ናብ ነርወይ ምእታው-ውሸባን ናይ መርመራ ሕግታትን

ካብ ጥሪ 29 2021፣  ዜጋታት ኖርወይን ወጻእተኛታት ነበርቲ ኖርወይን ጥራይ ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ይፍቀደሎም። ኩሎም ዜጋታት ወጻኢ ኣብቲ ሕድገት ገደብ ዘይተማልኡ ብዘይ ተወሳኺ መርመራ ምእታው ይኽልከሉ።

እቶም ኣገዳዲ መርመራ፣ መዝገባ ጉዕዞ፣ ውሸባን ናብ ኖርወይ ክጓዓዙ ናይ ዝተፈቐደሎም ሰባት መወሸቢ ሆቴላትን ዝምልከቱ ሕግታት ሕጂውን ኣብ ቦተኦም ኣለዉ። ምጥሓስ ሕግታት ኮቪድ-19 ብርክት ብዝበሉ ክፍሊታት የቕጽዕ እዩ።  

መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኖርወይ ክጓዓዙ ኣይክእሉን ዘለዉ። እዚ ንናይ ኩሎም ሃገራት ዜጋታት ይምልከት፣ ዜጋታት ኢዩ/ ኢኢኤ ን ዜጋታት ኖርዲያክን ሓዊሱ። እዚ ንዝስዕቡ ይሓውስ፡

 • በጻሕቲ/ ቱሪስታት
 • ኣብቲ ሕድገት ገደብ ዘይተዘርዘሩ ኣባላት ስድራ፡ ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ
 • ኣዕርኽትን ሕጹያትን
 • ዜጋታት ኢዩ/ ኢኢኤ (ዜጋታት ኖርዲያክን ሓዊሱ) ኣብ ኖርወይ ዝሰርሑ ወይ ዝመሃሩ ኮይኖም ብዞም ዝስዕቡ ሕድገት ገደብ ዘይተማልኡ።
 • ናይ ንግዲ ተጉዓዝቲ
 • ናይ ሸንገን ቪዛ ዘለዎም ዜጋታት ወጻኢ ካብዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕድገት ገደብ ዘይተማልኡ
 • ኣብ ኖርወይ ናይ ዕረፍቲ ገዛውቲ ዘለዎም ሰባት፣ ግን ኣብዚ ሃገር ነበርቲ ዘይኮኑ

ሕድገት ገደብ ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ይምልከቱ፣ ንዝስዕቡ ሓዊሱ፡

 • ዜጋታት ወጻኢ ተቐማጦ ኖርወይ፣ መንበሪ ገዛ ይወንኑ ወይ ይከራዩ ብዘየገድስ
 • ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ፍሉይ ምኽንያት ዘለዎም ሰባት፣ ኣብነት ዝንከባኸቡዎ ዝተወሰነ ሓላፍነት ዘለዎም፣ ዝንከባኸቦም ዘለዎም፣ ብ ኖርወይ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት፣ ወይ ካልእ ልዑል ናይ ድሕንነት ተሓሳብነት፣ ከም ዝመውት ዘሎ ወይ ብሕሱም ዝሓመመ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ንምብጻሕ
 • ዜጋታት ወጻኢ ዕሸላት ቆልዑ ንክራኸቡ ዝጓዓዙ
 • ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ፡ በዓልቤት/ ዝተመዝገቡ ዓርኪ/ መናብርቲ፣ ዕሸላት ቆልዑ ወይ እተዕብዮም ቆልዑ፣ ወለዲ ወይ መዕበይቲ ወለዲ ናይ ዕሸላት ቆልዑ ወይ እተዕብዮም ቆልዑ
 • ጋዜጠኛታትን ካልኦት ኣባላትን ንናይ ወጻኢ ሚድያ ድርጅት
 • ዜጋታት ወጻኢ ብናይ ኖርወይ ኤርፖርት ዝሓልፉ/ትራንዚት ዝገብሩ (ከም ናይ ዓለምለኸ ትራንዚት ተጓዓዛይ ወይ ኣብ ውሽጢ ሸንገን ከባቢ ተጓዓዛይ)
 • ሰራሕተኛታት ጉዕዞ ባሕሪ ወይ ነፈርቲ
 • ኣብ ንብረትን ተሳፈርትን መጓዓዝያ ዝሳተፉ ዜጋታት ወጻኢ
 • ካብ ኣስራሒኦም ሰነዝሓዙ ወሳኒ ማሕበራዊ ስራሕትታት ዝትግብሩ ዜጋታት ወጻኢ
 • ብዓል ሞያታት ጥዕና ካብ ሽወደንን ፊንላንድን መጽዮም ኣብ ግልጋሎታት ጥዕናን ምንክብኻብን ኖርወይ ዝሰርሑ ዘለዉ
 • ብጣዕሚ ኣድላዪ ዝኾነ ንንግዲ-ወሳኒ ሰብነዚ ሰብ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉ እቲ ቆጻሪኡ ፍቓድ ክረኽበሉ ኣለዎ
 • ትምህርቲ ንምክትታል ዶብ ተሳጊሮም ናብ ኖርወይ ብመዓልታዊ ዝመላለሱ ቆልዑ

እቶም ናብ ኖርወይ ክጉዓዙ ዝተፈቐደሎም ዋላ እንተኾኑ ንዝስዕቡ ሕግታት ከማልኡ ግድን እዩ፡

 • ቅድሚ ምጉዓዝኩም ናይ ጉዕዞ መመዝገቢ ቅጥዒ ክትመልኡ ኣለኩም
 • ናይ ኮረና ቫይረስ መርመራ ኣሉታ ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ኣለዎ፣ ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ቅድሚ ምብጻሕኩም ዝተወሰደ
 • ኖርወይ ክትበጽሑ ከለኹም መርመራ ክህልወኩም ኣለዎ
 • ኣብ ኖርወይ ን 10 ዓልታት ውሸባ ክትኣትው ኣለኩም

መእተዊ ምዝገባ

ናብ ኖርወይ ዝኣትው ኩሉ ሰብ መእተዊ ምዝገባ ክመልእ ኣለዎ ብናይ ዲጂታል ምዝገባ፣ ፋክቱር ክወሃበኩም እዩ፣ እዚ ኣብ ምብጻሕኩም ንፖሊስ ተሪእዎ

ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታውኩም ክትምዝገቡ ኣለኩም፣ ናብ ኖርወይ ትኣትውሉ ጊዜ ግን ቅድሚ 72 ሰዓታት ቅድሚ ክኸውን የብሉን

(entrynorway.no)

መርመራ

ሰርትፊኬት ናይ ናጻ ወይ ነጋቲቭ መርመራ ናይ ኮቪድ-19

ናይ ወጻኢ ዜጋ እንተኾይንኩምን ናይ ክልከላ ሕድገት እንተሃልዩኩምን፣ ናብ ኖርወይ ክትኣትዉ ከለኹም ናይ ኮረና ቫይረስ መርመራ ኣሉታ ሰርቲፊኬት ክተቕርቡ ኣለኩም ። 

 • እቲ መርመራ ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምብጻሕኩም ዝተወሰደ ክኸውን ኣለዎ
 • PCR ከምኡ’ውን ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጂን መርመራ ቅቡላት ናይ መርመራ ኣገባባት እዮም
 • እቲ ሰርትፊኬት ብ ኖርወጃን፡ ስዊዲሽ፡ ዳኒሽ፡ እንግሊሽ ፈረንሳይኛ ወይ ጀርመን ክጽሓፍ ኣለዎ።

ብኣየር እንተመጺኹም፣ እቲ መርመራ ኣብዝሓለፉ 24 ሰዓታት ቅድሚ ናይ መጀመርታ በረራ መበገሲ ሰዓትኩም ክውሰድ ይኽእል።

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ሰርትፊኬት ናይ ነጋቲቭ ወይ ናጻ ውጺኢት ከቕርቡ ኣየድልዮምን እዩ፡

 1. ተጓዓዝቲ ካብ ውሸባ ዘየገድዱ ሃገራት/ከባቢታት።
 2. ትሕቲ 12 ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ
 3. ዜጋታት ኖርወይን
 4. ኣብ ዝሓለፉ ሹድሽተ ኣዋርሕ ብዝተረጋገጸ ናይ ላቦራቶሪ መንገዲ ኮቪድ-19 ከምዝነበሮም ክስንዱ ዝኽእሉ ሰባት
 5. ብናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ መሰል ንባርነት ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 6. ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ን ተነቃፊ ማሕበራዊ ዕማማት ብጉቡእ ንምክያድ ንምዕቃቡ ፈጺሞም ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰባት ወይ ን መሰረታዊ ጠለባት ናይ ህዝቢ ንምክያድ እሞ ከኣ እንተዳኣ ምእታው ተኸሊኦም ናይ ሂወት ወይ ጥዕና ሪስክ እንተድኣ ሃልዩ ኮይኑ።
 7. ኣብ ትራንዚት ዘለው ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 8. ብዘይካ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ንልዕሊ ሸውዓተ መዓልትታት ዘሕለፉ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ንክሰርሑ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ቀጻሊ ናብ ኖርወይ ዝጓዓዙ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 9. ሓተትቲ ዑቕባን ዝተሰጋገሩ ስደተኛታትን
 10. ብመሰረት ሕግታት ናይ ስድራቤት ኢሚግረሽን፡ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ኖርወይ ዘለዎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 11. ኣብ ዲፕሎማቲክ፡ ናይ ወጻኢ ኣገልግሎት ወይ ናይ ኤምባሲ ሓላፍነት ዘለው ሰባት
 12. ኣብ ንብረት ወይ ተሳፈርቲ መጓዓዝያ ዝሳተፉ ዜጋታት ወጻኢ፣ ወይ ካብ/ ናብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝጓዓዙ
 13. ካብ/ ናብ ስራሕ ዝጓዓዙ ፓይለታትን ባሕረኛታትን

 ብዛዕባ መርመራ ናብ ኖርወይ ዝኣትዉ ሰባት ከማልእዎም ዝግብኡ

እንድሕር ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ውሸባ ዘገድዱ ሃገራት/ከባቢታት ጎብኒኹም፣ ናብ ኖርወይ ክትበጽሑ ከለኹም መርመራ ኮቪድ-19 ክትወስዱ ኣለኩም።

እቲ መርመራ ኣብ ኤርፖርት ወይ ዶብ መስገሪ ክውሰድ ኣለዎ PCR ከምኡ’ውን ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጂን መርመራ ቅቡላት ናይ መርመራ ኣገባባት እዮም።

ኣብ እትኣትወሉ ሰዓት ምርመራ ክትገብር እንትትሕተት ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ፍቓደኛ እንተዘይኮይካን ብፍቓድካ ካብ ኖርወይ ክትወፅእ እንተዘይኪእልካን መቕፃዕቲ ገንዘብ ኣለካ፡፡

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብ ዶብ መርመራ ካብ ምውሳድ ግዴታ ዝተሓልፉ እዮም፡

 1. ትሕቲ 12 ዓመት ዝኾኑ ሰባት።
 2. ብመሰረት ዓንቀጽ 6a ኣብ ስራሕ ሰዓትን ካብ ስራሕ ሰዓት ወጻእን ናብ ውሸባ ካብ ምእታው ግዴታ ዝተሓልፉ ሰባት (ኣብ ደገ ንሓፂር እዋን ዝፀንሑ ኮይኖም ካብ ኣባላት ስድራኦም(ንኣብነት ንኣብ ገዛኦም ንበዓል ዝኸውን መሰረታዊ ነገር ከተዓራርዩ እንተኼዶም) ወፃኢ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ዘይነበሮም እንተኾይኖም፡፡
 3. ካብ ሽወደን ወይ ፊንላነድ ተመላለስቲ ካብ ናይ ምእታው ክልከላ ዝተሓልፉን ናይባዕሎም ናይ መርመራ ፕሮግራም ዝኽተሉን
 4. ሙያውያን ኣውቲስታታት ነዊሕ-ጉዕዞ ናይ ጽዕነት መካይንን ናይ ባቡር ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ጽዕነት ባቡራት ዘይሰርሑ፣ ከምእውን ዝተወሰኑ ጉጅለ ሰራሕተኛታት  ባቡራት ጽዕነት።
 5. ወሰንቲ ናይ ማሕበራዊ ስራሕቲ ብስሩዕ ክሳለጥ ምታን እዚ ንምውጋን ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰባት፣ ወይ ናይቲ ህዝቢ መሰረታዊ ድሌት ዝከታተሉ፣ መርመራ ንምክያድ ኩነታት ኣብዘይፈቕደሉ።
 6. ዲፕሎማት

ናይ መርመራ ውጽኢትኩም ኣወንታ ምስዝኸውን ጥራይ ትጽውዑ። ናይ መርመራ ውጽኢትኩም ኣሉታ እንተኾይኑ ኣይትጽውዑን። እንድሕር ናይ helsenorge.no ተጠቃሚ ኮይንኩም፣ ናይ መርመራ ውጽኢትኩም ንምፍላጥ እተው/ ሎግኢን ግበሩ። ሓደሓደ ላብራቶሪ ናይ መርመራ ውጽኢት ንምሕታም ናይባዕሎም መፍትሒ ኣለዎም። ብዛዕባዚ ክትፈልጡ ክግበር እዩ።

ኩሎም ተጓዓዝቲ ካብ ቢሪታንያ፣ ሳውዝ ኣፍሪካ፣ ኣየርላንድ፣ ኔዘርላንድ፣ ኣውስትርያ፣ ፖርቹጋልን ብራዚልን

ን ተጓዓዝቲ ካብ ቢሪታንያ፣ ሳውዝ ኣፍሪካ፣ ኣየርላንድ፣ ኔዘርላንድ፣ ኣውስትርያ፣ ፖርቹጋልን ብራዚልን፣ ወይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ቅድሚ ምምጽኡ እዘን ሃገራት ዝጎብነየ፣ እቲ ኣብ መእተዊ ዝግበር መርመራ PCR መርመራ (COVID-19 መርመራ) ክኸውን ኣለዎ።

ኣብዘን ሃገራት ዝያዳ ዝማዕበለ ድቃል ናይቲ ቫይረስ ኣሎ። ኣብቲ ጣብያ መርመራ ካብዘን ሃገራት ካብ ሓዲኤን ከምዝመጻኹም ክትገልጹ ኣለኩም።  እዞም ግዴታታት ንዝኾነ ሰብ ልዕሊ 12 ዓመት ይምልከቱ። ካብ ናይ መእተዊ ውሸባ ክልከላ ሕድገት ወይ ብመርመራ ምንካይ ናይ ጉዕዞ እዋን ውሸባ ንተጓዓዝቲ ካብዘን ሃገራት ኣይምልከትን።

ውሸባ

ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ወጻኢ ናብ ኖርወይ ዝኣቱ ን 10 መዓልታት ናብ ውሸባ ክኣቱ ኣለዎ፣ ብጀካ ካብ ዝተወሰኑ ከፋል ኖርዲያክ ከባቢ/ኣውሮፓ ዝመጹ፣ እቲ ለበዳ ኣዝዩ ትሑት ካብ ዝኾነሉ (ብጫ ከባብታትን ሃገራትን) 

ካርታ ናይ ቀይሕን ብጫን ሃገራት/ዞባታት ኣብ ኤውሮጳ (ኢንግሊሽ ጥራይ)

ኣብ ነርወይ ምስ ኣተኹም፡ ቀጥታ ናብ ውሸባ ክትኣትዉ ኣለኩም ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 12 ዝዕድሚኡ ክሳብ ኣብ’ቲ ውሸባ ዝኣትውሉ ቦታ ዝበጽሑ ናይ ገጽ ማስክ ክወድዩ ኣለዎም።

ኣብ ሃገሮም ብሓንሳብ ዝነብሩ ዝነበሩን ናብ ኖርወይ ብሓንሳብ ዝጓዓዙ ዘለዉን ናይ ቀረባ ኣባላት ስድራ ናይ መእተዊ ውሸበኦም ኣብ ሓደ መጽንሒ ክውድኡ ይኽእሉ እዮም።  

ኣብ ውሸባ ከለኹም ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተኣማዕቢልኩም፡ ናብ ነብሰ ምፍላይ ክትከዱን ኣለኩምን ከምኡ ድማ መርመራ ንምስራዕ ነቲ ናይ ቦታኹም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ተወከሱን። ቁጽሪ ስልኪ +47 116117.

ናይ ጉዕዞ ውሸባ ኣበይ እዩ ክካየድ ዝግባእ?

ናይ ጉዕዞ ውሸባኹም ክተካይዱ ዘለኩም፡

 • ኣብ ኖርወይ ቀዋሚ መንበሪ፣ ትውንንዎ ወይ ክራይ ብዘየገድስ። እዚ ተንቀሳቐስቲ መጽንሒ ኣየጠቓልልን ከም ሞተርገዛውቲ፣ ጀልባ/መርከብ ወዘተ። ዋንነት ወይ ዝተኻረየ ክትስንዱ ክትክእሉ ኣለኩም። እቲ ስምምዕ ክራይ ድማ ካብ 6 ወርሒ ክርሕቕ የብሉን፡፡ ኣባላት ስድራ እንተሃልዮም ኣብ ገዛ ንበይኖም ዝኸውን ሽቓቕን መሕፀቢ ሰብነትን እንድሕር ዘይብሎም ናብ ውሸባ ክኣትዉ ግድን እዩ፡፡
 • ኣብ ውሸባ ሆቴል
 • ኣብ ብኻልእ ዝቐርብ ዝምችው መጽንሒ ትሕቲ እዚ ዝርዝር ትርጉም/መግለጺ ዝምችው መጽንሒ እንታይ ምኾኑ ረኣዩ
 • ኣብ ገዛ ዝተመርዓኹምዎ ሰብ ወይ ናይሓባር ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ቆልዑ ምስ ዘለኩም ሰብ። ከምእተመርዓኹምዎ ወይ ናይሓባር ቆልዑ ምህላውኩም ክተረጋግጹ ክትክእሉ ኣለኩም። ናይሓባር ዕሸላት ቆልዑትኩም’ውን ኣብዚ ውሸበኦም ክውድኡ ይኽእሉ።
 • እቲ ኣስራሒኹም ዝተመቻቸወ መዕረፊ ከዳልወልኩም ኣለዎ፡፡ እቲ ሰራሕተኛ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምእታዉ እቲ ቆጻሪኡ ናይቲ መጽንሒ ቦታ ካብ ኤጀንሲ ክትትል ሰራሕተኛታት ኖርወይ ፍቓድ ክረኽበሉ ኣለዎ፡፡

ናብቲ ኣገዳዲ መእተዊ መመዝገቢ ቅጥዒ፣ እቲ መጽንሒ ቦታ ናይ ውሸባ ኣድለይቲ ነገራት ከምዘማልእ መረጋገጺ ክተተሓሕዙ ኣለኩም።

ናይ ውሸባ እዋን ምሕጻር

ናይ ኮረና ቫይረስ መርመራ (PCR ምርመራ) ድሕሪ ምብጻሕኩም ካብ 7 መዓልታት ዘይቕድም ዝተወስደ እንተድኣ ኣሉታ ውጽኢት ክትስንዱ ኪኢልኩም፣ ናይ ጉዕዞ ውሸባኹም እዋን ክተሕጽርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መወሸቢ ሆቴል ዘይፀንሑ ናብ ኖርወይ ዝኣትዉ ሰባት ኩሎም ምርመራ ክገብሩ ግዴታ እዩ፡፡

እቲ ናይ ውሸባ ግዴታ ክሳብ ናይ ኮረና ቫይረስ መርመራ ውጽኢት ኣሉታ ትረኽቡ ይጸንዕ።

ናይ መእተዊ ውሸባ ን ሰራሕተኛታት

ሰራሕተኛታት ወፃኢ ዓዲ ብሓፈሻ እዋን ውሸባኦም ኣብ ሆቴል ክውድኡ ኣለዎም፡፡ ናብ ኖርወይ ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ዘለዋ ሃገር ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሰብ፡ 

 • ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ን 10 መዓልትታት ናብ ውሸባ ክኸዱ ኣለዎም
 • ኣብ ላዕሊ ከም እተጠቕሰ፣ ድሕሪ ኣሉታ ናይ ኮረና ቫይረስ መርመራ ውጽኢት ናይ ጉዕዞ ውሸባ እዋን ክሓጽር ይኽእል።

ተመላለስቲን ብቀጻልነት ዶብ ዝሰግሩ ሰባትን

 • ኣብ እዋን 15 መዓልታት ካብ ሓደ ንላዕሊ ኣጋጣሚታት ካብ ከባብታት ሽወደን ወይ ፊንላንድ ናብ ኖርወይ ዶብ ዝሰግሩ ሰባት ኮይኖም ናይ ውሸባ ግዴታ ዘለዎም፣ ካብ ውሸባ ክሕለፉ ይኽእሉ እዮም እንተድኣ ኣብ ኖርወይ ኣብዝበጽሕሉ መዓልቲ መርመራ ኮረና ቫይረስ እንተወሲዶምን ካብኡ ንዳሓርውን በቢ 7 መዓልቱ እንተተመርሚሮምን፣ ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ካብዝምርመሩ 7 መዓልታት እንተድኣ ሓሊፉ። ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጻሕኩም ዘለዉ 10 መዓልታት ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ወጻኢ ካልእ ሃገር እንተኼድኩም ወይ ን ግልጋሎታት ጥዕናን ምንክብኻብን ሽወደን ወይ ፊንላንድ ትሰርሑ እንተኾይንኩም እውን ናይ ክልከላ ሕድገት ኣይግበረልኩምን።
 • ሙሉእ ክትባት ዝወሰዱ ሰብሞያ ሕክምና ኮይኖም ኣብ ሆስፒታል ወይከዓ መንግስታዊ ግልጋሎት ጥዕና ወሳኒ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ዝርከቡ እንተኾይኖምን ናብ ኖርወይ እንትኣትዉ ውፅኢት ካብ ኮሮና ናፃ ዝብል እንተሒዞምን ኣብ ሰዓታት ስራሕ ካብ ምውሻብ ክስገሩ ይኽእሉ
 • ናይ ነዊሕ-ጉዕዞ ናይ ጽዕነት መካይን ሙያውያን ኣውቲስታታት፣ ናይ ባቡርን ናይ ኣየርን ሰራሕተኛታት ካብ ኣገዳዲ ናይ ጉዕዞ ክልከላታት ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል። እቶም ሰራሕተኛታት መኒኦም ሕግታት ከምዝምልከትዎም ግልጺ ንምግባር ምስ ኣስራሒኦም ክዘራረቡ ኣለዎም።
 • ኣብ መንጎ ወለድን ቆልዑን ወይ ናይ ሓባር መንበሪ ንቆልዑን ንምርኣይ ናብ ኖርወይ ዶብ ዝሰግሩ ሰባት ናይ መእተዊ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ዝኽእል ገለገለ ኣጋጣሚታት ኣለዉ ኣብ እዋን ስራሕ ሰዓትን ናይ ትምህርቲ ሰዓትን እንተድኣ ናብ ኖርወይ ምስ ኣተዉ ካብ ሳልሳይ መዓልቲ ዘይቀደመ ዝተወስደ መርመራ ውጽኢቶም ኣሉታ ኮይኑ። ኣብ ኖርወይ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ቆልዓ ንምርኣይ ኣብ እዋን ስራሕ ሰዓት ናብ ኖርወይ ዝግበር ምብጻሕ ናይቲ ውሸባ ሕድገት ዘይክግበረሎም ይኽእል እዩ።
 • ዝያዳ ኣንብቡ (እንግሊዝኛ ጥራይ)

እዞም ዝስዕቡ ጉጅለ ሰባት ኣብ እዋን ስራሕ ሰዓት ይኹን ካብኡ ወጻኢ ናይ ውሸባ ሕድገት ሙሉእ ብሙሉእ ዝግበረሎም እዮም።

 • ካብ ዝተወሰኑ ከፋል ከባብታት ሃገራት ኖርዲያክ/ኣውሮፓ እቲ ለበዳ ኣዝዩ ትሑት ካብ ዝኾነሉ ዝጓዓዙ ሰባት።

ሃገራትን ከባብታትን እቲ ለበዳ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነሎም፡ ኣብቲ ካርታ ብጫ ዝኾኑ (እንግሊዝኛ ጥራይ)

 • ኣዝዩ ዝሓመመ ናይ ቀረባ ዝዛመድ ሰብ ንምብጻሕ ወይ ናይ ቀረባ ዘመድ ዝኮነ ሰብ ምንዳድ ሬሳ ወይ ቀብሪ ንምስታፍ ሰባት ሕድገት ናብ ውሸባ ናይ ምእታው ክውሃቡ ይኽእሉ እዮም። ሕድገት ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ዝሰርሕ ኣብ እዋን ምብጻሕ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ወይ ምስታፍ ናይ ምንዳድ ሬሳ ወይ ቀብሪ ጥራይ እዩ። እንተዘየለ እቲ ናይ ውሸባ ግዴታ ይምልከት እዩ። እቲ ናይ ክልከላ ሕድገት ዝፍጸም እንተድኣ ኣብ ዶብ መርመራኹም ኣሉታ እንተኾይኑን ከምእውን እቲ ምንዳድ ሬሳ/ ቀብሪ ኣብ ሓደ መዓልቲ እንተኾይኑን ጥራይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ነቲ መርመራ ባዕልኹም ትኸፍልዎ።

ካብቲ ምውሻብ ግዴታ ሕድገት እንተተጌርልኩምን ምልክታት ኮቪድ-19 እንተርኢኹምን ወይ ዶክተር ብ ኮቪድ-19 ምልካፍኩም እነተጠርጢሩ፣ ሕጂውን ናብ መወሸቢ ክትከዱ ኣለኩም።

ናብ ውሸባ ምእታው እንታይ የጠቓልል

 • ናይ መእተዊ ውሸባኹም ኣብ መወሸቢ ሆቴል ክትውድኡ ኣለኩም ወይ ካብቲ መወሸቢ ሆቴል ሕድገት እንተተዋሂብኩም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ከም እተገልጸ ኣብ ካልእ ዝምችው ቦታ።
 • እንተድኣ ካብ’ቶም ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ወጻኢ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ከተወግዱ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ነቲ ትንነብሩሉ ዘለኹም ቦታ ግድን ክትገድፍዎ ጥራይ እዩ ዘለኩም።
 • ካልኦት ሰባት ኣብ ዘለዉሉ ከም ቤት ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ቆልዑ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታታት ክትኣትዉ የብልኩምን።
 • ብዘይካ ካብን ናብን ኤርፖርት ወይ ካልእ ምስ ናትኩም ናይ ምእታውን ምውጻእን ካብን ናብን ኖርወይ ዝተኣሳሰር ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጓዓዙ የብልኩምን። ኣብ’ዚ ጉዳይ፡ እንተድኣ ልዕሊ 12 ዓመት ዕድመ ኮንኩም ናይ ገጽ መሸፈኒ ግበሩ።

ናይ ውሸባ ሆቴላት

ናብ ኖርወይ ምስትኣትዉ፣ ውሸባኹም እትውድእሉ ናይ ባዕልኹም ዝምችው መጽንሒ ከምዘለኩም እንተድኣ ክተረጋግጹ ዘይከኣልኩም፣ ኣብ መወሸቢ ሆቴል ኢኹም ትጸንሑ። ብዛዕባ ናይ ውሸባ ሆቴላት ካብ ኣብ ናይ ዶባት መሳገሪን ካልኦት ኣብ ኖርወይ ዘለው ናይ መእተዊ ኑቑጣታትን ዘሎ ፖሊስ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ናጻ ዘይኮኑ ሓላዊ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ክንክን ዝገብረሎም ክቕርበሎም ኣለዎ።

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ክጸንሑ ኣየድልዮምን እዩ፡

 1. ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ሰባት (ኣብ ሃገራዊ ናይ ህዝቢ መዝገብ ዝተመዝገቡ) ወይ ኣብ ነርወይ ቀዋሚ መንበሪ ከምዘለዎም ዘረጋግጹ (ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ነርወይ ምምሕዳር ግብሪ ወይ ናይ ክራይ ስምምዕ ዝተመዝገበ ነባርነት (እንተወሓደ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ)፡፡
 2. ኣብ እዋን ውሸባ ዝሰማማዕ መጽንሒ ቦታ ከም ዘለዎም ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰባት። “ዝሰማማዕ ቦታ” ማለት ሓንቲ ክፍሊ ዘለዋ መቐመጢ፡ ምስ ዕድል ናይ መሕጸቢ ነብሲ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክሽነ ወይ ናይ መግቢ ኣገልግሎት፡ እዚ ከኣ ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ንምግባር ንምውጋድ ዘኽእል እዩ። እዚ ንኣብነት ነቲ ሰብ ዝተዳለወ ናይ ዕረፍቲ ገዛ፡ ሆቴል ወይ ካልእ መቐመጢ ክኸውን ይኽእል።
 3. ኣብ ነርወይ ቀዋሚ ነባርነት ምስ ዘለዎ ሰብ ዝተመርዓዉ ሰባት ወይ ናይ ሓባር ቆልዑ ዘለዎም ሰባትን ትሕቲ ዕድመ ደቆምን። እዞም ሰባት ኣብ መንበሪ ናይ ባዓል/ቲ ቤት ወይ ካልእ ወላዲ ናይ ውሸባ ግዜኦም ከሕልፍዎ ይኽእሉ እዮም።
 4. ንእዋን ውሸባ ኣስራሒኦም ወይ ዓሚሎም ዝሰማማዕ ሓደ ክፍሊ ዘዳለወሎም ናይ ንግዲ ተጓዓዝቲ። ስራሕ ክትሰርሑ ወይ ክትዓዩ ከምዝደለኹምን ከምኡ’ውን ኣስራሒኹም ወይ ዓሚልኩም ዝሰማማዕ ሓደ ክፍሊ መጽንሒ ከምዘዳለወልኩምን መረጋገጺ ክህልወኩም ኣለዎ። እቲ መጽንሒ ምስ ካልኦት ናይ ቀረባ ርክብ ክተርሕቑ፣ ከምኡ’ውን ናይ ውልቅኹም ቲቪን ቀረብ ኢንተርኔትን፣ ናይ ውልቂ ሽቓቕ፣ ከምኡ’ውን ናይ ባዕልኹም ክሽነ ወይ ግልጋሎት መግቢ ክትረኽቡን ከኽእለኩም ኣለዎ። እቲ ሰነድ ንኣብነት ናይ ቁጻር ወይ ዕዮ ምሃብ ስምምዕነት ክኸውን ይኽእል። ኣበይ ክም እትጸንሑ፣ ስም፣ ኣድራሻን ቁጽሪ ስልክን ናይ ኣስራሓይ ወይ ዓሚል ክገልጽ ኣለዎ።
 5. ሓተትቲ ዑቕባን ዝተሰጋገሩ ስደተኛታትን።
 6. ሞያውያን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ሎሪ ኣውቲስታታትን ከምኡ’ውን ናይ ባቡር ኣባላት ኮይኖም ኣብ ናይ ጽዕነት ባቡራት ዘይተቖጽሩ፡ እንተድኣኣ ናይ ውሸባ ግዜኦም ንመቐመጢ ኣብ ዝጥዕም ኣብ ንጽል ቦታ ናይ መኪና ወይ ባቡር ክሕልፍዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም።
 7. ንታዕሊም ኣብ ኖርወይ ዝኣተዉ ናይ ወጻኢ ወተሃደራዊ ክፍላተ ሰራዊት፡ ብ ናይ ነርወይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተፈቕደ ልምምዳትን ስርሒታትን።
 8. ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ናይ ወጻኢ ተምሃሮ፡ ቅድሚ ምምሃር ምጅማሮም ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ ናይ ነርወይ ዝተመዝገቡ፡ እንከላይ እቶም ብምኽንያት ፍሉይ ናይ ኖርዲክ ሕግታት ብዛዕባ ምዝገባ ህዝቢ ኣብ ናይ ዝምሃሩላ ዘለው ሃገር ብነባርነት ዝተመዝገቡ። ኣብ እዋን ናይ ውሸባ ግዜ፡ ንሳቶም ምስ’ቶም ቅድሚ ናይ ውሸባ ግዜ ምጅማሩ ምስኦም ዘይነበሩ እሞ ኣብ’ቲ መንበሪ ምስኦም ዝነብሩ ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ከወግዱ ኣለዎም።

እቶም ሕድገታት ንስኹም ኣብ እዋን ውሸባ ኣብ መቐመጢኹም ወይ ዝሰማማዕ መንበሪ ከምትጸንሑ ርዱእ ይወስዶ።

ዋጋታት

ነቶም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ናይ ውልቂ ግለ ሰባትን ኣስራሕትን፡ ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ዝኽፈል ውልቃዊ ኣበርክቶ 500 ናይ ነርወይ ክሮነር (NOK) ንመዓልቲ እዩ። ምስ ወላዲ ወይ ሞግዚት ኣብ ክፍሊ ዝጸንሑ ትሕቲ 10 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ዝኽፈል ክፍሊት የሎን። ካብ 10 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ እቲ ውልቃዊ ኣስተዋጽኦ 250 ናይ ነርወይ ክሮነር (NOK) ንመዓልቲ እዩ። እቲ ውልቃዊ ኣስተዋጽኦ ኣብ’ቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ብ ልሙድ መንገዲ ወይ ምስ በጻሕካ ወይ ከኣ ኣብ ምውጻእ ክኽፈል ኣለዎ።

ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ኣብ ናይ መወሸቢ ሆቴልኩም ክቕረብ እዩ።

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብካልእ ቋንቋታት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ’ዚ ክትረኽቡ ኢኹም (regjeringen.no)