Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i utlandet for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Kvinne ved skrivebord

1

Medlemskap i norsk folketrygd

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du jobber midlertidig i utlandet for din arbeidsgiver i Norge og du mottar lønn fra denne arbeidsgiveren.

Dette forutsetter at arbeidsgiveren din betaler arbeidsgiveravgift til Norge. Du beholder ditt pliktige medlemskap i norsk folketrygd under ditt midlertidige arbeidsopphold i utlandet, og vil ha rett til helserefusjon fra Norge. Les mer på nettsidene til NAV om å være utsendt arbeidstaker i utlandet.

​Forsørget ektefelle, barn eller forsørget samboer med felles barn vil få samme helserettigheter som deg i arbeidslandet.

Dine rettigheter til helsetjenester i utlandet er avhengig av ditt medlemskap i den norske folketrygden. Det er NAV Medlemskap og avgift som vedtar om du har rett til medlemskap i folketrygden mens du arbeider utenfor Norge.

Eksempel

Cecilie jobber for Utenriksdepartementet. Hun er utsendt arbeidstaker til den norske ambassaden i Dar es Salaam i Tanzania. Hun har dermed rett til helserefusjon fra Norge for behandling mottatt i Tanzania.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Hvis du blir syk

Blir du syk, kan arbeidsgiver søke om refusjon i etterkant.

Hvis du har behov for helsetjenester under arbeidsoppholdet, kan arbeidsgiver legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon i etterkant. Det er ikke av betydning om du benytter deg av offentlig eller privat helsevesen.

Eksempel

Cecilie får blodforgiftning mens hun arbeider i Tanzania. Hun oppsøker en lege, som mener at nærmeste forsvarlige helsetilbud finnes i Mombasa i Kenya. Hun får dokumentasjon fra legen på dette. Arbeidsgiver legger ut for behandlingen.

3

Hva kan du få dekket?

For utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS gjelder reglene om utvidet stønad.

Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS har rett til utvidet stønad. Utgifter til nødvendig opphold og behandling på sykehus dekkes fullt ut.

Det dekkes 75 prosent av nødvendige utgifter til

Eksempel

For legehjelpen Cecilie mottok i Dar es Salaam dekkes 75 prosent av utgiftene. Utgiftene til sykehusbehandlingen i Mombasa dekkes fullt ut.

4

Reiseutgifter kan dekkes

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge.

Som i Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Hvis det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra lege på oppholdsstedet for å kunne få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

Hvis det er medisinske eller behandlingsmessige grunner til å ha med ledsager, vil også denne kunne få dekket sine reiseutgifter.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Du må betale en egenandel per reise.

Hvis du skal søke om refusjon for reiseutgifter, gjør du dette på samme skjema som du bruker når du søker refusjon for helseutgiftene dine. Skjema finner du på steg 6.

Eksempel

Cecilie blir fraktet i ambulanse til sykehuset i Mombasa, som ligger 50 mil unna Dar es Salaam. Hun får dokumentasjon fra legen på at sykehuset hun ble fraktet til, er nærmeste sted med forsvarlig helsetilbud, og at det er nødvendig med ambulanse.

5

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, må du sende søknad til Helfo innen 6 måneder.

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har betalt i etterkant, beregner vi fristen fra betalingsdatoen.

Søknaden må inneholde

  • nødvendig originaldokumentasjon på helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • spesifiserte kvitteringer eller spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Hvis arbeidsgiver ikke har dekket utgiftene dine, kan du sende søknad ved å bruke digitalt skjema:

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Hvis arbeidsgiveren din har dekket utgiftene dine, eller arbeidsgiveren din skal søke om refusjon på vegne av deg, må papirskjema benyttes. Du kan også benytte papirskjema dersom du ikke har mulighet til å søke digitalt.

Send inn følgende skjema sammen med dokumentasjon til Helfo, og husk at arbeidsgiver må fylle ut punkt 4 på søknadsskjemaet hvis de har dekket utgiftene:

Søknaden sendes til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Det gjelder egne regler for rett til frikort som utsendt arbeidstaker.

PS: Hvis du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Eksempel

Cecilies arbeidsgiver sender inn søknadsskjema til Helfo. Arbeidsgiveren sørger for å legge ved all nødvendig dokumentasjon.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

6

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Utsendte arbeidstakere utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/utsendte-arbeidstakere-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023