Oksygenbehandling i utlandet

Hvis du har behov for oksygenbehandling under reise og opphold i utlandet, kan du ha rett til å få dekket eller refundert utgiftene til dette.

Person med oksygentilførsel i trillekoffert

For å ha rett til å få dekket eller refundert utgifter til oksygen må du som hovedregel være medlem av folketrygden.

Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Her må det gå klart fram at du har behov for oksygen under flyreise, eller at du har vedvarende og regelmessig behov for oksygentilførsel.

Du må selv inngå avtale med et flyselskap, et behandlingssted eller en oksygenleverandør. Hvis oksygenleverandøren i Norge har inngått en avtale med det offentlige om oppgjør for oksygen på reise, slipper du å legge ut for utgiftene og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Europeisk helsetrygdkort

Hvis du skal reise innenfor EU/EØS og Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene til oksygenbehandling ved et offentlig behandlingssted ved å vise Europeisk helsetrygdkort. Du skal bare betale samme egenandel som innbyggerne i det landet du oppholder deg.  

Hvis behandlingsstedet ikke godtar Europeisk helsetrygdkort, må du betale for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon i etterkant.

Er du statsborger fra et land utenfor EU/EØS, men bosatt i Norge, har du i mange tilfeller ikke rett til Europeisk helsetrygdkort. Som medlem av folketrygden kan du likevel ha rett til å få dekket utgifter til oksygenbehandling i et annet EU/EØS-land.

Refusjon av utgifter

Hvis du har lagt ut for oksygenbehandlingen selv, kan du søke Helfo om refusjon i etterkant.

Dette er reglene som gjelder:

Reise innenfor EU/EØS: Som medlem av folketrygden kan du ha rett til å få dekket eller refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU/EØS-land. Du kan imidlertid ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som kan motta planlagt behandling i EU/EØS-området.

Reise utenfor EU/EØS: Du har vanligvis ikke rett til dekning av utgifter til helsetjenester under midlertidig opphold utenfor EU/EØS, men det er et unntak for nødvendige utgifter til oksygenbehandling.

Send søknad til Helfo

Behandling mottatt i EU/EØS: Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren.

Behandling mottatt utenfor EU/EØS: Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder etter at helsehjelpen er mottatt og betalt.

Ett utenlandsopphold regnes som én sammenhengende behandling, og fristen regnes fra den datoen du avsluttet utenlandsoppholdet.

Sammen med søknaden må du legge ved original, spesifisert faktura og bekreftelse på at behandlingen er betalt.

Legg også ved erklæring fra lege som viser at du har behov for oksygen under flyreise, eller at du har vedvarende og regelmessig behov for oksygentilførsel. Alternativt kan legen bekrefte behovet ved å signere og stemple direkte i søknadsskjemaet.

Fyll ut følgende skjema, og send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Oksygenbehandling i utlandet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 8. desember 2023 [hentet lørdag 13. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/oksygenbehandling-i-utlandet/

Sist oppdatert fredag 8. desember 2023