Taushetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt. De kan kun formidle helseopplysninger om deg til andre hvis du har gitt samtykke til det, eller det er bestemt i lov at de skal eller kan, som for eksempel når det er nødvendig å sikre deg forsvarlig helsehjelp.

Helsepersonell har tauhetsplikt. Det finnes unntak.

Dette betyr taushetsplikt for deg

Som pasient er du nødt til å dele helseinformasjon om deg selv, for eksempel når du snakker med fastlegen din, når du henvender deg i skranken på legevakta, bestiller legetime eller skal hente medisiner på apoteket.

Denne informasjonen er nødvendig for at helsepersonellet skal kunne gi deg den hjelpen du trenger. Da er det også avgjørende at du har tillit til at opplysninger om sykdom, behandling eller personlige forhold ikke kommer på avveie.

Taushetsplikten betyr blant annet at helsepersonell:

 • både har plikt til å tie selv og til aktivt å hindre at uvedkommende får tilgang til helseinformasjonen din.
 • er bundet av taushetsplikten for alle opplysninger de har fått i egenskap av å være helsepersonell.
 • er bundet av taushetsplikten også etter at de har sluttet i jobben.
 • heller ikke kan utlevere opplysninger til politiet uten pasientens samtykke så lenge det ikke er fare for liv og helse.​

Unntak fra taushetsplikten

Samtykke fra deg

Du kan helt eller delvis frita helsepersonellet fra taushetsplikten ved å samtykke til at helseinformasjon deles.

 • Samtykke kan begrenses til konkret informasjon, en enkelt diagnose eller et skadetilfelle.
 • Helsepersonellet er ansvarlig for å gi deg tilstrekkelig informasjon slik at du forstår hva samtykket innebærer.
 • Du har rett til å få informasjon om hvem opplysningene skal formidles til, hvilke opplysninger som skal videreformidles og hvilke konsekvenser videreformidlingen av opplysningene kan få, før du bestemmer deg for å samtykke.
 • Foreldre skal samtykke for barn under 16 år.

Sikre forsvarlig helsehjelp

Hvis det er nødvendig for at du skal få forsvarlig helsehjelp, kan helsepersonell dele helseinformasjonen din med annet helsepersonell.

 • Du har rett til å motsette deg at informasjon deles med annet helsepersonell. Gi i så fall beskjed om dette på behandlingsstedet.
 • Helseinformasjonen din skal kun deles med helsepersonell når opplysningene er nødvendige for at helsepersonellet skal kunne gi deg forsvarlig helsehjelp. Opplysninger kan gis til helsepersonell både i egen virksomhet og i eksterne virksomheter.
 • Det skal framgå av pasientjournalen at annet helsepersonell er gitt tilgang til informasjon. Se informasjon om innsyn i pasientjournal.

Sikre liv og helse

Når pasienten eller andres liv kan være i fare har helsepersonell plikt til å varsle.

Dette gjelder:

Brudd på taushetsplikten

Dersom du mener helsepersonell har brutt taushetsplikten, kan du be om en vurdering fra Statsforvalteren i din region. Statsforvalteren vil da hente inn nødvendig informasjon for å vurdere om helsepersonellet har opptrådt i tråd med taushetsplikten. Hvis Statsforvalteren mener at det foreligger alvorlig brudd på taushetsplikten, skal saken oversendes Statens helsetilsyn.​ Statsforvalter er det som tidligere het Fylkesmann.

Hvis Statens helsetilsyn kommer til at helsepersonellet har brutt taushetsplikten, kan de få en advarsel. Ved grove brudd, eller dersom helsepersonellet ikke innretter seg etter å ha fått advarselen, kan Statens helsetilsyn kalle tilbake helsepersonellets autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning.