Psykisk helsehjelp for voksne

Det finnes gode tilbud om hjelp hvis du har psykiske vansker. Ta kontakt med kommunen du bor i, fastlegen din eller annet helsepersonell. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir bedre.

Trist mann

Trenger du akutt hjelp? Ring 113

Ring 113 om situasjonen er kritisk, og det står om liv og helse.

Haster det litt mindre, ring legevakten på 116 117.

I løpet av livet vil de fleste mennesker oppleve symptomer slik som angst, uro og nedstemthet. Dette er helt normalt og en del av livets faser. Å oppleve slike symptomer er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse, men dersom symptomene blir langvarige, sterkere eller til hinder for å leve et normalt liv, er det viktig å be om råd og hjelp.

Slik kan fastlegen din hjelpe deg

Fastlegen din kan gi deg behandling for milde psykiske plager og henvise deg videre ved behov. Fastlegen skal hjelpe deg med å få kontakt med psykisk helsetjeneste og andre tilbud i kommunen eller henvise til psykolog eller psykiater, behandling ved et distriktspsykiatrisk senter eller ved sykehus.

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du logge deg inn på Helsenorge eller ringe Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00. 

Dersom du trenger akutt hjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten (ring 116 117). Enkelte større byer har også psykiatrisk legevakt.

Psykisk helsehjelp i kommunen din

Kommunen du bor i har en rekke tilbud om behandling og støtte til personer som trenger psykisk helsehjelp, og til deres pårørende. For å få et slikt tilbud kan du kontakte fastlegen din eller kommunen.

Her er noen av tilbudene du kan benytte deg av:

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskel behandlingstilbud for personer over 16 år med ulike typer angst, og mild eller moderat depresjon. Her kan du også få hjelp med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer.

Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at du skal få tilbud om hjelp innen én til to uker slik at tilstanden din ikke forverres.

Tjenesten er etablert eller under etablering i 75 kommuner/bydeler. Kommuner som ikke benytter eller enda har opprettet Rask psykisk helsehjelp, kan ha lignende lavterskel tilbud.

Psykolog i kommunen

Kommuner er pålagt å ha ansatt psykologer i helse- og omsorgstjenesten. Mange av disse gir tilbud om kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser. Tilbudet er gratis. Kontakt kommunen eller fastlegen din.

Oppsøkende team

I de fleste kommunene finnes det oppsøkende tjenester til personer som ikke klarer å møte opp selv, og kanskje har mer alvorlige og sammensatte problemer. Da får du hjelp der du bor eller i nærmiljøet ditt. Kontakt kommunen din hvis du ønsker å få hjelp hjemme.

Det finnes også tverrfaglige behandlings- og oppfølgingsteam som hjelper deg hvis du har psykiske vansker og rusproblemer. Eksempler på oppsøkende, tverrfaglige behandlingsteam er FACT og ACT-team.

Kommunale frisklivssentraler

Mer enn halvparten av kommuner og bydeler i Norge har en frisklivssentral, der du kan få hjelp til endring av livsstil og mestring av ulike plager og sykdommer. Noen av dem kan også hjelpe deg med å mestre depresjon og belastninger, søvnvansker og alkoholproblemer.

Psykisk helsehjelp på sykehus eller poliklinikk (DPS)

Psykiske symptomer kan utvikle seg til mer alvorlige plager og lidelser, for eksempel alvorlig depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten.

I slike tilfeller vil fastlegen din i samråd med deg sende en henvisning til sykehus eller distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS) og til pasientforløp for psykisk helse.

e-Mestring

Ved flere sykehus tilbys det veiledet internettbehandling for psykiske plager som panikklidelse, sosial angst eller moderat depresjon, også kalt eMestring. Du kan få informasjon hos din fastlege om det finnes et slikt tilbud i din region eller via sykehuset sine nettsider.

Digitale selvhjelpsverktøy

Digitale selvhjelpsverktøy kan hjelpe deg å mestre psykiske plager som stress, uro og mild til moderat angst, depresjon, søvnvansker og stress. Helsenorge har en verktøykatalog med gratis selvhjelpsverktøy som er faglig godkjent av norske fagmiljøer og har gjennomgått en sikkerhets- og personvernvurdering.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Psykisk helsehjelp for voksne. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 22. august 2022 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/psykisk-helse/psykisk-helsehjelp-for-voksne/

Sist oppdatert måndag 22. august 2022