ውሑድ ለበዳ ዘሎዎ ቦታ ኣብ ኖርወይ ጌሽካ፡ እቲ ለበዳ ናይ ምዝርጋሕ ሓደጋ ኣሎዎ።

ናይታ ጌሽካ ትኸዳ ምምሕዳር ዞባዊ ውሳኔታት ክህልዋ ስለ ዝኽእል ቅድሚ ምጋሽካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ምምሕዳር ሰፊሩ ዘሎ መምርሒታት ኣንብብ። ኣብ መገሻ ከለኻ እንተ ሓሚምካ እሞ ኸኣ ክትንጸል ወይ ክትውሸብ እንተ`ልዩካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣቐዲምካ ሕሰብ።

ምብጻሕ ኣብ ገዛ

ኩሉ ሰብ እቲ ብኣካል ምርኻብን ምትንኻፍን ብዝተኽኣለ መጠን ዶብ ክገብረሉ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ርእሲ’ቶም መናብርትኻ ካብ 5 ሰብ ንላዕሊ ኣጋይሽ ኣይትቀበል። ወላ’ኳ ከምዚ እንተኾነ ርሕቀትኩም 1 መትሮ ከትሕልዉ ዘይትኽእሉሉ ንላዕሊ ግና ክኸውን የብሉን።

ካብ ምሕጽንታ ምብጻሕ ወጻኢ ግና ክልተ ፍልይ ዝበለ ሕድገታት ኣሎ:

 • ኩላቶም እቶም ኣጋይሽ ካብ ሓደ ገዛ እንተኾይኖም ኩላቶም ብሓባር ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም።
 • ኩላቶም እቶም ኣጋይሽ ካብ ሓደ መውኣለ ህጻናት ወይ ሓደ ጕጅለ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ እንተ ኾይኖም ክመጽኡ ይኽእሉ እዮም።

ተኽእሎታት እንተ`ልዩ እቲ ምብጻሕ ካብ ገዛ ወጻኢ ክኸውን ነተባብዕ።  

ከምዚ ይኹን እምበር ምስ ስድራ ቤትካን ፈተውትኻን ርክብ ግበር። ብኣካል ምርኻብ ወጻኢ ብኻልእ መንገዲ ማሕበራዊ ናብራ ይሃሉኻ።

ብሕታዊ ውራያትን መደባትን

ብሕታዊ ምትእኽኻባትን መደባትን ንኻልእ ግዜ ኣመሓላልፎ ወይ ሰርዞ።

ብሓታዊ ምትእኽኻባት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት (ኣብ ዝተኻረኻዮ ወይ ዝተለቃሕካዮ ኣደራሽ) ግና ካብ 10 ሰባት ንላዕሊ ምእካብ ብሕጊ ኣይፍቀድን እዩ። ኣብ ግዳም እንተኾይኑ ግና ክሳዕ 20 ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ብዙሓት ዝካፈልዎ መደባት/ውራያት

ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ብዘይ ዘይንቀሳቐስ ኮፍ መበሊ ዝግበር መደባት እንተበዝሑ 10 ሰባት ጥራይ እዮም ክሳተፉ ዝኽእሉ።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ዘይንቀሳቐስ ኮፍ መበሊ ዘሎዎ ዝግበር መደባት ግና እንተበዝሑ 100 ሰባት ጥራይ እዮም ክሳተፉ ዝኽእሉ።

ናይ ውሽጢ ገዛ መደባት ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ንኣብነት ሲነማ፡ ትያትር፡ ሰሚናር ወይ ሃይማኖታዊ መደባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ስፖርታዊን ባህላዊን መደባት ቈልዑ ግና ምስ ተሳተፍቲ ካብ ሓደ ምምሕዳር ዝኾኑ ወሲኽካ ክሳዕ 50 ሰባት ክኾኑ ብሕጊ ፍቑድ እዩ።

ውሱን ኮፍ መበሊ ማለት እቶም ተሳተፍቲ ኣብ መንበር፡ ነዊሕ ጣውላ ወይ ንዑኡ ዝመሳሰል ኮፍ መበሊ ወይ ኣብ ብምሉኡ እቲ መደብ ኣብ ባይታ ኣብ ዝርከብ ቀዋሚ ቦታ ኣብ ብምሉኡ እቲ መደብ ኮፍ ክብሉ ይኽእሉ እዮም።

ቀብርን ሓመድ ኣዳም ምልባስን

ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ዝግበር ቀብርን ሓመድ ኣዳም ምልባስን ቀዋምን ዘይንቀሳቐስን ኮፍ መበሊ ዘለዎ እንተኾይኑ እንተ በዝሑ ክሳዕ 100 ሰባት ኣብቲ ጽምብል ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።

ብዙሓት ዝካፈልዎ ውራይ/መደባት ኣብ ግዳም

ኣብ ግዳም ኮፍ መበሊ ኣብ ዘይብሉ ዝርከብ ህዝባዊ ቦታ 200 ተሳተፍቲ ክህልዉ ብሕጊ ይፍቀደሎም እዩ።

ውሱንን ዘይንቀሳቀስን ኮፍ መበሊ ኣብ ዘሎዎ ቦታታት ግና ክሳዕ ከባቢ 600 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ክህልዉ ይፍቀድ። እቶም ኣዳለውቲ ነቶም ተኻፈልቲ በብጉጅለ ክሳብ 200 ኮይኖም ከም ዝፈላለዩ ክገብሩ ኣለዎም። ኩሉግዜ ኣብ ተኻፈልቲ ኣብ ነፍስወከፍ ጉጅለ ዘለዉ 2 መትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም።

ቦታ ስራሕ፡ ኣብያተ ትምህርትን: ትምህርትን

ቦታ ስራሕ

 • ወሃብቲ ስራሕ ኣብ ኩሉ ስራሓት ነቶም ሰራሕተኛታት ኣብ ገዛ ኮይኖም ክሰርሑ ዝኽእሉ ግብራዊ ፍታሕ ክረኽብሎም ኣለዎም።

ንዝያዳ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ጕዕዞ ዝምልከት መምርሒታት ኣብዚ ኣንብብ። 

መውኣለ ህጻናት

 • መውኣለ ህጻናት ብጫ ደረጃ እዩ ዘለወን።
 • ብብዝሒ መልከፍቲ ዘሎወን ምምሕዳራት ኣብ ኣብያተ-ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን እቲ ናይ ቀይሕ ደረጃ ንምሕላው ክግምግማ ይኽእላ እየን።

ኣብያተ-ትምህርትን ትምህርትን

 • ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርትን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ትምህርትን ብጫ ደረጃ እዩ ዘለወን።
 • ብብዝሒ መልከፍቲ ዘለወን ምምሕዳራት ኣብ ኣብያተ-ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን እቲ ናይ ቀይሕ ደረጃ ንምሕላው ክግምግማ ይኽእላ እየን።

ህጻናት መዓስ እዮም ካብ መውኣለ ህጻናት ወይ ቤት ትምህርቲ ኣብኲሮም ኣብ ገዛ ክውዕሉ ዘለዎም? ውላድካ ምስ ዝሓምም እንታይ ከም ትገብር ኣብዚ ርአ።

ዓበይትን መንእሰያትን መዓስ እዮም ኣብ ገዛ ክዀኑ ዘለዎም? ምስ ሓመምካ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣብዚ ርአ።