Hva dekker utvidet stønad ved opphold i utlandet?

Som medlem av folketrygden med rett til såkalt utvidet stønad, kan du få dekket deler av utgiftene du har til ulike helsetjenester ved opphold i utlandet.

Smilende sykepleier og pasient snakker sammen

Dette gjelder primært deg som er fulltidsstudent i utlandet eller er utsendt arbeidstaker og jobber for norsk arbeidsgiver i et annet land.

Stønaden gjelder hovedsakelig dekning av utgifter til helsetjenester utenfor EU/EØS-området. Det gjelder imidlertid egne regler for stønad til helsetjenester i visse EU/EØS-land.

På disse sidene finner du også skjema du skal bruke hvis du skal søke om å få refundert utgifter du har hatt til helsetjenester under oppholdet ditt.

Hva slags helseutgifter dekkes ved utvidet stønad?

Ambulansetransport og sykehusopphold

Du kan få full refusjon for faktiske utgifter ved nødvendig ambulansetransport og sykehusopphold i utlandet.

Legehjelp

Du betaler vanligvis 25 prosent egenandel av faktiske utgifter for nødvendig poliklinisk behandling (inkludert dialyse) og annen legehjelp utenfor sykehus, for prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier, og for radiologiske undersøkelser og behandling.

For å få fastsatt riktig stønad må du sørge for å få dokumentasjon på hva slags behandling som er utført og hvilke prøver som er tatt.

Svangerskapskontroll

Du kan få full refusjon for faktiske utgifter ved nødvendig svangerskapskontroll i utlandet.

Psykolog

Du betaler 25 prosent egenandel av faktiske utgifter for nødvendig psykologbehandling. Ved krav om stønad må du ha henvisning fra lege.

Legemidler

Du kan få stønad til legemidler mottatt i utlandet etter reglene i folketrygdloven § 5-14. Det betyr at du kan få stønad til legemidler som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Unntaksvis kan Helfo også dekke utgifter til medisiner som helseforetakene betaler for i Norge. Hvis du har fått refusjon etter bidragsordningen (folketrygdloven § 5-22) for legemidler kjøpt i 2018, 2019, 2020, 2021 og 2022 vil du fortsatt kunne få delvis refusjon for disse. Dette gjelder bare de legemidlene du allerede har fått refusjon for, og som fortsatt er omfattet av bidragsordningen.

Du må vanligvis betale en egenandel når du får legemidler på blå resept. Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel.

Ved krav om refusjon av legemidler, må du ha erklæring fra behandlende lege. Medisinens navn, virkestoff, legemidler du eventuelt har forsøkt tidligere, din diagnose, samt hvor lenge du skal bruke medisinen, må fremgå av legens erklæring.

Medisinsk forbruksmateriell

Du kan få stønad til medisinsk forbruksmateriell etter reglene i folketrygdloven § 5-14. Det betyr at du kan få stønad til medisinsk forbruksmateriell som er omfattet av blåreseptordningen i Norge. Produktene du kan få på blå resept, må være oppført på Helfos produkt- og prisliste for den aktuelle tilstanden. Les mer om dette på nettsiden «Blå resept, hvit resept og bidragsordningen».

Du kan i noen tilfeller få delvis dekning av utgifter til medisinsk forbruksmateriell gjennom den såkalte bidragsordningen. Materiellet må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Les mer om dette på nettsiden «Betaling for bandasjemateriell, forbruksmateriell og reseptfrie legemidler».

Fysikalsk behandling

Du betaler vanligvis 25 prosent egenandel av faktiske utgifter ved nødvendig fysikalsk behandling. Det er ikke lenger krav om henvisning fra lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne.

Kiropraktor

Du kan få refundert 164 kroner for første konsultasjon ved nødvendig behandling hos kiropraktor, deretter 75 kroner for eventuelle videre behandlinger.

Tannbehandling

I Norge må de fleste over 20 år betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak for tannbehandling ved enkelte sykdomstilstander.

Under utvidet stønad får barn og unge bare dekket tannbehandling som omfattes av disse sykdomstilstandene. Tannbehandling som i Norge er dekket av fylkeskommunen, dekkes ikke.

Stønaden fra Helfo beregnes på forskjellig måte, avhengig av hvilken sykdomstilstand som ligger til grunn for tannbehandlingen. Nødvendige utgifter til godkjent tannlegehjelp dekkes med 75 prosent. I de tilfellene der utgiftene til tannlegehjelp i Norge dekkes fullt ut, dekkes utgiftene også fullt ut ved tilsvarende behandling i utlandet.

Kjeveortopedisk behandling

Utgifter til nødvendig kjeveortopedisk behandling (tannregulering) i utlandet dekkes etter de samme takster som i Norge. 

Du finner takstene i Helsedirektoratets «Takster for tannbehandling» under punkt G.

Stønaden beregnes av Helfo på bakgrunn av behovet for behandling og eventuell søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon må dokumenteres med erklæring fra behandlende kjeveortoped, som bekrefter at søsken har hatt utgifter til kjeveortopedisk behandling.

I forbindelse med første søknad om refusjon må behandlende kjeveortoped ha fylt ut følgende diagnoseskjema:

I tillegg skal det dokumenteres hvilken behandling som er utført. Behandlende kjeveortoped gjør dette ved å fylle ut følgende takstskjema:

Skjemaene sendes Helfo sammen med røntgenbilder, foto og behandlingsplan.

Vær oppmerksom på at behandlende kjeveortoped må fylle ut et nytt takstskjema ved hvert besøk. Disse sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato sammen med spesifiserte kvitteringer.

Hvis kjeveortopedisk behandling er påbegynt i Norge, trenger Helfo en erklæring fra den norske kjeveortopeden på hvilken stønadsgruppe (40-100 prosent) pasienten tilhører.

Logoped

I enkelte tilfeller gis det støtte til behandling hos logoped eller audiopedagog. Du må ha henvisning fra lege.

Logopedbehandling som i Norge er et kommunalt/fylkeskommunalt ansvar, gis det ikke refusjon for. 

Infertilitetsbehandling

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling tilsvarende hva du ville fått i Norge. For å få dekket utgiftene må du enten være en enslig kvinne som bor alene, eller være gift eller samboer i et ekteskapslignende forhold. Du/dere må også oppfylle øvrige vilkår for behandling av barnløshet i bioteknologiloven.

Du/dere kan få dekket deler av utgiftene for inntil tre forsøk per barn. Helfo kan gi stønad til legemidler til bruk ved infertilitetsbehandling etter reglene i folketrygdloven § 5-22 (bidragsordningen).

Utgifter til oksygenbehandling

Du kan få full refusjon for faktiske utgifter.

Egenandeler og egenandelstak

Når du får refusjon fra Helfo, trekkes det vanligvis en egenandel fra refusjonsbeløpet. Noen av disse egenandelene inngår i et egenandelstak. Andre inngår ikke: Blant annet inngår ikke egenandeler til tannlegehjelp og fysikalsk behandling.

Egenandelstaket for helseutgifter i utlandet er på 2280 kroner i 2023. Etter at du har nådd dette taket, vil du ikke i samme år bli trukket for flere egenandeler som inngår i ordningen.

Egenandelene betalt i utlandet samordnes ikke med det du eventuelt betaler av egenandeler i Norge.

Egenandeler ved yrkesskade

Hvis du har et vedtak om godkjent yrkesskade/yrkessykdom fra NAV, skal du ikke betale egenandel ved utgifter til legehjelp, fysikalsk behandling og tannbehandling. Ved kjøp av legemidler, medisinsk utstyr og forbruksmateriell (jf. folketrygdloven § 5-14) trekkes ikke egenandeler. Det må være årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behovet for helsetjenesten.

Reiseutgifter

Reiseutgifter i utlandet dekkes etter de samme regler som gjelder i Norge. Det betyr at når behandlingen er mottatt i utlandet, får du dekket reiseutgifter tilsvarende hva du ville fått hvis du hadde mottatt behandlingen i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis.

Hvis du vil søke om å få dekket reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med behandling og det ikke finnes et forsvarlig helsetilbud der du oppholder deg, må du få dette bekreftet fra en lege på oppholdsstedet. Bekreftelsen må inneholde informasjon om at det er medisinsk nødvendig å reise til en annen by eller et annet land, samt hvor det nærmeste forsvarlige helsetilbudet finnes.

For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel. Egenandel per reise (hver vei) er 164 kroner (i 2023).

Oppholdsutgifter

Ved nødvendige utgifter til kost og losji i forbindelse med behandling borte fra hjemstedet kan du få refusjon etter samme regler som i Norge. Satsene finner du her. Det en forutsetning at du får innvilget stønad til helsehjelpen og reiseutgiftene.

Hva slags helseutgifter dekkes ikke ved utvidet stønad?

​Du får ikke dekket utgifter til helsetjenester som i Norge dekkes av annet lovverk enn folketrygdloven mens du oppholder deg i utlandet.

Du får ikke dekket vaksiner, vanlig tannbehandling for barn, hjemmehjelp, sykehjem, rehabilitering, helsekontroller og annet (det gjelder tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesteloven).

Når du er medlem i folketrygden med rett til stønad, kan du ved sykdom reise til Norge og få dekket utgifter til helsetjenester på vanlig måte. Selve hjemreisen dekkes ikke.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 28. april 2023