Planlagt hjemmefødsel

Hvis du vil føde hjemme, må du være frisk og ha et normalt svangerskap med fødsel til termin. Jordmor eller lege følger med på utviklingen av svangerskapet ditt, og gir råd i forhold til om du kan føde hjemme eller bør føde ved en fødeinstitusjon.

Gravid har besøk av jordmor hjemme

Hjemmefødsel er et privat tilbud

Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet. Tilbudet om hjemmefødsel blir i dag gitt av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller kommunene. Tilbudet er begrenset av om det finnes jordmødre som tilbyr planlagt hjemmefødsel i nærheten av der du bor.

Svangerskapskontrollene er gratis enten de skjer hos offentlig eller privat ansatte jordmødre, eller hos fastlegen.

Forutsetter et normalt svangerskap

Hvis du ønsker hjemmefødsel er det viktig at du diskuterer dette med jordmor eller lege tidligst mulig i svangerskapet. Da får du bedre oversikt over fødetilbudet og valgmuligheter der du bor, og du får informasjon om vanlige rutiner ved en planlagt og forventet normal fødsel.

Før en hjemmefødsel skal jordmor eller lege avklare at:

 • du er frisk
 • du har hatt et normalt svangerskap
 • du har ett barn i magen
 • barnet ligger i hodeleie
 • du ikke har hatt keisersnitt tidligere
 • du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende

Så sant du oppfyller kriteriene for hjemmefødsel, viser forskning at det er trygt med hjemmefødsel.

Når hjemmefødselen ikke blir som planlagt

Det kan skje uventede komplikasjoner under en fødsel. Føder du hjemme, kan det ta lengre tid å få hjelp for deg eller barnet. Årsaken kan være avstanden til sykehus og begrensede muligheter til behandling i hjemmet. Komplikasjoner under fødselen kan gjøre at du må overflyttes fra hjemmet til sykehus.

Hovedårsaken til overflytting fra hjemmet til sykehus er langsom fremgang i fødselen. Risiko for uventede komplikasjoner er større for førstegangsfødende kvinner, enn for kvinner som tidligere har hatt ukompliserte fødsler.

Jordmor bør orientere deg om hvordan sikkerhet og førstehjelp ivaretas ved planlagt hjemmefødsel. Når den planlagte hjemmefødselen starter, skal jordmoren vurdere:

 • om fødselen er til termin
 • om det fortsatt er lav risiko for komplikasjoner for deg og barnet i forbindelse med fødselen og i barseltiden
 • om du fortsatt ønsker å føde hjemme

Lag skriftlig avtale med jordmor

Du må selv kontakte og gjøre en avtale med en jordmor som kan bistå ved fødselen hjemme hos deg. Avtalen bør være skriftlig, og bør inngås i god tid før fødselen finner sted.

Avtalen kan inneholde:

 • hvor mye du skal betale
 • hvor mange svangerskapskontroller du skal ha
 • når jordmor skal være tilgjengelig
 • hvilke tjenester jordmor skal yte, for eksempel:
  • bistand under fødsel
  • barselomsorg
  • svangerskapsomsorg
 • at jordmor følger deg til fødeinstitusjon dersom det blir nødvendig å overføre deg under eller etter fødselen

Dersom det viser seg at du ikke bør føde hjemme, kan det også stå i avtalen at jordmor søker fødeplass ved et sykehus du har valgt.

Jordmor bør orientere deg om:

 • din rett til selvbestemmelse, informasjon og medvirkning
 • jordmors taushetsplikt
 • jordmors plikt til øyeblikkelig hjelp
 • jordmors plikt til å be om hjelp fra annet helsepersonell ved behov

Barnets rettigheter ved hjemmefødsel

Det nyfødte barnet har en selvstendig rett til helsehjelp på lik linje med barn født på fødeinstitusjoner. Jordmoren skal tilrettelegge for at det gjennomføres helseundersøkelser av det nyfødte barnet.

Jordmoren skal også gjøre fastlege og helsestasjon kjent med fødselen, slik at barnet får nødvendig oppfølging gjennom helsekontroller og deltakelse i vaksinasjonsprogrammet.

Foreldrene har rett til informasjon og medvirkning ved helsehjelp til barnet.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort botid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 6. januar 2023