Rett til behandling i utlandet

Mangler det tilbud om helsehjelp i Norge, eller det finnes dokumentert mer virkningsfull helsehjelp i utlandet enn det som tilbys av det offentlige i Norge? Hvis du er pasient med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, kan utenlandskontoret i din helseregion vurdere om du har rett til å få behandling i utlandet.

Operasjonssykepleier på operasjonsstua

​​​​​Denne ordningen gjelder behandling både i og utenfor EØS-området.

Hvis du har en slik rett, dekkes både behandlings- og reiseutgiftene av ditt regionale helseforetak. Behandling i utlandet etter denne ordning er dessuten omfattet av norske regler om pasientskadeerstatning dersom det skjer feil eller svikt ved gjennomføring av helsehjelpen.

Det anbefales å søke om godkjenning før du tar imot behandlingstilbud fra utlandet, ellers reiser du for egen regning og risiko. Planlagt behandling i utlandet dekkes som regel heller ikke av vanlig reiseforsikring.

Søknad om godkjenning sendes til utenlandskontoret i den helseregion du er bosatt i: 

Folketrygdloven gir imidlertid også deg som har rett til behandling i Norge, muligheten til å få denne utført i et annet EØS-land. Du kan få refundert utgifter fra Helfo til sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester dersom visse vilkår er oppfylt. Vær oppmerksom på at denne ordningen bare gjelder hvis du mottar behandling som er tilsvarende den du ville fått i Norge.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert mandag 6. februar 2023