Fødeplass og fødetilbud - slik får du det

Jordmor eller fastlege hjelper deg å søke fødested. Hvor du kan føde avhenger av hvor du bor, om du er frisk, har økt risiko for å få komplikasjoner under fødsel og om svangerskapet utvikler seg normalt. Fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk gir fødetilbud.

Bilde av et nyfødt barn

Det er i utgangspunktet fritt sykehusvalg i Norge når det gjelder fødsler, men de ulike tilbudene har ulike kriterier som avgjør om de er aktuelle for deg eller ikke. I tillegg varierer tilbudene i de ulike helseregionene. Fødeinstitusjonen kan avslå søknaden din dersom de ikke har plass. Da vil du kunne bli tildelt fødeplass ved en annen fødeinstitusjon.

Søke om fødeplass

Fastlege eller jordmor sender søknad til fødeinstitusjonen der du ønsker å føde. Du kan gjerne søke ved den første konsultasjonen, selv om du er kommet kort i graviditeten. Ønsker du å føde ved en jordmorstyrt fødeavdeling, kan det kreves en personlig søknad fra deg i tillegg. I søknaden gir du mer utdypende informasjon om deg og hvorfor du ønsker fødeplass. Disse enhetene drives av jordmødre og har gitte kriterier for hvem som kan føde hos dem. De tilbyr ikke medikamentell smertelindring.

Jordmor eller fastlege har ansvar for å informere deg om dine valgmuligheter, og har oversikt over tilbudet der du bor. Snakk med jordmor eller fastlege hvis du er i tvil. Sammen kan dere finne det fødestedet som passer deg.

Hvor kan du føde?

Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: Kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue.

På fødeavdelinger og kvinneklinikker er tilbudet variert. De har tilbud både til friske kvinner som forventer normal fødsel, og til risikofødsler som trenger spesiell oppfølging. Fødestuer er for friske kvinner med normale svangerskap og en forventet normal fødsel.

Enkelte gravide har behov for ekstra oppfølging grunnet ulike former for risiko. For å sikre at du får best mulig hjelp, vil jordmor eller lege fortløpende vurdere hvilken grad av oppfølging du trenger. Dette gjelder både i svangerskapet, når du ankommer fødestedet, i løpet av fødselen og den første tiden etter fødselen.

Dersom du eller barnet ditt har en tilstand som gjør at fødselen bør foregå på en spesialisert enhet, vil du få fødeplass på en fødeavdeling eller kvinneklinikk med nødvendig kompetanse.

Noen ganger kan kvinner som har født på kvinneklinikk eller fødeavdeling overflyttes til en fødestue nærmere hjemstedet etter fødselen, for oppfølging i barseltiden. Dette kan være vanskelig å forutsi før fødsel, men snakk med jordmor eller lege for å få mer informasjon om muligheten for det der du bor.

Kurs om fødsel og barsel

Det tilbys ulike typer fødsels- og foreldreforberedende kurs. Hensikten med kursene er å gi økt kunnskap om siste del av svangerskapet, fødsel og barselstid. Enkelte sykehus og fødestuer arrangerer også omvisning og besøk på fødestedet før fødsel.

Ta kontakt med jordmor, fastlege eller fødestedet ditt for oversikt over de lokale tilbudene.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Fødeplass og fødetilbud - slik får du det. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 30. januar 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/fodsel/fodested/

Sist oppdatert mandag 30. januar 2023