Å miste et barn

Å miste et barn er tragisk og smertefullt for alle berørte. Foreldrene står igjen med sorg, fortvilelse og mange eksistensielle spørsmål.

Om å miste et barn

Å miste et barn er en tragedie. Det er ikke naturlig at barnet dør før foreldrene, og mange trenger hjelp og støtte for å bearbeide tapet. 

Foreldre som mister et barn, mister ikke bare barnet sitt her og nå, men også personen barnet skulle utvikle seg til å bli i fremtiden, og den betydningen barnet skulle ha for dem senere i livet. 

I tankene forestiller foreldrene seg hvordan barnets liv ville ha blitt. Savnet forsterkes når de ser andre barn oppleve viktige hendelser som første skoledag eller konfirmasjon. Merkedager som fødselsdag, dagen barnet døde, familiearrangementer og høytider vil ofte bringe sorgen tilbake.

Sorgen påvirkes av mange forhold

•    hvordan dødsfallet skjedde
•    om det var forventet eller plutselig
•    hvordan foreldrene fikk vite om dødsfallet
•    situasjonen etter dødsfallet
•    støtte og omsorg fra familie, venner, naboer og kolleger 
•    likepersonstøtte og faglig oppfølging

Hjelp og støtte 

Mange familier som har mistet et barn opplever at det hjelper å møte andre i samme situasjon.  

Flere steder i landet finnes det tilbud om sorggrupper for foreldre, og noen steder også for søsken. Du finner informasjon om hvor du kan finne sorggrupper i din kommune, her.

Det finnes flere organisasjoner som kan gi deg støtte, råd og hjelp, som for eksempel:

Kontakt med familie og venner

Noen i omgangskretsen din kan føle seg usikre på hvordan de skal forholde seg til en familie som har mistet et barn. De er kanskje usikre på hva de skal si eller om de bør snakke om barnet som døde. Dette kan føre til at de venter med å ta kontakt eller trekker seg litt unna. Det kan være til hjelp om du er tydelig på hva du trenger eller ikke trenger. 

For venner og familie er det viktig å forstå at sorg tar tid, og det som ofte trengs er at de støtter deg over lengre tid.    

Selv om sorg kan være vanskelig, kan den også føre til at gamle vennskap blir sterkere eller at nye nære bånd knyttes.  

Parforhold og sorg

For de fleste foreldre som mister et barn vil de første dagene etter dødsfallet føles uvirkelige.

Foreldre kan ha ulike reaksjoner når barnet dør, og i tiden som følger kan noen par oppleve at de sørger forskjellig. Hvor intens sorgen er, kan variere mellom foreldrene og over tid. 

Å sørge i utakt er normalt, men når man er i utakt kan det være vanskelig å forstå og akseptere den andres situasjon. 

Tips for å takle sorg i parforholdet

  • Være tålmodige og rause med hverandre
  • Være bevisst på at man sørger på hver sin måte, og vise toleranse for dette
  • Anerkjenne at man håndterer sorgen på ulikt vis
  • Oppsøke profesjonell hjelp hvis det blir vanskelig å håndtere hverandres sorgreaksjoner

Søsken i familien

Når et barn dør og det er andre søsken i familien, er det naturlig at foreldrene har mindre energi og overskudd. Sorgen tar mye krefter, og det kan være vanskelig for foreldrene å være mentalt til stede for de andre barna sine. Foreldrene kan oppleve barnas reaksjoner som krevende når de selv blir slitne av sorgen. Noen foreldre kan bli redde for å miste flere barn, og dette kan føre til at de overbeskytter barna.  

Det er viktig å ta vare på barna når det er tap i familien. Fordi foreldrene selv er i dyp krise, kan det være behov for at andre i nettverket eller hjelpeapparatet er til stede. Den beste måten å hjelpe barna på, er ofte å gi hjelp og støtte til foreldrene.

Når søsken opplever sorg kan de reagere på forskjellige måter, med for eksempel irritasjon og sinne, gråt, stillhet eller mange spørsmål. Slitasjen i familien kan kjennes stor. Tålmodighet, støtte og avlastning fra andre er viktig.  

Barna er samtidig en drivkraft for foreldrene til å mestre tapet. Barn har behov for oppmerksomhet og daglige rutiner. Å møte disse behovene gir foreldrene en grunn til å stå opp om morgenen. Foreldrene har noe meningsfullt å leve for til tross for sorgen. Hvis foreldrene klarer å bestemme seg for at de sammen skal klare å leve videre, med sorgen, kan det være første steg på veien videre. 

Når du trenger profesjonell hjelp med sorgen

Foreldre som har mistet et barn og utvikler langvarig og komplisert sorg, bør søke profesjonell hjelp. Fastlegen kan hjelpe og henvise videre til psykolog eller andre instanser hvis dere sammen ser at det er behov for dette.

Rettigheter når barn dør

Når barn med uhelbredelig sykdom dør, vil barnet selv eller deres familie ofte ha mottatt ytelser gjennom sykdomsforløpet, som pleiepenger, hjelpestønad og omsorgsstønad. Løpende ytelser opphører normalt når barnet dør, men det er noen unntak:

Innholdet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med professor Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen.

Trenger du noen å snakke med?

Det finnes flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper der du kan dele tanker og følelser helt anonymt, og få støtte, råd og veiledning.

Her finner du flere hjelpetelefoner og chat-tjenester som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

For barn og unge: 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Å miste et barn. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. desember 2023 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/doden/nar-et-barn-dor/

Sist oppdatert onsdag 20. desember 2023