Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgiftene til laboratorieprøver og røntgen i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 7.

Mann på vei inn i en CT-maskin

1

Dine rettigheter

Dersom du trenger røntgenundersøkelser eller å få tatt laboratorieprøver mens du oppholder deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha rett til dekning av deler av utgiftene.

NB: Dersom undersøkelsene er gjort hos spesialistlege, er det krav til henvisning og dokumentasjon på autorisasjon.

Dersom du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde for prøver og røntgen.​

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Marius er norsk og oppholder seg i Kroatia i fire måneder. Marius har revmatisme og trenger å få tatt røntgenbilder og blodprøver i løpet av oppholdet.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Rekvisisjon

​Hovedregelen er at det er helsepersonell med rekvisisjonsrett i Norge som gir deg rekvisisjon før du reiser.

Hvis det blir behov for å ta blodprøver eller røntgenbilder i forbindelse med annen behandling i utlandet, kan du få rekvisisjonen i det aktuelle landet.

Eksempel

Marius har med seg rekvisisjon på at det skal tas røntgen og blodprøver under oppholdet. Han henvender seg til et røntgeninstitutt i oppholdslandet og får tatt både røntgen og blodprøver her.

3

Hva kan du få dekket

Det gis kun refusjon til undersøkelser eller prøver som er av vesentlig betydning for å følge opp din sykdom og funksjonsevne.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Du får kun dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket i Norge. Du får refundert det behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Eksempel

Marius skal ha en vanlig røntgenundersøkelse og blodprøver. Dette er prøver som han også kunne fått i Norge, og som derfor kan bli dekket.

4

Du må selv finne et undersøkelsessted

Du må selv finne et laboratorie- eller røntgeninstitutt i et annet EU/EØS-land.​

Eksempel

Marius har funnet et laboratorium i Dubrovnik og tar med seg rekvisisjonen dit.

5

Husk dokumentasjon!

Husk å sikre deg nødvendig dokumentasjon.

Dette er dokumentasjonen du må sende til Helfo etter at behandlingen er utført:

  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • rekvisisjon til undersøkelse
  • dokumentasjon på hvilke typer undersøkelse som er utført og dokumentasjon på hva hver enkelt undersøkelse har kostet
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Marius passer på å få med seg nødvendig dokumentasjon.

6

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

​Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Marius bor i Sul. Nærmeste mulighet for å ta røntgen er i Verdal. Selv om Marius skal til utlandet, får han altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Sul-Verdal-Sul. Han sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

Søknaden sendes til

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

7

Send søknad til Helfo

Når undersøkelsene eller prøvene er tatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Eksempel

Marius sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Marius’ lidelse gir ham rett til full refusjon i tråd med takstene.

8

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.​

Content provided by Helfo

Helfo. Laboratorieprøver og røntgen i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Monday, October 2, 2023 [retrieved Thursday, December 7, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/laboratorieprover-og-rontgen-i-eu-eos/

Last updated Monday, October 2, 2023