Taushetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan.

Dette betyr taushetsplikt for deg

Som pasient er du nødt til å dele helseinformasjon om deg selv. Det gjelder for eksempel når du snakker med fastlegen din, når du henvender deg i skranken på legevakta, bestiller legetime eller skal hente medisiner på apoteket.

Denne informasjonen er nødvendig for at helsepersonellet skal kunne gi deg den hjelpen du trenger. Da er det også avgjørende at du har tillit til at opplysninger om sykdom, behandling eller personlige forhold ikke kommer på avveie.

Hvilke opplysninger om deg er taushetsbelagt?

Opplysninger om din helsesituasjon og sykdomsforhold og andre personlige forhold som sivilstatus, økonomiske og sosiale forhold er taushetsbelagte opplysninger. At du har time hos en psykolog eller er innlagt på et sykehus er andre eksempler på opplysninger som i utgangspunktet er taushetsbelagt.

Hva vil det si at helsepersonell har taushetsplikt?

Taushetsplikten betyr blant annet at helsepersonell:

  • Har plikt til både å tie selv og til aktivt å hindre at uvedkommende får tilgang til helseinformasjonen din.
  • Er bundet av taushetsplikten for alle opplysninger de har fått i egenskap av å være helsepersonell.
  • Er bundet av taushetsplikten også etter at de har sluttet i jobben.
  • Ikke kan utlevere opplysninger til politiet uten samtykke så lenge det ikke er fare for liv og helse.​

Unntak fra taushetsplikten

Samtykke fra deg

Du kan helt eller delvis frita helsepersonellet fra taushetsplikten ved å samtykke til at helseinformasjon deles. Samtykke kan begrenses til konkret informasjon, en enkelt diagnose eller et skadetilfelle.

Helsepersonellet er ansvarlig for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du forstår hva samtykket innebærer.

Før du bestemmer deg for å samtykke, har du rett til å få informasjon om

  • hvem opplysningene skal formidles til
  • hvilke opplysninger som skal videreformidles
  • hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan få

Foreldre kan samtykke for barn under 16 år. Les mer om samtykke på vegne av barn på Helsedirektoratets nettisder

Sikre forsvarlig helsehjelp

Hvis det er nødvendig for at du skal få forsvarlig helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din med annet helsepersonell. Det gjelder både til helsepersonell i egen virksomhet og i eksterne virksomheter.

Du har rett til å motsette deg at informasjon deles med annet helsepersonell. Gi i så fall beskjed om dette på behandlingsstedet.

Det skal framgå av pasientjournalen at annet helsepersonell er gitt tilgang til informasjon. Les mer om pasientjournal.

Sikre liv og helse

Når pasienten eller andres liv kan være i fare har helsepersonell plikt til å varsle.

Helsepersonells opplysningsplikt gjelder:

Brudd på taushetsplikten

Hvis helsepersonell deler personlige opplysninger om deg som vedkommende har fått i egenskap av å være helsepersonell, for eksempel i en sosial sammenheng, har vedkommende ikke overholdt sin taushetsplikt. Det er heller ikke tillatt å diskutere din helsesituasjon og sykdomsforhold med kollegaer hvis de ikke samarbeider om din helsehjelp.

Dersom du mener helsepersonell har brutt taushetsplikten, kan du be om en vurdering fra Statsforvalteren i din region. Statsforvalteren vil da hente inn nødvendig informasjon for å vurdere om helsepersonellet har opptrådt i tråd med taushetsplikten. Hvis Statsforvalteren mener at det foreligger alvorlig brudd på taushetsplikten, skal saken oversendes Statens helsetilsyn.​

Hvis Statens helsetilsyn kommer til at helsepersonellet har brutt taushetsplikten, kan de få en advarsel. Hvis de ikke innretter seg etter å ha fått advarselen, kan Statens helsetilsyn kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning. Dette gjelder også ved grove brudd på taushetsplikten.

Helse- og omsorgsdepartementet (lovdata.no)

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

​Helsepersonelloven. 1999. Lov om helsepersonell m.v. av 1999-07-02 nr 64. Kapittel 5, Taushetsplikt og opplysningsrett (§§ 21–29e) og kaptittel 6, Opplysningsplikt (§§ 30–34a). Tilgjengelig fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Taushetsplikt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 17. mars 2023 [hentet søndag 14. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/taushetsplikt/

Sist oppdatert fredag 17. mars 2023