ናብ ነርወይ ምእታው-ውሸባን ናይ መርመራ ሕግታትን

ኣብ’ዚ ሒጂ እዋን ካብ ነርወይ ወጻኢ መጠን መልከፍቲ ኮቪድ-19 ኣዝዩ ሊዒሉ ኣሎ። ብዘይካ ካብ ገለ ዞባታት ሃገራትኖርዲክን ኤውሮጳን ኣብ ነርወይ ምስ በጻሕኩም ን10 መዓልትታት ናብ ውሸባ ክትከዱ ኣለኩም።

ገለ ፍሉይ ምኽንያት እንተ ዘይብልኩም፡ ኣብ ውሸባ እንከለኹም ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ክትጸንሑ ኣለኩም። ብዛዕባ ናይ ውሸባ ሆቴላት ካብ ኣብ ናይ ዶባት መሳገሪን ካልኦት ኣብ ኖርወይ ዘለው ናይ መእተዊ ኑቑጣታትን ዘሎ ፖሊስ ሓበሬታ ክህበኩም እዩ።

 • ናይ መገሻ መመዝገቢ ቅጥዒ ክትመልኡ ኣሎኩም
 • ናብ ውሽጢ ሃገር ቅድሚ ምእታውኩም ካብ 72 ኣብ ዘይበዝሕ ሰዓታት እተመርመርኩምዎ ናጻ ዝብል ሰርቲፊኬትመርመራ ኮሮና ከተቕርቡ ኣሎኩም
 • ናብ ኖርወይ ምስ ኣቶኹም ክትምርመሩ ኣሎኩም
 • ኣብ ኖርወይ ን10 መዓልቲ ክትውሸቡ ኣሎኩም

ኣብ ምእታውካ ምምዝጋብ

ነፍሲ ወከፍ ናብ ኖርወይ ዝኣቱ ሰብ ኣብ ምእታውካ ዝምላእ ቅጥዒ ብዲጂታዊ መገዲ  ክመልእ ይግባእ። ሽዑ፡ ንፖሊስ እተርእይዎ ቅብሊት ወይ ደረሰይ ክትረኽቡ ኢኹም።

ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምብጻሕኩም ተመዝገቡ፣ ቅድሚ ምብጻሕኩም ካብ 72 ሰዓታት ኣብ ዘይበዝሕ ግዜ ግና ክኸውን ኣለዎ።

ናብቲ ኣብ ምእታውካ እትምዝገበሉ ዲጂታዊ መመዝገቢ እቶ (entrynorway.no)

መርመራ

ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኸለኻ ዝግበር ግዴታዊ መርመራ

ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ኸለኻ ክትምርመር ግዴታ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ናይ ውሸባ ግዴታ ኣብ ዘለዎ ከባቢ እንተ ኔርኩም፡ ናብ ኖርወይ ምስ ኣቶኹም መርመራ ኮቪድ-19 ክትገብሩ ኣሎኩም።

እቲ መርመራ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ወይ ኣብ ናይ ዶብ መሳገሪ ክግበር ኣለዎ። ኣብዚ ኽትገብሩ እንተ ዘይክኢልኩም፡ ቈጸራ ንምሓዝን መርመራ ንምግባርን ናብቲ እትኸድሉ ምምሕዳር ከተማ ደውሉ። PCR ከምኡ’ውን ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጂን መርመራ ቅቡላት ናይ መርመራ ኣገባባት እዮም።

እዚ መርመራ እዚ፡ ናይ ውሸባ ግዜ ንምሕጻር ዝሕግዝ ቀዳማይ መርመራ እዩ። (ብዛዕባ ውሸባ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ኣንብብ)

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ግዴታዊ መርመራ ክገብሩ ኣየድልዮምን እዩ፦

 • ትሕቲ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ
 • ኣብ ዝሓለፈ ሹድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዝዎም ከም ዝነበረ ተቐባልነት ብዘለዎ ናይ መርመራ መገዲ እተረጋገጸ ሰነድ ከቕርቡ ዝኽእሉ ሰባት
 • ብመሰረት ዓንቀጽ 6ሀ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓትን ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻእን ክውሸቡ ዘይግደዱ ሰባት
 • እዚ ነቶም ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ እናተመላለሱ ዝሰርሑ ወይ ከኣ ዝመሃሩ ሰባት የጠቓልል
 • ሞያውያን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ሎሪ ኣውቲስታታትን ከምኡ’ውን ኣብ ናይ ጽዕነት ባቡር ዘይሰርሑ ሰራሕተኛታት ባቡር
 • ንተነቃፊ ማሕበራዊ ዕማማት ብግቡእ ንምክያድ ንምዕቃቡ ፈጺሞም ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰባት ወይ ንመሰረታዊ ጠለባት ናይ ህዝቢ ንምክያድእሞ ከኣ እንተዳኣ ምእታው ተኸሊኦም ናይ ሂወት ወይ ጥዕና ሪስክ እንተድኣ ሃልዩ ኮይኑ
 • ዲፕሎማተኛታት

ናይ መርመራ ውጽኢትካ ኣወንታዊ እንተ ደኣ ዀይኑ ጥራይ ክንድውለልካ ኢና። ኣሉታዊ ውጽኢት እንተ ዀይኑ ኣይክንድውለልካን ኢና። ኣብ helsenorge.no ኣካውንት እንተ ኣልዩካ፡ ኣብኡ ኣቲኻ ውጽኢትካ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ገሊኡ ማእከላት ምርመራ ብዘይካ ብhelsenorge.no ብኻልእ መገዲ ውጽኢትካ ክትፈልጠሉ እትኽእል መገዲ ስለ ዘለዎ፡ ብእኡ ኣቢልካ ውጽኢትካ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ።

ሰርትፊኬት ናይ ናጻ ወይ ነጋቲቭ መርመራ ናይ ኮቪድ-19

ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ዘለዎ ቦታ ናብ ነርወይ ዝመጹ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ነጋቲቭ ወይ ናጻ ውጺኢት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሰርትፊኬት ከቕርቡ ይግባእ።

 • እቲ መርመራ ቅድሚ ናብ ነርወይ ምእታዎም ቅድሚ 72 ሰዓታት ክግበር ኣለዎ
 • PCR ከምኡ’ውን ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጂን መርመራ ቅቡላት ናይ መርመራ ኣገባባት እዮም
 • እቲ ሰርትፊኬት ብ ኖርወጃን፡ ስዊዲሽ፡ ዳኒሽ፡ እንግሊሽ ፈረንሳይኛ ወይ ጀርመን ክጽሓፍ ኣለዎ።

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ሰርትፊኬት ናይ ነጋቲቭ ወይ ናጻ ውጺኢት ከቕርቡ ኣየድልዮምን እዩ፡

 1. ናይ ነርወይ ዜጋታት
 2. ብናይ መንበሪ ፍቓድ ወይ መሰል ነባርነት ኣብ ኖርወይ ዝቕመጡ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 3. ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኮይኖም ን ተነቃፊ ማሕበራዊ ዕማማት ብጉቡእ ንምክያድ ንምዕቃቡ ፈጺሞም ኣድለይቲ ዝኾኑ ሰባት ወይ ን መሰረታዊ ጠለባት ናይ ህዝቢ ንምክያድ እሞ ከኣ እንተዳኣ ምእታው ተኸሊኦም ናይ ሂወት ወይ ጥዕና ሪስክ እንተድኣ ሃልዩ ኮይኑ።
 4. ኣብ ትራንዚት ዘለው ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 5. ብዘይካ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ንልዕሊ ሸውዓተ መዓልትታት ዘሕለፉ ናይ ጥዕና ሰብ ሞያ ንክሰርሑ ካብ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ቀጻሊ ናብ ኖርወይ ዝጓዓዙ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 6. ሓተትቲ ዑቕባን ዝተሰጋገሩ ስደተኛታትን
 7. ብመሰረት ሕግታት ናይ ስድራቤት ኢሚግረሽን፡ መንበሪ ፍቃድ ኣብ ኖርወይ ዘለዎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 8. ኣብ ዲፕሎማቲክ፡ ናይ ወጻኢ ኣገልግሎት ወይ ናይ ኤምባሲ ሓላፍነት ዘለው ሰባት
 9. ፍሉያት ጉጅለታት ናይ ወትሃደራዊ ፐርሰነል
 10. ምስ ምግዕዓዝ ንብረትን ገያሾን ወይ ንእግረ መገዶም ካብን/ናብን ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ዕማማት ዝሰርሑ ናይ ወጻኢ ዜጋታት
 11. ናብን ካብን ናብን ተልእኾኦም ዝጓዓዙ ፓይሎታትን ባሕረኛታትን
 12. ትሕቲ 12 ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑ

ካብ ዩናይትድ ኪንግደምን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝመጹ ዘለዉ ኵሎም ገያሾ

ኣብ ርእሲ እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ናይ ምዝገባ ኣብ እዋን ምእታው ከምኡ’ውን ናይ 10-መዓልቲ ናይ ውሸባ እዋን፡ ካብ ዩናይትድ ኪንግደምን ደቡብ ኣፍሪቃን ንዝመጹ ዘለዉ ገያሾ ብዙሕ ረቛሒታት ተኣታትዮም ኣለዉ። እቶም ረቛሒታት ንዝኾነ ልዕሊ 12 ዓመት ዝኾነ ሰብ ዝምልከቱ ኮይኖም ከምዚ ዝስዕብ ድማ እዮም፡

 • መርመራ PCR (ናይ ኮቪድ-19 መርመራ) ንዝኾነ ናብ ነርወይ ዝኣቱ ሰብ፡ እዚ ከኣ ቅድሚ ናብ ነርወይ ምእታዎም ኣብ’ዘን ዝሓለፋ 14 መዓልትታት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝጸንሑ።

ኣብዚ ዝስዕብ መዓልትታት ክትምርመሩ ኣለኩም፦

 1. ኣብ ፈለማ ብዝቐልጠፈን ከምኡ’ውን ኣብ ነርወይ ምስ ኣተኹም ካብ 24 ሰዓታት ዘይሓልፍ፡ ካብ’ኡ ድማ
 2. ኣብ ነርወይ ድሕሪ ምእታውኩም ቅድሚ 7 መዓልታት ክኸውን የብሉን። እቲ ውጺኢት ቅድሚ ናይ ውሸባ እዋን ምውድኡ፡ እንተ ወሓደ ድሕሪ 10 መዓልቲ ክዳለው ኣለዎ።

ከም ሓፈሻዊ ሕጊ፡ ሕድገት ናይ እትወት ውሸባ ነቶም ካብ ዩናይትድ ኪንግደም ዝመጹ ገያሾ ኣይምልከትን እዩ፡ ናይ ውሱናት ኣቕርቦታት ሕድገት ገዲፍካ።

ውሸባ

ብዘይካ እቶም ካብ’ቲ ኣዝዩ ውሑድ መጠን ናይ መልከፍቲ ዘለዎ(ብጫ ቦታታትን ሃገራትን) ካብ ገለ ክፋላት ናይ ኖርዲክ ዞባ/ኤውሮጳ ዝገሹ፡ ነፍሲወከፍ ካብ ወጻኢ ናብ ኖርወይ ዝኣቱ ሰብ ናይ 10 መዓልትታት ውሸባ ክኣቱ ኣሎዎ።

ካርታ ናይ ቀይሕን ብጫን ሃገራት/ዞባታት ኣብ ኤውሮጳ (ኢንግሊሽ ጥራይ)

ኣብ ነርወይ ምስ ኣተኹም፡ ቀጥታ ናብ ውሸባ ክትኣትዉ ኣለኩም ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 12 ዝዕድሚኡ ክሳብ ኣብ’ቲ ውሸባ ዝኣትውሉ ቦታ ዝበጽሑ ናይ ኣፍ መሸፈኒ ክገብሩ ኣለዎም።

ቀጻሊ ከም ልሙድ ብሓደ ዝነብሩ ብሓባር ናብ ኖርወይ ዝጓዓዙ ሰባት፡ ናይ መእተዊ ናይ ውሸባ ግዜኦም ኣብ ሓደ መቐመጢ ከሕልፍዎ ይኽእሉ እዮም።

ኣብቲ ናይ ውሸባ ግዜ ክልተ ሳዕ ናጻ ወይ ነጋቲቭ ውጺኢት መርመራ እንተ ረኺብኩም፡ ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ ግዜ ከተሕጽርዎ ትኽእሉ ኢኹም።

 • እቲ ናይ መጀመርታ መርመራ ናብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ኣቶኹም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ ኽትገብርዎ ኣሎኩም፣ ቅልጡፍ ዓይነት መርመራ ወይ ከኣ መርመራ PCR ክኸውን ይኽእል እዩ።
 • እቲ ኻልኣይ መርመራ ድማ እንተ ቀልጠፈ ድሕሪ ሸውዓተ መዓልቲ ክትገብርዎ ኣሎኩም። እዚ ኻልኣይ መርመራ፡ ናይ PCR መርመራ ጥራይ እዩ ኽግበር ዘለዎ።

በቲ ኻልኣይ መርመራ ናጻ ወይ ነጋቲቭ ዝብል ውጽኢት ክሳዕ እትረኽቡ ክትውሸቡ ኣሎኩም።

እቶም ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልትታት ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝጸንሑ ሰባት ነቲ ናይ መገሻ ውሸባ ግዜኦም ከሕጽርዎ ኣይፍቀደሎምን እዩ።

ኣብ ውሸባ ከለኹም ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተኣማዕቢልኩም፡ ናብ ነብሰ ምፍላይ ክትከዱን ኣለኩምን ከምኡ ድማ መርመራ ንምስራዕ ነቲ ናይ ቦታኹም ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ተወከሱን። ቁጽሪ ተሌፎን፦ +47 116117

ናይ ውሸባ ሆቴላት

ናብ ውሸባ ክትከዱ ምስ ተገደድኩም፡ ኣብ’ቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ክትጸንሑ ኣሎኩም። እዚ ማለት ከኣ እንተዳኣ ንክትሰርሑ ወይ ዓርከ-መሓዛ፡ ስድራቤት ወይ ካልኣይኩም ንክትበጽሑ ናብ ኖርወይ መጺኹም፡ ውሸባኹም ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ክትዛዝሙ ኣለኩም።

ካብ ውሸባ ናጻ ዘይኮኑ መሰነይታ ንዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ’ቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ክንክን ዝገብረሎም ክቕረበሎም ኣለዎ።

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ክጸንሑ ኣየድልዮምን እዩ፡

 1. ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ሰባት (ኣብ ሃገራዊ ናይ ህዝቢ መዝገብ ዝተመዝገቡ) ወይ ኣብ ነርወይ ቀዋሚ መንበሪ ከምዘለዎም ዘረጋግጹ (ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ነርወይ ምምሕዳር ግብሪ ወይ ናይ ክራይ ስምምዕ ዝተመዝገበ ነባርነት)።
 2. ኣብ እዋን ውሸባ ዝሰማማዕ መጽንሒ ቦታ ከም ዘለዎም ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰባት። “ዝሰማማዕ ቦታ” ማለት ሓንቲ ክፍሊ ዘለዋ መቐመጢ፡ ምስ ዕድል ናይ መሕጸቢ ነብሲ፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክሽነ ወይ ናይ መግቢ ኣገልግሎት፡ እዚ ከኣ ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ንምግባር ንምውጋድ ዘኽእል እዩ። እዚ ንኣብነት ነቲ ሰብ ዝተዳለወ ናይ ዕረፍቲ ገዛ፡ ሆቴል ወይ ካልእ መቐመጢ ክኸውን ይኽእል።
 3. ኣብ ነርወይ ቀዋሚ ነባርነት ምስ ዘለዎ ሰብ ዝተመርዓዉ ሰባት ወይ ናይ ሓባር ቆልዑ ዘለዎም ሰባትን ትሕቲ ዕድመ ደቆምን። እዞም ሰባት ኣብ መንበሪ ናይ መጻምዶም ወይ ካልእ ወላዲ ናይ ውሸባ ግዜኦም ከሕልፍዎ ይኽእሉ እዮም።
 4. ኣስራሒኦም ወይ ዓሚሎም ዘዳለወሎም ዝሰማማዕ ሓደ ንጽል ክፍሊ ዘለዎ መንበሪ ናይ ዋኒነ ትካላት ተጓዓዝቲ። ስራሕ ክትሰርሑ ወይ ክትዓዩ ከምዝደለኹምን ከምኡ’ውን ኣስራሒኹም ወይ ዓሚልኩም ዝሰማማዕ ሓደ ንጽል ክፍሊ ዘለዎ መንበሪ ከምዘዳለወልኩም መረጋገጺ ክህልወኩም ኣለዎ። “ዝዝሰማማዕ መንበሪ” ማለት ሓደ ቦታ ኮይኑ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፍ ምውጋድ ዝከኣለሉ ቦታ እዩ፡ እዚ ከኣ ንጽል ክፍሊ ምስ ናይ ቲቪን ናይ ኢንተርነት ዕድልን፡ ናይ ውልቂ መሕጸብ ነብሲን ናይ ውልቂ ክሽነን ናይ መመገቢ ኣገልግሎትን ዘለዎ እዩ፡ እቲ መረጋገጺ ድማ ንኣብነት ናይ ስራሕ ውዕል ወይ ናይ መዝነት ስምምዕን ከምኡ’ውን ንመንበሪ ዝዝርዝር መግለጺ ናይ ኣስራሒ። እቲ ጽሑፍ ኣበይ ከምትጸንሑን ከምኡ’ውን ስም፡ ኣድራሻን ቴለፎን ቁጽርን ናይ ኣስራሒ ወይ ዓሚል ክገልጽ ኣለዎ።
 5. ሓተትቲ ዑቕባን ዝተሰጋገሩ ስደተኛታትን።
 6. ሞያውያን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ሎሪ ኣውቲስታታትን ከምኡ’ውን ናይ ባቡር ኣባላት ኮይኖም ኣብ ናይ ጽዕነት ባቡራት ዘይተቖጽሩ፡ እንተድኣኣ ናይ ውሸባ ግዜኦም ንመቐመጢ ኣብ ዝጥዕም ኣብ ንጽል ቦታ ናይ መኪና ወይ ባቡር ክሕልፍዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም።
 7. ንታዕሊም ኣብ ኖርወይ ዝኣተዉ ናይ ወጻኢ ወተሃደራዊ ክፍላተ ሰራዊት፡ ብ ናይ ነርወይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተፈቕደ ልምምዳትን ስርሒታትን።
 8. ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ናይ ወጻኢ ተምሃሮ፡ ቅድሚ ምምሃር ምጅማሮም ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ ናይ ነርወይ ዝተመዝገቡ፡ እንከላይ እቶም ብምኽንያት ፍሉይ ናይ ኖርዲክ ሕግታት ብዛዕባ ምዝገባ ህዝቢ ኣብ ናይ ዝምሃሩላ ዘለው ሃገር ብነባርነት ዝተመዝገቡ። ኣብ እዋን ናይ ውሸባ ግዜ፡ ንሳቶም ምስ’ቶም ቅድሚ ናይ ውሸባ ግዜ ምጅማሩ ምስኦም ዘይነበሩ እሞ ኣብ’ቲ መንበሪ ምስኦም ዝነብሩ ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ከወግዱ ኣለዎም።

እቶም ሕድገታት ንስኹም ኣብ እዋን ውሸባ ኣብ መቐመጢኹም ወይ ዝሰማማዕ መንበሪ ከምትጸንሑ ርዱእ ይወስዶ።

ዋጋታት

ነቶም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ናይ ውልቂ ግለ ሰባትን ኣስራሕትን፡ ኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ዝኽፈል ውልቃዊ ኣበርክቶ 500 ናይ ነርወይ ክሮነር (NOK) ንመዓልቲ እዩ። ምስ ወላዲ ወይ ሞግዚት ኣብ ክፍሊ ዝጸንሑ ትሕቲ 10 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑ ዝኽፈል ክፍሊት የሎን። ካብ 10 ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ቆልዑ እቲ ውልቃዊ ኣስተዋጽኦ 250 ናይ ነርወይ ክሮነር (NOK) ንመዓልቲ እዩ። እቲ ውልቃዊ ኣስተዋጽኦ ኣብ’ቲ ናይ ውሸባ ሆቴል ብ ልሙድ መንገዲ ወይ ምስ በጻሕካ ወይ ከኣ ኣብ ምውጻእ ክኽፈል ኣለዎ።

ናይ ኮቪድ-19 መርመራታት ብዘይ ክፍሊት ብናጻ ኣብ ናይ መወሸቢ ሆቴልኩም ክቕረብ እዩ።

ናይ መእተዊ ውሸባ ንሰራሕተኛታት

እቲ ሓፈሻዊ ሕጊ ኣብ ኖርወይ ምስ በጻሕኩም ናብ ውሸባ ክትከዱ ከምዘለኩም እዩ፡ ኮይኑ ግን ገለ ገለ ፍሉይነታት ኣለዉ። ገለ ፍሉይነታት ኣብ ክልቲኡ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓትን ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻእን ይምልከት፡ ካልኦት ግን ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ጥራይ ይምልክቱ።

ብፍሉይ ካብ ልዑል መጠን መልከፍቲ ዘለዎ ሃገር ናብ ነርወይ ዝመጽእ ነፍሰወከፍ ሰብ : 

 • ቅድሚ ስራሕ ምጅማሮም ን 10 መዓልትታት ናብ ውሸባ ክኸዱ ኣለዎም
 • ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተገልጸ፡ ክልተ ሳዕ ነጋቲቭ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ ረኺቦም፡ ነቲ ናይ ውሸባ ግዜኦም ከሕጽርዎ ይኽእሉ እዮም

ብፍሉይ ልዑል መጠን መልከፍቲ ዘለዎም ዝርዝር ናይ ዞባታትን ሃገራትን (ኢንግሊሽ ጥራይ)

ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ናይ ስራሕ ሰዓታት ሕድገት ዝግበረሎም ገለ ሰራሕተኛታት

እንተዳኣ ብናይ ውሸባ ግዴታ ካብ ዝግዛኣ ካብ ካልኦት ኣብ EEA ወይ ስዊዘርላንድ ዘለዋ ሃገራት ትገሹ ናይ ወጻኢ ሰራሕተኛ ኮንኩም ወይ ተቐማጢ ኖርወይ ኮንኩም ንስራሕ ወይ መዝነት ነዘን ሃገራት ዝበጻሕኩም ኮንኩም፡

 • ክሳብ ናጻ ወይ ነጋቲቭ መርመራ ትረኽቡ ኣብ ውሸባ ክትጸንሑ ኣለኩም
 • ኣብ ነርወይ ድሕሪ እታ ናይ መጀመርታ ናይ ነጋቲቭ ወይ ናጻ ውጺኢት መርመራ ምግባርኩም ስራሕ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም፡ ኮይኑ ግን ን 10 መዓልትታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ መዓልትታት ክትምርመሩ ኣለኩም ከምኡ ድማ ድሕሪ ምእታውኩም ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻኢ ን 10 መዓልትታት ኣብ ውሸባ ክትጸንሑ ኣለኩም
 •  

ነቲ ናይ ውሸባ ግዜ ኣብ ንጽል ክፍሊ ክትጸንሑ ኣለኩም (እዚ ግን ነበርቲ ነርወይ ኮይኖም ካብ ስራሕ ወይ ንግዲ ኣብ EEA ወይ ስዊዘርላንድ ዝምለሱ ኣይምልከትን)

ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምምጻእካ ኣብ ዝነበራ 10 መዓልትታት ኣብ ልዑል መጠን መልከፍቲ ዘለዎ ቦታ እንተ ኔርካ እዚ ሕድገት እዚኣይምልከተካን እዩ።

 ብናይ ውሸባ ግዴታ ካብ ዝግዛኣ ኣብ EEA ወይ ስዊዘርላንድ ዝርከባ ሃገራትን ዞባታትን፡ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ሕድገት ዓንቀጻት ንሰራሕተኛታት፡ ኣብ ካርታ ቀይሕ ዘለወን ሃገራት (ኢንግሊሽ ጥራይ)

እንተድኣ ካብ ኣዝዩ ትሑት መጠን መልከፍቲ ዘለወን ገለ ዞባታት ናይ ኖርዲክ ሃገራት ትኣትዉ ኣለኹም ኮንኩም፡ ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ናጻ ኢኹም ።

 ኣዝዩ ትሑት መጠን መልከፍቲ ዘለወን ሃገራትን ዞባታትን (ኢንግሊሽ ጥራይ)

ተመላለስቲን ዶባት ቀጻሊ ዝሰግሩ ሰባትን

 • ኣብ ናይ ልዕሊ ሓደ እዋን ኣጋጣሚ ናይ 15 መዓልቲ ግዜ ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ዘለዎ ዞባ ናይ ሽወደን ወይ ፊንላንድ ዶባት ሰጊሮም ናብ ነርወይ ዝኣትዉ ሰባት ካብ ውሸባ ናጻ እዮም እዚ ግን እንተድኣ ኣብ’ቲ ኣብ ነርወይ ዝኣትውሉ ዕለት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ጌሮም እዩ፡ ብድሕሪኡ ድማ ካብ’ቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ሳርስ-ኮቭ-2 (SARS-CoV-2) ዝተመርመርሉ እንተድኣ ልዕሊ ሸውዓተ መዓልትታት ሓሊፉ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሸውዓተ መዓልትታት።
 • ገለ ኻብዚኣቶም ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ሎሪ ዘወርቲ ዝኮኑ ሞያውያን፡ ናይ ባቡር ሰራሕተኛታትን ናይ መገዲ ኣየር ሰራሕተኛታትን ካብ ናይ ጉዕዞ ውሸባ ናጻ ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። እዚኣቶም እንታይ ክገብሩ ኸም ዘለዎም ንምፍላጥ ምስ ኣስራሕቶም ክዘራረቡ ኣለዎም።
 • ዝያዳ ኣንብቡ (እንግሊዝኛ ጥራይ)

እዞም ምድባት ናይ ሰባት ጠቕላላ ካብ ናይ ምእታው ውሸባ ናጻ እዮም እዚ ከኣ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓትን ካብ ናይ ስራሕ ሰዓት ወጻእን እዩ፡

 • ብ ናይ PCR መርመራ ወይ ብቕልጡፍ መርመራ ኣንቲጅን ዝተረጋገጸ ኣብ ዝሓለፈ ሹድሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ከምዝነበሮም ከረጋግጹ ዝኽእሉ ሰባት።
 • ኣብ መንጎ ወለድን ቆልዑን ብስምምዕ ወይ ብመደብ ዝግበር ምእታው ናይ ናብ ነርወይ ዝገሹ ሰባት። ካብ ወጻኢ ናይ ምእታው ዕድል ተኸቲሎም ናብ ነርወይ ዝምለሱ ሰባት ድማ ተመሳሳሊ ይምልከቶም።
 • ብምኽንያት ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ዝተኣሳሰር ብበዓል መዚ ናይ ነርወይ ስተይት ዝተዓደሙ ሰባት።
 • ኣዝዩ ዝሓመመ ናይ ቀረባ ዝዛመድ ሰብ ንምብጻሕ ወይ ናይ ቀረባ ዘመድ ዝኮነ ሰብ ምንዳድ ሬሳ ወይ ቀብሪ ንምስታፍ ሰባት ሕድገት ናብ ውሸባ ናይ ምእታው ክውሃቡ ይኽእሉ እዮም። ሕድገት ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ዝሰርሕ ኣብ እዋን ምብጻሕ ነቲ ዝሓመመ ሰብ ወይ ምስታፍ ናይ ምንዳድ ሬሳ ወይ ቀብሪ ጥራይ እዩ። እንተዘየለ እቲ ናይ ውሸባ ግዴታ ይምልከት እዩ። ኣብ’ቲ ምምሕዳር ዘሎ ዋና ሓላፊ ናይ ሕክምና እዩ ነዚ ሕድገታት ናይ ምሃብ ሓላፍነት ዘለዎ።

ካብ ናይ ውሸባ ግዴታ ሕድገት እንተዳኣ ኣለኩም ኮይኑ ከምኡ ድማ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣማዕቢልኩም፡ ወይ ሓኪም ብ ኮቪድ-19 ተለኺፍኩም ከይትኾኑ እንተድኣ ጠርጢርኩም፡ ናብ ውሸባ ክትኣትዉ ኣለኩም።

ብዝተኻእለ መጠን ሕድገት ዝተዋህቡ ሰባት ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክገብሩ ኣለዎም።

ናብ ውሸባ ምእታው እንታይ የጠቓልል

 • ንስኹምኣብ ናይ ውሸባ ሆቴል ኮንኩም ናብ ውሸባ ምእታው ክትውድእዎ ኣለኩም ወይ ናይ ውሸባ ሆቴል ሕድገት እንተድኣ ተዋሂብኩም ኮንኩም ኣብ ካልእ ዝሰማማዕ ቦታ ብሙዃን ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ምእታው ናብ ውሸባኹም ክትፍጽሙ ኣለኩም።
 • እንተድኣ ካብ’ቶም ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ወጻኢ ምስ ካልኦት ሰባት ናይ ቀረባ ምትንኻፋት ከተወግዱ ዘይትኽእሉ ኮንኩም ነቲ ትንነብሩሉ ዘለኹም ቦታ ግድን ክትገድፍዎ ጥራይ እዩ ዘለኩም።
 • ካልኦት ሰባት ኣብ ዘለዉሉ ከም ቤት ትምህርቲ ወይ መውዓሊ ቆልዑ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታታት ክትኣትዉ የብልኩምን።
 • ብዘይካ ካብን ናብን ኤርፖርት ወይ ካልእ ምስ ናትኩም ናይ ምእታውን ምውጻእን ካብን ናብን ኖርወይ ዝተኣሳሰር ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጓዓዙ የብልኩምን። ኣብ’ዚ ጉዳይ፡ እንተድኣ ልዕሊ 12 ዓመት ዕድመ ኮንኩም ናይ ገጽ መሸፈኒ ግበሩ።

ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብእተፈላለየ ቋንቋታት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ኢኹም (regjeringen.no)

እዚ ትሕዝቶ ብ ናይ ነርወይ ዳይረክተር ናይ ጥዕና ተዳልዩ