Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. Du har også rett til å få en egen koordinator som leder planarbeidet.

Med behov for koordinerte tjenester menes at det er nødvendig at fagpersonene samarbeider for at du skal få et helhetlig tilbud. I vurderingen skal også behov for tjenester fra eksempelvis NAV, skole, barnehage og barnevern inkluderes

Hva er en individuell plan

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene skal samarbeide slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen lages i samarbeid mellom deg og tjenesteyterne dine og oppdateres fortløpende. Planen er basert på behovene dine og det som er viktig for deg.

Viktige punkter i planen er:

  • målene dine
  • hva som skal gjøres
  • hvem som har ansvar for hva
  • til hvilken tid tjenestene skal gis

Andre tiltak og tjenester som du har behov for, inkluderes i planen, for eksempel NAV, barnevern, tilrettelegging i skole og barnehage osv.

Hva er en koordinator

Koordinator er en person som skal legge til rette for at tjenesteyterne samarbeider godt slik at du får en god og koordinert oppfølging. Koordinator sørger for at du involveres tett i arbeidet med den individuelle planen din. Koordinator vil ofte være en av de du mottar tjenester fra. Du kan komme med ønske om hvem du vil ha som koordinator.

Hvem kan få individuell plan og koordinator

Du som har behov for flere tjenesterover en viss tid, og hvor tjenestene må samarbeide for at tilbudet skal bli helhetlig og koordinert. Behovet trenger ikke å være varig. Det gjelder uavhengig av alder eller hvilke diagnoser eller funksjonsutfordringer du har.

Hva vil det si for deg å ha en individuell plan og koordinator

  • Du blir involvert i planleggingen av hvordan tjenestene skal gis, og planen er basert på målene dine.
  • Du har en koordinator som har oversikt over din situasjon.
  • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester. Det betyr at tjenestene samarbeider for at du skal nå målene dine.
  • Du bestemmer hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene.

Hvordan kan du få individuell plan og koordinator

Personell i tjenestene skal informere og tilby deg individuell plan og koordinator. Du eller dine pårørende kan også selv be om det. Da kan du kontakte koordinerende enhet i din kommune. Du kan få koordinator selv om du takker nei til individuell plan. Utarbeidelse av en individuell plan og oppnevning av koordinator kan bare gjøres dersom du samtykker til dette. Dersom du er innlagt på sykehus skal de melde om behov for individuell plan og koordinator til koordinerende enhet i kommunen dersom du kan ha behov for dette.

Rett til å klage

Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt retten din til individuell plan og koordinator.

Forskrift og veileder

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Individuell plan og koordinator. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. desember 2022 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/individuell-plan/

Sist oppdatert torsdag 15. desember 2022