Habilitering og rehabilitering

Er det vanskelig for deg å bevege deg eller klare ting i hverdagen, kan du ha rett på behandling eller oppfølging av fagpersoner innen habilitering eller rehabilitering.

Hva er habilitering og rehabilitering?

Habilitering er samarbeid mellom deg, dine pårørende og fagpersoner om å gi støtte til at du skal klare deg best mulig selv og ha et godt liv. Habilitering er ofte for personer som er født med funksjonsnedsettelser, eller som fikk sykdom eller skade som barn. Mange trenger oppfølging og støtte hele livet.

Rehabilitering er samarbeid om at du skal trene opp kroppen og hjernen etter sykdom eller skader som du har fått senere i livet. Rehabilitering varer ofte i kortere tid, men mange vil allikevel trenge mye hjelp og støtte etter at rehabiliteringen er avsluttet.

Felles for habilitering og rehabilitering er at du kan møte mange ulike typer fagpersoner som samarbeider med deg og om deg. Fagpersonene kan ha forskjellige måter å jobbe på.

Habilitering og rehabilitering kan handle om hvordan kroppen og hjernen din virker og hvordan du føler og tenker. Det kan også handle om hvordan du har det i hverdagen din, og med menneskene du har rundt deg.

Hvem har ansvaret for habilitering og rehabilitering?

Det er kommunen der du bor som har ansvar for at du får den oppfølgingen du trenger.

Om du har behov for oppfølging over lengre tid og flere tjenester, skal kommunen gi deg en koordinator og individuell plan.

Når du har behov for mer spesialiserte tilbud enn kommunen din kan gi, kan du få habilitering og rehabilitering på sykehus. Da må kommunen din og sykehuset samarbeide. Du kan lese mer om forskjellen på habilitering og rehabilitering i kommunen og på sykehus på Helsedirektoratet sine sider:

Habilitering og rehabilitering skal ha mål og være planlagt

Habilitering og rehabilitering er samarbeid mellom fagpersoner og deg som trenger behandling og oppfølging.

Når du får habilitering eller rehabilitering er det viktig at du og de ulike fagpersonene du treffer, setter mål. Målene skal si noe om det du opplever at er viktig for deg for å bli bedre. Derfor det er viktig at du er med på å bestemme målene. Du og fagpersonene skal også legge planer for rekkefølge og tidspunkt for det som skal skje. Planene skal beskrive hvem som har ansvar for hva, og hvordan målene skal nås.

ReHabiliteringstelefonen 800 300 61

ReHabiliteringstelefonen gir deg informasjon og veiledning om tjenester og tilbud innen habilitering og rehabilitering i den helseregionen du bor i.

Du kan ringe telefonnummer 800 300 61 mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator. Nasjonal veileder, Helsedirektoratet 02.12.2020.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Habilitering og rehabilitering. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. mars 2023 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/habilitering-og-rehabilitering/

Sist oppdatert tirsdag 21. mars 2023