Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet er hjemmesykepleie og andre former for helsehjelp som du mottar hjemme. Helsetjenester gis for at du skal oppnå bedre mestring og funksjon, mindre smerte og ubehag, flere leveår og/eller økt livskvalitet.

Mann får hjelp av terapeut

Eksempel på kommunale helsetjenester du kan motta hjemme er:

  • Hjemmesykepleie
  • Psykisk helsehjelp
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Habilitering og rehabilitering

Hvis det er hensiktsmessig, kan disse kommunale helsetjenestene gis utenfor hjemmet.

Hjemmesykepleie og ergoterapi er gratis. Informasjon om egenandel for helsetjeneste finnes her: Betaling for helsetjenester - Helsenorge.

Hvordan søke om helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet tildeles etter behov. Du selv, pårørende eller helsepersonell kan formidle ditt behov for helsehjelp til kommunen.

Du finner mer informasjon om hvordan du søker på kommunens nettsider eller ved å henvende deg til kommunen.

Helsepersonell i kommunen vurderer i samarbeid med deg og eventuelt dine pårørende hvilke tjenester og tilbud som er aktuelle. Avgjørelsen om hvilke tjenester og tilbud som skal gis er det kommunen som tar. Beslutningen tas på bakgrunn av en kunnskapsbasert vurdering.

Kommunen skal gi deg skriftlig tilbakemelding på søknad om helsehjelp i hjemmet. I tilbakemeldingen skal det stå hvilke tjenester du tilbys og hva du skal få hjelp til. Hvis du får avslag på søknaden din, skal også dette begrunnes i en skriftlig tilbakemelding til deg. I svarbrevet fra kommunen skal det gis informasjon om hvordan du kan klage og klagefristen.

Klage

Hvis du mener at kommunen ikke gir deg den hjelpen du har behov for, kan du klage.

Du sender klagen din til kommunen. Kommunen mottar klagen din og skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke endrer beslutningen sin, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren fatter så endelig beslutning om hvilken hjelp du skal tilbys fra kommunen.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Du kan selv ta kontakt med pasient- og brukerombudet du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller hjelp med å utforme en klage.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Maŋimusat ođastuvvon 2022 juovlamánnu 21, gaskavahkku