Helserettigheter for barn og unge

Barn og ungdommer har en rekke rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her får du en oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus.

I tillegg til hjelp hos fastlegen og på sykehus, har du rett til å få hjelp på helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Rett til å bestemme selv

Du har rett på å få nok informasjon om helsetilstanden din, rettighetene dine og hva behandlingen går ut på i en form som du forstår. Dette skal bidra til at du selv kan gjøre et valg og gi helsepersonell tillatelse til å behandle deg.

Du har rett til å si din mening og bli hørt uavhengig av alderen din. Det betyr blant annet at du har rett til å være med på å bestemme ditt eget helsetilbud. I tillegg skal ditt ønske om å ha foreldre til stede under behandling vanligvis godtas.

Du er helserettslig myndig når du fyller 16 år. I loven står det at personer mellom 16 og 18 år har "rett til å samtykke til helsehjelp, med mindre annet følger av særlig lovbestemmelse eller av tiltakets art". Det betyr at du, i de aller fleste tilfellene, kan bestemme selv om du skal ha behandling og hvem som skal vite hva om helsen din. 

Det finnes noen unntak. Du kan for eksempel ikke bestemme selv at du ikke skal motta kreftbehandling eller få blodoverføring når du er 16 år. I slike tilfeller er det de som har foreldreansvaret for deg bestemmer. Foreldreansvaret gjelder frem til du er fylt 18 år.

Opplysninger om deg skal ikke deles med andre

Helsepersonell har taushetsplikt. Det vil si at de som jobber hos legen, på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten eller på sykehuset, må holde opplysninger om deg hemmelig for andre. Som hovedregel har helsepersonell likevel en plikt til å informere foreldrene dine dersom du er under 16 år.

I noen tilfeller kan det bli aktuelt å holde tilbake informasjon fra foreldrene dine. Da skal du så tidlig som mulig få vite om retten foreldrene dine har til å få informasjon om deg og din helse. Du skal også få vite om hvilke unntak som finnes når det gjelder helsepersonells plikt til å gi informasjon til foreldrene dine, når du er under 16 år. Husk at du kan spørre helsepersonell om dette, hvis de ikke tar det opp selv.

Dersom det er nødvendig at foreldrene dine får informasjon om deg for å oppfylle sine plikter som foreldre, kan de få dette selv om du er mellom 16 og 18 år. Får foreldrene dine informasjon om deg, skal du få vite om det.

Rettigheter ved behandling

​Barn og unge har rett på spesiell tilrettelegging på sykehus. Dette kan være at du, så langt det lar seg gjøres, skal legges inn på en barneavdeling. Du har rett til å ha minst én av foreldrene dine hos deg under oppholdet. Du har også rett til et undervisningstilbud tilpasset din alder og utvikling.

Dersom du har behov for langvarige helse- og omsorgstjenester, har du rett på en behandlingsplan som er tilpasset deg spesielt. Dette kalles "rett til individuell plan".

Hvis du er under 23 år og sliter med psykiske lidelser eller er avhengig av rusmidler, har du rett til rask vurdering av din helsetilstand. Det betyr at spesialisthelsetjenesten vurderer tilstanden din innen 10 arbeidsdager fra henvisningen din er mottatt.

Rettigheter ved behandling

Alvorlig syke foreldre eller søsken

​Har du en mamma, en pappa eller et søsken som er alvorlig syk skal helsepersonell bidra til at du får den informasjonen og den nødvendige oppfølgingen du trenger. Det kan variere hva du har behov for som følge av den sykes tilstand.

Dersom du opplever at en av foreldrene dine eller et søsken dør, skal helsepersonell bidra til at ditt behov for informasjon og nødvendig oppfølging blir ivaretatt.

Rettigheter for ungdom med funksjonshemminger

​Hvis du er barn eller ungdom med funksjonshemminger har du samme rettigheter som andre unge pasienter. Du kan i tillegg ha et langvarig behov for helsetjenester.

Mange personer med nedsatt funksjonsevne har behov for assistanse fra helse- og omsorgstjenesten for å ta utdanning, eller å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

Hos Sørlandet sykehus finner du mer informasjon om habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og unge (sshf.no).

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Pasient- og brukerrettighetsloven. 1999. Lov om pasient- og brukerrettigheter av 1999-07-02 nr 63.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Helserettigheter for barn og unge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 4. januar 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/helserettigheter-for-barn-og-unge/

Sist oppdatert onsdag 4. januar 2023