Ammoniakkgass

Å puste inn ammoniakkgass (NH3) i høye konsentrasjoner kan raskt gi alvorlige symptomer. Faren for dette er størst ved ulykker innendørs, eller i situasjoner der du er tett på gassen.

Illustrasjonsbilde tankbil

Er du helsepersonell og ønsker mer informasjon om ammoniakk, se Giftinformasjonens artikkel hos Helsebiblioteket.

Ammoniakkgass

Ammoniakk (NH3) er ved normalt trykk og temperatur en fargeløs gass med stikkende, kraftig lukt. Ammoniakkgass komprimeres under trykk til væske (flytende ammoniakk), for eksempel under transport (tankbiler). Når ammoniakk går fra høyt trykk til vanlig «atmosfærisk» trykk, går væsken raskt tilbake i gassform med påfølgende nedkjøling. Uhell med ammoniakk under trykk kan derfor gi eksponering både for flytende ammoniakk og ammoniakkgass, samt gi kuldeskade.

NB! Uhell med flytende ammoniakk vil ikke bli beskrevet nærmere i denne artikkelen, kontakt eventuelt Giftinformasjonen ved behov for informasjon.

Ammoniakk i vaskemidler

Ammoniakk løst i vann finnes i husholdningsprodukter som blant annet brukes til fjerning av fett. Slike produkter kan være irriterende eller etsende avhengig av konsentrasjonen på løsningen, hvordan du blir utsatt for det og hvor lenge.

Å puste inn ammoniakkgass kan føre til alvorlige symptomer, men det er ikke farlig om det «river» litt i nesen dersom du puster inn litt damp fra husholdningsvaskemidler. Symptomene er ofte forbigående, og kan stort sett ses an hjemme med enkle tiltak.

 • For mer informasjon om uhell med vaskemidler, se salmiakk.

Resten av artikkelen gjelder ved større uhell med ammoniakk, for eksempel transport- eller industriulykker.

Symptomer etter uhell med ammoniakkgass

Inhalasjon av ammoniakkgass i høye konsentrasjoner, for eksempel ved transportuhell eller arbeidsuhell, er farlig. I verste fall kan det raskt oppstå alvorlige symptomer og dødsfall. Faren er størst ved ulykker innendørs, eller i situasjoner der du er tett på kilden.

Gassen kan løses i fuktighet på hud og slimhinner, gi svie i øyne, nese, munn og svelg og føre til skader av ulik alvorlighetsgrad.

 • Ved lavere konsentrasjoner vil ammoniakkgass kunne gi irritasjon av luftveier og øyne. Grad av symptomer vil være avhengig av blant annet hvor lenge du har vært utsatt for gassen, og hvor nært kilden du har vært.
 • I høye konsentrasjoner er gassen etsende og kan gi alvorlige øyeskader, føre til hevelser i luftveier og forårsake pustebesvær.
 • Kraftig eller langvarig eksponering kan også føre til tap av bevissthet, kramper, alvorlige lungeskader, og i verste fall død.

Førstehjelp etter uhell med ammoniakk i gassform

 • Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

Pustet inn ammoniakkgass

 • Fjern personen fra kilden uten å sette deg selv i fare. NB! Verneutstyr kan være nødvendig før redningspersonell går inn i områder med høye konsentrasjoner av ammoniakk.
 • Alvorlige eksponeringer skal alltid følges opp av lege/sykehus.

Ved små uhell og liten eksponering for ammoniakkgass:

 • Frisk luft og ro
 • Unngå fysisk aktivitet i 24 – 48 timer etter uhellet
 • Dersom du får andre symptomer enn milde luftveissymptomer som raskt går over av seg selv, kontakt lege/sykehus
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ammoniakkgass på øyet

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll straks øynene med rennende, lunkent vann og myk stråle i 30 minutter
 • Videre oppfølging på legevakt/sykehus kan være nødvending
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Ammoniakkgass på huden

 • Skyll huden grundig med rennende lunkent vann
 • Oppsøk lege ved sterk hudirritasjon eller etseskade, eller ved irritasjon over større hudområder

Etter rene gasseksponeringer er det liten fare for det vi kaller sekundær kontaminering av redningspersonell som følge av avdamping fra pasienter. Det kan likevel være lurt å ta av klær som lukter for å unngå engstelse knyttet til dette.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Ammoniakkgass. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 14. desember 2022 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-gasser/ammoniakkgass/

Sist oppdatert onsdag 14. desember 2022