Reisevaksiner - hvilke bør jeg ta?

Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise.

Par på reise

Behov for vaksiner og malariabeskyttelse avhenger blant annet av reisemål, type og varighet av reisen og den epidemiologiske situasjonen til enhver tid. I tillegg må den reisendes helsetilstand, alder og tidligere vaksinasjonsstatus vurderes.

For de fleste vaksinene tar det minst 1-2 uker før beskyttelsen inntrer, og noen må gis to eller flere ganger for å få full virkning. For å få optimal effekt av vaksinasjon bør man derfor i mange tilfeller starte i god tid før avreise.

Vaksiner alle bør ha

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt

Generelt bør alle være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot sykdommene ca. hvert tiende år.

Selv om den aktuelle reise ikke nødvendigvis vil øke risikoen for disse sykdommene, er det hensiktsmessig å oppdatere disse vaksinene sammen med reisevaksinasjon og rådgivning.

Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boostervaksine) hvert tiende år

Ved reise og opphold til land med polioutbrudd må personer i alle aldre være vaksinert mot polio innen 12 måneder før planlagt utreise fra besøkslandet. Dette gjelder også barn selv om de etter norsk program anses som fullvaksinerte.

Ved reise til land med krav om dette, må internasjonalt vaksinasjonssertifikat tas med som dokumentasjon.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)

Det kan være aktuelt å framskynde MMR-vaksinasjon for barn mellom 9 og 15 måneder som skal reise til land med pågående meslingutbrudd (fhi.no).

Barn som har fått sin første dose MMR-vaksine etter 12 måneders alder trenger vanligvis ikke fremskynde sin andre MMR-dose før reise, men kan få den i henhold til program i 6. klasse.

Voksne personer som ikke vet at de har fått MMR-vaksine eller har gjennomgått de aktuelle sykdommene, anbefales minst én dose MMR-vaksine. Personer født før 1960 har imidlertid så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig.

Disse rådene om MMR-vaksine til voksne gjelder uavhengig av reise, men er spesielt viktig før reise til land der meslinger, kusma og røde hunder er vanligere enn i Norge. Dette gjelder blant annet flere land i Vest-Europa.

Risikoen for alvorlig forløp av meslinger er større hos voksne enn hos barn. Røde hunder hos gravide kvinner kan gi alvorlige skader hos fosteret.

Vaksineråd etter geografisk inndeling

Andre aktuelle reisevaksiner

Vaksine mot influensa og pneumokokksykdom

Personer som er 65 år eller eldre og andre som tilhører definerte risikogrupper for influensa og pneumokokksykdom, bør vaksineres mot disse sykdommene uavhengig av reise.

Gulfebervaksine

Gulfeber forekommer i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Gulfebervaksine anbefales for å beskytte den enkelte som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte.

Dokumentasjon på gulfebervaksine

Enkelte land, både med og uten risiko for gulfebersmitte, kan kreve dokumentasjon på gulfeber-vaksinasjon (internasjonalt vaksinasjonssertifikat) ved innreise. Dette gjelder alle reisende som kommer fra eller reiser gjennom land med risiko for gulfebersmitte (også lavrisikoland), og kan også gjelde ved mellomlanding i et slikt land.

Noen land krever dokumentasjon på gulfebervaksinasjon av alle reisende fra alle land. Vaksinasjonssertifikatet blir gyldig 10 dager etter vaksinasjon. Gulfebervaksinen kan gis fra 9 måneders alder, men vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under ett år.

Gulfebervaksinasjon fører i de aller fleste tilfeller til livslang beskyttelse, og det internasjonale gulfebersertifikatet mot gulfeber er gyldig livet ut. Tidligere var gyldighetstiden 10 år. Endringen er juridisk bindende for alle WHOs medlemsland fra 11. juli 2016. Ingen land kan lenger kreve oppfriskningsdoser med gulfebervaksine.

Endringen har tilbakevirkende kraft, og de som har et internasjonalt gulfebersertifikat med 10 års gyldighet kan fortsette å bruke dette selv om utløpstiden har gått ut eller går ut. Det skal ikke gjøres noen skriftlige endringer i disse sertifikatene

Land­spesifikke krav til gulfebervaksinasjon endres fra tid til annen, og reisende bør kontakte ambassade eller konsulat i god tid før avreise for å avklare behov for vaksinasjonssertifikat.

Hepatitt A-vaksine

Hepatitt A-vaksine anbefales for reisende til en rekke land hvor det anses at det er høy forekomst av hepatitt A (se Vaksineråd etter geografisk inndeling). Vaksine kan gis fra ett års alder.

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine anbefales for helse- og barnehjemspersonell som skal arbeide utenfor lavendemiske områder (områder med lite sykdom).

Vaksine er også aktuelt for reisende som kan komme til å ha ubeskyttet sex, injisere stoff, komme i kontakt med helsevesenet (for eksempel pga. grunnsykdom) eller bli utsatt for ulykker (risikoen øker med oppholdets lengde).

Det bør vurderes å vaksinere barn før langtidsopphold, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek. Vaksinen inngår i mange lands barnevaksinasjonsprogram, og kan gis fra første levedøgn.

Japansk encefalittvaksine

Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som i sykdomssesongen skal oppholde seg utenfor en storby i 3-4 uker eller mer, eller ha gjentatte kortere opphold i områder hvor sykdommen er vanlig.

Vaksinasjon bør vurderes også for kortere opphold hvis forholdene tilsier at risikoen for smitte er spesielt høy. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder.

Koleravaksine

Koleravaksine anbefales før reise til områder med kolera for hjelpepersonell i arbeid ved naturkatastrofer eller krig, andre personer som skal leve under dårlige hygieniske forhold uten tilgang på rent drikkevann og for personer som mangler magesyre eller bruker antacida. Vaksinen kan gis fra 2-års alder.

Koleravaksinen gir en viss beskyttelse mot infeksjon med enterotoksinproduserende E. coli (ETEC), men den totale beskyttelsen er lav og vaksinen er ikke godkjent for denne indikasjonen (som medisinsk tiltak).

Meningokokkvaksiner

Vaksinasjon mot meningokokker anbefales før opphold i områder hvor det er utbrudd av meningokokk sykdom. Enkelte land og utdanningsinstitusjoner kan kreve meningokokkvaksinasjon. Dokumentert meningokokk ACWY-vaksinasjon kreves for å få visum til pilegrimsreise til Saudi-Arabia.

Det fins fire tilgjengelige meningokokkvaksiner:

  • En vaksine mot meningokokktype C
  • To kombinasjonsvaksiner mot meningokokktypene A, C,W og Y
  • En vaksine mot meningokokktype B

Meningokokk C-konjugatvaksine kan gis fra 2-måneders alder. Meningokokk ACWY- konjugatvaksiner er godkjent til bruk fra henholdsvis 6 uker- og 2 års alder. Meningokokk B proteinvaksine kan gis fra 2 måneders alder.

Rabiesvaksine

Vaksine mot rabies er aktuelt for reisende som skal bo eller reise i områder med rabies og hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig, eller som skal arbeide med dyr som kan være smittet med rabies.

Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får kjennskap til det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i områder med rabies.

Det er ingen nedre aldersgrense for bruk av rabiesvaksine.

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine)

Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) anbefales til personer som skal oppholde seg i skog og mark, for eksempel i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping og i områder hvor sykdommen er utberedt.

Utenom Norge gjelder dette deler av Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm og i kyst­områder og ved store innsjøer i sør-Sverige. Vaksinen anbefales ikke for turistreiser til byer i disse områdene. Vaksinen kan gis fra ett års alder.

Vaksine mot tuberkulose (BCG)

Tuberkulosevaksine (BCG) er aktuelt for personer som ikke tidligere er BCG-vaksinert og som skal oppholde seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen.

I tillegg anbefales vaksine til uvaksinerte arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosemitte (helsetjeneste, fengelsomsorg etc.) i land med høy forekomst av tuberkulose. Det er ikke dokumentert beskyttende effekt av BCG-vaksine hos personer over 35 år. Vaksinen kan gis fra første levedøgn.

Tyfoidvaksine

Anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende lengde på oppholdet. Injeksjonsvaksine kan gis fra 2 års alder og oral vaksine kan gis fra 5 års alder. (se Vaksineråd etter geografisk inndeling).

Forebygging av malaria

Det finnes ingen vaksine mot malaria, men forebyggende tiltak (profylakse) mot malaria som omfatter myggstikkprofylakse og eventuelt medikamenter.

I Folkehelseinstituttets veileder om forebygging av malaria (fhi.no) hos reisende er det listet opp hva slags malariaprofylakse som anbefales ved ulike reisemål.

Vaksiner for barn på reise

For barn som i første leveår skal ha lengre opphold i land med høyere forekomst av infeksjonssykdommer, kan det være aktuelt å begynne vaksinasjon tidligere enn vanlig og gi dosene med kortere intervall for å rekke to eller tre doser DTP-IPV-Hib-HepB-vaksine og pneumokokkvaksine før avreise.

Ved tidsnød, kan første dose gis allerede ved 6-ukersalder, og intervallet mellom første og andre dose kan reduseres til 4 uker. Det innebærer at barnet må vaksineres etter firedoseprogram. Da kan intervallet mellom andre og tredje dose være så kort som 4-8 uker, og fjerde dose gis et års tid etter tredje dose.

MMR-vaksine kan gis fra alder 9 måneder, men dose satt før fylte 12 måneder bør gjentas ved 15-måneders alder.

Dokumentasjon på vaksiner

All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Ved reise til land som kan kreve dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer er det viktig å ha med dokumentasjon på dette.

Ved vaksinasjon i utlandet er det viktig å få skriftlig dokumentasjon på type vaksine og dato for vaksinasjon slik at dette kan registreres og eventuelt følges opp etter hjemkomst. Dette er spesielt viktig dersom vaksinasjon er et ledd i forebyggende behandling etter mulig smitte med rabies eller hepatitt B.

På vaksinetjenesten på helsenorge.no finner du en oversikt over reisevaksiner, influensavaksiner og andre vaksiner som er tatt i 2011 og senere.