Rett til bindende frist

Har du fått svar på henvisningen din med beskjed om at du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten? Da skal svaret ha en bindende frist for når du senest skal bli kalt inn til første timeavtale.

Hva betyr den bindende fristen?

Svaret du får på henvisningen din skal inneholde:

  • fristdato for når helsehjelpen senest skal starte
  • tidspunkt for første oppmøte, eller informasjon om når behandlingsstedet planlegger å kalle inn til første oppmøte

Fristdatoen du får er en juridisk bindende frist for behandlingsstedet. Den skal være satt til et konkret tidspunkt, og sier noe om hvor lenge det er forsvarlig å la deg vente på å starte opp med utredning eller behandling.

Det andre tidspunktet er tidspunktet du skal møte til første timeavtale. Dette tidspunktet er ikke bindende, men må være satt opp før bindende fristdato for start av helsehjelp løper ut.

Hvordan bestemmes fristen du får?

Når fristdato skal settes, tar spesialisthelsetjenesten utgangspunkt i Helsedirektoratets prioriteringsveiledere. Her står det anbefalte maksimumsfrister for ulike tilstander og diagnoser vurdert på gruppenivå. Alle henvisninger blir likevel vurdert individuelt. Ventetiden på oppstart av utredning eller behandling vil derfor variere mellom pasienter.

Den juridiske fristen for senest oppstart skal ikke bli styrt av kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. Ventetiden for helsehjelp kan allikevel avhenge av kapasiteten ved behandlingsstedet. Ventetiden skal uansett være forsvarlig og alltid være satt innenfor den juridiske fristen.

Hva kan du gjøre hvis du er uenig i fristen som er satt?

Hvis du er uenig i fristen for seneste oppstart av helsehjelpen kan du:

  • undersøke om andre offentlige behandlingssteder har kortere ventetid
  • kontakte en allmennlege, gjerne fastlegen din, og spørre om en ny vurdering 

Hva gjør du om fristen blir brutt eller utsatt?

Hvis du ikke får timeavtale for første oppmøte for utredning eller behandling innen den bindende fristen løper ut, skal behandlingsstedet kontakte Helfo. De kan hjelpe deg å finne et alternativt behandlingstilbud et annet sted, innen juridisk frist.

Du kan også velge å motta helsehjelpen ved det opprinnelige behandlingsstedet, selv om det innebærer at du mottar helsehjelp etter den juridiske fristdatoen. At fristen brytes betyr ikke nødvendigvis at det er uforsvarlig å la deg vente utover juridisk frist.

Du kan også ta kontakt med Helfo selv.

Pasieanta- ja geavaheaddjeáittardeaddji (dárogillii)

Áittardeaddji veahkeha du gažaldagaiguin dearvvašvuođabálvalusaid birra, ja addá ráđi ja bagadusa vuoigatvuođaidat birra.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til bindende frist. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 cuoŋománnu 2, maŋŋebárga [vižžon 2024 geassemánnu 20, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/rettigheter/sykehus-og-spesialist/rett-til-bindende-frist/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 cuoŋománnu 2, maŋŋebárga