Drivstoff - bensin og diesel

Uhell med bensin og diesel er vanligvis lite farlig. Etter svelging kan det i noen tilfeller oppstå alvorlige symptomer fra luftveiene. På øyne og hud gir bensin og diesel vanligvis kun lett irritasjon dersom det skylles bort raskt.

Bensinpumpe koblet til grå bil

Bensin eller diesel gir kun irritasjon på øyne eller hud, dersom du skyller det bort kort tid etter uhellet.

Bensin og diesel som brukes som drivstoff til bil er petroleumsdestillater. Å svelge små mengder er lite giftig. Bensin og diesel er tyntflytende væsker (lav viskositet), og kan lett havne i luftveiene selv om du ikke svelger vrangt. I verste fall kan dette gi alvorlig lungereaksjon.

Uhell med bensin eller diesel i munnen

Svelging av bensin eller diesel i små mengder (få slurker) kan gi lette og forbigående magesymptomer:

 • Kvalme og uvelhet
 • Oppkast
 • Magesmerter
 • Diaré

Slike symptomer kan vanligvis ses an hjemme (se "Når kan du se an hjemme?"). Vær oppmerksom ved gulping eller oppkast av drivstoff, da dette øker faren for at det kommer over i luftveiene.

Uhell etter hevert

Hevertprinsippet benyttes ofte for å tømme beholdere med drivstoff. Ved å putte en slange ned i drivstoffet og suge i den nederste enden av heverten, vil det dannes undertrykk som fører til at drivstoffet renner ut av slangen. Svelging av drivstoff i slike situasjoner er ikke uvanlig. I verste fall kan du få drivstoff i lungene.

Bil med åpent bensinlokk med en slange i, hvor man utfører hevertprinsippet

Hevertuhell med bensin eller diesel kan i verste fall gi alvorlige symptomer fra lungene.

Symptomer på bensin eller diesel i luftveiene

 • Hoste (mer en kortvarig hoste knyttet til uhellet)
 • Brekninger
 • Kvelningsfornemmelse (tung i brystet)

Symptomene kommer ofte innen 30 minutter. Det er liten fare for alvorlige symptomer dersom de ikke har oppstått innen 6 timer etter uhellet skjedde. Ved oppkast må observasjonstiden starte på nytt.

Når kan du se an hjemme etter å ha svelget litt bensin eller diesel?

 • Ved ingen eller kortvarig hoste eller brekninger
 • Ved lette magesymptomer (kvalme, oppkast, magesmerte)
 • Ved smågulping eller om du kjenner smak av bensin eller diesel

Når bør du kontakte lege etter svelging av bensin eller diesel?

 • Ved kvelningsfornemmelser (vanskeligheter med å puste) - Ring 113
 • Ved hoste som ikke gir seg etter svelging eller oppkast, eller som forverrer seg etterhvert
 • Ved oppkast utover 1-2 ganger
 • Dersom det er svelget mer enn noen få slurker
 • Ved sløvhet eller feber

Førstehjelp ved svelging av bensin eller diesel

 • Skyll munnen
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ta litt drikke
 • Ta det med ro, og unngå å ligge flatt dersom du gulper eller kjenner deg kvalm

Uhell med søl av bensin eller diesel i øyet

Symptomer ved søl av bensin eller diesel i øyet

Sprut av diesel eller bensin i øynene vil kunne gi irritasjonssymptomer.

 • Irritasjon eller svie
 • Rødhet

Diesel og bensin gir vanligvis ingen eller liten skade dersom det blir skylt bort fra øynene raskt.

Førstehjelp ved søl av bensin eller diesel i øyet

Etter grundig skylling av øyet trenger du vanligvis ingen behandling hos lege.

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll øyet under rennende lunkent vann i minst 15 minutter
 • Til lege dersom det oppstår:
  • Smerter, tåkesyn/synsforstyrrelse som varer mer enn 2 timer etter uhellet
  • Rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse som varer utover 24 timer etter uhellet 

Uhell med søl av bensin eller diesel på hud

Symptomer ved søl av bensin eller diesel på hud

Bensin eller diesel kan gi irritasjon av huden. Kontakttiden er avgjørende for hvor kraftig irritasjonen blir. Ved rask oppstart av vasking med såpe og vann er det lite sannsynlig med store plager.

Søl på klær, sokker eller i andre situasjoner som gir langvarig hudkontakt, kan gi kraftigere hudreaksjon (blemmer, rødme i huden, hudbetennelse) eller i verste fall en dyp hudskade (brannsår-liknende).

Førstehjelp ved søl av bensin eller diesel på hud

 • Fjern tilsølte klær, klokker, ringer eller lignende (ikke bli sittende i tilsølte bilseter)
 • Vask huden godt med mild såpe og vann
 • Til lege dersom sår eller omfattende hudreaksjon oppstår

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Drivstoff - bensin og diesel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 1. desember 2021 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/drivstoff---bensin-og-diesel/

Sist oppdatert onsdag 1. desember 2021