Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. I noen tilfeller  kan ledsagere og pårørende få pengestøtte for reisen.

Reiseledsager

En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager kan ha rett til å få pengestøtte til reisen, etter samme regelverk som pasienten, når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker.

Ledsager på reiser

Ledsager kan søke om å få pengestøtte etter at reisen er gjennomført. Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få igjen penger for reisen.

Reiser med bil støttes med èn standardsats per kilometer uavhengig av antall passasjerer. Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste.

Hvis reisen til ledsager er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient. Det vil si at utgiftene dekkes som om reisen var med billigste offentlige transport på strekningen.

Ledsager på rekvirerte reiser med tilrettelagt transport

Hvis du har rekvisisjon til en reise, skal behandleren din skrive i rekvisisjonen at du skal ha ledsager med på reisen.

Ledsager for barn

Barn under 18 år kan ha med seg ledsager uten at dette er dokumentert av behandler. Hvis du skal søke om å få dekket reiseutgifter som foresatt til barn mellom 12 og 18 år, må bekreftelse på at barnet har vært til behandling (oppmøtebekreftelse) legges ved søknaden. Dette er av hensyn til barnets personvern.​

Malen for å lage oppmøtebekreftelsen finner du på pasientreiser.no.

Vanligvis gis det pengestøtte for én ledsager, men når et barn legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ penger igjen for reiseutgifter, uansett om de reiser sammen med barnet eller ikke.

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan en pasient ha behov for to ledsagere, på grunn av helsen sin. Dette må behandleren presisere i en rekvisisjon, eller i eget dokument, som legges med søknaden.

Kvalifisert ledsager

Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Pårørende

Med nære pårørende menes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, svigerbarn, svigerforeldre og søsken, samt personer som tilhører samme husstand som pasienten.

I utgangspunktet har ikke pårørende til en pasient rett til pengestøtte til reisen, for eksempel hvis pårørende reiser på besøk til en innlagt pasient. Men det finnes noen unntak:

  • Når pårørende følger en pasient under 18 år til og fra behandling, regnes vedkommende som reiseledsager, og får pengestøtte til reisen etter samme regler som reiseledsager.

  • Når pårørende følger en pasient over 18 år til og fra behandling, må dokumentasjon fra behandler på at pasienten måtte ha følge på reisen av helsemessige årsaker legges ved i søknaden. Hvis den pårørende må kjøre pasienten til eller fra behandling, fordi det ikke går offentlig transport eller pasienten ikke kan bruke egen bil, må dette forklares i søknaden.
  • Når barn under 14 år reiser for å besøke en foresatt med livstruende sykdom, som ikke klarer å reise hjem fra behandlingsstedet, har barnet rett til å få penger for reisen sin. Behandlende lege må bekrefte at sykdommen er livstruende og at behandlingen varer i minst to uker. Dokumentasjonen må legges ved i søknaden.

  • Når nær pårørende reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom (BUP) eller familievernkontor, kan den pårørende ha rett til å få pengestøtte til reisen sin. Den pårørende må være innkalt av faglig leder på behandlingsstedet. Dokumentasjonen må legges ved i søknaden.

  • Når nær pårørende reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Dokumentasjon fra behandler må legges ved i søknaden.

  • Når nær pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon, kan den pårørende ha rett til å få pengestøtte til reisen sin. For at pårørende skal få penger til reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må vedkommende være innkalt eller henvist, kurset eller opplæringen må ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten. Dokumentasjon fra behandler må legges ved i søknaden.

  • Når barn under 18 år reiser til helsepersonell for å få informasjon og nødvendig oppfølging fordi det er søsken eller foreldre som er pasient, har barnet rett til å få pengestøtte til reisen sin. Dette gjelder ved
    • psykisk sykdom
    • rusmiddelavhengighet
    • alvorlig somatisk sykdom/skade
    • dødsfall

Dokumentasjon på dette må legges ved i søknaden. Rettigheten gjelder ikke for mindreårige pårørende som reiser for å besøke, eller være sammen med foreldre eller søsken.

Hvis du som pårørende har en slik reise, må du sende søknaden på reiseregningsskjema på papir. Hvis du som pårørende har fulgt en pasient til eller fra behandling, se informasjon om reiseledsager

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Kan jeg ha med noen?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [hentet søndag 16. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/kan-jeg-ha-med-noen/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024