Norrasse reisimine – karantiini- ja testimisreeglid

Hetkel tohivad Norrasse reisida vaid Norra kodanikud ja need välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid. Kõik välisriikide kodanikud, kellele ei kehti mõni allpool toodud erand, saadetakse piirilt ilma lähema kaalutluseta tagasi.

Norra ametivõimud soovitavad kõikidel Norra elanikel välismaale reisimisest hoiduda, kui see ei ole vältimatult vajalik. Isikud, kes naasevad puhkusereisidelt, mis ei ole vältimatult vajalikud, peavad veetma karantiiniperioodi karantiinihotellis. Milliseid reise loetakse vältimatult vajalikeks, on välja toodud alapealkirja "Karantiinihotell" all.

Isikutel, kes tohivad Norrasse reisida, tuleb jätkuvalt kinni pidada järgmistest reeglitest:

 • Enne reisi tuleb ära täita piiriületaja deklaratsioon
 • Reisijal peab olema kaasas negatiivse koroonatesti tõend ja test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne riiki sisenemist
 • Norrasse saabudes peab laskma end testida
 • Norras tuleb viibida 10 ööpäeva karantiinis

Covid-19 reeglite rikkujaid karistatakse suurte rahatrahvidega.

Enamike reisijate jaoks on Norra hetkel suletud

Norrasse sisenemise piirangud kehtivad kõikide riikide kodanikele, samuti EL/EMP liikmesriikide ja Põhjamaade kodanikele. Sinna alla kuuluvad:

 1. Turistid
 2. Perekonnaliikmed, keda ei loeta lähiperekonna liikmeteks (vt allpool toodud loetelu)
 3. Kallimad või kihlatud
 4. EL/EMP liikmesriikide kodanikud (muuhulgas Põhjamaade kodanikud), kes tulevad Norrasse tööle või õppima ning kellele ei kehti ükski allpool toodud erand
 5. Ärireisijad
 6. Välisriikide kodanikud, kellele on väljastatud Schengeni viisa, kuid kelle puhul ei kehti ükski allpool toodud erand
 7. Isikud, kellel on Norras lisaeluase, kuid kes siin alaliselt ei ela

Teatud isikutele kehtivad erandid, nendeks on muuhulgas:

 1. Välisriikide kodanikud, kes on Norra residendid olenemata sellest, kas nad omavad või üürivad Norras kinnisvara.
 2. Isikud, kellel on riiki sisenemiseks tungiv põhjus, näiteks hoolduskohustus Norras elavate isikute eest, samuti isikud, kelle hooldajad elavad Norras, või kui see on vajalik muudel kaalukatel isiklikel põhjustel nagu surevate või raskelt haigete lähiperekonna liikmete külastamine
 3. Välisriikide kodanikud, kes tulevad oma lastega kokkulepitud või kindlaksmääratud kokkusaamisele
 4. Lähiperekonna liikmed: abikaasa/registreeritud partner/elukaaslane, alaealised lapsed või kasulapsed, alaealiste laste või lastelaste vanemad või kasuvanemad
 5. Välisriigi meediaasutustes töötavad ajakirjanikud ja muud töötajad
 6. Välisriikide kodanikud, kellel on vahemaandumine Norra lennujaamas (nii rahvusvaheline kui ka Schengeni-sisene õhutransiit)
 7. Meremehed ja lennunduse töötajad
 8. Kauba- ja reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud
 9. Elutähtsaid teenuseid osutavad välisriikide kodanikud. Neil peab olema tööandjapoolne tõend.
 10. Norra tervishoiu- ja hooldussektoris töötavad Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajad
 11. Äritegevuseks hädavajalikud töötajad. Tööandja peab saama Norra ametivõimudelt kinnituse enne, kui töötajad Norrasse tulevad.
 12. Lapsed, kes käivad igapäevaselt üle piiri Norras koolis
 13. Välisriikide kodanikud, kes elavad Rootsis või Soomes ja käivad igapäevaselt Norras tööl.

Kõikide erandite täielik loetelu on leitav aadressil lovdata.no (vaid inglise keeles)

Reisi registreerimine enne riiki sisenemist

Kõik Norrasse saabuvad isikud peavad täitma ära piiriületaja deklaratsiooni. Elektroonilise deklaratsiooni täitnutele saadetakse sellekohane kinnitus, mis tuleb esitada riiki saabudes politseile.

Riiki sisenemine tuleb registreerida enne Norrasse saabumist, kuid ikke varem kui 72 tundi enne kohalejõudmist.

Elektroonilist piiriületaja deklaratsiooni täitma (entrynorway.no)

Testimine

Negatiivse covid-19 testi tõend

Kõikidel reisijatel, kaasa arvatud Norra kodanikel ja välisriikide kodanikel, kellele sissesõidukeeld ei kehti, tuleb Norra piiripunktis ette näidata negatiivse koroonatesti tõend.

 • Test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul enne Norrasse saabumist
 • Heakskiidetud testimismeetodid on PCR või antikehade kiirtest
 • Tõend peab olema väljastatud norra, rootsi, taani, inglise, prantsuse või saksa keeles

Lennukiga saabuvad reisijad võivad testi teha viimase 24 tunni jooksul enne esimese lennu kavandatud väljumisaega.

Järgmised isikud ei pea Norrasse saabudes esitama negatiivse testi tõendit:

 1. Reisijad, kes saabuvad riikidest/piirkondadest, kust saabudes ei pea jääma karantiini
 2. Alla 12-aastasted lapsed
 3. Isikud, kes suudavad heakskiidetud laborimeetodi (PCR) abil tõendada, et nad on viimase kuue kuu jooksul covid-19 läbi põdenud
 4. Välisriikide kodanikud, kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine, ning kui nende riiki sisenemise keelamisega kaasneks oht elule või tervisele
 5. Läbisõidul olevad välisriikide kodanikud
 6. Välisriikide kodanikud, kes saabuvad Norrasse regulaarselt Rootsist või Soomest töötamise või õppimise eesmärgil ja kes on viibinud väljaspool Norrat rohkem kui seitse päeva. Rootsist ja Soomest pärit tervishoiutöötajatele kehtivad eraldi tõendite esitamise nõuded. Vt punkti "Töövõtjatele ja piirialatöötajatele kehtiv karantiin".
 7. Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased
 8. Välisriikide kodanikud, kellel on Norra elamisluba perekonna sisserände eeskirjade alusel
 9. diplomaatilisi, välisteenistuse või saatkonna ülesandeid täitvad isikud
 10. kauba- või reisijateveoga tegelevad välisriikide kodanikud, ka siis kui nad on teel oma ülesannete täitmisele või saabuvad nende täitmiselt
 11. tööülesannete täitmisele suunduvad või sealt saabuvad piloodid ja meremehed
 12. Rootsist või Soomest igapäevaselt Norras tööl käivad isikud, kes teevad koroonaviiruse testi igal 7. päeval ja kes saavad seda tõendada.
 13. Teravmägede püsielanikud
 14. Läbisõidul olevad Rootsi või Soome politseitöötajad ning oma tööülesandeid täitvad teatud Rootsi või Soome tolliametnikud

Kohustuslik testimine riiki sisenemisel

Lisaks sellele, et reisijatel tuleb esitada enne Norrasse reisimist antud negatiivse koroonatesti tõend, tuleb neil teha covid-19 test koheselt pärast Norrasse saabumist. Piiripunktides on olemas testimisjaamad. Reisijatel tuleb oodata testimispunktis testi vastuse saabumiseni. Tavaliselt kulub selleks pool tundi. Positiivse testitulemuse puhul tuleb ühe ööpäeva jooksul pärast riiki saabumist teha PCR-test.

Alla 12-aastasi lapsi tuleb samuti testida, kuid olukorras, kus testimine on keeruline, kuna laps näiteks protesteerib, testi ei tehta.

Isikuid, kes end Norrasse sisenemisel ilma mõjuva põhjuseta testida ei lase ja kes riigist vabatahtlikult ei lahku, karistatakse rahatrahviga.

Kõikidel isikutel, kes on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, tuleb lisaks teha test seitsmendal päeval pärast riiki sisenemist.

Enamikel Teravmägedele reisivatel isikutel tuleb esitada negatiivse koroonatesti tõend. Test peab olema tehtud Norras 24 tunni jooksul enne Teravmägedele saabumist.

Testi tegemise kohustuse nõue piiril ei kehti järgmistele isikutele:

 1. Isikud, kellele ei kehti karantiinikohustus tööajal ja väljaspool tööaega. Isikud, keda see puudutab, on välja toodud alapealkirja "Karantiin" all.
 2. Rootsis või Soomes elavad piirialatöötajad, kellele sissesõidukeeld ei kehti ja kes järgivad eraldi testimissüsteemi
 3. Kaugsõiduautojuhid ja rongipersonal, kes ei tööta kaubarongidel; samuti teatud kaubarongide personali grupid
 4. Isikud, kelle testimine ei ole praktilistel põhjustel võimalik ja kes on hädavajalikud kriitiliste ühiskondlike funktsioonide toimimise tagamiseks või kelle ülesandeks on elanikkonna baasvajaduste täitmine.
 5. Diplomaadid
 6. Lennukipersonal ja rongipersonal, kelle töö algab Norras ning kes reisivad välisriikidesse ilma lennukist või rongist lahkumata, on vabastatud reisimisega seotud karantiinist nii tööajal kui ka väljaspool tööaega.
 7. Välisriikide kodanikud, kes saabuvad riiki Norra ametivõimude kutsel, et osaleda rahvusvahelistel läbirääkimisetel jms, ning välisriikide kodanikud, kes on Norrasse saabuvate rahvusvahelisi kohustusi täitvate delegatsioonide liikmed.
 8. Norrast läbi sõitvad Rootsi või Soome politsei- ja tollitöötajad ning Norrasse tööle tulevad Rootsi või Soome tolliametnikud.

Karantiin

Kõik välisriikidest Norrasse saabujad peavad jääma 10 ööpäevaks karantiini, välja arvatud reisijad, kes saabuvad teatud piirkondadest Põhjamaades/Euroopas, kus nakatumismäär on piisavalt madal (kollased piirkonnad ja riigid).

Euroopa nn punaste ja kollaste riikide/piirkondade kaart (vaid inglise keeles)

Isikuid, kes on covid-19 läbi põdenud, ei vabastata karantiinikohustusest. Norrasse saabudes tuleb neil kohe karantiini minna.

Kuidas käituda, kui sul tuleb jääda riiki sisenemisel karantiini

 • Karantiin tuleb läbida karantiinihotellis, välja arvatud juhtudel, kui isik on karantiinihotellis viibimise kohustusest vabastatud, vt allpool toodud nimekirja.
 • Majutuskohast tohib lahkuda vaid juhul, kui on võimalik vältida kokkupuudet teistega, välja arvatud sinuga koos elavad isikud.
 • Sa ei tohi viibida töökohal, kus on ka teisi inimesi, samuti mitte minna kooli või lasteaeda.
 • Sa ei tohi kasutada ühistransporti, välja arvatud lennujaama, sadama või muu sarnase koha vaheliseks transpordiks Norrasse saabumisel või Norrast lahkumisel. Sellisel juhul peavad üle 12-aastased isikud kandma näomaski.
 • Kui sa elad karantiiniperioodil koos teiste isikutega, peaksid teil olema eraldi magamistoad ja vannitoad ning teil tuleb hoida teineteisega kaks meetrit vahet. Kui neid reegleid ei ole võimalik järgida, peaksid sinuga koos elavad isikud samuti karantiini minema. Kui see ei ole võimalik, soovitatakse karantiinihotelli või muid kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid hotellilahendusi.
 • Sinuga koos elavad isikud peaksid samuti laskma end testida seitse päeva pärast sinu kojutulekut (sinu jaoks on see kohustuslik, sinuga koos elavate isikute jaoks soovitatav).
 • Kui sul tekivad karantiini ajal covid-19 sümptomid, pead jääma eneseisolatsiooni ning võtma testi tegemiseks ühendust kohaliku tervishoiuteenuse pakkujaga. Telefoninumber 116117.

Karantiiniperioodi lühendamine

Riiki sisenejatele kehtiva karantiini pikkust saab lühendada, kui isikul on võimalik esitada negatiivne koroonaviiruse testi (PCR-test) tulemus; test peab olema tehtud kõige varem seitse ööpäeva pärast riiki saabumist. Nimetatud test on kohustuslik kõikidele reisijatele, kes ei ela karantiinihotellis. Karantiinikohustus kehtib seni, kuni isik on saanud nimetatud koroonatestile negatiivse vastuse.

Testi tegemiseks tuleb võtta ühendust kohaliku omavalitsuse või testimiskeskusega.

Kus läbida karantiiniperiood riiki sisenemisel?

Põhireegel on see, et kõik riiki sisenejad peavad elama karantiinihotellis, see kehtib ka isikutele, kellel on Norras alaline elukoht. Loe karantiinihotellide kohta lähemalt allpool.

Lähiperekonna liikmed (abikaasad, elukaaslased ja nende lapsed), kes elavad kodumaal ühisel aadressil ja kes tulevad Norrasse koos, võivad olla karantiinis samas majutuskohas.

Karantiiniperioodi saab läbida:

 • Karantiinihotellis, mis asub piiriületuskoha läheduses.
 • Alalises elukohas Norras, hoolimata sellest, kas tegemist on endale kuuluva kinnisvara või üüripinnaga. See ei kehti mobiilsete majutuskohtade puhul nagu näiteks haagissuvilad, paadid jms. Sul peab olema võimalik omandi- või üürisuhet riiki sisenemisel tõendada ja üürilepingu pikkus peab olema vähemalt kuus kuud. Karantiinis viibiva isikuga koos elavatel inimestel soovitatakse samuti olla karantiinis, kui neil puudub eraldi magamistuba ja vannituba.
 • Muus sobivas majutuskohas, kui sul on riiki sisenedes võimalik tõendada, et sul tuleb elada antud aadressil kaalukatel isiklikel põhjustel. Samuti pead sa tõendama, et majutuskoht on karantiini läbimiseks sobiv. Vaata sobiva majutuskoha selgitust antud nimekirja lõpus.
 • Sinu abikaasa või isiku elukohas, kellega sul on ühine(sed) laps(ed). Sul peab olema võimalik riiki sisenemisel tõendada, et te olete abielus või et teil on ühine(sed) laps(ed). Teie ühised alaealised lapsed võivad samuti olla karantiini samal aadressil.
 • Sobivas elukohas, mille eest vastutab tööandja. Tööandja peab laskma majutuskoha tööinspektsiooni poolt vastavaks tunnistada enne, kui töövõtja Norrasse saabub. Riiki sisenemisel peab olema võimalik esitada tõend selle kohta, et majutuskoht on vastavaks tunnistatud.

Sobiv majutuskoht: Seal peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega. Majutuskohas peab olema eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba ja eraldi köök, või toimuma toitlustamine.

Piiriületaja deklaratsiooni täites, mis on kohustuslik kõikidele reisijatele, tuleb sinna juurde lisada kinnitus selle kohta, et majutuskoht vastab karantiiniperioodi läbimiseks sobiva elupaiga nõuetele.

Riiki sisenejate kontrollkeskus

Riiklik kontrollkeskus võtab Norrasse saabujatega karantiiniperioodi jooksul ühendust SMSi või telefoni teel.

Kui kontrollkeskus sind kätte ei saa, võidakse sellest teavitada kohaliku omavalitsuse ülemarsti või tööinspektsiooni. Kontrollkeskus saab sinu andmed riiki sisenejate registrist.

On oluline, et sa vastad kõnele, kui sulle helistatakse numbrilt 2189xxxx.

Karantiinikohustus ei kehti järgmistele isikutele tööajal ega väljaspool tööaega:

 1. isikud, kes reisivad Norrasse läbi piirkonna, kust saabudes tuleb jääda karantiini ning kes ei kasuta ühistransporti, ei ööbi nimetatud piirkonnas ega ole lähikontaktis muude isikutega kui enda leibkonna liikmed.
 2. isikud, kes saabuvad Norrasse pärast Rootsis või Soomes asuva kinnisvara, paadi, haagissuvila jms juures vältimatult vajalike hooldustööde tegemist või järelevalvet, ning kes ei kasuta ühistransporti, ei ööbi nimetatud piirkonnas ega ole lähikontaktis muude isikutega kui enda leibkonna liikmed.
 3. isikud, kes lähevad Norrast laevareisile ning kes ei lahku laevast enne, kui laev on Norras tagasi. Laev ei tohi võtta pardale reisijaid või meeskonnaliikmeid, kes on läinud välisriigi sadama kaudu maale, välja arvatud kaubaveoga tegelevad isikud juhul, kui nad väldivad lähikontakti teiste reisijate ja meeskonnaliikmetega.
 4. Lennukipersonal ja rongipersonal, kelle töö algab Norras ning kes reisivad välisriikidesse ilma lennukist või rongist lahkumata. Isikud, kes lahkuvad lennukist või rongist, peavad laskma end testida Norrasse saabudes (lennukipersonal) või esimese ööpäeva jooksul (rongipersonal), ja pärast seda igal seitsmendal päeval.

Töövõtjatele ja piirialatöötajatele kehtiv karantiin

Välisriikide töötajatel tuleb üldjuhul läbida karantiiniperiood karantiinihotellis. Kõik isikud, kes tulevad Norrasse riikidest, kust saabudes tuleb jääda karantiini:

 • Peavad jääma enne töö alustamist 10 ööpäevaks karantiini
 • Saavad karantiiniaega lühendada, kui nad saavad negatiivse vastuse koroonatestile, nagu eespool kirjeldatud.

Karantiinikohustuse erandid, mis kehtivad sageli piiri ületavatele isikutele tööajal

 • Täielikult vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kes täidavad haiglates või kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutustes kriitilisi funktsioone, vabastatakse karantiinikohustusest tööajal juhul, kui nende testitulemus Norrasse saabudes on negatiivne.
 • Reisimisega seotud karantiinist võidakse tööajal vabastada mõned kutselised kaugsõiduautojuhid, rongipersonal, lennukipersonal ja Norra sadamatest laevadele tööle minevad töötajad. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.
 • Tööajal on karantiinikohustusest vabastatud läbisõidul olevad Rootsi või Soome politseitöötajad ning oma tööülesandeid täitvad teatud Rootsi või Soome tolliametnikud.
 • Piirialatöötajad, kes saabuvad Norrasse Rootsist või Soomest rohkem kui üks kord 15 päeva jooksul, võivad saada tööajal karantiinikohustusest vabastuse juhul, kui nad lasevad end testida:
 1. vähemalt igal seitsmendal päeval

või

 1. Norrasse saabumise päeval ja seejärel igal seitsmendal päeval, juhul kui nende viimasest Norras tehtud testist on möödunud rohkem kui seitse ööpäeva

või

 1. seitsme ööpäeva jooksul pärast viimast covid-19 testi, mis on tehtud Rootsis või Soomes (kehtib vaid piirialatöötajatele)

Erandid ei kehti isikutele, kes on viibinud 10 ööpäeva jooksul enne Norrasse saabumist väljaspool Rootsit või Soomet, või nendele, kes samal ajal töötavad Rootsi või Soome tervishoiu- ja hooldussektoris.

Rohkem teavet (ainult inglise keeles)

Karantiinikohustuse erand kaalukatel isiklikel põhjustel

Mõningatel juhtudel võidakse sind riiki sisenemisel karantiinikohustusest vabastada:

 • Kui külastad raskelt haiget lähedast või osaled lähedase inimese leinatalitusel või matusel. Karantiinikohustusest vabastamine kehtib ainult haige isiku külastamise või leinatalitusel/matusel osalemise ajal. Muul ajal kehtib karantiinikohustus. Erand kehtib vaid siis, kui isik on andnud negatiivse testitulemuse nii piiripunktis KUI KA samal päeval, kui külastus või leinatalitus/matus toimub. Antud olukorras tuleb testimise eest ise maksta.
 • Sind võidakse vabastada karantiinikohustusest tööajal, kui sul on olemas kokkulepe, mille kohaselt on sul õigus tulla lapsega kokkusaamisele vastavalt Norra lasteseadusele või lastekaitseseadusele:
 1. Kui saabud välisriigist, et saada kokku Norras elavate lastega, ei vabastata sind karantiinikohustusest, kuid sa võid olla karantiinis koos lastega.
 2. Kui oled viibinud välisriigis, et külastada seal elavaid lapsi, võidakse sind vabastada karantiinikohustusest tööajal, kui oled saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3 päeva pärast Norrasse saabumist. Kui sul puudub Norras töökoht, ei anta sulle tööajal karantiinikohustusest vabastust, kui tuled lastega kokkusaamiselt.
 3. Lapsed, kes saabuvad välisriigist vanematega kokkusaamiselt, võidakse vabastada karantiinikohustusest koolitundide ajaks, kui nad on saanud negatiivse tulemuse testile (PCR), mis on tehtud kõige varem 3 päeva pärast Norrasse saabumist.

Kui oled karantiinikohustusest vabastatud ja sul tekivad Covid-19 sümptomid või kui arstil on kahtlus, et sa võid olla nakatunud Covid-19-sse, oled siiski kohustatud jääma karantiini.

Karantiinihotell

Norrasse reisivatel isikutel tuleb üldjuhul viibida karantiinihotellis, kui neil ei ole riiki sisenemisel võimalik tõendada, et neile kehtib mõni erand. Karantiinihotellide kohta on võimalik saada teavet politsei käest Norra piiriületuspunktides ja muudes saabumiskohtades.

Norra ametivõimud soovitavad kõikidel Norra elanikel vältida reise, mis ei ole vältimatult vajalikud.

Vältimatult vajalikud reisid on vaid ärireisid või reisid, mis on vältimatud kaalukatel isiklikel põhjustel. Kaalukaks isiklikuks põhjuseks on näiteks see, kui isiku alaealised lapsed elavad välisriigis, raskelt haige või sureva lähedase inimese külastamine, lähedase isiku leinatalitus või matus, või vajalik meditsiiniline ravi välisriigis.

Antud kontekstis ei loeta kaalukaks isiklikuks põhjuseks abikaasa, kallima või muude lähedaste inimeste külastamist, kes ei ole raskelt haiged.

Reisi vältimatut vajalikkust peab olema võimalik tõendada. Lisaks peab reisija suutma tõendada seda, et tal on karantiiniperioodi läbimiseks sobiv majutuskoht, kus on võimalik vältida lähikontakti teistega ning kus tal on eraldi tuba, eraldi vannituba ja eraldi köök, või kus toimub toitlustamine. Isikud, kes seda tõendada ei suuda, peavad elama karantiinihotellis.

Hotellimajutuse eest peab igaüks ise maksma. Karantiinihotellis tuleb veeta vähemalt seitse päeva. 7. päeval võib teha uue covid-19 testi. Negatiivse testitulemuse puhul võib karantiini lõpetada.

Seitsmendal päeval saab testi teha vaid juhul, kui kohalik omavalitsus seda võimaldab.

Selle tõendamiseks, et reis on toimunud kaalukatel isiklikel põhjustel, võib esitada näiteks enda lastega kokkusaamise kokkuleppe või arstitõendi.

Alaealistel lastel, kes tulevad Norrasse ilma saatjata ja keda karantiininõudest ei vabastata, peab olema võimalik viibida karantiinihotellis koos hooldajaga. 

Maksumus

Karantiinihotelli omaosalustasu üle 18-aastastele eraisikutele ja tööandjatele on 500 krooni ööpäeva eest. Alla 10-aastaste laste eest, kes elavad samas toas oma eestkostjatega, lisatasu maksma ei pea. Omaosalustasu 10-18 aasta vanuste laste eest on 250 krooni ööpäevas. Tasumine toimub karantiinihotellis tavapärasel viisil, st kas saabumisel või enne lahkumist.

Karantiinihotellis on võimalik teha tasuta covid-19 test.

 

Järgmised isikud ei pea elama karantiinihotellis:

 1. Isikud, kellel on võimalik riiki sisenemisel tõendada, et nad on Norra residendid ja et nad naasevad vältimatult vajalikult reisilt, ning kes läbivad karantiiniperioodi oma elukohas või muus selleks sobivas majutuskohas. Alalise elukoha olemasolu tõendamiseks võib viidata Norra rahvastikuregistri andmetele või näiteks sellele, et elukoht on registreeritud Norra maksuametis, või esitades üürilepingu, mille pikkus on vähemalt kuus kuud. See erand kehtib samamoodi nendele, kes on abielus või kellel on ühised lapsed isikuga, kellel on Norras alaline elukoht, ning nende alaealistele lastele juhul, kui nad reisivad Norrasse koos. Nimetatud isikud võivad olla karantiinis oma abikaasa või teise lapsevanema elukohas.
 2. Ärireisijad, kelle majutamise eest vastutab karantiiniperioodil tööandja või töö tellija ja kellele võimaldatakse eraldi toaga sobiv majutuskoht. Sul peab olema võimalik tõendada seda, et oled tulnud Norrasse tööle, ning et tööandja või töö tellija on lasknud majutuskoha vastavaks tunnistada. Majutuskohas peab olema võimalik vältida lähikontakti teistega, seal peab olema eraldi tuba koos televiisori ja internetiühendusega, eraldi vannituba, eraldi köök, või toimuma toitlustamine. Tõendiks võib näiteks olla töö- või töövõtuleping. Seal peab olema kirjas majutuskoha aadress, samuti peab sinna olema ära märgitud tööandja või töö tellija nimi, aadressi ja telefoninumber.
 3. Reisijad, kes saavad tõendada, et neil ei ole võimalik elada karantiinihotellis mõjuvatel põhjustel, näiteks kui isikul on haigus või terviserike, mis nõuab eraldi jälgimist ja vahendeid, mida karantiinihotellil ei ole võimalik pakkuda. Riiki sisenemisel tuleb neil tõendada, et alternatiivne majutuskoht vastab esitatud nõuetele.
 4. Asüülitaotlejad ja ümberasustatavad pagulased.
 5. Teatud valdkondades töötavad isikud, kellel on võimalik tõendada, et nad saabuvad Norrasse töötamise eesmärgil, ning et nad on karantiinikohustusest osaliselt või täielikult vabastatud. Kehtivate reeglite väljaselgitamiseks tuleb nimetatud isikutel võtta ühendust oma tööandjaga.
 6. Välisriikide militaarüksuste liikmed, kes saabuvad Norrasse õppuste, harjutamise või operatsioonide eesmärgil, mis on Norra kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud.
 7. Läbisõidul olevad Rootsi või Soome politseitöötajad ning oma tööülesandeid täitvad teatud Rootsi või Soome tolliametnikud

Need erandid kehtivad eeldusel, et nimetatud isikud läbivad karantiiniperioodi oma elupaigas või muus selleks sobivas majutuskohas.

Lisateave koroona kohta erinevates keeltes (regjeringen.no)