Vold og overgrep

Vold kan defineres som handlinger som med overlegg skader, skremmer, sårer eller har annen negativ påvirkning på mennesker. Alle former for vold er ulovlig og kan gi fysiske eller psykiske skader. Blir du utsatt for vold og overgrep, eller vet om noen som blir det, bør du oppsøke hjelp.

Kvinne som gråter med hendene foran ansiktet

Former for vold og overgrep

Vold kan være fysiske handlinger som å slå eller sparke, eller psykisk vold som trusler, degradering, kontrollering og ydmykelser. Vold kan også være seksuell vold, som voldtekt, incest eller uønsket beføling.

Andre former for vold kan være handlinger som skremmer eller sårer, som materiell vold; ødelegging av gjenstander av verdi eller andre ødeleggelser som er skremmende å bevitne, og økonomisk vold; materiell utnyttelse av andre eller hindre andre i å kunne råde over egen økonomi.

Vold og overgrep kan grovt deles opp i det som skjer i nære relasjoner (for eksempel vold i parforhold, vold mot barn eller mellom søsken) eller vold i andre relasjoner (på arbeidsplassen, mellom venner og bekjente, eller i det offentlige rom).

Her får du hjelp hvis du opplever vold eller overgrep

 • Snakk med en person du har tillit til (en i familien din, en nabo eller noen på skolen).
 • Politiet kan kontaktes både ved akutt fare for vold (112) eller om du ønsker beskyttelse eller å anmelde volden (02800).
 • Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111. For barn og unge som opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe.
 • Familievernkontorene/familierådgivningskontorene. Gratis tilbud om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.
 • Kontoret for voldsoffererstatning. Behandler søknader om voldsoffererstatning og tilbyr rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte.
 • Alternativ til Vold (ATV). Tilbyr behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.
 • Nasjonal kontakttelefon for eldre utsatt for vold, tlf 800 30 196. Veiledning og hjelp til alle over 62 år som er utsatt for overgrep. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.
 • Barnevernstjenesten - for bekymring om barn. Gir barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende, tlf 800 57 000. Hjelper incest- og seksuelt misbrukte gutter, jenter, kvinner og menn, samt pårørende og annen familie til seksuelt misbrukte.
 • Dinutvei.no. Nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.
 • Overgrepsmottak i Norge. Tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning til alle som har vært utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep.
 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt​. Lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Gir ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp.
 • Senter for seksuelt misbrukte menn (ssmm). Tilbud til menn som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn og tenåring, samt foresatte og partnere av overgrepsutsatte menn.
 • Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep​​. Et kirkelig møte- og samtalested for kvinner og menn som har vært utsatt vold og seksuelle overgrep med særlig vekt på relasjonsbyggende tiltak.
 • Nok.-sentrene. Tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Meld fra om vold og overgrep

All vold er potensielt skadelig og en ulovlig handling. Opplever du å bli utsatt for vold eller er vitne til vold mellom andre mennesker, bør du oppsøke hjelp for å forsøke å få slutt på volden, eller for å motta hjelp for eventuelle skader du er påført.

Hvis du vet, eller tror, at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du en unik mulighet til å hjelpe. Du kan også ha en lovpålagt plikt til å forsøke å avverge at det skjer. Avvergingsplikten gjelder oss alle, enten vi jobber med mennesker og har taushetsplikt, eller er privatperson.

Les mer om avvergingsplikt og hvordan du kan avverge på plikt.no

Vold og overgrep kan gi fysiske skader på kort og lang sikt, og psykiske plager eller lidelser. For flere av de som utsettes for alvorlig vold kan lidelsene handle om angstproblemer, depresjoner eller posttraumatisk forstyrrelse (PTSD).

Her får du hjelp:

 • I akutte situasjoner og ved fare for liv, ring politiet på 112.
 • Du kan kontakte ditt lokale politi på 02800.
 • Er barn involvert, kontakt også barnevernet.