Hva er psykisk helse?

Psykisk helse handler om hvordan du oppfatter deg selv og andre, hvordan du har det i hverdagen og hvordan du takler utfordringer.

Alle har en psykisk helse

På samme måte som alle har en fysisk helse, har vi også en psykisk helse. Mens den fysiske helsa dreier seg om hva slags tilstand kroppen din er i, handler den psykiske helsa om dine tanker og følelser, og om hvordan du har det med deg selv, i møte med andre og i hverdagen. Fysisk og psykisk helse er tett forbundet, og påvirker hverandre gjensidig.

Psykisk helse brukes som et overordnet begrep, og dekker alt fra god psykisk helse og livskvalitet til psykiske plager og lidelser.

Hva er god psykisk helse?

God psykisk helse kan forstås som at du trives i hverdagen din, at du føler tilhørighet og mening i livet, og at du takler vanlige utfordringer som dukker opp.

Hvordan du har det psykisk, kan endre seg fra dag til dag, og over tid. De fleste vil oppleve at den psykiske helsa varierer gjennom livet.

Her kan du finne fem råd som kan bidra til å styrke den psykiske helsa di.

Vanlige psykiske plager og utfordringer

Det er helt normalt å oppleve psykiske utfordringer i løpet av livet. At du har psykiske utfordringer fra tid til annen, betyr ikke nødvendigvis at du har dårlig psykisk helse eller at du har en psykisk lidelse.

Psykiske lidelser

Har du psykiske utfordringer som varer over flere uker, og som i stor grad påvirker din evne til å fungere i hverdagen, bør du kontakte helsetjenesten.

Begrepet psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som over tid påvirker tanker, følelser, atferd og evnen til å fungere sosialt. I Norge er det kun leger og psykologer som kan gi deg en slik diagnose.

Mange vil oppleve å få en psykisk lidelse i løpet av livet

Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Cirka 25 prosent vil oppleve å få en angstlidelse, og 20 prosent vil oppleve en depresjon.

Her kan du lese mer om ulike psykiske lidelser og diagnoser.

Når bør jeg søke hjelp?

Du bør søke hjelp når dine tanker, følelser eller handlinger gjør at det over lengre tid blir vanskelig å være sammen med venner og familie, eller gjøre ting du vanligvis gjør i hverdagen. Dersom du merker at du ikke klarer å gjøre grep for å endre på dette selv, bør du sørge for å få hjelp.

Noen ganger kan kroppen reagere på at du ikke har det godt psykisk. Du kan for eksempel få hodepine, magesmerter eller sove dårligere. Har du slike kroppslige symptomer over en lengre periode eller oftere enn vanlig, bør du oppsøke hjelp.  

Hvem kan du snakke med?

Det kan være vanskelig å snakke om psykiske plager. Noen tror de er alene om å synes ting er vanskelig. Andre føler på skam og redsel for hva folk tenker, og vil helst klare seg selv.

Selv om det er vanskelig, bør du snakke med noen du stoler på om hvordan du har det. Å snakke om plagene du har, er ofte det første skrittet for å få det bedre.

Snakk med noen du stoler på

Ofte kan det holde å snakke med noen du kjenner om hvordan du har det. Det kan være en i familien din eller en venn. Du kan også ta kontakt med noen andre du har tillit til – for eksempel en kollega eller en lærer.

Snakk med fagpersoner

Noen ganger er det nødvendig med hjelp fra profesjonelle. Ta kontakt med fastlegen, helsesykepleier, helsestasjon eller legevakt. Hvis det er nødvendig, kan legen henvise deg videre til for eksempel psykolog.

Mange kommuner har lavterskeltilbud, som for eksempel rask psykisk helsehjelp. Sjekk din kommunes nettsted for informasjon om tilbud nær deg.

Hjelpetelefoner og chat

Chat på sidetmedord.no eller soschat.no

Ved behov for akutt hjelp – ring 113

Les mer om hjelpetilbud og hvem du kan kontakte

Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge. [Internett]. Oslo: Folkehelseinstituttet; 2018 [hentet 2022-02-11]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 4. mars 2022