Habilitering og rehabilitering

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er å kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Tjenestene skal være målrettet og planlagt

De tjenestene som pasient og bruker har behov for, både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunene, skal samarbeide.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og pasient og brukers medvirkning og innflytelse er viktig.

Tjenester fra både kommunene og spesialisthelsetjenesten

​Både kommunene og spesialisthelsetjenesten yter tilbud innen habilitering og rehabilitering. Kommunene har det helhetlige ansvaret for oppfølgingen, og skal henvise til spesialisthelsetjenesten når det er behov for tilbud som er mer spesialisert enn det kommunen kan tilby.

De som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal tilbys individuell plan og koordinator.

Når det er tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for dette.

Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er kontaktpunkt for henvendelser om dette, og har det overordnede ansvaret.

Tilbudet i kommunene og i spesialisthelsetjenesten

Tilbudet innen habilitering og rehabilitering er ulikt organisert både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

Mer om tilbudet finner du på helsedirektoratet.no:

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

​Kommunene skal ha en koordinerende enhet som skal sørge for at tjenestene til den enkelte ses i sammenheng.

Koordinerende enhet skal bidra til at tjenesteyterne (behandlerne) samarbeider og legger til rette for at tjenestemottaker (pasienten) gis medvirkning ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenester pasienten skal få.

Forskjellen mellom habilitering og rehabilitering

​Forskjellene mellom habilitering og rehabilitering er først og fremst ulikheter mellom målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.

Felles for begge målgrupper er behovet for et vidt spekter av faglige tilnærminger, herunder medisinsk, fysikalsk, sansemessig, kognitivt, sosialt og psykososialt. Behov for gjentagende prosesser gjennom hele eller store deler av livsløpet kan gjelde begge målgrupper, men er særlig fremtredende innen habilitering.

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

ReHabiliteringstelefonen gir deg informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i den helseregionen du bor i.

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder, Helsedirektoratet 02.12.2020.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 12. september 2019