Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom

Kols skyldes vanligvis langvarig røyking, ved at slimhinnene i luftveiene blir betente over lang tid. Det kan føre til langvarig hoste, tung pust ved anstrengelser, og slim fra lungene med oppspytt.

Mange kolspasienter opplever plutselige forverringer av sykdommen fordi slimhinnene blir mer betente og reaktive.

I løpet av det siste tiåret har kolssykdommen blitt kjent i allmennheten og fått et mye større fokus. Sykdommen kols har tre elementer:

  • innsnevring av luftveiene​
  • færre luftblærer (emfysem)
  • økt mengde slim (bronkitt)

​Ved emfysem er lungeblærene skadet og redusert i antall. Dette reduserer evnen til å ta opp oksygen.

Kols utvikles gradvis, og det kan ta flere tiår før du merker de første symptomene. Når stoffer i sigarettrøyk irriterer slimhinnene i luftveiene over mange år og gir en betennelse, kan det utvikle seg til kols.

Betennelsen i luftveiene fører til forsnevring og arrdannelse som ikke kan ses på vanlig røntgen. Kols kan påvises ved å måle lungefunksjonen (spirometri) hos lege. Symptomene på kols er lik de du har ved astma, og det kan være vanskelig å skille mellom astma og kols.

Tre hyppige symptomer på kols er:

  • langvarig hoste (røykhoste)
  • slim fra lungene med oppspytt
  • tung pust ved anstrengelse

Episoder med forverrelse av disse symptomene forekommer ofte. Kronisk hoste og produksjon av slim fra lungene kan forekomme flere år før man finner kronisk luftstrømsobstruksjon ved spirometri. Ikke alle som har disse symptomene vil utvikle kols.​

Kronisk ​​hoste

Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er tegn på kols. Ved fysisk anstrengelse blir du tungpustet og får hoste. Ved mer alvorlige tilstander kan du få symptomer også i hvile. Sykdommen gir betydelig funksjonshemming.

Intensiteten av symptomer ved kols kan variere. Noen har sykdommen i lett grad uten å være særlig hemmet i sin livsutfoldelse, mens andre er invalidisert og blir tungpustne ved den minste anstrengelse. En del mennesker har både kols og astma.

Kols​​forverringer​

Mange kolspasienter opplever plutselige forverringer av sykdommen fordi slimhinnene blir mer betente og reaktive. Forverringene kommer ofte i forbindelse med infeksjoner (både virusinfeksjoner og bakterielle infeksjoner) eller andre påvirkninger av irriterende gasser eller røyk. I halvparten av tilfellene finner en ingen klar årsak. Forverringene gjør det trangere i luftveiene og det blir særlig tungt å puste ut.

Forverringene kan være livstruende ved alvorlig kols og fører ofte til innleggelse på sykehus med behov for pustehjelp.​

Røyking er den vanligste årsaken til kols, og forklarer to av tre tilfeller. Personer som har røykt 20 sigaretter daglig i 20 år har seks ganger høyere risiko for kols enn personer som ikke har røykt.

Luftforurensing (eksponering for skadelige partikler/støv eller gasser) i arbeidsmiljøet eller generelt utendørs kan også føre til kols.

Sykdommen kan ikke kureres, men røykavvenning, trening og medikamentell behandling kan lindre symptomene og bremse sykdomsutviklingen.

Vi antar at kols vil fortsette å øke i befolkningen, særlig blant kvinner. Dette fordi de først begynte å røyke på 60-tallet og at man først nå ser konsekvensen i form av økende forekomst av kols og lungekreft.

Kols øker raskest i ver​​den

Kols er den sykdommen som øker raskest i verden, og WHO rangerer tilstanden som verdens fjerde ledende dødsårsak. Beregninger viser at innen 2020 vil kols være den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt.​

Å være røykfri er det viktigste du kan gjøre for å forebygge kols. Når du slutter å røyke eller fjerner yrkesmessig luftforurensning, vokser det ut nye flimmerhår i luftveiene som minsker faren for luftveisinfeksjoner, hosten minker og pusten kan bli bedre.

Kols er en kronisk sykdom, og når skadene først er oppstått, er disse i stor grad irreversible eller varige. De kan ikke gå tilbake, verken spontant eller ved medikamentbruk.

Kols er en sykdom som gir ulike symptomer. Har du først utviklet kols, kan ikke medikamenter eller annen behandling reparere den tapte lungefunksjonen. Røykestopp kan bremse en ytterligere forverrelse av sykdommen og tap av lungefunksjon. Legemidler og trening kan lindre symptomene. Den som er rammet kan således selv bidra til å forsinke sykdomsutviklingen.​

Lungerehabi​​​liter​ing

Lungerehabilitering er anbefalt nasjonalt og internasjonalt som en viktig del av behandlingstilbudet til de som lever med kols. Norske retningslinjer anbefaler henvisning til rehabilitering for alle med tungpust grad 2 på MRC tungpustsskalaen, det vil si de som svarer ja på spørsmålet: Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende du kan sammenligne deg med ved gange på flat mark? Dette er spesielt viktig for de som holder på å falle ut av arbeidslivet på grunn av kols.

Mennesker med kols er har ofte flere kroniske sykdommer samtidig. Vanligst er hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes. Mange plages også av muskelskjelettsykdom og depresjon. De fleste dør av hjertesykdom. Men også ved kolsforverringer er dødeligheten høy. En studie fra 2001 viste at blant pasienter som ble lagt inn på sykehus døde 10 prosent under innleggelsen, 25 prosent i løpet av to år og halvparten i løpet av fem år. Dette var høyere enn dødeligheten ved akutt hjerteinfarkt og mange kreftsykdommer.

Å leve med kols

LHL

Medlemsorganisasjonen LHL jobber for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi, og deres pårørende.

Nasjonal faglig retningslinje

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols

Mer om kols fra Folkehelseinstituttet

Folkehelserapporten om kols (fhi.no)

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Tuesday, January 7, 2020 [retrieved Saturday, March 2, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/lunger-og-luftveier/kols/

Last updated Tuesday, January 7, 2020