Ammoniakkgass

Ammoniakk (NH3) er en fargeløs gass med en stikkende lukt. Gassen løser seg i vann og kan danne en etsende væske. Denne væsken kan gi etseskader på øyne, hud og slimhinner.

Illustrasjonsbilde tankbil

Symptomer på ammoniakkforgiftning

​Ammoniakkgass kan irritere øyne, hud og slimhinner. I høye konsentrasjoner kan den være etsende og gi alvorlige øyeskader. Gassen kan gi svie i øyne, nese, munn og svelg. I alvorlige tilfeller kan gassen føre til hevelser i luftveier og pustebesvær. Kraftig eller langvarig eksponering kan også føre til bevisstløshet, kramper og alvorlige lungeskader.

Ved uhell med vaskemidler, se salmiakk.

Førstehjelp ved ammoniakkforgiftning

​Ved alvorlige eller livstruende symptomer, ring 113.

Innånding

  • Fjern personen fra kilden, uten å sette deg selv i fare.
  • Unngå fysisk aktivitet de nærmeste 2 døgn etter eksponeringen
  • Dersom du får andre symptomer enn milde luftveissymptomer, kontakt lege/sykehus
  • Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd

Øyne

  • Fjern eventuelle kontaktlinser
  • Skyll øynene straks med rennende lunkent vann og myk stråle. Skyll i 20-30 minutter og kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for råd om videre oppfølging

Hud

  • Skyll huden grundig med rennende lunkent vann
  • Oppsøk lege ved sterk hudirritasjon eller ved irritasjon over større hudområder

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Sist oppdatert tirsdag 18. juni 2019