ብመገሻ ናብ ኖርወይ ምምጻእ - መምርሕታት ውሸባን መርመራን

ብዛዕባ እንታይ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ የገልግል ዝብል ዝይዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ Re-open EU ርኣ።

ናብ ኖርወይ ክኣትዉ ዝፍቀዶም መን እዮም፧

መን ናብ ኖርወይ ብመገሻ ክመጽእ ይፍቀደሉ ንዝብል ሓደ ሓደ ገደባት ኣለዉ።

ናብ ኖርወይ ጌሽካ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ እንተድኣ፦

 • ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተብካ ዄንካ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብሕማም ኮሮና ተለኺፍካ ኔርካ ዄንካ እሞ ቅቡል ምስክር ወረቐት ኮሮና  ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል ዄንካ።
 • ኣብ EU/EØS ሃገር፡ ስዊዘርላንድ፡ ዓባይ ብርጣንያ ወይ ኣብ ሊላ ሕብሪ ዝኾነት ሃገር ወይ ከባቢ ትነብር ዄንካ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልትታት ድማ ኣብዚ ከባቢ ዝነበርካ ዄንካ፡ ናብ ኖርወይ ብመገሻ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓንቲ ካብዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ክልተ ጕጅለታት ዝመጻኻ እንተ ዘይኴንካ፡ ናብ ኖርወይ ብመገሻ ንምምጻእ ካብቶም ካልኦት ዘለዉ ሕድገታት ተማልእ ክትከውን ኣሎካ።

እታ ንመገሻ ክትጕዓዝ ትነቕለላ ዘለኻ ሃገር ኣብ እንታይ ሕብሪ ኣላ?

ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ከለኻ እታ ትነቕለላ ዘለኻ ሃገር ዘለዋ ሕብሪ ኣብ መገሻ ውሸባ ክትኣቱ ኣሎካ እንተኮይኑ፡ ኣየናይ መምርሕታት ከም ዝምልከተካ  ዝውስን። እታ ትነቕለላ ዘለኻ ሃገር ኣብ ኣየናይ ሕብሪ ኣላ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ርአ።

እታ ሃገር እንታይ ሕብሪ ከም ዘለዋ ምስ ፈሊጥካ  ኣየናይ መምርሒታት ንዓኻ ከም ዝምልከት  ኣብዚ ከተንብብ ትኽእ። 

ንዓኻ ዝምልከተካ እንታይ እዩ?

ምስክር ወረቀት ኮሮና ብመገሻ ናብ ኖርወይ ንዝመጹ ወጻእተኛታት

እንተድኣ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተብካ ኴንካ ወይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብሕማም ኮሮና ሓሚምካ ኔርካ እሞ እዚ ድማ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተሰማምዕሉ መስርሕ ክረጋገጽ ዝኽእል ድጂታላዊ ወረቐት ምስክር ኮሮና ከም ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል እንተ ዄንካ፡ ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝመጻእካ ብዘየገድስ ብነጻ ናብ ኖርወይ ብመገሻ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ። እዚ ካብ ምውሻብ፡ ቅድሚ ምምጻእካ መርመራ ካብ ምግባር፡ መርመራ ኣብ ዶብ ካብ ምግባርን ካብቲ ምምዛጋብ ብመገሻ ምስ መጻእካን ዘለዉ ጠለባት የገላግለካ እዩ።

ኣብ ኖርወይ ምሉእ ክታበት ከምዝተኸተብካ ኣተራጕማ ኣዞም ዝስዕቡ እዮም፡ 

 • ክልተ ክታበት ዝተኸተብካን ካብቲ መወዳእታ እዋን ዝተኸተብካሉ ድማ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ምስ ዝኸውን።
 • ሓንቲ ክታበት ዝተኸተብካ ኮይኑ ግን ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ ምኽታብካ እዩ ከገልግል ዝጅምር።
 • ብሕማም ኮቪድ-19 ሓሚምካ ዝነበርካን ሓንቲ ክታበት ኮሮና ዝተኸተብካን፡ ድሕሪ ምኽታብካ ሓደ ሰሙን ዝሓለፈ ምስዝኸውን። እቲ ክታበት ግና ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ዝመጸካ ከይሓለፈ ክትክተብ ኣይትኽእልን ኢኻ።
 • ሓንቲ ክታበት ዝተኸተብካ እሞ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ድማ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ኮሮና

            ተረኺብካ፡ እቲ ምንጻልካ ምስ ወዳእካ ከም ምሉእ ክታበት ዝወሰድካ እዩ ዝቑጸር።

 • ኣንጻር ኮቪድ-19 ጸረ-ኣካል ዝተረኸበካን ቅድሚ ሓደ ሰሙን ከኣ ሓንቲ ክታበት ኮሮና ዝተኸተብካ እንተዄንካ።

ናይ ኣየኖት ሃገራት ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣብ ኖርወይ ቅቡል ምዃኑ ንምፍላጥ ኣብ regjeringen.no ዝያዳ ኣንብብ።

ምዝገባ ቅድሚ ብመገሻ ምምጻእካ

ካብቲ ቀይሕ፡ ድሙቕ ቀይሕ፡ ሊላን ሓሙኽሽታዊ ሕብሪ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ወይ ከባቢታት ብመገሻ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡ ሰባት ከም ቀንዲ መምርሒ ቅድሚ ናብ ኖርወይ ምምጽኦም ነቲ ናይ መገሻ መመዝገቢ ፎርም ኣቐዲሞም ክመልእዎ ኣለዎም።  

እቲ ፎርም ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ክምላእ ኣለዎ። ነቲ ምዝገባ መሊእካ ምስ ወዳእካ ቅብሊት ክትረክብ ኢኻ፡ እቲ ቅብሊት ኣብዚ ምስ መጻእካ ንፖሊስ ተርእዮም። እቲ ምዝገባ እንተቐልጠፈ  72 ሰዓታት ቅድሚ ምንቃልካ እንተዘይክይኑ ክትግበር ኣይክኣልን እዩ።

ብኸመይ ትምዝገብ?

ናብ ዲጂታላዊ መእተዊ ቅጥዒ ንምምላእ ኣብዚ ጠውቕ (entrynorway.no)

ቍጽሪ ቴሌፎን +47 33 41 28 70 ብምድዋል ነቲ ቅጺ ንምምላእ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ናብ support@entrynorway.no ኢ -መይል ስደድ። 

እዚ ቴሌፎን ኣገልግሎት ኵሉ መዓልታት ምሉእ መዓልትን ለይትን ክፉት እዩ። ኣብ መንጎ ሰዓት 08:00-22:00 ድማ ብቋንቋታት ፖላንድ፡ ሩስያ፡ ሊቱዋንያን ሩማንያን መርሓ መንገዲ ይወሃብ እዩ።

ጠለብ ውሸባ ንኽትፈልጥ፡ ኣየናይ መምርሕታት ንዓኻ ከም ዝምልከተካ ኣብዚ ርአ (Helsedirektoratet.no)

ክትኣቱ ከለኻ ንመርመራ ዝምልከት ክማልኡ ዘለዎም ጠለባት

ካብ ቀይሕ፡ ድሙቕ ቀይሕ፡ ሊላ ወይ ሓሙኽሽታዊ ዝኾና ነት ሃገራት ወይ ቦታታት ዝመጹ ገያሾ ከም ቀንዲ መመርሒ ናብዚ ሃገር ምስ በጽሑ ኮሮና መርመራ ክገብሩ ኣለዎም።

ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት መርመራ ክትገብር ፍቓደኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ብፍቓድካ ካብዛ ሃገር ትወጽእ ወይ ብገንዘብ ክትቅጻዕ ኢኻ።

ነቲ መርመራ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ወይ ኣብቲ ናብዛ ሃገር ትኣትወሉ ዘሎኻ ቦታ ክትገብሮ ኣሎካ። እዚ መርመራ ቅልጡፍ ኣንቲጅን ኮይኑ ቅድሚ ጉዕዞ ምቕጻልካ መልሲ ውጽኢት ናይቲ መርመራ ክሳብ ትረክብ ኣብቲ ቦታ ክትጽበ ኣለካ።

እንተድኣ ውጽኢት እቲ መርመራ ኣወንታዊ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናብዚ ሃገር ምምጻእካ፡ፒ.ሲ.ኣር(PCR) መርመራ ክትገብር ኣሎካ። ካብ ሃገራት EØS/ስዊዘርላንድ ወጻኢ ዝመጸካ እንተዄንካ እሞ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ ሃልዩካ ነቲ ናይ ፒ.ሲ.ኣር (PCR) መርመራ ብኡ ንብኡ ኣብቲ ዝኣተኻሉ ቦታ ክትገብሮ ኣሎካ።

መገሻ ውሸባ

ኵላቶም ካብ ኣብ ቀይሕ፡ድሙቕ ቀይሕ፡ ሊላን ሓሙኽሽታዊ ዝኾና ሃገራት ወይ ቦታታት ናብ ኖርወይ ገይሾም ዝመጽኡ ሰባት ከም ቀንዲ መምርሒ ካብታ ናብ ኖርወይ ዝመጽኡላ መዓልቲ ኣትሒዞም ን10 መዓልታት ክውሸቡ ኣለዎም። ኣብዚ ጠለብ እዚ ገለ ሕድገታት ኣዉዎ፡ ነቲ ሕድገታት ዝምልከት ኣብዚ ርኣ።

ነቲ መገሻ ውሸባ ኣብ ቅቡል ዝኾነ ቦታ ወይ መንበሪ ገዛኻ ብምዃን ከተማልኦ ትኽእል ኢኻ። እንተድኣ ቅቡል ዝኾነ ቦታ ዘይብልካ ኮይኑ ነቲ ውሸባ ንከተማልኦ ኣብ መውሸቢ ሆቴል ክትኣቱ ምርጫ ክወሃበካ ይከኣል እዩ።

እንተድኣ ናብ ኖርወይ ክትመጽእ ከሎኻ ብመንገዲ እተን ቀጠልያ ወይ ኣራንሾኒ ዝኾና ሃገራት ኣቢልካ ናብ ኖርወይ ትመጽእ ሃሊኻ፡ እቲ ውሸባ እዋን ማዕረ ናይቲ ኣብተን ሃገራት ዝጸናሕከሉ መዓልታት ክጎድል እዩ።

ኣብ መገሻ ውሸባ ዘለኻ እንተዄንካ፡ እዚ ዝስዕብ ከተማልእ ኣለካ፡

 • ኣብ ቅቡል ዝኾነ ቦታ ወይ መንበሪ ገዛኻ ክትከውን ኣለካ።
 • ናብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ሕጻናት ኣይትኺድ።
 • ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣይትጠቐም። ገያሾ ካብ EØS፡ ስዊዘርላንድ ወይ ዓባይ ብሪጣንያ ዝመጽኡ ናብቲ መወሸቢ ቦታ ክኸዱ ከለዉ ወይ ድማ እቲ ምውሻብ እዋኖም ከይወድኡ ከለዉ ካብ ኖርወይ ይወጽኡ እንተ’ልዮም፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም። እቶም ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድመኦም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክጥቀሙ ኣለዎም።
 • ናብ ህዝባዊ ቦታታት ከም ድኳናት፡ ቤትመድሃኒታትን እንዳ ሻሂታትን ኣይትኺድ። ካልእ ኣማራጺታት ዘይብልካ እንተዄንካ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ጕዳያት ናብ ዱኳናት ወይ ቤትመድሃኒት ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ኣጸቢቕካ ክትሕሉ ኣለካ።
 • ኣጋይሽ ኣይትቀበል።

ምጥሓስ ግዴታዊ ውሸባ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ።

ኣብ እዋን መገሻ ውሸባ ከሎኻ ዝግበር መርመራ

እንተቐልጢፍካ ካብቲ ዝመጻእካሉ ግዜ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ናይ ፒ.ሲ.ኣር(PCR) መርመራ ጌርካ እሞ ድማ ውጽኢት መርመራኻ ኣሉታዊ ኮይኑ፡ ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ። እቲ ውጽኢት መርመራ ግና ብሰነድ ከትቕርቦ ኣሎካ። ነዚ መልሲ እዚ ንኣብነት ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ prøvesvar på Helsenorge.no ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ.

እንተድኣ ኣብቲ መወሸቢ ሆቴል ትነብር ዘለኻ ኴንካ እቲ ምምሕዳር ከባቢ መርመራ ክትገብር ዕድል ክህበካ እዩ።

ሕድገታት ካብ ናይ መገሻ ውሸባ

ካብ መገሻ ውሸባ ጠላባት ገለ ሕድገታት ይግበር እዩ። ገለ ካብዞም ሕድገታት ንኣብ እዋን ስራሕን ዕረፍትን ዝምልከቱ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት ሕደገታት ግና ንናይ ስራሕ እዋን ዝምልከቱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። 

ክትጥቀመሎም ትኽእል ሕድገታት እንተሃልዮም ንምፍልጥ ምስ ኣስራሒኻ ተዘራረብ። ሓደ ኣብነት:

 • ገለ ሞያውያን መራሕቲ መካይን ነዊሕ ርሕቀት መጐዓዝያ፡ ሰራሕተኛታት ባቡርን ነፈርትን ከምኡ’ውን ኣብ ኖርወይ ወደባት ንኽሰርሑ ኣብ መራኽብ ዝድይቡ ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ስራሕ ሰዓታት ካብቲ መገሻ ውሸባ ሕድገት ክግበረሎም ይኽእል እዩ። እዚኣቶም ኣቐዲሞም ንዓታቶም ዝምልከት መምርሒ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ምስ ወሃቢ ስራሖም ክዘራረቡ ኣለዎም።

እንተድኣ ንኣዝዮም ዝሓመሙ መቕርብ ንምብጻሕ፡ ወይ ኣብ ሓመድ ኣዳም ምልባስ ወይ ቀብሪ ቀረባ ቤተሰብ ንምስታፍ ኮይኑ፡ ሕድገት ክግበረልካ ይከኣል እዩ። እዚ ናይ ውሸባ ሕድገት እዚ፡ ነቲ ዝሐመመ ሰብ ኣብ ትበጽሓሉ እዋን፡ ወይ ኣብቲ ሓመድ ኣዳም ምልባስ/ቀብሪ ኣብ ምስታፍ ዘሎ ግዜ ጥራይ ዝተሓጽረ እዩ። ካብዚ ወጻኢ ግን እቲ መምርሕታት ውሸባ እዩ ዘገልግል። ሓደ ሰብ ኣብታ ምብጻሕ ወይ ቀብሪ ዝካየደሉ መዓልቲ፡ ኣብቲ ዶብ ክኣቱ ከሎ ብዝገብሮ መርመራ ኣሉታዊ ውጽኢት እንተ ረኺቡ ጥራይ እዩ እዚ ሕድገት እዚ ክግበረሉ ዝኽእል። ናይዚ ዝግበር መርመራ ወጻእታት ባዕልኻ ክትሽፍኖ ግድነት እዩ።

ንተወሳኺ ንባብ ኣብዚ ጠውቕ (ብእንግሊዝኛ ጥራይ)

ምርኻብ ወለድን ቈልዑን

እቲ ኣብ መንጎ ወለድን ውሉዳትን ምርኻብን ምስ ክልቲኦም ወለዶም በብግደ ዝነብሩን ዝምልከት ዝነበረ ሕድገት ተላዒሉ እዩ።

ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ካብ መገሻ ውሸባ ሕድገት ኣለዎም እንተኾነ ግና መርመራ ፒ.ሲ.ኣር (PCR) ወይ ቅልጡፍ ኣንቲጂን ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ናብ ኖርወይ ምምጽኦም ግዜ ክገብሩ ይምከሩ።  

ዓበይቲ (ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት) ከም ቀንዲ መምርሒ ኵሉ ሰብ ናብ ኖርወይ ካብ ዝበጽሓሉ እዋን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ መርመራ ብምግባር ካብቲ ናይ መገሻ ውሸባ ክወጽእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ እዩ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ምስ ምብጻሕ ውላድ ብዝተኣሳሰር ሕድገት ምግባር ኣገዳሲ ዘይኮነ።

ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ እዋን ውሸባ ምስ ውላድካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።

ኮሮና ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ብዝተፈልላለየ ቋንቋታት ክትረክብ ትኽእል (regjeringen.no)