Rett til nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten

Du har rett til å motta nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Du har også rett til å velge hvor du skal behandles.

Hva betyr rett til nødvendig helsehjelp?

Nødvendig helsehjelp dekker både undersøkelse og behandling på sykehus eller hos spesialist.

Om du har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, det vil si om helsehjelpen er nødvendig eller ikke, er en medisinskfaglig vurdering.

Det er behandlingsstedet som mottar henvisningen, som vurderer dette. Den konkrete avgjørelsen tas av helsepersonell, som regel en legespesialist.

Hvis du får avslag, kan du kontakte fastlegen for å be om en fornyet vurdering.

Du må ha henvisning

Når du blir syk, går du som regel først til fastlegen. Hvis du har en fysisk eller psykisk tilstand som krever mer spesialisert helsehjelp enn det den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan tilby, vil fastlegen henvise deg videre til spesialisthelsetjenesten.

Du trenger ikke henvisning i akutte situasjoner der du trenger øyeblikkelig hjelp.

Du kan velge hvor du skal behandles

Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere om du trenger helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Helsehjelp kan være utredning og/ eller behandling av skade, tilstand eller sykdom, eller annen hjelp du mottar fra helsepersonell som ivaretar helsen din.

Hvilke behandlingssteder som har denne retten finner du i tjenesten Velg behandlingssted.

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge hvor du skal behandles. Du kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder i Norge. Du kan også velge å benytte deg av en avtalespesialist .

Behandlingsstedet som mottar henvisningen din, skal innen 10 virkedager vurdere om du har rett til helsehjelp hos spesialist. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.

Når kan du ikke velge hvor du skal behandles

Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.

Helsetilstanden din kan også ha betydning for hvilket behandlingssted du kan velge. Noen behandlingsteder kan for eksempel ikke ta imot pasienter som behandles for flere diagnoser.

Hvis du er under tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern og valget av behandlingssted blir uforsvarlig eller svekker formålet med behandlingen, er det ikke sikkert at du kan velge hvor du skal behandles. Dette gjelder også hvis du er ufrivillig lagt inn på institusjon grunnet rusmiddelbruk eller er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Hvordan vurderes rett til helsehjelp?

Om du har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke, er en medisinskfaglig vurdering. Det er behandlingsstedet som mottar henvisningen, som vurderer dette. Den konkrete avgjørelsen tas av helsepersonell, vanligvis en legespesialist.

Avgjørelsen blir tatt basert på

 • en konkret, individuell vurdering av helsetilstanden din, basert på opplysningene i henvisningen
 • nasjonale veiledere og anbefalinger utarbeidet av Helsedirektoratet

Vurderingen kan få ett av to utfall:

Du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Du får tilbud om helsehjelp på sykehus eller hos spesialist. Du skal samtidig få en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Du har ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp spesialisthelsetjenesten. Det kan i noen tilfeller finnes tilbud om helsehjelp i kommunehelsetjenesten. Du kan undersøke muligheten med din fastlege eller ved å gå inn på kommunens nettside.

Rett til svar innen 10 dager

Behandlingsstedet som mottar henvisningen din, skal innen 10 virkedager vurdere om du har rett til helsehjelp hos spesialist. Ved mistanke om alvorlig sykdom, skal vurderingen skje raskere.

I svaret du får på henvisningen din skal det informeres om:

 • du har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke
 • en bindende frist for oppstart av helsehjelpen, det vil si hvor lenge du maksimalt må vente på oppstart av utredning eller behandling
 • tidspunkt og sted for første timeavtale

Hvis første timeavtale ikke er satt opp når svaret sendes ut, skal du få informasjon om når behandlingsstedet planlegger å kalle deg inn. Svaret sendes også til den som henviste deg.

Hva gjør du hvis du ikke får svar innen fristen?

Hvis du ikke får svar innen fristen, kan du:

 • kontakte behandlingsstedet som har mottatt henvisningen din
 • kontakte fastlegen din eller den som har henvist deg

Hvis det ikke hjelper, kan du kontakte pasient- og brukerombudet for råd, eller sende en klage.

Hva gjør du hvis du får avslag?

Hvis du får avslag på henvisningen, kan du spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en fornyet vurdering ved et annet behandlingssted. Les mer om å få en ny vurdering av din helsetilstand.

Vilkår for å ha rett til helsehjelp

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

 • Det forventes at du kan ha nytte av helsehjelpen.
 • Ressursbruken står i et rimelig forhold til den forventede nytten av helsehjelpen.
 • Helsehjelpen inngår i de tjenestene spesialisthelsetjenesten har ansvar for å yte og finansiere.

Klage på avslaget

Hvis du ikke er enig i avslaget på henvisningen, kan du klage på avslaget. Du har også mulighet til å klage dersom du er pårørende. Les mer om hvilke vedtak du kan klage på, og hvordan du går fram for å klage.

Hva betyr spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten skal diagnostisere, behandle og følge opp pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager og er en samlebetegnelse for:

 • sykehus
 • distriktspsykiatriske sentre
 • opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner
 • institusjoner for tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • prehospitale tjenester
 • privatpraktiserende spesialister
 • laboratorie- og røntgenvirksomhet

Hva som inngår i spesialisthelsetjenesten kan endre seg over tid, både på grunn av den medisinske utviklingen og endring i organiseringen av helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. september 2023 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/rettigheter/sykehus-og-spesialist/rett-til-nodvendig-helsehjelp/

Sist oppdatert onsdag 20. september 2023