Europeisk helsetrygdkort

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du, når du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land eller i Sveits, har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne der. Derfor bør du ha med deg kortet når du er på reise i disse landene.

Bilde av et Europeisk helsetrygdkort

Du bør lese informasjonen på denne siden før du søker om å få Europeisk helsetrygdkort. Dette er fordi

 • det er viktig at du vet hvilke rettigheter kortet gir
 • ikke alle har rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge

 

Europeisk helsetrygdkort finnes som plastkort og i papirversjon. Kortet kan ikke fås digitalt.

Har du statsborgerskap fra et EU/EØS-land eller Sveits?

De aller fleste som har statsborgerskap fra et EU/EØS-land eller Sveits, har rett til å få Europeisk helsetrygdkort.

Er du medlem i folketrygden i Norge og er statsborger enten her eller i et annet EU/EØS-land, eller i Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Også du som er pensjonist og har flyttet til et annet EU/EØS-land, kan ha rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Les mer om pensjonisters rett til helsetrygdkort.

Hvis du har rett til Europeisk helsetrygdkort, kan også familiemedlemmene dine ha rett til helsetrygdkortet. Les mer under steget «Familiemedlemmer».

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

 • Telefon: +47 23 32 70 00
 • Telefaks: +47 33 34 73 73

Har du statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits?

I utgangspunktet har ikke de som har statsborgerskap fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge, men det finnes noen unntak.

Du som er statsborger fra et land utenfor EU/EØS eller Sveits, kan i utgangspunktet ikke få Europeisk helsetrygdkort fra Norge. Selv om de fleste EU-landene utsteder Europeisk helsetrygdkort til sine innbyggere uavhengig av statsborgerskap, gjelder ikke dette for Norge, som er et EØS-land med et annet regelverk.

Disse gruppene kan ha rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge selv om de ikke har statsborgerskap fra et EU/EØS-land eller Sveits:

 • statsløse
 • personer med flyktningstatus
 • britiske statsborgere som har vært bosatt i Norge fra før 31. desember 2020 eller har rettighetsdokument S1 fra Norge
 • familiemedlemmer til personer som har rett til å få Europeisk helsetrygdkort

Hvis du ikke har rett til å få Europeisk helsetrygdkort, kan du likevel ha rett til å få refundert utgifter til helsetjenester under midlertidige opphold i andre EU/EØS-land. Les mer i steget «Har du måttet betale for undersøkelse eller behandling?».

Er du statsborger fra et land utenfor EU/EØS og er student eller utsendt arbeidstaker i et annet EU/EØS-land enn Norge? Da kan du ha rett til stønad. Les om å være student i et annet EU/EØS-land eller Sveits og om å være utsendt arbeidstaker i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmene dine kan også ha rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Familie i denne sammenhengen vil si

 • ektefelle
 • fraseparert ektefelle
 • barn under 18 år som du har foreldreansvar for
 • barn over 18 år som du forsørger
 • samboere som har eller har hatt felles barn

Du kan søke om Europeisk helsetrygdkort for barn under 18 år som du har foreldreansvar for. Andre familiemedlemmer må som hovedregel søke selv.

Vær oppmerksom på at hvert enkelt familiemedlem må ha med seg hvert sitt kort under midlertidig opphold i andre EU/EØS-land eller i Sveits. 

Familiemedlemmer med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits

Hvis du har familie med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits, kan også de ha rett til å få helsetrygdkortet hvis

 • du har rett til Europeisk helsetrygdkort
 • de er medlemmer i den norske folketrygden

Familiemedlemmer som er bosatt i et annet EU/EØS-land eller i Sveits

Familiemedlemmer som bor i et annet EU/EØS-land eller i Sveits, har rett til Europeisk helsetrygdkort fra Norge hvis de har rettighetsdokument S1 fra Norge.

Se steget «Slik søker du om Europeisk helsetrygdkort» for informasjon om hvordan du søker om helsetrygdkortet for dem.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

 • Telefon: +47 23 32 70 00
 • Telefaks: +47 33 34 73 73

Hva gir Europeisk helsetrygdkort rett til?

Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos en behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i.

Du har rett til dekning på samme vilkår som landets innbyggere, og du må betale de samme egenandelene som dem. Du kan ikke få refusjon fra Helfo for disse egenandelene.

Du kan ikke forvente at behandlingen du får, er lik den du ville fått i Norge. Vær oppmerksom på at standarden på behandling kan variere fra land til land.

Ved vurdering av hva som er nødvendig behandling, og hva helsetrygdkortet gir deg rett til, skal det tas hensyn til hva slags helsetjeneste det gjelder, og hvor lenge oppholdet ditt er tenkt å vare. Du har rett til de helsetjenestene som er nødvendige for at du på medisinsk forsvarlig måte kan fortsette oppholdet i landet du besøker.

Europeisk helsetrygdkort vil kunne gi rett til visse nødvendige pleie- og omsorgstjenester etter reglene i det landet du reiser til. Du må selv ta kontakt med oppholdslandet for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Helsetrygdkortet gir ikke rett til dekning av utgifter hvis formålet med reisen er å få medisinsk behandling.

Endringer i din rett til å benytte helsetrygdkortet

Europeisk helsetrygdkort er normalt gyldig i tre år. Selv om tidsperioden på kortet ikke har utløpt, har du bare rett til å bruke kortet hvis du fremdeles er medlem i folketrygden.

Du har plikt til å melde fra til Helfo om endringer som kan få betydning for retten til å bruke kortet. Endringer du må melde fra om, er for eksempel om du ikke lenger jobber i Norge eller flytter til et annet land. Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du er i tvil.

Ved misbruk av Europeisk helsetrygdkort kan den kortet tilhører, holdes ansvarlig for folketrygdens tap.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

 • Telefon: +47 23 32 70 00
 • Telefaks: +47 33 34 73 73

Europeisk helsetrygdkort gjelder bare i EU/EØS-området, Sveits og Storbritannia

Europeisk helsetrygdkort kan ikke benyttes utenfor EU/EØS-området, Sveits eller Storbritannia.

Folketrygden dekker som hovedregel ikke utgifter til helsetjenester ved turistopphold utenfor EØS-området, Sveits eller Storbritannia. Du bør derfor kjøpe en reiseforsikring ved slike reiser.

Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge. Hvis du reiser som turist til Storbritannia, kan du igjen benytte Europeisk helsetrygdkort der.  

Vær oppmerksom på at britiske statsborgere som har Europeisk helsetrygdkort fra Norge, ikke kan benytte dette i Sveits.

Her finner du en oversikt over hvor du kan benytte Europeisk helsetrygdkort.

Du bør ha reiseforsikring i tillegg til Europeisk helsetrygdkort

Helfo anbefaler at du i tillegg til Europeisk helsetrygdkort også har en reiseforsikring.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

I mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester fullt ut fra det offentlige. Dette kan også gjelde sykehusopphold.

Helsetrygdkortet dekker ikke utgifter til hjemreise når du er blitt syk eller utsatt for en ulykke. En reiseforsikring vil sikre deg mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller utgifter ved hjemreise.

Helfo kan utstede hasteblankett ved behov

Hvis du ikke har husket å ta med Europeisk helsetrygdkort, men får behov for medisinsk helsehjelp under reisen, kan Helfo eventuelt utstede en hasteblankett.

Det er viktig at du tar med deg Europeisk helsetrygdkort på reise.

Hvis du likevel ikke har husket å ta med kortet, kan Helfo utstede en hasteblankett til deg eller den behandlingsinstitusjonen du befinner deg på. En hasteblankett er Europeisk helsetrygdkort i papirversjon som gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet.

Hvis du har behov for hasteblankett, må du ta kontakt med Veiledning Helsenorge i åpningstiden fra mandag til fredag mellom klokken 08.00 og 15.30. Hasteblankett kan også utstedes med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at du kan få et hastevedtak for behandling du allerede har mottatt, så lenge du ikke har betalt for behandlingen.

Veiledning Helsenorge kan nås på følgende måter fra utlandet:

 • telefon: +47 23 32 70 00
 • telefaks: +47 33 34 73 73

Har du måttet betale for undersøkelse eller behandling selv?

Du kan søke Helfo om refusjon hvis du har måttet legge ut for undersøkelse eller behandling i et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Hvis behandlerstedet ikke gjenkjenner eller aksepterer helsetrygdkortet ditt, og du må legge ut for undersøkelsen/behandlingen selv, kan du søke Helfo om å få refundert utgiftene dine. Sørg for å få med deg faktura, kvittering og dokumentasjon på behandlingen som er utført, og legg dette ved søknaden.

Du kan også søke Helfo om refusjon hvis du har glemt å bruke helsetrygdkortet, eller hvis du har blitt behandlet ved et sykehus og/eller hos en behandler som ikke er tilknyttet det offentlige helsevesenet. For behandling i Sveits gis det bare refusjon hvis behandleren er tilknyttet det offentlige helsevesenet.

Les mer om hvilke typer helsehjelp du kan få dekket.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema.

Fyll ut og send inn dette skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Slik søker du om Europeisk helsetrygdkort

Hvis du har rett til å få Europeisk helsetrygdkort fra Norge, kan du enkelt søke digitalt. Du kan også ringe og få hjelp til å søke.

Du kan søke om Europeiske helsetrygdkort på følgende måter:

Kortet blir sendt til adressen du er registrert på i folkeregisteret.

Det tar vanligvis inntil ti virkedager fra du har søkt om Europeisk helsetrygdkort fra Helfo, til det blir levert i din postkasse.

På vegne av andre

Hvis du logger deg inn på Helsenorge, kan du søke for barn under 18 år som du har foreldreansvar for. Husk at når du søker for barn, må du bruke det samme søknadsskjemaet som gjelder for deg. Hvis du har søkt for barn du har foreldreansvar for, blir kortet sendt til barnets folkeregistrerte adresse.

Barn over 18 år, ektefelle og samboer må søke selv. Hvis foreldre/foresatte skal søke om Europeisk helsetrygdkort for barn over 18 år, må foreldrene ha fullmakt.

Fosterforeldre kan søke om Europeisk helsetrygdkort til fosterbarn som er folkeregistrert på samme adresse som dem selv. Dette må gjøres ved å ringe Veiledning Helsenorge på +47 23 32 70 00.

Hvis du ønsker å søke for noen som ikke kan benytte seg av selvbetjeningsløsningen, for eksempel eldre foreldre, kan du ringe Veiledning Helsenorge på +47 23 32 70 00. Vedkommende må da enten være til stede og bekrefte sin identitet, eller det må foreligge en fullmakt.

Her kan du lese mer om fullmakt og finne fullmaktsskjema.

Familiemedlemmer uten norsk personnummer

Har du rettighetsdokument S1 som også omfatter din ektefelle eller dine barn, og disse trenger Europeisk helsetrygdkort fra Norge?

I noen tilfeller må du ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 for å få hjelp til å søke om helsetrygdkortet til barn/ektefelle. Det er ikke mulig å søke om helsetrygdkortet via Helsenorge for

 • barn/ektefelle som ikke har norsk ID-nummer (personnummer eller d-nummer)
 • barn/ektefelle som er omfattet av ditt rettighetsdokument S1, eller har eget rettighetsdokument S1

Arbeidstakere som ikke er oppført i Aa-registeret

Noen få arbeidsgivere og oppdragsgivere er unntatt fra meldeplikten til arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Hvis dette gjelder din arbeidsgiver, har ikke Helfo tilgang til nødvendige opplysninger om arbeidsforholdet ditt.

Du kan søke om Europeisk helsetrygdkort ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet:

Send skjemaet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Europeisk helsetrygdkort. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 5. januar 2024 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/

Sist oppdatert fredag 5. januar 2024