Norrasse sisenemine – karantiini- ja testimiseeskirjad

Alates 29. jaanuarist tohivad Norrasse reisida vaid Norra kodanikud ja välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid. Kõik välisriikide kodanikud, kellele ei kehti mõni erand, saadetakse piirilt ilma lähema kaalutluseta tagasi.

Isikutele, kes tohivad Norrasse reisida, kehtivad jätkuvalt kohustusliku testimise, riiki sisenemise registreerimise, karantiini ja karantiinihotelli reeglid. Covid-19 reeglite rikkumisi karistatakse suurte rahatrahvidega.

Enamike reisijate jaoks on Norra hetkel suletud. See puudutab kõikide maade, sealhulgas EL/EMP liikmesriikide ja Põhjamaade kodanikke. Sinna alla kuuluvad:

 • turistid
 • perekonnaliikmed, keda ei ole antud punkti all välja toodud Erand: lähiperekonna liikmed
 • kallimad või kihlatud
 • EL/EMP liikmesriikide kodanikud (muuhulgas Põhjamaade kodanikud), kes tulevad Norrasse tööle või õppima ning kellele ei kehti ükski allpool toodud erand
 • ärireisijad
 • välisriikide kodanikud, kellele on väljastatud Schengeni viisa, kuid kelle puhul ei kehti ükski allpool toodud erand
 • isikud, kellel on Norras lisaeluase, kuid kes siin alaliselt ei ela

Teatud gruppidele kehtivad erandid, nendeks on muuhulgas:

 • Välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid ja kes omavad või üürivad kinnisvara
 • Isikud, kellel on riiki sisenemiseks tungiv põhjus, näiteks vastutus hoolitseda Norras elavate isikute eest, samuti isikud, kelle hooldajad elavad Norras, või kui see on vajalik muudel tugevatel heaolu kaalutlustel nagu surevate või raskelt haigete lähiperekonna liikmete külastamine
 • Välisriikide kodanikud, kes tulevad alaealiste lastega kokkusaamisele
 • Lähiperekonna liikmed: abikaasa/registreeritud partner/elukaaslane, alaealised lapsed või kasulapsed, alaealiste laste või lastelaste vanemad või kasuvanemad
 • Välisriigi meediaasutustes töötavad ajakirjanikud ja muud töötajad
 • Välisriikide kodanikud, kellel on vahemaandumine Norra lennujaamas (nii rahvusvaheline kui ka Schengeni-sisene õhutransiit)
 • Meremehed ja lennunduse töötajad
 • Kauba- ja reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud
 • Elutähtsaid teenuseid osutavad välisriikide kodanikud, kellel on tööandjapoolne tõend
 • Norra tervishoiu- ja hooldussektoris töötavad Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajad
 • Äritegevuseks hädavajalikud töötajad, kellele tööandja on eelnevalt hankinud sisenemisloa
 • Lapsed, kes käivad igapäevaselt üle piiri Norras koolis

Isikud, kes tohivad Norrasse siseneda, peavad endiselt kinni pidama järgmistest reeglitest:

 • Enne reisi tuleb ära täita riiki sisenemise deklaratsioon
 • Reisijal peab olema kaasas negatiivse koroonatesti tõend ning test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist
 • Norrasse saabudes tuleb lasta end testida
 • Norras tuleb jääda 10 päevaks karantiini

Riiki sisenemise registreerimine

Kõik Norrasse saabuvad isikud peavad täitma ära riiki sisenemise deklaratsiooni. Elektroonilise deklaratsiooni täitnutele saadetakse sellekohane kinnitus, mis tuleb esitada riiki saabudes politseile.

Riiki sisenemine tuleb registreerida enne Norrasse saabumist, kuid ikke varem kui 72 tundi enne kohalejõudmist.

Elektroonilist riiki sisenemise deklaratsiooni täitma (entrynorway.no)

Testimine

Negatiivse Covid-19 testi tõend

Välisriikide kodanikel, kellele sissesõidukeeld ei kehti, tuleb üldjuhul Norra piiripunktis ette näidata negatiivse koroonatesti tõend.

 • Test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne Norrasse saabumist
 • Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest
 • Tõend peab olema väljastatud norra, rootsi, taani, inglise, prantsuse või saksa keeles

Lennukiga saabuvad reisijad võivad teha testi viimase 24 tunni jooksul enne esimese lennu kavandatud väljumisaega.

Järgmised isikud ei pea esitama negatiivse testi tõendit:

 1. reisijad, kes saabuvad riikidest/piirkondadest, kust saabudes ei pea jääma karantiini
 2. alla 12-aastasted lapsed
 3. Norra kodanikud
 4. isikud, kes suudavad tõendada aktsepteeritud laborimeetodi (PCR) abil, et on viimase kuue kuu jooksul põdenud COVID-19;
 5. välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid elamisloa või elamisõiguse alusel
 6. välisriikide kodanikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine, ning kui nende riiki sisenemise keelamisega kaasneks oht elule või tervisele
 7. läbisõidul olevad välisriikide kodanikud
 8. välisriikide kodanikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil, välja arvatud tervishoiutöötajad, kes on viibinud väljaspool Norrat rohkem kui seitse päeva
 9. asüülitaotlejad ja kvoodipõgenikud
 10. välisriikide kodanikud, kellel on Norra elamisluba perekonna sisserände eeskirjade alusel
 11. diplomaatilisi, välisteenistuse või saatkonna ülesandeid täitvad isikud
 12. kauba- või reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud, ka siis kui nad on teel oma ülesannete täitmisele või saabuvad nende täitmiselt
 13. tööülesannete täitmisele suunduvad või sealt saabuvad piloodid ja meremehed

Norrasse reisivate isikute kohustuslik testimine

Isikud, kes on viimase 10 ööpäeva jooksul viibinud piirkondades, kust saabudes tuleb jääda karantiini, tuleb teha Norrasse saabudes covid-19 test.

Test tuleb teha lennujaamas või piiriületuspunktis. Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest.

Isikuid, kes end riiki sisenedes ilma mõjuva põhjuseta testida ei lase, ning kes riigist vabatahtlikult ei lahku karistatakse rahatrahviga.

Kohustusliku testimise nõue piiril ei kehti järgmistele isikutele:

 1. Alla 12-aastased lapsed.
 2. Isikud, kellele ei kehti karantiinikohustus tööajal ega väljaspool tööaega vastavalt §-le 6a(lühiajaline viibimine välisriigis, kui puudub kokkupuude teistega, välja arvatud enda perekonna liikmed, näiteks et teha vajalikke hooldustöid lisaeluaseme juures).
 3. Pendelreisijad Rootsist ja Soomest, kellele sissesõidukeeld ei kehti ja kes järgivad eraldi testimissüsteemi
 4. Kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel; samuti teatud kaubarongide personali grupid
 5. Isikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine juhul, kui testi tegemine ei ole praktilistel põhjustel võimalik.
 6. Diplomaadid.

Sinuga võetakse ühendust vaid siis, kui testitulemus on positiivne. Negatiivse testitulemuse puhul ühendust ei võeta. Kui sul on kasutaja helsenorge.no lehel, saad sinna sisse logida ja sealt testitulemust näha. Mõnedel laboritel on testitulemusest teavitamise jaoks omaette lahendused, sulle antakse sellest sellisel juhul teada.

Kõik Suurbritanniast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Iirimaalt, Hollandist, Austriast, Portugalist ja Brasiiliast saabuvad reisijad

Reisijad, kes saabuvad Suurbritanniast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Iirimaalt, Hollandist, Austriast, Portugalist ja Brasiiliast ja kõik isikud, kes on viibinud ühes nendest riikidest viimase 10 päeva jooksul enne Norrasse saabumist, peavad riiki sisenemisel tegema PCR testi (covid-19 test).

Ülalnimetatud riikides on muteerunud viirusevariante rohkem. Testimispunktis tuleb sul anda teada, et saabud ühest nimetatud riigist. Need nõuded kehtivad üle 12-aastastele isikutele. Üldiselt ei võimaldata antud riikidest saabuvatele reisijatele karantiinist vabastust ega võimalust karantiiniperioodi testimisega lühendada. 

Karantiin

Kõik välisriikidest Norrasse saabujad peavad jääma 10 ööpäevaks karantiini, välja arvatud reisijad, kes saabuvad teatud piirkondadest Põhjamaades/Euroopas, kus nakatumismäär on piisavalt madal (kollased piirkonnad ja riigid).

Euroopa punaste ja kollaste piirkondade kaart (vaid inglise keeles)

Norrasse saabudes tuleb kohe karantiini minna, ning kõik üle 12-aastased isikud peavad kandma näomaski kuni elukohta jõudmiseni, kus karantiin läbitakse.

Lähiperekonna liikmed, kes elavad koduriigis samal aadressil ja saabuvad Norrasse koos, võivad veeta karantiini samas majutuskohas.

Kui sul tekivad karantiini ajal Covid-19 sümptomid, pead jääma eneseisolatsiooni ning pöörduma testi tegemiseks kohaliku tervishoiuteenuse pakkuja poole. Telefoninumber + 47 116117.

Kus tuleks veeta karantiin riiki sisenemisel?

Karantiinis saab viibida:

 • Alalises elukohas Norras, hoolimata sellest, kas tegemist on endale kuuluva kinnisvara või üüripinnaga. See ei kehti mobiilsete majutuskohtade puhul nagu näiteks haagissuvilad, paadid jms. Sul peab olema võimalik omandi- või üürisuhet tõendada ning üürilepingu pikkus peab olema vähemalt kuus kuud. Karantiinis viibiva isikuga koos elavatel inimestel soovitatakse samuti olla karantiinis juhul, kui neil puudub eraldi magamistuba ja vannituba.
 • Karantiinihotellis
 • Sinu kasutusse antavas sobivas elukohas. Vt sobiva elukoha selgitust nimekirja lõpus.
 • Sinu abikaasa või isiku elukohas, kellega sul on ühine(sed) laps(ed). Sul peab olema võimalik tõendada, et te olete abielus või et teil on ühine(sed) laps(ed). Teie ühised alaealised lapsed võivad samuti veeta karantiini samal aadressil.
 • Sobivas majutuskohas, mille eest vastutab tööandja. Tööandja peab majutuskohale tööinspektsiooni kaudu heakskiidu saama enne, kui töövõtja Norrasse saabub.

Sobiv majutuskoht: Koht, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega, kus on eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba ja eraldi köök või toitlustamine.

Riiki sisenemise deklaratsiooni täites, mis on kohustuslik kõikidele reisijatele, tuleb sinna juurde lisada kinnitus selle kohta, et elukoht vastab karantiini läbimiseks sobiva majutuskoha nõuetele.

Riiki sisenejate kontrollkeskus

Riiklik kontrollkeskus võtab Norrasse saabujatega karantiiniperioodi jooksul ühendust SMSi või telefoni teel. Kontrollkeskus annab juhtnööre testimise ja karantiinireeglite kohta.

Kui kontrollkeskus sind kätte ei saa, saadetakse sulle kõigepealt informatsioon sõnumi teel. Kui ka pärast seda kontakti ei saada, võidakse sellest teavitada kohaliku omavalitsuse ülemarsti või tööinspektsiooni.

Kontrollkeskus saab sinu andmed (nimi ja telefoninumber) riiki sisenejate registrist.

On oluline, et sa vastad kõnele, kui sulle helistatakse numbrilt 21898059.

Karantiiniperioodi lühendamine

Riiki sisenemisel rakendatava karantiini pikkust on võimalik lühendada, kui sul on võimalik tõendada, et oled andnud negatiivse koroonaviiruse testi (PCR-test), mis on tehtud kõige varem seitse päeva pärast riiki saabumist. Antud test on kohustuslik kõikidele riiki saabuvatele isikutele, kes karantiinihotellis ei viibi.

Karantiinikohustus kehtib seni, kuni oled saanud koroonatestile negatiivse vastuse.

Töötajatele kehtiv karantiin riiki sisenemisel

Välisriikide kodanikel, kes tulevad Norrasse tööle, tuleb üldiselt veeta karantiin karantiinihotellis. Kõik isikud, kes saabuvad Norrasse riikidest, kust saabudes tuleb jääda karantiini:

 • Peavad jääma enne töö alustamist 10 päevaks karantiini
 • Saavad karantiiniaega lühendada, kui nad saavad negatiivse vastuse ülalpool kirjeldatud koroonaviiruse testile.

Pendelreisijad ja sageli piiri ületavad isikud

 • Isikud, kes saabuvad Norrasse 15 päeva jooksul rohkem kui üks kord Rootsi või Soome piirkondadest, kust saabudes tuleb jääda karantiini, on karantiinist vabastatud, kui nad teevad koroonatesti Norrasse saabumise päeval ja seejärel igal seitsmendal päeval, juhul kui nende viimasest Norras tehtud testist on möödunud rohkem kui seitse ööpäeva. Nimetatud erand ei kehti isikutele, kes on viibinud 10 ööpäeva jooksul enne Norrasse saabumist väljaspool Rootsit või Soomet, või isikutele, kes samal ajal töötavad Rootsi või Soome tervishoiu- ja hooldussektoris.
 • Täielikult vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kes täidavad haiglates või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutustes kriitilisi funktsioone, vabastatakse karantiinikohustusest tööajal juhul, kui nende testitulemus Norrasse saabudes on negatiivne.
 • Reisimisega seotud karantiinist võidakse vabastada mõned kutselised kaugsõiduautojuhid, rongipersonal ja lennukipersonal. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.
 • Isikud, kes saabuvad Norrasse vanemate ja laste vaheliseks kokkusaamiseks, või kes jagavad lastega elukohta, võivad mõnedel juhtudel saada karantiinikohustusest vabastuse tööl või koolis viibimise ajaks juhul, kui nad saavad negatiivse vastuse testile, mis on tehtud kõige varem 3. päeval pärast Norrasse sisenemist. Isikutele, kes tulevad lastega kokkusaamisele ja kellel puudub Norras töökoht, ei anta tööajal karantiinikohustusest vabastust.
 • Rohkem teavet (ainult inglise keeles).

Järgnevad isikud on riiki sisenemisel karantiinist täielikult vabastatud nii töö ajal kui ka väljaspool tööaega:

 • Isikud, kes saabuvad Norrasse Põhjamaade/Euroopa teatud piirkondadest, kus on piisavalt madal nakatumismäär.

Piisavalt madala nakatumismääraga riikide ja piirkondade kaart: kollased alad kaardil (vaid inglise keeles).

 • Karantiinikohustusest võidakse vabastada isikud, kes sisenevad riiki, et külastada raskelt haiget lähedast või et osaleda lähedase inimese leinatalitusel või matusel. Karantiinikohustusest vabastamine kehtib ainult haige isiku külastamise või leinatalitusel/matusel osalemise ajal. Muul ajal kehtib karantiinikohustus. Erand kehtib vaid siis, kui isik on andnud negatiivse testitulemuse nii piiripunktis KUI KA samal päeval, kui külastus või leinatalitus/matus toimub. Antud olukorras tuleb testimise eest ise maksta.

Kui oled karantiinikohustusest vabastatud ja sul tekivad Covid-19 sümptomid või kui arstil on kahtlus, et sa võid olla nakatunud Covid-19-sse, oled siiski kohustatud jääma karantiini.

Kuidas käituda, kui sul tuleb riiki sisenemisel jääda karantiini

 • Karantiin tuleb läbida karantiinihotellis, välja arvatud juhtudel, kus isik on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, vt allpooltoodud nimekirja.
 • Elukohast tohib lahkuda vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet teiste inimestega, välja arvatud sinuga koos elavad isikud.
 • Sa ei tohi viibida töökohal, kus on ka teisi inimesi, samuti mitte minna kooli või lasteaeda.
 • Sa ei tohi kasutada ühistransporti, välja arvatud lennujaama, sadama või muu sarnase koha vaheliseks transpordiks Norrasse saabumisel või Norrast lahkumisel. Sellisel juhul peavad üle 12-aastased isikud kandma näomaski.

Karantiinihotell

Norrasse reisivatel isikutel tuleb üldjuhul viibida karantiinihotellis, kui neil ei ole võimalik tõendada muu karantiiniks sobiva elukoha olemasolu. Karantiinihotellide kohta on võimalik saada teavet politsei käest Norra piiriületuspunktides ja muudes saabumiskohtades.

Alaealistel lastel, kes tulevad Norrasse ilma saatjata ja kellele ei rakendata karantiininõude puhul erandit, peab olema võimalik viibida karantiinihotellis koos hooldajaga. 

Järgmised isikud ei pea elama karantiinihotellis:

 1. Norra residendid (registreeritud riiklikus rahvastikuregistris) ja isikud, kellel on võimalik tõendada, et neil on Norras alaline elukoht (nt Norra maksuametis registreeritud elukoht või üürileping, mille pikkus on vähemalt kuus kuud).
 2. Isikud, kes suudavad tõendada, et neil on karantiini läbimiseks sobiv elukoht. Sobiv elukoht on koht, kus on eraldi tuba, ligipääs eraldi vannitoale ja eraldi köögile, või toimub toitlustamine, ning kus saab vältida lähikontakti teiste inimestega. Selliseks kohaks võib näiteks olla lisaeluase, hotell või muu peatuspaik, mis antakse antud isiku kasutusse.
 3. Need, kes on abielus või kellel on ühised lapsed isikuga, kellel on Norras alaline elukoht, ning nende alaealised lapsed. Antud isikud võivad läbida karantiini abikaasa või teise lapsevanema elukohas.
 4. Ärireisijad, kellel on karantiiniperioodi läbimiseks sobiv majutuskoht, mille eest vastutab tööandja või töö tellija ja kus on eraldi tuba. Sul peab olema võimalik tõendada seda, et oled tulnud Norrasse tööle, ning et tööandja või töö tellija on saanud majutuskohale heakskiidu. Majutuskohas peab olema võimalik vältida lähikontakti teiste inimestega, seal peab olema eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba, eraldi köök, või toimuma toitlustamine. Töösuhet saab tõendada näiteks töö- või töövõtulepinguga. Seal peab olema kirjas, kus majutuskoht asub, samuti peab seal olema tööandja või töö tellija nimi, aadress ja telefoninumber.
 5. Asüülitaotlejad ja kvoodipõgenikud.
 6. Kutselised kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel, juhul kui neil on võimalik veeta karantiin sõidukis või rongis olevas ühekohalises majutamiseks sobivas sektsioonis.
 7. Välisriikide militaarüksuste liikmed, kes saabuvad Norrasse õppuste, harjutamise või operatsioonide eesmärgil, mis on Norra kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud.
 8. Välisriikide üliõpilased, kes olid enne õpingutega alustamist Norra residendid ning kes on registreeritud Norra rahvastikuregistris, kaasaarvatud need üliõpilased, kelle registreeritud elukoht on Põhjamaade erireeglite tõttu õpingukoha riigis. Karantiiniperioodil peaksid nad vältima lähikontakti samal aadressil elavate teiste isikutega, kellega nad enne karantiiniperioodi koos ei elanud.

Need erandid kehtivad eeldusel, et karantiin läbitakse oma elupaigas või muus selleks sobivas majutuskohas.

Maksumus

Karantiinihotelli omaosalustasu üle 18-aastastele eraisikutele ja tööandjatele on 500 krooni ööpäeva eest. Alla 10-aastaste laste eest, kes elavad samas toas oma eestkostjatega, lisatasu maksma ei pea. Omaosalustasu 10-18 aasta vanuste laste eest on 250 krooni ööpäevas. Tasumine toimub karantiinihotellis tavapärasel viisil, st kas saabumisel või enne lahkumist.

Karantiinihotellis on võimalik teha tasuta covid-19 test.

Lisateave koroona kohta erinevates keeltes (regjeringen.no)