Rett til bindende frist

Har du fått svar på henvisningen din med beskjed om at du har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten? Da skal svaret også inneholde en bindende frist for når du senest skal bli kalt inn til første timeavtale.

Hva betyr den bindende fristen?

Svaret du får på henvisningen din skal inneholde:

  • Fristdato for når helsehjelpen senest skal starte.
  • Tidspunktet for første oppmøte, eller informasjon om når behandlingsstedet planlegger å kalle inn til første oppmøte.

Fristdatoen du får er en juridisk bindende frist for behandlingsstedet. Den skal være satt til et konkret tidspunkt, og sier noe om hvor lenge det er forsvarlig å la deg vente på å starte opp med utredning eller behandling.

Det andre tidspunktet er tidspunktet du skal møte til første timeavtale. Dette tidspunktet er ikke bindende, men må være satt opp før bindende fristdato for start av helsehjelp løper ut.

Hvordan bestemmes fristen du får?

Når fristdato skal settes, tar spesialisthelsetjenesten utgangspunkt i Helsedirektoratets prioriteringsveiledere. Her står det anbefalte maksimumsfrister for ulike tilstander og diagnoser vurdert på gruppenivå. Alle henvisninger blir likevel vurdert individuelt, så ventetiden på oppstart av utredning eller behandling vil variere mellom pasienter.

Juridisk frist skal ikke styres av spesialisthelsetjenestens kapasitet. Ventetiden for helsehjelp kan til dels avhenge av kapasiteten ved behandlingsstedet, men skal uansett være forsvarlig og innenfor fristen.

Hva gjør du hvis du er uenig i fristen?

Hvis du får avslag på henvisningen din, eller er uenig i fristen for seneste oppstart av helsehjelpen, har du flere valgmuligheter. Du kan kontakte behandlingsstedet eller spørre den som har henvist deg eller fastlegen din om det er grunnlag for å be om en ny vurdering ved et annet behandlingssted, eller klage på et helt eller delvis avslag. Du kan selv velge hvilket behandlingssted fastlegen skal sende henvisningen til fornyet vurdering til. Du kan også undersøke om andre behandlingssteder har kortere ventetid.

Er du uenig i den nye vurderingen også, kan du klage til Statsforvalteren (statsforvalteren.no).

Hva gjør du om fristen blir brutt eller utsatt?

Hvis du ikke får timeavtale for første oppmøte for utredning eller behandling innen den bindende fristen løper ut, skal behandlingsstedet kontakte Helfo. De vil hjelpe deg å finne et alternativt behandlingstilbud et annet sted, innen juridisk frist, dersom du ønsker det.

Du kan også velge å motta helsehjelpen ved det originale behandlingsstedet, selv om det innebærer at du mottar helsehjelp etter den juridiske fristdatoen. At fristen brytes betyr ikke nødvendigvis at det er uforsvarlig å la deg vente utover juridisk frist.

Du kan også selv ta kontakt med Helfo hvis du mener at fristen har blitt brutt. Her får du mer informasjon om dine rettigheter ved fristbrudd.

Pasieanta- ja geavaheaddjeáittardeaddji (dárogillii)

Áittardeaddji veahkeha du gažaldagaiguin dearvvašvuođabálvalusaid birra, ja addá ráđi ja bagadusa vuoigatvuođaidat birra.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til bindende frist. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2021 cuoŋománnu 15, duorasdat [vižžon 2024 guovvamánnu 23, bearjadat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/rettigheter/sykehus-og-spesialist/rett-til-bindende-frist/

Maŋimusat ođastuvvon 2021 cuoŋománnu 15, duorasdat