Støttekontakt

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med kommunen der du bor.

Støttekontakt er en person som hjelper et annet menneske å ha et sosialt liv, eksempelvis ved å dra på kafé.

Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvordan søke om støttekontakt

Hvis du mener du har behov for støttekontakt, kan du ta kontakt med kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du går frem for å få støttekontakt ved å henvende deg til kommunen. Mange steder finnes det også informasjon på kommunens nettsider.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i vedtaket. Du skal også få informasjon om hvordan du klager, samt klagefrist.

Klageadgang

​Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i antall timer du har fått, eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.