ብመገሻ ናብ ኖርወይ ምምጻእ - መምርሕታት ውሸባን መርመራን

ገና ክሳዕ ሕጂ ናብ ኖርወይ መን ክኣቱ ከም ዝኽእል ጽኑዕ ቀይድታት እዩ ዘሎ።

እቲ ንመገሻ ዝምልከት ምኽርን መእተዊ ሕግታትን ነቶም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ወጻኢ ሃገር ብኮሮና ቫይረስ ንኸይልከፉን እቶም ገያሾ ድማ ድማ ናብዛ ሃገር ሕማም ሒዞም ከይመጽኡ ዘሎ ሓደጋ ንምንካይ ዝዓለመ እዩ።

ኵሉ ኣብ ኖርወይ ዝቕመጥ ሰብ ናብ ወጻኢ ሃገር ካብ ምጋሽ ክቝጠብ፡ ሰብ መዚ ኖርወይ ይመኽሩ። እዚ ዓለምለኻዊ ናይ መገሻ ምኽሪ’ዚ ነተን ኣብ EØS ዘለዋ ሃገራት፡ ስዊዘርላንድ፡ ዓባይ ብርጣንያን እተን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕበረት (EU) ከም ሳልሳይ ደረጃ ተመዝጊበን ዘለዋ ሃገራት FHI ድማ ከም ውሑሳት ሃገራት ዝርእየን (ሊላ ሃገራት ተባሂለን ዝጽውዓ) ኣይምልከተን እዩ። ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ምኽሪ መገሻ ኣብ ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት (UD) ኣብዚ (Travel to Norway - regjeringen.no) ኣንብብ። 

ኵነታት ለበዳን መምርሒታት ብመገሻ ምምጻእን ቀቀልጢፉ ክቕየር ከምዝኽእል ዘክር።

 

እታ ትነቕለላ ዘለኻ ሃገር ኣብ ምንታይ ሕብሪ ኣላ

ኣብ ናይ መገሻ ውሸባ ግዴታ ንኽትኣቱን ኣብ ኖርወይ ብመገሻ ምስ መጻእካ ድማ ነየናይ መምርሒታት ክትስዕብ ኣሎካን በታ ትነቕለላ ዘለኻ ሃገር ዘሎ ሕብሪ ዚውስን እዩ።

ኣየናይ ሕብሪ ነየነቲ ሃገር ይምልከት ኣብዚ ርኣ (Coronavirus in Norway: Travel advice - helsenorge.no)

 

ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ወጻኢ ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ዝፍቀዶም መን እዮም፧

ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ እንተዄንካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ፦

 • ዜጋታት ኖርወይ (ኣበይ ሃገር ትነብር ብዘየገድስ)
 • ኣብ ኖርወይ ነበርቲ ዝኾኑ ወጻእተኛታት 
 • ወጻእተኛ ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ከባቢ ከም ቀጠልያ ተባሂላ ዝተገለጸት ዝነብር
 • ኣብ ኖርወይ ቅቡል ዝኾነ ናይ ኣውሮጳ ምስክር ወረቐት ኮሮና ዘለዎም ወጻእተኛታት እሞ ድማ ምሉእ ክታበት ከምዝወሰዱ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ዘርኢ ክኸውን ኣለዎ እዩ።
 • ወጻእተኛታት ብቘጸራ ወይ ድማ ብስሩዕ መደብ ደቆም ክራኸቡ (samvær) ዝመጽኡ
 • ቈልዑን ተመሃሮን ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ናብ መውዓሊ ሕጻናት፡ መባእታን ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ወይ ቤት ትምህርቲ 2 ይ ደረጃ እንዳ ተመላለሱ ዝመሃሩ።
 • ወጻእተኛታት ኣብ ሃገራት EØS፡ ስዊዘርላንድ፡ ዓባይ ብርጣንያ ወይ ኣብተን ሊላ ሕብሪ ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ’ሞ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት ናይ ኣብ ኖርወይ ዝነብሩ ሰባት ዝኾኑ፡
  • በዓል(ቲ) ቤት / ዝተመዝገበ/ት መጻምዲ/ድቲ
  • ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ ወይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)
  • ወለዲ ወይ ሰበይቲ ኣቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ ናይ ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ ወይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)
  • ዓበይቲ ቈልዑን ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)
  • ወለዲ ወይ ሰበይቲ ኣቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ ናይ ዓበይቲ ቈልዑ ወይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)
  • ኣባሓጎታትን ዓባያትን ከምኡ’ውን ኣባሓጎታትን ዓባያትን ናይ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ)
  • ደቂ ደቅኺ ወይ ደቂ ደቂ በዓል ቤትካ(ኪ) 
 • ኣብ ካልኦት ሳልሳይ ሃገራት ዝነብሩን ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራቤት ናይቶም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩን ወጻእተኛታት: 
  •  መጻምድቲ
  • እንተወሓደ ንክልተ ዓመት ብሓብር ዝነበርኩም መናብርቲ ወይ ናይ ሓባር ቆልዓ ዘለኩም ወይ ትጽበዩ ዘለኹም።
  • ቆልዑ ወይ ወዲ ሰብኣይኪ/ወዲ ሰብይትኻ ቆልዓ ትሕቲ 18 ዓመት
  • ወላዲ/ት ወይ ሰበይቲ ኣቦ ወይ ሰብኣይ ኣደ እንተድኣ ንስኻ ባዕልኻ ቆልዓ ትሕቲ 18 ዓመት ኴንካ
 • ኣፍቃሪ/ት ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድመኦምን ትሕቲ ዕድመ ደቆምን እሞ ኸኣ ኣብ EØS፡ ስዊዘርላንድ ወይ ዓባይ ብርጣንያን ኣብተን ሊላ ሕብሪ ዘለዎን ሃገራት ነበርቲ ዝኾኑ። እዚኣቶም ናብ ኖርወይ ንኽመጽኡ ኣቐዲሞም ናብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግረሽን (UDI) ከመልክቱ ኣለዎም። ነዚ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታን መመልከቲ ቅጥዕን ኣብዚ ርኣ፡ Application for boyfriend/girlfriend visits - UDI.

            ንብምሉኡ ዝርዝር እቲ ናብ ኖርወይ ንምእታው ዚገልጽ ሕድገታትን ዝያዳ ሓበሬታታትን ኣብዚ ናይ UDI ርኣ።

ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ እንተዄንካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ኢኻ:

 • በጻሒ ሃገር (ቱሪስት) (እዚ ንገያሾ ብቀጠልያ ሃገር ወይ ከባቢ ዝሓልፉ ኣይምልከትን እዩ)
 • ዜጋታት ኤውሮጳ (EU/EØS እንኮላይ ዜጋታት ኑርዲክ ሃገራት) ኣብ ኖርወይ ክሰርሑ ወይ ክመሃሩ ዝመጽኡ’ሞ ሕድገት ዘይተገብረሎም
 • ብስራሕ ዝገሹ
 • ወጻእተኛታት ሸንገን ቪዛ ዝተወሃቡ ግን ሕድገታት ዘይምልከቶም
 • ኣብ ኖርወይ ናይ ዕረፍቲ ገዛ ዘሎዎም ግናኸ ኣብዚ ዘይቅመጡ

ኣታ ናብ ኖርወይ ክትጐዓዝ ትኽእል ከም ቀንዲ መምርሒ ነዚ ዝስዕብ ክትገብር ኣለካ፡

 • ቅድሚ ጕዕዞ ምጅማርካ ነቲ ናይ መእተዊ ቅጥዒ ሰነድ ግድነት ክትመልእ ኣለካ።
 • ቅድሚ 24 ሰዓታት ናብ ኖርወይ ምብጻሕካ ዝተገብረ ናይ ኮሮና መርመራ ኣሉታዊ መልሲ ዝኾነ መረጋገጺ ሰነድ ምሳኻ ክህልወካ ኣሎዎ።
 • ኣብ ኖርወይ ምስ ኣተኻ ድማ መርመራ ክትገብር ኣለካ።
 • ኣብ ኖርወይ ድሕሪ ምእታውካ ን 10 መዓልታት ግድነት ክትውሸብ ኣለካ።

ምጥሓስ መምርሕታት ብመገሻ ናብ ኖርወይ ምምጻእ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ።

ምዝገባ ቅድሚ ጌሽካ ምምምጻእካ

ኩሎም ናብ ኖርወይ ገይሾም ክመጽኡ ዝደልዩ ቅድሚ ምምጽኦም ነቲ ናይ መእተዊ ቅጥዒ ክመልኡ ኣለዎም። ብዲጂታላዊ መንገዲ እንተ መሊእካዮ ቅብሊት ክወሃበካ እዩ፡ ኣብ ትኣትወሉ ግዜ ንፖሊስ ተርእዮም ።

ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉካ ክትምዝገብ ኣለካ፡ ግን ቅድሚ ምእታውካ ካብ 72 ሰዓታት ንላዕሊ ዝተመለአ ክኸውን የብሉን።

እቶም ምሉእ ክታበት ዝወሰዱ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 (COVID-19) ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት፡ እዚ ጠለብ’ዚ ዘይምልከቶም ስለ ዝዀኑ ነቲ ፎርም ክመልኡዎ ኣየድልዮምን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሉእ ክታበት ከም ዝወሰዱ ወይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ ኖርወይ፡ ደንማርክ ወይ ሽወደን ብኮቪድ-19 ተተሒዞም ከም ዝነበሩ ናይ ኮሮና ምስክር ወረቐት ከቕርቡ ኣለዎም (ኣብ helsenorge.no)።

ብኸመይ ክምዝገብ ኣለኒ?

ናብ ዲጂታላዊ ናይ መእተዊ ቅጥዒ ንምምላእ ኣብዚ ጠውቕ (entrynorway.no)

ናብ ቍጽሪ ቴሌፎን +47 33 41 28 70 ብምድዋል ነቲ ቅጺ ንምምላእ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ናብ ናብ support@entrynorway.no ኢ -መይል ስደድ። 

እዚ ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ኵሉ መዓልታት ምሉእ መዓልትን ለይትን ክፉት እዩ። ኣብ መንጎ ሰዓት 08:00-22:00 ድማ ብቋንቋታት ፖላንድ፡ ሩስያ፡ ሊቱዋንያን ሩማንያን መርሓ መንገዲ ይወሃብ እዩ።

መቈጻጸሪ ጠለብ ውሸባ፡ ኣየናይ መምርሕታት ንዓኻ ከም ዝምልከተካ ኣብዚ ርአ (Helsedirektoratet.no)

ምምርማር ቅድሚ ምምጻእካ

መርመራ ኮቪድ - 19 ጌርካ ናጻ ምዃንካ ዘርኢ ሰነድ

ናብ ኖርወይ ብመገሻ ዝመጽኡ ክኣትዉ ከለዉ፡ ካብ ኮሮና ናጻ ምዃኖም ዘርኢ (ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ዘሎዎ) ሰነድ ከርእዩ ኣለዎም። እዚ ጠለብ’ዚ እንኮላይ ንዜጋታት ኖርወይን ነቶም ኣብ ኖርወይ ዝነብሩን ዝምልከት እዩ።

 • እቲ መርመራ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉ ኣብ ዘሎ 24 ሰዓታት ዝተገብረ ክኸዉን ኣለዎ።
 • እቲ ቅቡል ዓይነት መርመራታት PCR ወይ ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጂን መርመራ ጥራይ እዩ።
 • እቲ ሰነድ ብቋንቋ ኖርወይ፡ ሽወደን፡ ደንማርክ፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ ወይ ቋንቋ ጀርመን ዝተጻሕፈ ክኸውን ኣለዎ።

ብነፋሪት ዲኻ ትመጽእ፡ እቲ መርመራ ቅድሚ 24 ሰዓታት ናይቲ ቀዳማይ ክፋል በረራኻ ስሩዕ ሰዓት ክኸውን ይኽእል።

 • እዞም ዝስዕቡ ሰባት፡ ኣብቲ ናብ ኖርወይ ዝኣትውሉ እዋን ካብ ኮቪድ-19 ናጻ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰነድ ከቕርቡ ኣየድልዮምን እዩ።
  • እቶም ምሉእ ክታበት ዝወሰዱ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 (COVID-19) ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ካብዚ ጠለብ’ዚ ምምላእ ሕድገት ዝተገብረሎም ስለ ዝዀኑ ነቲ ፎርም ክመልኡዎ ኣየድልዮምን ኢዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሉእ ክታበት ከም ዝወሰዱ ወይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 ተተሒዞም ከምዝነበሩ ናይ ኖርወይ፡ ደንማርክ ወይ ሽወደን ናይ ኮሮና ወረቐት ምስክር ከቕርቡ ኣለዎም (ኣብ no)።
  • ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ናጻ ዝኾና ሃገራት/ከባቢታት ዝመጽኡ ሰባት።
  • ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ።
  • ወጻእተኛታት ኣብ ኣዝዮም ኣድላዪ ዝብሃሉ፡ ንውሑስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ትካላት ወይ ንመሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምምላእ ዝሰርሑ’ሞ ካብ ምእታዉ እንተ ተኸልኪሎም ንህይወትን ጥዕናን ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዝኽእል ስራሓት ዝሰርሑ።
  • ኣብ ምስግጋር መገሻ (ትራንዚት) ዘለዉ ወጻእተኛታት።
  • ወጻእተኛታት ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ንትምህርቲ ወይ ንስራሕ ብስሩዕ ናብ ኖርወይ ዝመላለሱ’ሞ፡ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ልዕሊ 7 መዓልታት ዝጸንሑ። ካብ ሽወደንን ፊንላንድን ንዝመጽኡ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛታት ንዓታቶም ዝምልከት ዝጥለብ መረጋገጺ ሰነድ ኣሎ።
  • ሓተትቲ ዕቝባን ተጣየስቲ ስደተኛታትን
  • ወጻእተኛታት ኣብ ኖርወይ መንበሪ ፍቓድ ዘሎዎም፡ ብመሰረት ሕጊ ምትእኽኻብ ስድራቤታት ዝመጽኡ
  • ኣብ ዲፕሎማስያዊ፡ ናይ ወጻኢ ጕዳያት ኣገልግሎት ወይ ኣብ ናይ ኤምባሲ ስራሓት ዘለው ሰባት
  • ወጻእተኛታት ኣብ ስራሕ ምጕዕዓዝ ንብረትን ሰባትን ዘለዉ ወይ ካብን ናብን ከምኡ ዓይነት ስራሕ ኣብ መንገዲ ዘለዉ
  • ኣብረርቲ ነፈርትን ባሕረኛታትን ብስራሕ ዝመጽኡ ወይ ናብ ስራሕ ዝኸዱ ዘለዉ
  • መዓልታዊ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ንስራሕ ዝመላለሱ’ሞ ኣብ ነፍስወከፍ 7 መዓልታት ድማ ናይ ኮቪድ - 19 መርመራ ዝገብሩን ንዑኡ ብሰነድ ከረጋግጹ ዝኽእሉን
  • ቀወምቲ ነበርቲ ኣብ ስቫልባርድ
  • ፖሊስ ሽወደን ወይ ፊንላንድን ኣብ ምስግጋር ጕዕዞ (ትራንሲት) ዘለዉ፡ ከምኡ`ውን ገለ ኣብ ኣገልግሎት ስራሕ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ግምሩክ ሽወደን ወይ ፊንላንድ

ክትኣቱ ከለኻ ንመርመራ ዝምልከት ክማልኡ ዘለዎም ረቛሕታት

ኣብ ርእሲ እቲ ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምምጻእካ መርመራ ጌርካ ኮሮና ከም ዘይብልካ ዘረጋግጽ ዘቕረብካዮ ሰነድ፡ ኣብ ኖርወይ ምስ በጻሕካ ድማ ብኡንብኡ ናይ ኮቪድ - 19 መርመራ ክትገብር ኣለካ። ኣብ ዶባት መርመራ መግበሪ መደበራት ኣሎ። ውጽኢት መርመራኻ ክሳዕ ትረክብ ኣብቲ ቦታ ክትጽበ ግድነት ኣሎካ። እወታዊ ውጽኢት እንተ ተረኺቡካ፡ ካብ ዝኣተኻሉ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ናይ PCR መርመራ ክትገብር ግድነት እዩ። እንተኾነ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 መዓልታት ካብ EØS ከምኡውን ሸንገን ሃገራት ወጻኢ ኔርካ እንተዄንካ፡ ብኡንብኡ ኣብቲ ቦታ ናይ PCR መርመራ ክትገብር ኣለካ።

ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑ’ውን ክምረመሩ ኣለዎም፡ ነቲ መርመራ ምግባር እንተ ኣጸጊሙ፡ ንኣብነት እቲ ቈልዓ ተቛዊሙ ግን እቲ መርመራ ክግበር የብሉን።

ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት መርመራ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኴንካን ብፍቓድካ ድማ ካብዛ ሃገር ምስ ዘይትወጽእን ብገንዘብ ክትቅጻዕ ኢኻ።

ኣብ ዶብ ዝግበር መርመራ ንገለ ገለ ሕደገታት ይገብር እዩ። እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ይምልከት:

 • እቶም ምሉእ ክታበት ዝወሰዱ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 (COVID-19) ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባትን፡ እሞ ኸኣ ብመንገዲ QR-ኮድ ሰነድ ምስክር ወረቐት ኮሮና ከቕርቡ ዝኽእሉ።
 • እቶም ኣብ እዋን ስራሕን ኣብ ግዜ ዕረፍቶምን ካብ ውሸባ ሕድገት ዝተገብረሎም ሰባት
 • እቶም ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ንመዓልታዊ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ብስሩዕ ዝመላለሱ እሞ ካብ ግዴታዊ ውሸባ ድማ ሕድገት ዝተገበርሎም።
 • ሞያውያን መራሕቲ ነዊሕ ርሕቀት ዝኸዳ ዓበይቲ መካይን፡ ሰራሕተኛታት ባቡር ንብረት ዘየመላልሳ፡
 • ኣብ ኣዝዩ ኣድላዪን ንውሑስ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ትካላት ወይ ንመሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ኣብ ምምላእ ዝሰርሑ ሰባት፡ እዚ ግና እቲ መርመራ ንኽግበር ብግብሪ ዘይክኣል እንተኾይኑ ጥራይ እዩ።

ካብ መገሻ ምስ መጻእካ ውሸባ

ኵላቶም ካብ ኣብ ቀይሕ ምልክት ዘለዋ ሃገራት ወይ ከባብታት ናብ ኖርወይ ገይሾም ዝመጽኡ ሰባት ከም ቀንዲ መምርሒ ካብታ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡላ መዓልቲ ኣትሒዞም ን10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም። እዚ ድማ ናይ መገሻ ውሸባ ይብሃል።

ምሉእ ክታበት ዝተኸተቡ፡ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝነበሩ ካብ ኣብ ቀጠልያ ምልክት ዘለዋ ሃገራት ወይ ከባብታት ዝመጽኡ ካብ ምውሻብ ሕድገታት ይግብረሎም። እዚ ኣብ ናይ ኖርወይ ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣብ helsenorge.no ግdnet ዝተሰነደ ክኸውን ኣለዎ።

ናይ መገሻ ውሸባ ኣበይ ኴንካ ከተማልኦ ኣለካ፡ ካብ ኣየናይቲ ሃገር ወይ ከባቢ ናብ ኖርወይ ኢኻ መጺእካ እዩ ዝውስኖ።

ካርታ ኣብ ቀይሕን ብጫን ናይ ዘለዋ ሃገራት/ከባብታት ኤውሮጳ (ብእንግሊዝኛ ጥራይ)

ናይ መገሻ ውሸባ ከመይ እዩ፧

ኣብ ናይ መገሻ ውሸባ ዘለኻ እንተዄንካ፡ እዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣለካ፡

 • ኣብቲ መወሸቢ ሆቴል ክትከውን ኣሎካ ወይ ድማ ኣብ ካልእ ቅቡል ዝኾነ ቦታ ክትውሸብ ፍቓድ ተዋሂቡካ እንተዄንካ ኣብኡ ክትከውን ኣለካ። 
 • ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ሕጻናት ኣይትኺድ።
 • ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣይትግሽ።
 • ካብ ካልኦት ሰባት ግቡእ ርሕቀትካ ንምሕላው ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኣይትኺድ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቐም። ገያሾ ካብ EØS፡ ስዊዘርላንድ ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጽኡ ናብቲ መወሸቢ ሆቴል ክኸዱ ከለው ወይ ድማ እቲ ናይ ምውሻብ እዋኖም ከይወድኡ ከለው ካብ ኖርወይ ይወጽኡ እንተ’ልዮም ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እቶም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድመኦም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክጥቀሙ ኣለዎም።
 • ናብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ድኳናት፡ ፋርማቺያታትን እንዳ ሻሂታትን ኣይትኺድ። ካልእ ኣማራጺታት ዘይብልካ እንተዄንካ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ጕዳያት ናብ ዱኳናት ወይ ፋርማቺያ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ኣጸቢቕካ ክትሕሉ ኣለካ።
 • ኣጋይሽ ኣይትቀበል። ቈልዑ ብዘይካ እቶም ምስኣቶም ዝነበሩ ካልኦት መጻውቲ መሓዙት ክመጽኡዎም የብሎምን።

ካብ ገዛ ወጺእካ ብእግርኻ ንፋስ ክትውቃዕ ክትዛወር ትኽእል ኢኻ፡ ግና ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ጽቡቕ ጌርካ ሓሉ። ቈልዑን መንእሰያትን ካብ ገዛ ወጺኦም ክጻወቱ ዕድል ክረኸቡ ኣለዎም።

ንፋስ ክትውቃዕ ደገ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፡ ግን እኹል ርሕቀት ካብ ካልኦት ሓሉ። ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ ደገ ወጺኦም ክጻወቱ ክኽእሉ ኣለዎም።

ኣብ እዋን ውሸባ ከለኻ ምልክታት ሕማም ኮቪድ - 19 እንተ ኣማዕቢልካ ክትንጸል ኣለካ፡ ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ድማ መርመራ ክገብሩልካ ተወከስ። ቍጽሪ ቴለፎን 116117።

ሕድገታት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ

እዞም ዝስዕቡ ጕጅለታት/ኣጋጣሚታት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ሕድገት ዝተገበረሎም እዮም:

 • ኵሎም ካብ ቀጠልያ ምልክት ዘለዎን ሃገራት ዝመጹ
 • ምሉእ ክታበት ዝወሰዱን ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝነበሩን። እዚ ነቶም ብናይ ሽወደን ወይ ደንማርክ ምስክር ወረቐት ኮሮና ዘሎዎም’ውን ዘገልግል እዩ።
 • ምርኻብ ኣብ መንጎ ወለድን ቈልዑን እቶም ቆልዑ ዝተፈላለየ መንበሪ ገዛ ዘሎዎም።
 • ኣብ ንበረቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጽገና ወይ ምክትታል ንምግባር ኣብ ሽወደን ወይ ፊንላድ
 • ብምኽንያት ከቢድ ሕማምን ቀብርን መቕርብ

ምስ ስራሕ ብዝተኣሳሰር ድማ ገለ ሕድገት ዝተገበረሎም ኣለው። 

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብ እዋን ስራሕን ኣብ እዋን ዕረፍትን ካብ መገሻ ውሸባ ሕድገት ዝተገብረሎም እዮም፦

 1. እቶም ናይ ምውሻብ ግዴታ ብዘሎዎ ከባቢ ናብ ኖርወይ ህዝባዊ መጐዓዝያ ከይተጠቐሙ፡ ኣብኡ ከይሓደሩን ብዘይካ ምስቶም መናብርቶም ምስ ካልኦት ናይ ቀረባ ርክብ ከይገበሩ ዝመጽኡ ሰባት።
 2. እቶም ኣብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ኣብ ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረቶም ከም ጃልባ፡ ካራቫን መኪና ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ኣድላዪ ፍተሻን ጽገናን ድሕሪ ምግባሮም፡ ህዝባዊ መጐዓዝያ ከይተጠቕሙ፡ ኣብኡ ከይሓደሩ፡ ከምኡ’ውን ብዘይካ ምስቶም መናብርቶም ምስ ካልኦት ጥቡቕ ርክብ ከይገበሩ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ሰባት።
 3. እቶም ኣብ ናይ ኖርወይ መርከብ ዝድይቡ እሞ ናብ ኖርወይ ክሳዕ ዝምለሱ ካብታ መርከብ ዘይወረዱ። እዚ ግና ካልኦት ገያሾ ወይ ሰራሕተኛታት ኣብ መሬት ኣብ ወደባት ካልእ ሃገራት ወሪዶም ዝነበሩ’ሞ ኣብታ መርከብ ምስ ዘይስቀሉ እዩ። ኣቕሑ ዝሰቕሉ/ዘጐዓዕዙ ሰባት ምስ ካልኦት ተጐዓዝትን ሰራሕተኛታትን ናይ ቀረባ ርክባት ከይገበሩ ግና ክስቀሉ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ነፈርትን ባቡራትን ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፡ እሞ ኸኣ ስርሖም ኣብ ኖርወይ ዝጅምሩ፡ ካብ ነፋሪት ወይ ባቡር ከይወጽኡ ናብ ወጻኢ ዝጐዓዙ ምስ ዝኾኑ። ካብ ነፋሪት ወይ ባቡር እንተ ወጺእካ ግና (ሰራሕተኛ ነፋሪት) ብኡ ብኡ ኣብ ኖርወይ ምስ በጻሕካ ወይ (ሰራሕተኛ ባቡር) ኣብተን ናይ መጀመርታ 24 ሰዓታት መርመራ ግበር፡ ደሕር’ዚ ኣብ ነፍስወከፍ ሻብዓይ መዓልቲ ክትምርመር ኣለካ።

ምሕጻር ናይ ውሸባ ግዜ

ኩላቶም ኣብ ናይ መገሻ ውሸባ ዘለዉ፡ ካብታ ዝኣተዉላ መዓልቲ ድሕሪ 7 መዓልትታት PCR መርመራ ክገብሩ ኣለዎም። ነዚ መርመራ’ዚ ንምግባር ንምምሕዳርካ ወይ ንመርመሪ ማእክል ኮሮና ተወከስ። ኣብ መወሸቢ ሆቴል እንተ ኣሊኻ፡ እቲ ምምሕዳር ክትምርመረሉ ትኽእል መንገዲ ክቕርበልካ እዩ። ክሳዕ መርመራ ጌርካ ካብ ኮሮና ቫይረስ ናጻ ኢኻ ትብሃል እቲ ናይ ምውሸባ ግድነት ኣብ ቦታኡ ኣሎ።

እቶም ሓንሳብ ተኸቲቦም ምክልኻል ዓቕሚ ዘጥረዩን ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድመኦም ቈልዑን: መርመራ ጌይሮም ኣሉታዊ ውጽኢት እንተ ረኺቦም፡ ኣብ ክንዲ ሸውዓተ መዓልቲ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብቲ ናይ መገሻ ውሸባ ክወጽኡ ይኽእሉ እዮም። 

እቶም ምክላኽል ዓቕሚ ዘጥረዩ ሰባት ብመንገዲ ምስክር ወርቀት ኮሮና ወይ ድማ እቲ ናይ QR ኮድ ብምርኣይ ኣብ Helsenorge.no ከረጋግጹዎ ኣለዎም።

ምሉእ ምክልኻል ኣጥርዮም ዝብሃሉ

 • እቶም ክልተ ግዜ ዝተኸተቡ
 • እቶም ቀዳማይ ክታበት ካብ ዝኽተቡ ልዕሊ 3 ሰሙን ዝገበሩ
 • እቶም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝነበሩ

መወሸቢ ሆቴል ወይ ናይ መገሻ ውሸባ ኣብ ገዛኻ ወይ ካልእ ቅቡል ቦታ?

ናይ መገሻ ውሸባ ኣበይ ኴንካ ከተማልኦ ኣለካ፡ ካብ ኣየናይቲ ሃገር ወይ ከባቢ ናብ ኖርወይ ኢኻ መጺእካ እዩ ዝውስኖ። ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለው ጕጅለታት እንተዄንካ፡ ከቢድ ዝኾነ ሰብኣዊ ርህራሄ  ዘድልዮ ጕዳይ እንተ ኣልዩካ፡ ወይ ድማ ኣስራሒኻ ኣቐዲሙ ተቐባልነት ዘለዎ መንበሪ (መጽንሒ) እንተ ኣዳልዩልካ፡ ካብ ኣብ መወሸቢ ሆቴላት ምእታው ሕድገት ክግበረልካ ይከኣል እዩ።

ሰባት ናይ ቀረባ ናይ ሓንቲ ስድራ ቤት (በዓል/ቲ ቤት፡ መጻምድቲ፡ ደቆምን) ኣብ ሃገሮምም ብሓባር ዝነብሩ፡ እሞ ኸኣ ብሓባር ናብ ኖርወይ ምስ ዝጐዓዙ፡ ኣብ ሓደ መንበሪ ቦታ ብሓባር ክውሸቡ ይኽእሉ እዮም።

ካብ EØS ዘለዋ ሃገራትን ስዊዘርላንድን ወጻኢ 

ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምምጻእካ ኣብ ዘለዋ ናይ መወዳእታ 10 መዓልትታት ካብ EØS ዘለዋ ሃገራትን ስዊዘርላንድን ወጻኢ ኔርካ እንተዄንካ ገለ ክፋል ናይቲ ውሸባኻ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ከተሕልፎ ኣለካ። ናብ ኖርወይ ምስ ኣተኻ እንተ ቐልጢፍካ ውጽኢት ናይቲ ኣብ 3 ይ መዓልትኻ ትገብሮ ናይ PCR መርመራ ክሳዕ ትረክብ ኣብቲ መወሸቢ ሆቴል ክትጸንሕ ኣለካ።  ውጽኢት ናይቲ መርመራ ኣሉታዊ እንተኾይኑ፡ ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ ኣብ መንበሪኻ ወይ ካልእ ቅቡል ዝኾነ ቦታ ብምኻድ ክትቅጽሎ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ቅቡል መንበሪ ቦታ ዝብሃል ምስ ካልኦት ናይ ቀረባ ርክብ ዘይብልካ እንተኾይኑን ሓደ ክፍሊ ምስ ዓይኒምድሩን ክሽነኡን ወይ መመገቢ ክፍሊ ዘሎዎ ምስ ዝኸውን እዩ።  

 ኣብ EØS ዘለዋ ሃገራትን ስዊዘርላንድ

ካብ ኣብ EØS ዘለዋ ሃገራት ወይ ስዊዘርላንድ ዝመጻእካ እንተ ዀንካ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ምእታው ኣየድልየካን እዩ። ግን ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምምጻእካ ዝነበራ ናይ መወዳእታ 10 መዓልትታት ካብ ኣብ EØS ዘለዋ ሃገራትን ስዊዘርላንድን ወጻኢ ከም ዘይነበርካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ሰነድ ከተቕርብ ኣሎካ። ናይ ባዕልኻ መንበሪ ገዛ ወይ ካልእ ቅቡል መንበሪ ቦታ ክህልወካ ኣለዎ። እዚ ምስ ካልኦት ናይ ቀረባ ርክብ ዘይብልካን ሓደ ክፍሊ ምስ ዓይኒምድሩን ክሽነኡን ወይ መመገቢ ክፍሊ ዘሎዎን ክኸውን ኣለዎ። 

 ፍሉይ ብዛዕባ ዓባይ ብሪጣንያ

ካብ 21 ሰነ ኣትሒዙ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጽኡ ገያሾ ግዴታ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክኣትው ኣለዎም።

መወሸቢ ሆቴል

ናብ ኖርወይ ገሽካ ኣብ ትመጽኣሉ ግዜ፡ በቲ ቀንዲ መምርሒ መሰረት ኣብ መወሸቢ ሆቴላት ግድነት ክትኣቱ ኣለካ። እንተ ደኣ ካብዚ መምርሒ እዚ ሕድገት ዝግብረልካ (ዘይምልከተካ) ኮይኑ፡ ነዚ ዘረጋግጽ ሰነድ ክትኣቱ ከለኻ ከተቕርብ ኣለካ። ንመወሸቢ ሆቴላት ዝምልከት ሓበሬታታት፡ ዶብ ኖርወይ ኣብ ትሰግረሉን ኣብ ካልእ መአተዊ ነቝጣታት ካብ ፖሊስ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

ወጻኢታት ናይቲ ኣብ ሆቴል ትጸንሓሉ ግዜ ባዕልኻ ኢኻ ትኸፍሎ። ኣብዚ እንተ ወሓደ ግድነት ንሸውዓተ መዓልታት ክትጸንሕ ኣለካ። ኣብ 3 ይ መዓልቲ ሓድሽ ኮቪድ - 19 መርመራ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ውጽኢት እቲ መርመራ ኣሉታዊ እንተ ኾይኑ፡ እቲ ዝተረፈ ናይ ውሸባ ግዜ ኣብ ገዛኻ ወይ ኣብ ካልእ ብቑዕ ቦታ ኰንካ ክትውድኦ ትኽእል ኢኻ።

በይኖም ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ካብ ምእታው ሕድገት ኣለዎም።

ወጻኢታት ኣብ መወሸቢ ሆቴል ኣብ ትጸንሓሉ እዋን

ኣብቲ መወሸቢ ሆቴል ኣብ ትጸንሓሉ እዋን ብጽሒት ንሓደ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድመኡ ውልቀሰብን ንወሃቢ ስራሕን ንመዓልቲ NOK 500 እዩ። ትሕቲ 10 ዓመት ቈልዑት ምስ ወለዶም/ኣለይቶም ኣብቲ ክፍሊ ዝጸንሑ ግን ኣይከፍሉን እዮም። ንካብ 10 ካሳብ 18 ዕድመ ዘለዉ ቈልዑ ንመዓልቲ ብጽሒት NOK 250 እዩ። እቲ ብጽሒትካ ኣብቲ መወሸቢ ሆቴል በቲ ልሙድ መንገዲ ይኽፈል።

ኣብቲ መወሸቢ ሆቴላት ናጻ ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ይወሃብ እዩ።

ሕደገታት ካብ ናይ መወሸቢ ሆቴላት

ገለ ጕጅለታት ኣብ መወሸቢ ሆቴል ካብ ምእታው ሕድገት ክገበረሎም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። መምርሕታት መን ከመልክት ከም ዝኽእል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ክፍሊ ኢሚግረሸን ኖርወይ About the corona situation - UDI ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። 

በዚ መንገዲ መርበብ ሓበሬታ’ዚ ሕድገት ክግበረልካ ኣመልክት https://www.udi.no/en/quarantine-hotel

ወላ’ኳ ካብ ናይ መወሸቢ ሆቴል ምእታው ሕድገት ይገበረልካ፡ ናብ ኖርወይ ምስ መጻእካ፡ ነቲ ናይ ውሸባ፡ መርመራን ምዝገባን መመርሕታት ስዓቦ።

ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ጕጅለታት እንተዄንካ እቲ ናይ መገሻ ውሸባ ኣብ መንበሪ ገዛኻ ወይ ካልእ ቅቡል ዝኾነ መንበሪ ቦታ ብምዃን ከተማልኦ ትኽእል ኢኻ።

 • ካብ ኣብ EØS ዘለዋ ሃገራት ወይ ስዊዘርላንድ ምስ ትመጽእ 
 • ምሉእ ምክልኻል ከም ዘጥረኻ ኣብ helsenorge.no ክትስንዶ ትኽእል፣ ናትካ መንበሪ ገዛ ከም ዘሎካ ወይ ድማ ካልእ ቕቡል ዝኾነ መንበሪ ቦታ ማለት ምስ ካልኦት ብቐረባ ምርኻብ ከተወግድ ከምትኽእል፡ ናይ በይንኻ ክፍሊ መደቀሲ ምስ ዓይኒምድሪን ክሽነኡን ወይ ድማ መመገቢ ክፍሊ ዘሎዎ ብሰነድ ከተረጋግጽ ኣለካ።
 • ትሕቲ ዕድመ ቈልዑ 
 • እቲ ኣስራሒ ነቲ መጽንሒ ቦታ ካብ በዓል መዚ ምቍጽጻር ዕዮ ዝጸደቐሉ መረጋገጺ ሰነድ ክተቕርብ ትኽእል እንተ ኰንካ። ቅዳሕ ናይዚ መረጋገጺ ሰነድ እዚ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ከተርእዮ ትኽእል ኢኻ።
 • ከበድ ሰብኣዊ ርህራሄ ኣብ ግምት ምእታው ወይ ካልኦት ከበድቲ ምኽንያትት ከም ዘለውኻ መርትዖ ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል እንተዄንካ (ነዚ ዝምልከት መብርሂ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ርአ)። እዚ ግና እቲ ውሸባ ምስ ካልኦት ብቐረባ ኣብ ዘየራኽበካ ቅቡል ዝኾነ መንበሪ ቦታ ኴንካ ከተማልኦ ትኽእል እንተዄንካ እዩ። ነዚ ድማ ኣብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ሕድገት ክግበረልካ ግድን ከተመልክት ኣለካ።  
 • ሓታቲ ዕቝባ ወይ ተጣያሲ ስደተኛ
 • ምምጻእካ ብመሰረት ሕጊ ሕጻናትን ሕጊ ድሕነት ሕጻናትን፣ ወላዲ ምስ ውላድ ንኽራኸብ (samvær) ቈጸራ ወይ ስምምዕ ዘሎካ ወይ ውላድካ ዝተፈላለየ መናበዪ ቤት ዘሎዎ ምስ ዝኸውን። ነዞም ጕጅለታት እዚኣቶም ካብ መወሸቢ ሆቴል ሕድገት ንምርካብ ናብ ቤትጽሕፈት ኢሚግረሽን ኖርወይ (UDI) ምምልካት ኣየድልዮምን።
 • ንስራሕ ወይ ትምህርቲ ኣዘውቲርካ ዶብ ኖርወይ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ትሰግር፡ ብመሰረት ሕጊ ኮቪድ-19 ዓንቀጽ § 6b ካብ ውሸባ ሕደገት ይግበረልካ።

ኣብ መንበሪ ቤትካ ወይስ ኣብ ካልእ ቅቡል ዝኾነ መጽንሒ ቦታ

ነቶም ኣብ መወሸቢ ሆቴላት ካብ ምእታው ሕድገት ዝተገበረሎም ገያሾ እዞም ዝስዕቡ ቅቡላት መወሸቢ ቦታታት እዮም:

 • ናትካ መንበሪ ገዛ ማለት ምስ ካልኦት ብቐረባ ዘየራኽበካ ናቱ ክፍሊ ምስ ዓይኒምድሩን ክሽነኡን ወይ ድማ መመገቢ ክፍሊ ዘሎዎ። ካብ ካልእ ቅቡል መንበሪ ቦታ ጌሽካ ክትመጽእ ከለኻ ብሰንኪ ከቢድ ሰብኣዊ ርህራሄ ኣብቲ ቦታ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል እንተዄንካ። ብተወሳኺ’ውን እቲ ቦታ ንምውሻብ ዝምችእ ምዃኑ ሰነድ ከተቕርብ ኣለካ። ቅቡል ንዝብሃል መንበሪ ቦታታት መብርሂ ኣብዚ ዝስዕብ ዝርዝር ኣንብብ።
 • ወሃቢ ስራሕካ ዘቕረቦ ቅቡል ዝኾነ ቦታ። እቲ ኣስራሒ ነቲ ዝመደቦ ቦታ ካብ በዓል መዚ ምቍጽጻር ዕዮ ቅድሚ እቲ ሰራሕተኛ ናብ ኖርወይ ምንቃሉ ዝጸደቐሉ ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ዝጸደቐ ሰነድ እዚ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ ግድነት ከተርኢ ኣለካ።

ቅቡል ዝኾነ መንበሪ ቦታታት፡ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ርክብ ንኸይትገብር ዘኽእለካ ክኸውን ኣለዎ። እቲ መንበሪ ቦታ ግድነት ፍሉይ ሓደ ክፍሊ ዘሎዎ ኮይኑ፡ ቴለቪዥንን ኢንተርኔትን፡ መሕጸቢ ክፍሊ፡ ክሽነ ወይ ስሩሕ ምግቢ ዝቕረበሉ ክፍሊ ዘሎዎ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ ብግዴታ ዝምላእ መእተዊ ቅጥዒ፣ እቲ ትወሸበሉ ቦታ ነዚ ናይ ዉሸባ ሕግታት ዘማልእ ምዃኑ ዘረጋግጽ ሰነድ ከተተሓሕዝ ኣለካ።

ሃገራዊ መቈጻጸሪ ማእከል ካብ መገሻ ንዝመጽኡ

ኵላቶም ናብ ኖርወይ ብመገሻ ዝመጽኡ ኣብቲ ናይ ውሸባ እዋን፡ ሃገራዊ መቈጻጸሪ ማእከል ገያሾ፡ ብመንገዲ ቴለፎንን፡ ሓጺር መልእኽቲ/SMS ብምስዳድን ክውከሶም እዩ።

እቲ ማእከል ምቍጽጻር ክረኽበኩም እንተ ዘይክኢሉ ግን ነዚ ሓላፍነት’ዚ ናብቲ ናይቲ ምምሕዳር ሓኪም ወይ በዓል መዚ ምቍጽጻር ከመሓላልፎ እዩ። እቲ ማእከል ምቍጽጻር ብዛዕባኻ ሓበሬታ ዝረክብ ካብቲ ክትኣቱ ከለኻ ዝተመልአ ቅጥዒ እዩ።

ብቍጽሪ ቴለፎን 2189xxxx እንተ ተደዊሉካ ክትምልስ ኣገዳሲ እዩ።

ናይ መገሻ ውሸባ ንሰራሕተኛታትን ተመላለስትን (pendlere)

ወጻእተኛታት ሰራሕተኛታት ኣቐዲሞም ፍቓድ መንበሪ ቦታ ዝተዋህቦም እንተዘይኮይኖም እቲ ውሸባኦም ኣብ መወሸቢ ሆቴል ብምእታው ከማልኡዎ ኣለዎም። ኵላቶም ካብ ምውሻብ ግዴታ ዘሎዋ ሃገር ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ሰባት፥

 • ቅድሚ ስራሕ ምጅማር ግድነት ን 10 መዓልታት (døgn) ክውሸቡ ኣለዎም
 • እቶም ዶባት ብዙሕ ግዜ ዝሰግሩ ሰባት ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ኣሉታዊ ዝኾነ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ቫይረስ እንተ ረኺቦም ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ እዋን ከሕጽሩዎ ይኽእሉ እዮም።
 • ምሉእ ክታበት ዝወሰዱ፡ ወሳኒ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ሆስፒታላት ወይ ኣብ ምምሕዳራት ሕክምናዊ ትካላት ዝሰርሑ፡ ናብ ኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ ግዜ፡ ተመርሚሮም ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ እንተ ኣልዩዎም፡ ኣብ እዋን ሰዓታት ስራሖም ካብ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል እዩ።
 • ገለ ሞያውያን መራሕቲ መካይን ናይ ነዊሕ ርሕቀት መጐዓዝያ፡ ሰራሕተኛታት ባቡርን ነፈርትን ከምኡ’ውን ኣብ ናይ ኖርወይ ወደባት ንኽሰርሑ ኣብ መራኽብ ዝድይቡ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ስራሕ ሰዓታት ካብቲ ናይ መገሻ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል እዩ። እዚኣቶም ኣቐዲሞም ንዓታቶም ዝምልከት መምርሒ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ምስ ወሃቢ ስራሖም ክዘራረቡ ኣለዎም።
 • ኣብ መሰጋገሪ ጕዕዞ (ትራንሲት) ዘለው ፖሊስ ሽወደን ወይ ፊንላንድ፡ ሓደ ሓደ ኣብ ኣገልግሎት ስራሕ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ግምሩክ ሽወደን ወይ ፊንላንድ’ውን፡ ኣብ እዋን ሰዓታት ስራሖም ካብ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል እዩ።
 • ተመላለስቲ ሰራሕተኛታት (pendlere) ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ልዕሊ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ዶብ ኖርወይ ዝሰገሩ ምስ ዝኾኑ፡ ኣብ ሰዓታት ስርሖም ካብ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል እዩ፣ እንተ ደኣ፡-
 1. እንተ ወሓደ ኣብ ነፍስወከፍ 7 መዓልቲ፡

ወይ

 1. ኣብታ ቀዳመይቲ ናብ ኖርወይ ዝኣተኻላ መዓልትን፡ ስዒቡ ኸኣ ኣብ ነፍስወከፍ 7 ይ መዓልቲ፡ ኣብ ኖርወይ መርመራ ካብ ትገብር ልዕሊ 7 መዓልታት ገይሩ እንተኾይኑ፡

            ወይ

 1. ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ድሕሪ መወዳእታ ኣብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዝተገብረ መርመራ

        ኮቪድ - 19 (ንመዓልታዊ ዝመላለሱ ሰራሕተኛታት/ pendlere ጥራይ ዝምልከት)።

ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምእታውካ ኣብ ዘለዋ 10 መዓልታት ካብ ሽወደንን ፊንላንድን ወጻኢ፡ ኣብ ካልእ ሃገር ኬድካ እንተኔርካ ወይ ከኣ ኣብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ኣብ ሕክምናን ምእላይን ትሰርሕ እንተዄንካ፡ ሕድገት ክግበረልካ ኣይክእልን እዩ።

ንተወሳኺ ንባብ (ብእንግሊዝኛ ጥራይ) 

ሕድገታት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ብሰንኪ ከም ከቢድ ሰብኣዊ ርህራሄን ዝኣመሰሉን ካልኦት ኵነታትን ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ ክጸልውዎ ዝኽእሉ 

ኣብ ሓደ ሓደ ኵነታት ካብዚ ናይ መገሻ ውሸባ ሕድገት ክግበር ይከኣል እዩ፡-

 • ንኣዝዮም ዝሓመሙ መቕርብ ንምብጻሕ፡ ወይ ኣብ ሓመድ ኣዳም ምልባስ ወይ ቀብሪ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ንምስታፍ። እዚ ናይ ውሸባ ሕድገት እዚ፡ ነቲ ዝሐመመ ሰብ ኣብ ትበጽሓሉ እዋን፡ ወይ ኣብቲ ሓመድ ኣዳም ምልባስ/ቀብሪ ኣብ ምስታፍ ዘሎ ግዜ ጥራይ ዝተሓጽረ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ግን እቲ መምርሕታት ውሸባ እዩ ዘገልግል። ሓደ ሰብ ኣብታ ምብጻሕ ወይ ቀብሪ ዝካየደሉ መዓልቲ፡ ኣብቲ ዶብ ክኣቱ ከሎ ብዝገብሮ መርመራ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተ ረኺቡ ጥራይ እዩ እዚ ሕድገት እዚ ክግበረሉ ዝኽእል። ናይዚ ዝግበር መርመራ ወጻእታት ባዕልኻ ክትሽፍኖ ግድነት እዩ።
 • ብመሰረት ሕጊ ቈልዑ ወይ ሕጊ ውሕስነት ቈልዑ መሰል ምርኻብ ምስ ቈልዓ (samvær) እንተልዩካ፡
 1. ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ፡ ሕድገት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ዘይተገበረልካ እንተኾይኑ ግን ኣብ እዋን እቲ ውሸባ ምስ ውሉድካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ድሕሪ ምእታውካ ኣብ 3 ይን 7 ይን መዓልታት ግና (PCR) መርመራ ክትገብር ኣለካ።
 1. ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስ ዝነብሩ ደቕኻ ክትከውን መሰልካ (samværsrett) ክትጥቀም ኢልካ ጌሽካ እንተ ኔርካ፡ ድሕሪ ምምላስካ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ሕደገት ክግበረልካ ይከኣል እዩ። እዚ ግና እንተ ቐልጠፈ ኣብ 3 ይ መዓልቲ ድሕሪ ናብ ኖርወይ ምእታውካ፡ መርመራ (PCR) ብምግባር ካብ ሕማም ናጻ ምስ ትኸውን ጥራይ እዩ። ኣብ ኖርወይ ስራሕ ዘይብልካ እንተኾይኑ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገር ደቕኻ በጺሕካ ኣብ ትምለሰሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ሰዓታት ስራሕ ዝግበር ሕድገት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ኣይምልከተካን እዩ።
 1. እቲ ድሕሪ ምስ ወለዲ ምርኻብ/samvær ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጽእ ውሉድ፡ ኣብ ኖርወይ ድሕሪ ምምላሱ እንተ ቐልጠፈ ኣብ 3 ይ መዓልቲ ናይ (PCR) መርመራ ብምግባር ካብ ሕማም ናጻ ምዃኑ እንተ ኣረጋጊጹ፡ ኣብ ሰዓታት ትምህርቱ ካብ ናይ መገሻ ውሸባ ሕድገት ክግበረሉ ይኽእል እዩ። ቈልዑ ትሕቲ 12 ዓመት፡ ወላ’ኳ መርመራ ኣይግበሩ፡ ውሸባ ኣይምልከቶምን እዩ።

ብመሰረት ሕጊ ቈልዑን ሕጊ ውሕስነት ቈልዑን ዝተወሰነ ምርኻብ/samvær ምስ ቈልዓ ኢልካ፡ ዶባት ኖርወይ ትሰግር ከም ዘለኻ መረጋገጺ ሰነድ እንተ ኣቕሪብካ፡ ነቲ ምውሻብ ኣብ ቅቡል ዝኾነ መንበሪ ቦታ ኴንካ ከተማልኦ ትኽእል ኢኻ። ፍሉይ መደቀሲ ክፍሊ፡ መሕጸብ ሰብነት ክፍልን ክሽነን ክህልወካ ግድነት ኣይኮነን።

ካብ ዉሸባ ሕድገት ተገይሩልካ ከሎ ምልክታት ሕማም ኮቪድ - 19 ክተማዕብል እንተ ጀሚርካ ወይ ሓኪም ናይ  ኮቪድ-19 መልከፍቲ ከም ዘሎካ ጥርጣሬ እንተ’ልዩ ግን ክትውሸብ ኣለካ።

ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ብዝተፈልላለየ ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል (regjeringen.no)