Eigendelar hos psykolog

Du kan få dekt delar av utgiftene til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk psykologi. Du må vanlegvis betale ein eigendel.

Kvinne snakker

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Du treng tilvising frå lege, psykolog eller barnevernsleiar for å få dekt utgifter. Utan tilvising kan du få dekt utgifter til opptil tre utgreiingssamtalar.

For at du skal få dekt utgifter, må psykologen ha avtale om driftstilskot med eit regionalt helseføretak. Du kan finne ut om psykologen har fått driftstilskot, ved å spørje psykologen direkte eller gå til nettstaden til det regionale helseføretaket du høyrer til.

Dersom du går til ein psykolog utan driftstilskot, må du betale alle kostnader sjølv.

Du kan oppsøkje i EU/EØS-området, leggje ut for utgiftene og sende søknad til Helfo om å få dekt delar av utgiftene, i etterkant.

Betaling av eigendel hos psykolog

Du må betale ein fast eigendel for kvar behandlingstime hos psykologen. 

Finn frikortet og sjekk egenandeler

Her kan du finne frikortet ditt, se registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt.

Eigendelen varierer avhengig av kor lenge konsultasjonen varer. Det går fram av forskrift til folketrygdlova § 5-7 kva som er godkjend eigendel.

 
Psykolog Egenandel
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time) 375 kroner
Sesjon 1,5 time 563 kroner
Sesjon 2 timer 750 kroner
​Sesjon 2,5 timer ​938 kroner
Sesjon 3 timer 1125 kroner
Gruppeterapi, minst 2 timer 375 kroner
Gruppeterapi, minst 3 timer 563 kroner

Eigendelen tel med i grunnlaget for frikort for helsetenester.

Frikortet og vedtaksbrevet finn du når du logger deg inn på helsenorge.no.

Du vil få tilsendt ein SMS eller e-post når vedtaket om frikort er fatta, avhengig av kva varselval du har gjort på helsenorge.no.

Har du betalt for mykje, får du automatisk tilbake det du har krav på.

To frikort blir til eitt

Frå 1. januar 2021 er det berre ei frikort-ordning i Noreg, i staden for to ordningar, som tidlegare.

Det betyr at du no kan nytte eitt frikort for helsetenester i dei ulike tenestene som gjev opptening til frikort.

Med frikort for helsetenester slepp du å betale eigendelar resten av kalenderåret. Det vil vere eitt felles eigendelstak for alle tenestene som i dag inngår i frikort-ordninga. Det nye frikortaket er på 2460 kroner. 

Målet med samanslåinga er å gjere ordninga enklare for innbyggjarane, og å skjerme dei brukarane som i dag har dei høgste utgiftene.

Dei tenestene som tidlegare ga deg opptening til frikort for helsetenester, vil framleis gje opptening.

Du finn frikortet ditt, kan sjekke registrerte eigendelar og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at dei fleste behandlarane kan sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørjeteneste.

I dag kan eigendelar frå behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gje opptening til frikort. Det kan og eigendelar for legemiddel på blå resept, enkelte tannbehandlingar, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Barn og unge slepp eigendel hos psykolog

Barn og ungdom under 18 år slepp å betale eigendel hos psykolog.

Dersom du meiner at psykologen krev for høg eigendel, bør du ta dette opp med psykologen. Du kan òg ta opp saka med det regionale helseføretaket.

Psykologar med avtale om driftstilskot

Her finn du lenker til nettsidene i kvar helseregion med oversikt over psykologar som har inngått avtale om driftstilskot med eit regionalt helseføretak: