Rutineultralyd av gravide

Alle gravide får tilbud om en eller to ultralydundersøkelser i løpet av svangerskapet. Ultralydundersøkelse i svangerskapsomsorgen er en medisinsk undersøkelse av foster og livmor.

Ung kvinne på ultralyd

Ultralydundersøkelsen rundt uke 18 er et godt etablert tilbud. Tilbudet om ultralyd rundt uke 12, også kalt tidlig ultralyd, vil bli innført på alle sykehus i Norge. Dette er en tidkrevende prosess og tilbudet på de forskjellige sykehusene kan derfor variere.

Hva er ultralyd

Ultralyd er høyfrekvente lydbølger som ikke kan høres av mennesker. I undersøkelsen føres et lydhode over den gravides mage. Lydhodet sender lydbølger inn i livmoren. Lydbølgene blir reflektert av fosteret, navlesnoren og morkaken, og fanges opp igjen av lydhodet. Ultralyd kan på denne måten vise detaljerte bilder av fosteret og utføre ulike målinger.

Det er ikke påvist skader hos barn som følge av at det har vært undersøkt med ultralyd som foster, men ultralyd er en medisinsk undersøkelse og det advares mot unødig bruk.

Ultralydundersøkelsen tar ca. en halv time. Den blir utført av jordmor med videreutdanning i ultralyddiagnostikk. Du kan ha med deg din partner eller annen ledsager. Det anbefales ikke å ta med barn til ultralydundersøkelsen.

Innholdet i undersøkelsen


Undersøkelsen som skjer i uke 11-14 vil inneholde en ultralydundersøkelse. En ultralydundersøkelse innebærer en gjennomgang av foster og livmor for å få informasjon om:

  • Fosterets alder og termin
  • Antall fostre
  • Morkakens plassering
  • Fosterets utvikling og anatomi
  • NIPT test

Fosterets kjønn har som regel ingen medisinsk betydning, og opplyses derfor ikke rutinemessig.

Fosterets alder og termin

​Fosterets alder kan anslås ut fra dato for siste menstruasjon. Ved bruk av ultralyd beregnes fosterets alder mer nøyaktig basert på målinger av fosterets størrelse. Fosterets alder og termindato er viktig å vite så nøyaktig som mulig for å kunne vurdere fosterets vekst og utvikling.

Fosterets alder, termindato og utvikling er avgjørende for håndtering av ulike tilstander som for eksempel tidlig fødsel eller overtidig svangerskap.

En fødsel «til termin» vil si at fødselen inntreffer i tidsrommet fra 21 dager før til 14 dager etter termindato. Omtrent 90 prosent av alle gravide føder innenfor denne perioden, og 6 prosent av de gravide føder på selve termindatoen.

Antall fostre

​Ultralydundersøkelsen viser om det er ett eller flere fostre. Flerlingesvangerskap (svangerskap med mer enn ett foster) følges opp med flere ultralydundersøkelser for å overvåke fostrenes vekst og utvikling.

Morkakens plassering

​Ultralydundersøkelsen viser hvor morkaken er plassert i livmoren. En morkake som blir liggende ved fødselskanalen eller dekker denne helt (forliggende morkake) er til hinder for vaginal fødsel.

Om morkaken ses nært fødselskanalen rundt uke 18, vil du få en ny ultralydundersøkelse senere i svangerskapet.

I de fleste tilfeller vil morkakens avstand til fødselskanalen øke i takt med livmoren som vokser, slik at det blir mulig med vaginal fødsel.

Fosterets utvikling og anatomi

​Ultralydundersøkelsen innebærer en gjennomgang av fosterets utvikling og anatomi. De fleste foster utvikler seg normalt. I enkelte tilfeller kan ultralydundersøkelsen gi mistanke om eller avdekke utviklingsavvik hos fosteret. Du vil da bli tilbudt flere undersøkelser og oppfølging hos spesialister innen fosterdiagnostikk.

Den som foretar undersøkelsen er pliktig til å informere deg om funn av mulige utviklingsavvik.

Last ned brosjyre fra Helsedirektoratet

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Joy J, Cooke I, Love M. Is ultrasound safe? TOG. [Elektronisk artikkel]. 2011 Jan;8(4) Tilgengelig fra: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1576/toag.8.4.222.27271      

International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG): Safety statements. [Internett]. London: ISUOG; [hentet 2019.09.09]. Tilgjengelig fra: https://www.isuog.org/clinical-resources/isuog-guidelines/safety-statements-english.html         

fhi.no: Medisinsk fødselsregister. [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet;2019 [hentet 2019.09.09]. Tilgjengelig fra: http://statistikkbank.fhi.no/mfr/         

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Rutineultralyd av gravide. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 6. desember 2022 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/ultralyd-av-gravide/

Sist oppdatert tirsdag 6. desember 2022