Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling

Har du fått henvisning til behandling eller utredning i spesialisthelsetjenesten? Da har du rett til å velge behandlingssted. Slik går du frem.

1

Henvisning

Du trenger henvisning for å bli undersøkt eller få behandling i spesialisthelsetjenesten. Du trenger ikke henvisning i akutte situasjoner.

Det er som regel fastlegen som sender henvisninger, men det er også andre som kan henvise til utredning og behandling. For eksempel kan psykologer, manuellterapeuter og kiropraktorer henvise til spesialist i sitt fagområde. Optiker kan henvise til øyelege. NAV og fengselshelsetjenesten sender ofte henvisninger innenfor rus og avhengighet.

Du har rett til å velge hvilket behandlingssted du henvises til.

2

Velg hvor du vil behandles

Du kan be legen din sende henvisingen til det behandlingsstedet du selv velger. Dette kan du gjøre allerede ved første møte hos legen, hvis du vet hvor du ønsker å bli behandlet.

Du kan velge mellom alle offentlige og flere private behandlingssteder i Norge. For at du skal kunne velge et privat behandlingssted og få dekket utgifter til behandling og undersøkelse der, må behandlingsstedet ha en avtale med den offentlige spesialisthelsetjenesten.

Du kan også velge å bruke en avtalespesialist. Avtalespesialisten kan vurdere og behandle tilstander som ikke krever innleggelse. Få mer informasjon om avtalespesialister.

Bruk tjenesten Velg behandlingssted

I tjenesten Velg behandlingssted får du oversikt over behandlingssteder, behandlingstilbud og ventetider. Dette kan være nyttig når du skal velge behandlingssted. I tjenesten kan du

  • sammenligne forventede ventetider ved ulike behandlingssteder
  • se antall behandlinger utført ved et behandlingssted i løpet av et år

Gå til tjenesten Velg behandlingssted

Ulike typer ventetider for behandling

Hvor lenge ventetiden er for å få behandling kommer an på hvor du skal behandles og hva slags behandling du er henvist til. Les mer om hvilke type ventetider du må forholde deg til.

 Behandlingssteder i ulike trinn av helsehjelpen

Du kan velge forskjellig behandlingssted i ulike trinn av helsehjelpen. Det vil si at vurdering av helsetilstanden din kan skje på ett behandlingssted, operasjon kan bli utført ved et annet, og rehabilitering kan mottas ved et tredje. Vær oppmerksom på at enkelte behandlingssteder selv vil utrede pasienter de skal behandle.​

Du kan ikke velge selv nivået på behandlingen. Det vil si om du for eksempel skal få behandling ved poliklinikk eller ved innleggelse.

Kvalitetsindikatorer

Mange pasienter ønsker å vite "hvor de er flinkest" når de skal velge behandlingssted. De nasjonale kvalitetsindikatorene kan gi deg informasjon om kvaliteten på helsetjenestene.

Se alle kvalitetsindikatorer på helsedirektoratet.no

Få informasjon om rettighetene dine ved valg av behandlingssted

Du kan i noen tilfeller velge å motta behandling i utlandet.

Få hjelp av en pasientrådgiver

Hvis du ønsker råd og veiledning, kan du ringe pasientrådgiver på telefon 24 24 05 00. Telefonen er åpen alle hverdager klokken 09:00–15:00. Les mer om hva pasientrådgiverne kan hjelpe deg med.

3

Send henvisning

Legen din sender henvisningen direkte til ønsket behandlingssted. Du kan bytte behandlingssted dersom du ønsker det.

Henvisningen sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere om du trenger utredning og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

De offentlige behandlingsstedene og noen private er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Velger du et behandlingssted som er utenfor din egen helseregion, og dette behandlingsstedet mangler kapasitet, kan du bli avvist.​ I Norge finnes det fire helseregioner, Helse Nord, Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt-Norge. Hvilken helseregion du tilhører kommer an på hvor i landet du bor.

Bytte behandlingssted

Du kan bytte behandlingssted etter at henvisningen er sendt og du står på venteliste. Da kontakter du stedet der du står på venteliste, og ber om at henvisningen blir sendt til det behandlingsstedet du ønsker. Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.

4

Svar på henvisning

Behandlingssted som har mottatt henvisningen din, skal innen 10 dager vurdere om du har rett til helsehjelp hos spesialist. Du vil motta et svar med informasjon om du har blitt vurdert til å ha rett til helsehjelp eller ikke.

Rett til helsehjelp

Hvis behandlingsstedet har vurdert at du har rett til helsehjelp, vil du få et svar med informasjon om

  • frist for når helsehjelpen senest skal starte
  • tidspunkt for første oppmøte eller om når behandlingsstedet planlegger å kalle inn til første oppmøte

Ventetiden er individuell

Alle henvisninger blir vurdert individuelt, og pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider. Hvor lenge du må vente kan være avhengig av:

  • hvor alvorlig sykdommen er
  • din helsetilstand
  • din medisinbruk
  • om du blir behandlet for flere diagnoser samtidig

Ventetiden som er oppgitt i tjenesten er ikke en garantert ventetid, men en skjønnsmessig vurdering av kapasiteten ved behandlingsstedet. Medisinske forhold, som tilleggssykdommer eller andre faktorer, kan føre til at du må vente lenger enn tiden som er oppgitt.

Ikke rett til helsehjelp

Svaret på henvisningen bygger på en medisinsk vurdering gjort av en spesialist. Hvis behandlingsstedet mener at du ikke har rett til helsehjelp, vil du få et svar med informasjon om det.

Du kan spørre fastlegen din om det er grunnlag for å be om en ny vurdering ved et annet behandlingssted.

Det kan i noen tilfeller finnes tilbud om utredning og/eller behandling i kommunehelsetjenesten. Du kan undersøke muligheten med din fastlege eller ved å gå inn på kommunens nettside.

Du kan også klage på avslaget om rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

5

Oppstart av helsehjelpen

Hvis du må gjøre forberedelser før undersøkelsen eller behandlingen, vil du få informasjon om dette fra behandlingsstedet.

Gi beskjed hvis du ikke kan møte til avtaler. Da slipper du å betale gebyr, og andre kan få plassen.

Betaling av behandlingen

Du betaler samme egenandel om du benytter et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med det offentlige.

Hvis du velger et privat behandlingssted uten avtale, må du betale kostnadene for undersøkelse og behandling selv. Få informasjon om egenandeler.

Reiseutgifter

Hvis du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandlingen, men du betaler en egenandel. Egenandelen varierer etter om stedet du reiser til er innenfor eller utenfor din egen helseregion. Finn ut hvordan du kan få dekket reisen din.

Fristbrudd

Hvis behandlingsstedet ikke klarer å overholde fristen skal de kontakte Helfo slik at Helfo kan hjelpe deg å finne behandling et annet sted. Les om dine rettigheter ved fristbrudd

Klage

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, kan du klage. Få mer informasjon om klageordninger.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 20. september 2023 [hentet mandag 22. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/velg-behandlingssted/slik-velger-du-steg-for-steg/

Sist oppdatert onsdag 20. september 2023