Psykolog i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til psykologbehandling i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Psykolog og pasient snakker sammen

1

Før du reiser

Du kan benytte deg av psykologhjelp i et annet EU/EØS-land og få refundert deler av utgiftene tilsvarende hva du ville fått i Norge.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du vil reise til et annet EU/EØS-land for å motta psykologbehandling, kan du motta tre utredende undersøkelser/samtaler uten henvisning. Ønsker du å få flere behandlinger, må du først få henvisning fra lege, psykolog eller barnevernsadministrasjonens leder i Norge. Behandlingen og omfanget må være tilsvarende det du ville fått dekket i den offentlige helsetjenesten i Norge.

Vær oppmerksom på at du ikke kan få henvisningen fra lege i utlandet med mindre ditt behov for behandling skyldes en skade eller sykdom som har oppstått mens du var der.

Psykologen du ønsker å motta behandling hos må være godkjent spesialist i klinisk psykologi. Dersom den aktuelle spesialiteten ikke finnes i det landet du skal til, kan det gjøres unntak. Det må da dokumenteres at behandleren har spesialistkompetanse som tilsvarer det som kreves i Norge. Behandling hos psykoterapeut dekkes ikke.

Hvis du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde psykologbehandling.​​

Planlegger du å motta helsehjelp i Storbritannia? Les om konsekvenser av brexit

Eksempel

Clara er norsk og bor i Norge, men er født og oppvokst i Frankrike. Clara lider av angst og depresjoner og ønsker å motta psykologbehandling på sitt morsmål. Hun vil derfor gjerne til Frankrike for behandling. Clara får vite om en dyktig psykolog i byen der søsteren hennes bor og undersøker om hun kan få behandlingen sin hos denne psykologen. Hun undersøker om psykologen har riktig spesialisering. Hun har henvisning fra sin lege i Norge.

2

Hva kan du få dekket?

Vær oppmerksom på at psykolog​behandlingen i noen land kan være dyrere enn tilsvarende behandling i Norge.

​I disse tilfellene får du kun dekket den summen behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge. Du må altså betale det resterende beløpet selv.

Eksempel

Clara skal ha psykoterapibehandling. Dette er en behandling som hun også kunne fått i Norge, og som derfor kan bli dekket. Clara får kun refundert deler av utgiftene sine.

3

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en psykolog i et annet EU/EØS-land.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Clara har forsikret seg om at psykologen hun skal til har gyldig offentlig autorisasjon. Hun vet at hun må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at enhver behandler hun har vært hos har rett til å praktisere i Frankrike.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å få sikret deg nødvendig og riktig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du ta med

  • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Clara sørger for å få kopier av eksamensbeviser og autorisasjoner.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Clara bor i Skjeberg. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Sarpsborg. Selv om Clara skal til utlandet, får hun altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Skjeberg-Sarpsborg-Skjeberg. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Clara sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

​Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Psykolog i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/psykolog-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023