ویدئوهای مربوط به بارداری، تولد و بعد از تولد

فلم 2: مراقبت قبل از ولادت

فلم 3: آمادگی برای ولادت طفل

فلم 4: زایمان و ولادت

فلم 5: دوره بعد از ولادت

فلم 6: دوره بعد از ولادت – دوره اول در خانه

فلم 1: کنترول تعداد اولاد

فلم 7: ختنه زنان

Innholdet er levert av Akershus universitetssykehus (Ahus) , Oslo universitetssykehus , Norske kvinners sanitetsforening

Sist oppdatert دوشنبه, 30 جوزا 1401