ብመገሻ ናብ ኖርወይ ምምጻእ - መምርሕታት ውሸባን መርመራን

ቅድሚ ምጋሽካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኖርወይ ኰነ ኣብቲ እትጐዓዘሉ ሃገር ዘሎ ሕጊ መገሻ ፍለጥ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ተግባራዊ ዝኸውን ሕግታት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ነቲ Re-open EU ዝብል ወብሳይት ርአ።

ነቲ «Reiseklar» (ንጕዕዞ ድሉው) ዝብሃል ናይ ሚንስትሪ ጕዳያት ወጻኢ ኣፕሊኬሽን እውን ከተራግፎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ፡ ብዛዕባ ጕዕዞ ዚገልጽ ሓበሬታታት፡ ምኽሪ ጕዕዞ ከምኡውን ምዝገባ ጕዕዞ ዚእክብ ኣፕሊኬሽን እዩ። ብዛዕባ እዚ፡ ኣብዚ ሊንክ ኣንብብ።

ምስክር ወረቐት ኮሮና ብመገሻ ናብ ኖርወይ ንዝመጹ ወጻእተኛታት

እንተድኣ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተብካ ኴንካ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብሕማም ኮሮና ሓሚምካ ኔርካ እሞ እዚ ድማ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተሰማምዕሉ መስርሕ ክረጋገጽ ዝኽእል ድጂታላዊ ወረቐት ምስክር ኮሮና ከም ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል እንተ ዄንካ፡ እዚ ካብ ምውሻብ፡ ቅድሚ ምምጻእካ መርመራ ካብ ምግባር፡ ከምኡውን ካብቲ ምምዛጋብ ብመገሻ ምስ መጻእካ ዝኣመሰለ ጠለባት የገላግለካ እዩ።

ኣብ ኖርወይ ምሉእ ክታበት ከም ዝተኸተብካ ኣተራጕማ ኣዞም ዝስዕቡ እዮም፦

 • ክልተ ክታበት ዝተኸተብካን ካብቲ መወዳእታ እዋን ዝተኸተብካሉ ድማ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ምስ ዝኸውን።
 • ሓንቲ ክታበት ዝተኸተብካ ኮይኑ ግን ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ ምኽታብካ እዩ ከገልግል ዝጅምር።
 • ብሕማም ኮቪድ-19 ሓሚምካ ዝነበርካን ሓንቲ ክታበት ኮሮና ዝተኸተብካን፡ ድሕሪ ምኽታብካ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ምስ ዝኸውን። እቲ ክታበት ግና ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ዝመጸካ ከይሓለፈ ክትክተብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
 • ሓንቲ ክታበት ዝተኸተብካ እሞ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ድማ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና ተረኺብካ፡ እቲ ተገሊልካ ምጽናሕ ምስ ወዳእካ ከም ምሉእ ክታበት ዝወሰድካ እዩ ዝቑጸር።
 • ኣንጻር ኮቪድ-19 ጸረ-ኣካል ዝተረኸበካን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ከኣ ሓንቲ ክታበት ኮሮና ዝተኸተብካ እንተዄንካ።

ናይ ኣየኖት ሃገራት ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣብ ኖርወይ ቅቡል ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ regjeringen.no ዝያዳ ኣንብብ።

ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኸለኻ ዘገልግል ብቑዕ ምስክር ወረቐት ኮሮና

ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኸለኻ፡ ምሉእ ብምሉእ ከም እተኸተብካ ወይ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 ተታሒዝካ ኸም ዝነበርካ ዘረጋግጽ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ኮሮና ወረቐት ምስክር ክህልወካ ኣለዎ።

እቲ ወረቐት ምስክር ብሰበ ስልጣን ኖርወይ ክረጋገጽ ዝኽእል ኮድ QR ክህልዎ ኣለዎ። ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኸለኻ ነዚ ዚስዕብ ምስክር ወረቐት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ፦

 • ናይ ኖርወይ ወረቐት ምስክር ኮሮና
 • ናይ ኤውሮጳ ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ኮሮና
 • ናይ NHS ወረቐት ምስክር ካብ ዓዲ እንግሊዝን ዌልስን
 • ወረቐት ምስክር ኮሮና ካብ ሰሜናዊ ኣየርላንድ
 • ወረቐት ምስክር ኮቪድ-19 ካብ ስኮትላንድ

ኣብ ወብ ሳይት ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሕብረት ኤውሮጳ ዚርከባ ኣየኖት ሃገራት ኣብቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዲጂታላዊ ወረቐት ምስክር ኮሮና ኸም ዚጠቓለላ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኽትረክብ ኢኻ። ነቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ኣብዚ ርአ። (europa.eu).

ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምእታውካ

ብሓፈሻኡ፡ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጻሑ ኣብ ዘሎ 24 ሰዓት እተመርመሮ ኣሉታዊ ወረቐት ምስክር መርመራ ከቕርብ ኣለዎ። ምሉእ ብምሉእ ከም እተኸተብካ ወይ ከኣ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብኮቪድ-19 ተታሒዝካ ኸም ዝነበርካ ዘረጋግጽ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ኮሮና ወረቐት ምስክር ከተቕርብ ትኽእል እንተ ዄንካ፡ እቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ወረቐት ምስክር ከተቕርብ ኣየድልየካን እዩ።

ክትኣቱ ኸለኻ እትሕተቶ ናይ መረጋገጺ ጠለባት፦

 • ናይ መመርመሪ ሜላ፦ PCR መርመራ ወይ ናይ ኣንቲጀን ቅልጡፍ መርመራ
 • ኣብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጻሕካ ኣብ ዘሎ 24 ሰዓት እተመርመርካዮ ኣሉታዊ ወረቐት ምስክር መርመራ ክኸውን ኣለዎ
 • ቋንቋ፦ ኖርወይኛ፡ ሽወደንኛ፡ ደንማርክኛ፡ እንግሊዝኛ፡ ፈረንሳይኛ ወይ ጀርመንኛ

ብነፋሪት ናብ ኖርወይ እንተ በጺሕካ፡ እቲ ናይ መርመራ ውጽኢትካ፡ ናይ መጀመርያ ጕዕዞ ነፋሪት ቅድሚ ምጅማርካ ኣብ ዝነበረ 24 ሰዓት እተወስደ መርመራ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ገለ ሕድገታት ይግበር እዩ። ኣብቲ ብዛዕባ መም

ብመገሻ ቕ

ከም ሓፈሻዊ መምርሒ፡ ልዕሊ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ኵሎም ሰባት ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጻሖም ነቲ ናይ መገሻ መመዝገቢ ፎርም ክመልእዎ ኣለዎም።

እቲ ፎርም ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ክምላእ ኣለዎ። ነቲ ምዝገባ መሊእካ ምስ ወዳእካ ቅብሊት ክትረክብ ኢኻ፡ እቲ ቅብሊት ኣብዚ ምስ መጻእካ ንፖሊስ ተርእዮም። እቲ ምዝገባ እንተቐልጠፈ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምንቃልካ ክምላእ ኣይክእልን እዩ።

ብኸመይ ትምዝገብ፧

ናብ ዲጂታላዊ ናይ መእተዊ ቅጥዒ እቶ (entrynorway.no)

ቍጽሪ ቴሌፎን +47 33 41 28 70 ብምድዋል ነቲ ቅጥዒ ንምምላእ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ናብ support@entrynorway.no ኢመይል ስደድ።።

እቲ ኣገልግሎት ተሌፎን ኵሉ መዓልቲ ክፉት እዩ። ኣብ መንጎ ሰዓት 08:00-22:00 ድማ ብቋንቋታት ፖላንድ፡ ሩስያ፡ ሊቱዋንያን ሩማንያን ሓገዝ ይወሃብ እዩ።

ብዛዕባ ውሸባ ንምፍላጥ፦ ኣየናይ ሕግታት ከም ዚምልከተካ ርአ (Helsedirektoratet.no)

ክትኣቱ

ከም ሓፈሻዊ መምርሒ፡ ኵሎም ገያሾ ናብዛ ሃገር ክኣትዉ ኸለዉ መርመራ ኮሮና ኽገብሩ ኣለዎም።

ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት መርመራ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ብፍቓድካ ካብዛ ሃገር ትወጽእ ወይ ብገንዘብ ክትቅጻዕ ኢኻ።

ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት መርመራ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ብፍቓድካ ካብዛ ሃገር ትወጽእ ወይ ብገንዘብ ክትቅጻዕ ኢኻ።

ናብዛ ሃገር ኣብ እትበጽሓሉ ቦታ መርመራ ኽትገብር ኣሎካ። እቲ መርመራ፡ ቕልጡፍ ናይ ኣንቲጀን መርመራ ክኸውን ከሎ፡ ውጽኢት መርመራ ክሳዕ እትረክብ ኣብቲ ቦታ ኽትጽበ ኣሎካ።

እንተድኣ ውጽኢት እቲ መርመራ ኣወንታዊ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናብዚ ሃገር ምምጻእካ፡ ፒ.ሲ.ኣር(PCR) መርመራ ክትገብር ኣሎካ። ካብ ሃገራት EØS/ስዊዘርላንድ ወጻኢ ዝመጸካ እንተዄንካ እሞ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ እንተ ሃልዩካ ነቲ ናይ ፒ.ሲ.ኣር (PCR) መርመራ ብኡንብኡ ኣብቲ ዝኣተኻሉ ቦታ ክትገብሮ ኣሎካ።

ናብዛ ሃገር ኣብ ዝኣቶኻሉ ቦታ መደበር መርመራ እንተ ዘየልዩ ወይ እንተ ተዓጽዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ኣብ ካልእ ህዝባዊ መደበር መርመር ናይ ቅልጡፍ ኣንቲጅን መርመራ ኽትገብር ኣሎካ።

ዝያዳ ኣንብብ (እንግሊዝኛ ጥራይ)

ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ብዝተፈልላለየ ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል (regjeringen.no)