Rett til ny vurdering

Dersom du er uenig i spesialisthelsetjenestens vurdering av din henvisning kan du be om en fornyet vurdering av henvisningen.

Når kan du be om fornyet vurdering?

Det kan være flere grunner til at du ønsker å be om en ny vurdering:

  • Du har fått avslag på henvisningen din, med beskjed om at du ikke har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
  • Du er uenig i fristen du har fått for seneste oppstart av helsehjelpen.
  • Du er uenig i diagnosen eller hvor alvorlig sykdommen er.
  • Du er uenig i det foreslåtte behandlingsopplegget.

Du trenger ikke begrunne ønsket om en ny vurdering. Du kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand.

Hvordan ber du om en fornyet vurdering?

Det er allmennleger som kan sende henvisningen din til en fornyet vurdering. Dette vil vanligvis være din fastlege. Det er legen som vurderer om det er grunnlag for å be om en ny vurdering eller ikke. Hvis legen mener du bør få en ny vurdering, vil legen sende en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du kan selv velge hvilket behandlingssted legen skal sende denne henvisningen til. En fornyet vurdering må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere henvisninger.

Hvis fastlegen mener du ikke har grunnlag for å be om en ny vurdering, kan du ikke kreve å få det. Fastlegen på sin side kan ikke la være å henvise til ny vurdering uten saklig grunn. Du kan klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) hvis du er uenig i fastlegens vurdering.

Hvordan foregår den nye vurderingen?

Spesialisthelsetjenesten skal vurdere den nye henvisningen på selvstendig grunnlag, og etter samme kriterier som de vurderer alle andre henvisninger. Svarfristen på 10 virkedager gjelder derimot ikke for henvisning til fornyet vurdering.

Legen som foretar den nye vurderingen, skal avgjøre

  • om du har behov for og krav på helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke
  • eventuelt sette en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte

Legen som gjør den nye vurderingen må også vurdere om henvisningen og sakens dokumenter er tilstrekkelig for å ta en beslutning, eller om du må kalles inn til nye undersøkelser. Du har ikke krav på nye undersøkelser med mindre det er nødvendig for at du skal få forsvarlig hjelp.

Ny vurdering er noe annet enn en klage, og den nye vurderingen er ikke nødvendigvis bedre enn den opprinnelige. Du kan, i samråd med henvisende lege, selv velge hvilken av vurderingene som skal gjelde. Her er det viktig å huske at behandlingsforløpet som skisseres av behandlingsstedet du velger, ikke er bindende for et annet behandlingssted.

Hvilke muligheter har du til å klage?

Du kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand. Hvis du får avslag på henvisningen på nytt, kan du klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken.

Du kan også klage hvis du mener at

  • retten til fornyet vurdering ikke er innfridd
  • den nye vurderingen er gjennomført på en uforsvarlig måte
  • du er uenig i fristen for oppstart av helsehjelp, diagnosen eller behandlingsopplegget du har fått

Blir den nye vurderingen også avvist, kan du klage til Statsforvalteren (statsforvalteren.no). Statsforvalteren kan overprøve alle sider ved saken.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til ny vurdering. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet mandag 26. februar 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/sykehus-og-spesialist/rett-til-ny-vurdering/

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021